Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Uitvoeringsregeling Wegsleepverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling Wegsleepverordening
CiteertitelUitvoeringsregeling Wegsleepverordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerktreding is bij benadering.

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregeling wegsleepverordening zoals vastgesteld op 11 september 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wegsleepverordening gemeente Renkum, art. 3
 2. Wegsleepverordening gemeente Renkum, art. 4
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-09-2014nieuwe regeling

20-08-2013

De Hoog en Laag, 28-08-2013

12-08-2013
08-11-201229-08-2013nieuwe regeling

11-09-2012

De Hoog en Laag, 07-11-2012

31-08-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling Wegsleepverordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum gezien het voorstel d.d. 12 augustus 2013

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Wegsleepverordening gemeente Renkum,

Vast te stellen de volgende

Uitvoeringsregeling wegsleepverordening

Artikel 1 Openingstijden bewaarplaats voertuigen.

Als plaats van bewaring is in artikel 3 van de Wegsleepverordening aangewezen het opslagterrein van bergingsbedrijf Van Amerongen Berging, gevestigd te Arnhem. De locatie van dat opslagterrein is thans Dr. C. Lelyweg 6 te (6827 BH) Arnhem. De openingstijden van die bewaarplaats zijn:

 • -

  maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur;

 • -

  zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur;

 • -

  zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

In noodgevallen kan in overleg met de piketdienst voor afgifte buiten voornoemde openingstijden worden zorg gedragen.

Artikel 2 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.
  • De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

   • a.

    Voorrijkosten maandag t/m zondag, dag en nacht: € 114,95

   • b.

    Sleepkosten maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur: € 198,28

   • c.

    Sleepkosten maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 08:00 uur: € 228,79

    d. Sleepkosten zaterdag, zondag, feestdagen van 00:00 tot 24:00 uur: € 228,79

 • 2.
  • De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  • a.

   € 24,00 voor de eerste 24 uur of een gedeelte daarvan;

  • b.

   € 12,71 voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan.

 • 3.

  De in het eerste en tweede lid genoemde tarieven zijn inclusief 21% omzetbelasting.

 • 4.

  De kosten als bedoeld in het eerste en tweede lid kunnen worden voldaan op het politiebureau Arnhem, aan de Beekstraat 39 te Arnhem, tel. 0900-8844.

Artikel 3 Procedure uitvoering wegsleepregeling

 • 1.

  De procedure die wordt gevolgd bij het wegslepen van voertuigen op grond van de Wegsleepverordening, is opgenomen in Bijlage 1 van deze Uitvoeringsregeling.

 • 2.

  Een beslissing tot toepassing van bestuursdwang op grond van artikel 170, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wegsleepverordening wordt op schrift gesteld. Tegen deze schriftelijke beslissing kan een belanghebbende bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  De in artikel 1 en 2 genoemde tarieven worden jaarlijks per 1 januari gewijzigd op basis van de consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het college behoudt zich echter het recht voor om de tarieven in afwijking van de CPI tussentijds te verhogen, als de tarieven niet kostendekkend zijn.

  2. De Uitvoeringsregeling wegsleepverordening, zoals vastgesteld door het college op 11 september 2012, wordt ingetrokken.

  3. Deze Uitvoeringsregeling treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 augustus 2013,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

de secretaris,

A.E.J. Steverink MBA

de burgemeester,

drs. J.P. Gebben

Bijlage Basisprocedure uitvoering wegsleepregeling