Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Regeling kwijtschelding belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding belastingen
CiteertitelRegeling kwijtschelding belastingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de nadere regels voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 255
 2. Invorderingswet 1990, artikel 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-201501-01-2015Nieuwe regeling

10-03-2015

Gemeenteblad 2015-006, 27-03-2015

R 15-016a

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kwijtschelding belastingen

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 februari 2015;

gelet op artikel 255 Gemeentewet, artikel 26 Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit vast te stellen de:

 

Regeling kwijtschelding belastingen

Artikel 1 Te verlenen kwijtschelding

1.1 Kwijtschelding

De gemeente verleent kwijtschelding aan natuurlijke personen voor belastingaanslagen:

 • ·

  Onroerende-zaakbelasting;

 • ·

  Afvalstoffenheffing;

 • ·

  Rioolheffing.

1.2 Geen kwijtschelding

Geen kwijtschelding wordt verleend voor andere belastingen en heffingen dan hierboven vermeld.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

(niet opgenomen)

Artikel 3 Kosten van bestaan

3.1 Percentage

Bij de kwijtschelding van belasting(en) wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

3.2 AOW-gerechtigde personen

In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 procent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

(niet opgenomen)

Artikel 5.a Afvalstoffenheffing

Van de afvalstoffenheffing worden per kalenderjaar het vastrecht en het ledigingstarief van maximaal 5 GFT-containers kwijtgescholden.

Voor het kalenderjaar 2015 geldt dat gerekend wordt met kwijtschelding voor het vastrecht en voor:

 • -

  het ledigingstarief van maximaal 5 GFT-containers, gerekend over het gehele kalenderjaar

 • -

  het ledigingstarief van maximaal 4 restafvalcontainers, gerekend over de periode januari t/m maart.

Artikel 6 Inwerkingtreding en intrekking

6.1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan, maar werkt terug vanaf 1 januari 2015.

6.2 Intrekking

Per gelijke datum wordt het raadsbesluit van 19 april 2004 (R04-027) met daarin nadere regels voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling kwijtschelding belastingen’.

Aldus besloten in de vergadering van 10 maart 2015.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

J.C.M. van Berkel H.A.J. Tuerlings