Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019
CiteertitelMarktgeldverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201931-12-2019Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-276530

R18-82

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018,

nummer 18.0446;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019

Artikel 1 Belastbaar feit; grondslag van het recht

 • 1.

  Onder de naam van marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de wekelijkse warenmarkt.

 • 2.

  De grondslag van het recht is het aantal ingenomen m¹ openbare grond.

 

Artikel 2 Begripomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  warenmarkt: de markt als bedoeld in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Reusel-De Mierden;

 • b.

  standplaats: een standplaats als bedoeld in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Reusel-De Mierden;

 • c.

  dag: een etmaal of gedeelte daarvan.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene, aan wie ingevolge artikel 5 van de Marktverordening gemeente Reusel-De Mierden een standplaats is toegewezen.

 

Artikel 4 Tarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt:

 • a.

  voor degene aan wie een standplaats per dag is toegewezen, per m¹ of gedeelte daarvan: € 2,27;

 • b.

  voor degene aan wie een vaste standplaats is toegewezen per kalenderkwartaal per m¹ of gedeelte daarvan: € 21,75;

 • c.

  of voor degene aan wie een vaste standplaats is toegewezen per kalenderjaar per m¹ gedeelte daarvan: € 81,60.

 • 2.

  De elektriciteitskosten zullen op basis van daadwerkelijk gebruik worden doorberekend.

 

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

 

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 4, sub a, lid 1, moet worden betaald op het tijdstip waarop een standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 4, sub a, lid 2 en 3 en artikel 4, sub b, moet worden betaald binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  De Marktgeldverordening 2018, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017, nummer 077d-2017, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Marktgeldverordening 2019”.

 

Aldus besloten in de vergadering van 18 december 2018.

 

De raad voornoemd,

de griffier,

J.C.M. van Berkel

de voorzitter (wnd),

mw. J. Eugster