Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden houdende regels omtrent het verlenen van (onder)mandaat met betrekking tot de Regeling Ambtseed

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden houdende regels omtrent het verlenen van (onder)mandaat met betrekking tot de Regeling Ambtseed
CiteertitelBesluit verlenen (onder)mandaat m.b.t. Regeling Ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring RDOG HM
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2019nieuwe regeling

15-11-2012

bgr-2019-264

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden houdende regels omtrent het verlenen van (onder)mandaat met betrekking tot de Regeling Ambtseed

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 8 maart 2017 beschikbaar via Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 151.]

 

Het dagelijks bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM),

 

OVERWEGENDE

 • -

  dat het gewenst is dat de directie van de RDOG HM gemachtigd is om de bevoegdheid tot het afnemen van de eed of belofte bij ondergeschikte ambtenaren in dienst van de RDOG HM namens het dagelijks bestuur uit te oefenen;

 • -

  - dat het tevens gewenst is om de afname van de ambtseed of belofte ten aanzien van zittende ambtenaren, zijnde ambtenaren die vóór of op 1 september 2013 bij de RDOG HM zijn aangesteld, zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden.

 

GELET OP

 • -

  artikel 125 quinquies van de Ambtenarenwet,

 • -

  artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM,

 • -

  artikel 15:1 a van de Arbeidsvoorwaardenregeling RDOG HM, en

 • -

  artikel 10:3 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht

BESLUIT

 

 • 1.

  De leden van de directie van de RDOG HM mandaat te verlenen om - afzonderlijk van elkaar - de bevoegdheid tot het afnemen van de ambtseed of belofte bij ambtenaren die bij de RDOG HM zijn -of worden aangesteld, uit te oefenen namens ons bestuur. Een en ander conform de regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring RDOG HM zoals vastgesteld door ons bestuur op 15 november 2012.

 

 • 2.

  Toestemming te verlenen aan de leden van de directie om met ingang' van 15 november 2012 ondermandaat te verlenen aan de afzonderlijke sectormanagers van de RDOG HM en de afzonderlijke managers van de ondersteunende afdelingen, voor het uitoefenen van de bevoegdheid onder 1, waarbij het voornoemde functionarissen uitdrukkelijk is toegestaan de in ondermandaat toegekende bevoegdheden te laten uitoefenen door ondergeschikte managers. Ten aanzien van dit ondermandaat gelden de volgende restricties:

  • a)

   Het ondermandaat heeft uitsluitend betrekking op ondergeschikte ambtenaren vallende binnen de eigen sector/afdeling;

  • b)

   Het ondermandaat geldt alleen ten aanzien van medewerkers die vóór 1 september 2013 als ambtenaar bij de RDOG HM zijn aangesteld;

 

Dit mandaat is van toepassing vanaf 15 november 2012 en blijft van kracht tot wederintrekking.

 

 

Aldus besloten in onze vergadering van 15 november 2012.

Het dagelijks bestuur van de RDOG HM,

De secretaris,

J.M.M. de Gouw

De voorzitter,

M.J.C. Suijker