Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Reglement automatische incasso 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement automatische incasso 2017
CiteertitelIncassoreglement gemeentelijke belastingen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement vervangt het Reglement automatische incasso 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Invorderingswet 1990 en belastingverordeningen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-2017Nieuwe regeling

10-10-2017

Gemeenteblad 2017-051, 03-11-2017

B&W 17-336

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement automatische incasso 2017

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

• Afschrijvingstijdvak: de periode verdeeld in termijnen zoals in de belastingverordening genoemd.

• Belastingjaar: het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarop de aanslag gemeentelijke belasting betrekking heeft.

• Belastingschuldige: de natuurlijke persoon aan wie of de rechtspersoon waaraan een aanslag gemeentelijke belastingen is opgelegd.

• Formele belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke belastingen dat op het aanslagbiljet staat vermeld en dat door de belastingschuldige moet worden betaald.

• Incassant: de gemeente Reusel-De Mierden

• Groene kaart: de kaart waarmee de belastingschuldige de gemeente Reusel-De Mierden machtigt om gemeentelijke belastingen automatisch in maandelijkse termijnen te incasseren.

• Rode kaart: de kaart waarmee de automatische incasso kan worden beëindigd.

• Vermindering/ontheffing: verlaging van de formele belastingschuld.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel: het gespreid kunnen betalen van de gemeentelijke belastingen, met zo min mogelijk inspanning voor de belastingschuldige en zo min mogelijk administratieve last voor de gemeente.

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

De automatische incasso geldt voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen, indien in de betreffende verordening is vastgesteld dat deze via automatische incasso kan worden geïnd.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso
 • 1.

  Een machtiging voor automatische incasso wordt verstrekt voor onbepaalde tijd en geldt dan voor alle belastingen waarin de betreffende belastingverordening voorziet.

 • 2.

  Deelname aan de automatische incasso is te allen tijde mogelijk door of ten behoeve van de belastingschuldige.

 • 3.

  De gemeente Reusel-De Mierden kan de deelname aan de automatische incasso weigeren als er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatige verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren

 • 4.

  De gemeente Reusel-De Mierden kan aanvullende voorwaarden stellen voordat deelname wordt toegestaan.

 • 5.

  De machtiging wordt alleen beëindigd conform artikel 14 en 15 van dit reglement.

Artikel 5 Aanmelding

Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door de ingevulde en ondertekende groene kaart in te leveren of toe te zenden aan de gemeente Reusel-De Mierden of via inzending van het volledig ingevulde webformulier op de website van de gemeente.

Artikel 6 Aantal maandtermijnen

Het aantal betaaltermijnen binnen een afschrijvingstijdvak is gelijk aan het aantal termijnen zoals genoemd in de belastingverordening.

Artikel 7 Bedrag van een maandtermijn
 • 1.

  Het bedrag van een maandtermijn is het bedrag van het aanslagbiljet, gedeeld door het aantal maandtermijnen waarin het bedrag van het aanslagbiljet wordt afgeschreven.

 • 2.

  Betalingen buiten de automatische incasso, verminderingen en ontheffingen resulteren in een verlaging van het termijnbedrag.

Artikel 8 Tijdstip van afschrijving
 • 1.

  De automatische incasso vangt aan nadat het aanslagbiljet is verzonden.

 • 2.

  De gemeente Reusel-De Mierden zal de automatische incasso laten plaatsvinden op of omstreeks de laatste werkdag van de incassomaand. Zondagen en algemeen erkende feestdagen worden niet aangemerkt als werkdagen.

 • 3.

  De automatische incasso zal, met inachtneming van hetgeen is geregeld in het tweede lid, plaatsvinden in de eerste maand na de dagtekening van het aanslagbiljet, dan wel omstreeks de eerstvolgende vervaldag van het aanslagbiljet.

Artikel 9 Overlijden
 • 1.

  Bij overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  De erven kunnen de automatische incasso beëindigen door het insturen van de rode kaart, een schriftelijke opzegging of door inzending van het volledig ingevulde webformulier op de website van de gemeente Reusel-De Mierden.

Artikel 10 Echtscheiding
 • 1.

