Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregel tijdelijke reclame-uitingen 1e wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel tijdelijke reclame-uitingen 1e wijziging
CiteertitelBeleidsregel tijdelijke reclame-uitingen 1e wijziging
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening, artikelen 4.15 en 4.15A
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4.81
 3. Gemeentewet, artikel 160
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-201119-02-2015Onbekend

13-09-2011

Rijssens Nieuwsblad

13-09-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel tijdelijke reclame uitingen 1 e wijziging

 

 

Hoofdstuk 1 Begrips- en reikwijdtebepaling

Artikel 1 Begrips- en reikwijdtebepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  displays: een tweezijdig kunststof raamwerk voorzien van twee panelen, dat permanent bevestigd is om een lantaarnpaal. Op ieder paneel kan één affiche met een afmeting van ongeveer 80 x 120 cm, geplaatst worden.

 • b.

  evenement: een evenement waarvoor op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) een vergunning is afgegeven of waarvoor een melding is vereist.

 • c.

  reclame: iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten,inzamelingen en evenementen waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel of non-commercieel belang te dienen.

 • d.

  handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

 • e.

  affiche: dragen van opdrukken en opschriften, dat dient tot aankondiging van een evenement of activiteit

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten.

 • g.

  Verordening: de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen-Holten.

 • h.

  de exploitant: het bedrijf dat de displays bedoeld onder a. plaatst, beheert en exploiteert.

Hoofdstuk 2 Wijze van bekendmaken van evenementen en commerciële activiteiten

Artikel 2 Displays

 • 1.

  Het college verleent uitsluitend toestemming voor het maken van reclame in de vaste displays.

 • 2.

  Het bepaalde in lid 1 geldt niet voor spandoeken, die alleen op een aantal aangewezen locaties in de gemeente Rijssen-Holten opgehangen mogen worden.

Artikel 3 Aantal en locatie displays

 • 1.

  Het college bepaalt het aantal te plaatsen displays per woonkern.

 • 2.

  De displays worden geplaatst op door het college aangewezen plaatsen. Verplaatsing van de displays mag uitsluitend met toestemming van het college.

 • 3.

  Het college kan door bijzondere omstandigheden en/of onverwachte situaties afwijken van de afgewezen locaties.

Hoofdstuk 3 Exploitatie displays

Artikel 4 Exploitant

 • 1.

  Het college besteedt het plaatsen, het onderhouden en het exploiteren van de displays uit aan een exploitant.

 • 2.

  Het college verleent vergunning aan de exploitant grond van artikel 4.15A APV.

Hoofdstuk 4 Spandoeken

Artikel 5 Spandoeken

 • 1.

  Er mogen alleen spandoeken opgehangen worden voor lokale niet zijnde bedrijfsgerelateerde evenementen, collectes en voor campagnes van de Stichting Ideële Reclame (SIRE) en Veilig  Verkeer Nederland op onderstaande locaties (Deze locaties kunnen vanwege omstandigheden wijzigen. Dit wordt gecommuniceerd via het Rijssens Nieuwsblad en de website.):

   

  Rijssen

  - Visvijver tussen Morsweg en Nijverdalseweg;

  - Tussen Rotonde Wierdensestraat en Verenlandweg;

  - Tussen Enterstraat tussen huisnummer 145 en 151;

  - Markeloseweg ter hoogte van speelvel';

  - Tussen de Stroekeld en de Venusslagen aan de kant van de spoorlijn.

   

  Holten

  - Rotonde Rijssenseweg en Oranjestraat;

  - Parkeerplaats Deventerweg ter hoogte van begraafplaats;

  - Aan de N332 op de hoek Valeweg en Espelodijk;

  - Aan de Dijkerhoeksweg nabij Beumersteeg;

  - Aan de Larenseweg ter hoogte van de Aaltinksweg.

   

 • 2.

  De spandoeken mogen maximaal 14 dagen worden opgehangen.

 • 3.

  Er wordt gewerkt volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

 • 4.

  De spandoeken moeten op een zodanige manier zijn bevestigd dat zij niet los kunnen raken.

 • 5.

  De spandoeken mogen niet zo zijn geplaatst dat daardoor de verkeersveiligheid hierdoor hinder ondervindt;

 • 6.

  De spandoeken moeten binnen 1 werkdag na afloop van de actie/activiteit verwijderd worden. Gebeurt dit niet, dan doet de gemeente dit op kosten van de organisatie.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Het college behoudt het recht om af te wijken van bovenstaande beleidsregels.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op 28 september 2011.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 september 2011.

Het college van burgemeester en wethoudersvan de gemeente Rijssen-Holten