Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijswijk

Verordening paracommercie gemeente Rijswijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening paracommercie gemeente Rijswijk
CiteertitelVerordening paracommercie gemeente Rijswijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Drank en horecaverordening uit 1994 wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 juncto. artt. 4, 25a, 25b en 25d

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2014nieuwe regeling

11-03-2014

Gemeenteblad, nr. 18209, 4 april 2014

14-010

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING PARACOMMERCIE GEMEENTE RIJSWIJK

De gemeenteraad van Rijswijk,

bijeen in openbare vergadering op 11 maart 2013

gelezen het voorstel van College van Burgemeester en Wethouders

d.d. 4 februari 2014, kenmerk 14-010;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en 4, 25a, 25b en 25d van de Drank- en Horecawet;

Overwegende dat het op grond van artikel 4 van de Drank- en Horecawet noodzakelijk is om een verordening vast te stellen teneinde voorschriften en beperkingen te verbinden aan paracommerciële rechtspersonen op het gebied van horeca-activiteiten

 

BESLUIT:

Ter voorkoming van oneerlijke mededinging tussen paracommerciële rechtspersonen en commerciële horecabedrijven, alsmede ter voorkoming van bovenmatig alcoholgebruik, de volgende verordening vast te stellen:

 

VERORDENING PARACOMMERCIE GEMEENTE RIJSWIJK

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening en aanvullend op de begripsbeschrijving in de wet wordt verstaan onder:

 • 1.

  De wet: Drank- en Horecawet;

 • 2.

  Terras: hetgeen de APV daaronder verstaat;

 • 3.

  Vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

 • 4.

  Bezoeker: een ieder die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering van:

  • a.

   Leidinggevenden in de zin van de wet;

  • b.

   Personen die dienst doen in de inrichting;

  • c.

   Personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende reden noodzakelijk is;

 • 5.

  Paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf;

 • 6.

  Horeca-inrichting / -bedrijf: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse;

 • 7.

  Sterk alcoholhoudende drank: Drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volumeprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn (artikel 1 Drank- en Horecawet);

 • 8.

  Zwak alcoholhoudende drank: Drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent en minder dan vijftien volumeprocenten, uit alcohol bestaat, inclusief wijn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

Hoofdstuk 2 Bepalingen voor inrichtingen waarin het horecabedrijf, al dan niet door een paracommerciële rechtspersoon, wordt uitgeoefend

Artikel 3 Voorschriften aan vergunningen om het horecabedrijf uit te oefenen

De burgemeester kan aan een vergunning voor een horecabedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld:

 • a)

  Ter bescherming van de volksgezondheid, of

 • b)

  In het belang van de openbare orde, of

 • c)

  Ter bevordering van de naleving van artikel 20 van de wet.

Hoofdstuk 3 Aanvullende bepalingen voor paracommerciële inrichtingen

Artikel 4 Verstrektijden paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op:

  • a.

   Maandag tot en met vrijdag, na 16.00 uur en tot 24.00 uur, mits op desbetreffende dagen trainingen en/of wedstrijden op desbetreffende locatie plaatshebben;

  • b.

   Zaterdag en zondag na 12.00 uur en tot 21.00 uur, mits op desbetreffende dagen trainingen en/of wedstrijden op desbetreffende locatie plaatshebben.

 • 2.

  Paracommerciële rechtspersonen waarbij het faciliteren van sociale interactie direct voortvloeit uit de (statutaire) doelstellingen, zoals levensbeschouwelijke en sociaal-culturele instellingen, verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang van de hoofdactiviteit en eindigende met één uur na beëindiging van de hoofdactiviteit die past binnen de statutaire doelstelling van desbetreffende paracommerciële rechtspersoon, met dien verstande dat het verboden is alcoholhoudende drank te schenken voor 12.00 uur en na 24.00 uur.

 • 3.

  Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met één uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelstelling van desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

Artikel 5 Privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten derden

Ter voorkoming van oneerlijke mededinging is het een paracommerciële rechtspersoon verboden in of vanuit de inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken:

 • a.

  Tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen, of

 • b.

  Tijdens bijeenkomsten die zijn gericht op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de beherende paracommerciële rechtspersoon zijn betrokken

Artikel 6 Verbod happy hours

Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de desbetreffende horecalokaliteit of op het desbetreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

Hoofdstuk 4 Ontheffingen

Artikel 7 Facultatieve ontheffing

 • 1.

  De burgemeester kan conform het bepaalde in artikel 4, vierde lid, van de wet, met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard op aanvraag voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen ontheffing verlenen van de in artikel 3 gestelde verboden en beperkingen.

 • 2.

  Een dergelijke ontheffing kan uitsluitend verkregen worden voor activiteiten die direct aansluiten bij de statutaire doelstellingen van de paracommerciële rechtspersoon of bij de door deze rechtspersoon dagelijks uit te voeren activiteiten.

 • 3.

  Per paracommerciële rechtspersoon worden maximaal 12 ontheffingen per kalenderjaar verleend.

 • 4.

  De te verlenen ontheffing tot het schenken van alcoholhoudende drank kan maximaal strekken tot 02.00 uur.

 • 5.

  De ontheffing moet uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de gelegenheid worden aangevraagd.

Artikel 8 Intrekkinggronden ontheffing

De in artikel 7 bedoelde ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd indien:

 • a.

  Ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt, of

 • b.

  Op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist, of

 • c.

  Zich feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid, of

 • d.

  De aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn nagekomen, of

 • e.

  Van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn, dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn, of

 • f.

  Indien de houder van de ontheffing dit verzoekt.

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1.

  Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor paracommerciële rechtspersonen:

  • a.

   De voorschriften en beperkingen die tot dat tijdstip zijn gesteld;

  • b.

   De ontheffingen die tot dat tijdstip door het College van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn verleend;

  • c.

   De tot dat tijdstip gehanteerde schenk- of taptijden.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening paracommercie Gemeente Rijswijk”.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 12 Vervallen bepalingen

Met het van kracht worden van deze verordening vervallen alle tot dat moment geldende (bepalingen in) nota’s, beleidsregels en verordeningen die enige regels omtrent paracommercie regelden.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in de openbare vergadering van 11 maart 2014.

De gemeenteraad,

de griffier, de voorzitter

J.A. Massaar, bpa drs. M.J. Bezuijen