  Echtscheiding, ontbinding van de samenlevingsovereenkomst of vertrek van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Als door echtscheiding, ontbinding van de samenlevingsovereenkomst of vertrek van de belastingschuldige niet meer kan worden geïncasseerd op het bekende rekeningnummer, dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk een rekeningnummer mede te delen waarop de automatische incasso wel kan plaatsvinden. Dit kan door het inleveren van een nieuwe groene kaart, via een schriftelijk verzoek aan de gemeente Reusel-De Mierden of via het volledig ingevulde webformulier op de website van de gemeente Reusel-De Mierden.

Artikel 11 Verhuizing
 • 1.

  Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Bij verhuizing naar een andere gemeente kan de belastingschuldige, ná voldoening van de laatste termijn, de automatische incasso beëindigen met de rode kaart.

Artikel 12 Wijziging van bank- of gironummer
 • 1.

  Wijzigingen betreffende het bank- of gironummer moet zo snel mogelijk en schriftelijk worden gemeld aan de incassant. Dit kan door het inleveren van een nieuwe groene kaart, via een schriftelijk verzoek aan de gemeente Reusel-De Mierden of via inzending van het volledig ingevulde webformulier op de website van de gemeente.

 • 2.

  Een reeds aan de bank verzonden incasso opdracht kan echter niet meer gewijzigd worden. De wijziging van bank- of gironummer wordt dan per eerst volgende incasso mogelijkheid verwerkt.

Artikel 13 Terugboeking geïncasseerd bedrag
 • 1.

  Als de belastingschuldige het niet eens is met een geïncasseerd termijnbedrag, dan kan hij de bankinstelling opdracht geven, binnen de daarvoor wettelijk gestelde termijn, het termijnbedrag op zijn rekening terug te boeken, waarmee de incasso teniet wordt gedaan.

 • 2.

  De opdracht tot terugboeking wordt gerealiseerd op enige manier welke zijn bankinstelling mogelijk maakt.

Artikel 14 Beëindiging van de automatische incasso door de belastingschuldige
 • 1.

  De belastingschuldige kan de automatische incasso te allen tijde stopzetten door het inzenden van de rode kaart aan de gemeente Reusel-De Mierden of via inzending van het volledig ingevulde webformulier op de website van de gemeente.

 • 2.

  Een reeds aan de bank verzonden incasso opdracht kan echter niet meer worden gewijzigd. De automatische incasso wordt per eerstvolgende mogelijkheid beëindigd.

Artikel 15 Beëindiging van de automatische incasso door incassant

De automatische incasso kan van gemeentewege worden beëindigd:

 • 1.

  Als de automatische incasso binnen een afschrijvingstijdvak één of meerdere malen niet slaagt, dan wel ten onrechte is teruggeboekt of gestorneerd en niet alsnog handmatig wordt voldaan.

 • 2.

  Als de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of als er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren.

Artikel 16 Gevolgen van beëindiging automatische incasso

Als de automatische incasso door belastingschuldige dan wel de gemeente wordt beëindigd, worden de vervaltermijnen, die van toepassing zijn bij het niet deelnemen aan automatische incasso, zoals genoemd in de verordening, weer van kracht. Ingeval de in de verordening vermelde laatste vervaldag inmiddels is verstreken, moet de belastingschuldige het restantbedrag direct voldoen. Voldoet de belastingschuldige niet aan deze verplichting, dan kunnen zonder waarschuwing vooraf de nodige wettelijke invorderingsmaatregelen worden getroffen. De kosten van deze invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de belastingschuldige.

Artikel 17 Betalingen buiten de incasso om

Betalingen die niet met automatische incasso plaatsvinden worden afgeboekt op het genoemde aanslagbiljet.

Artikel 18 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking en is van toepassing voor alle vanaf dat moment op te leggen aanslagen. Per gelijke datum wordt het reglement automatische incasso, vastgesteld op 16 augustus 2016 onder nummer 2016-274, ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Incassoreglement gemeentelijke belastingen 2017”.

Aldus besloten in de vergadering van 10 oktober 2017.

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

de secretaris, de burgemeester (wnd.),

dhr. M.H.F. Knaapen mw. J. Eugster