Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijswijk

BELEIDSREGELS PARKEERVERGUNNINGEN GEMEENTE RIJSWIJK - 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBELEIDSREGELS PARKEERVERGUNNINGEN GEMEENTE RIJSWIJK - 2017
CiteertitelBeleidsregels parkeervergunningen gemeente Rijswijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBELEIDSREGELS PARKEERVERGUNNINGEN GEMEENTE RIJSWIJK - 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-165145.html
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 156 van de Gemeentewet
 4. artikel 225 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2017nieuwe regeling

17-10-2017

gmb-2017-189464

17.104426

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGELS PARKEERVERGUNNINGEN GEMEENTE RIJSWIJK - 2017

Overwegende dat

- De gemeente Rijswijk heeft gekozen om per 2017 een fiscaal parkeersysteem in te voeren

- De raad op 10 november 2016 hiertoe een nieuwe Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk heeft vastgesteld

- Ter uitwerking van deze Verordening op 29 november 2016 beleidsregels zijn vastgesteld die zien op het gebruik van parkeerplaatsen en het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen

- Tijdens het invoeringsjaar 2017 een aantal aanvullende beleidsregels zijn vastgesteld

- Het voorkeur verdient om deze aanvullende beleidsregels samen te voegen met de eerder vastgestelde beleidsregels

 

Gelet op:

- artikel 156 en 225 van de Gemeentewet;

- artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

- Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk;

 

Besluit :

nadere regels voor het gebruik van parkeerplaatsen en het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning opnieuw vast te stellen;

 

De inwerkingtreding van dit besluit te laten plaatsvinden per 1 november 2017 op voorwaarde van bekendmaking minimaal drie dagen voorafgaand aan deze datum, en tegelijkertijd de eerder vastgestelde ‘beleidsregels parkeervergunningen gemeente Rijswijk’ in te trekken.

 

Vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2017.

 

 

 

 

Afdeling 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De begrippen in dit besluit worden in dezelfde betekenis gebruikt als in de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Rijswijk. In aanvulling op de begrippen uit deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Vergunningzone: een door het college aangewezen gebied in de gemeente Rijswijk dat bestaat uit één of meerdere weggedeeltes waar met een Vergunning geparkeerd mag worden;

 • 2.

  Zone: een door het college aangewezen gebied in de gemeente Rijswijk dat bestaat uit één of meerdere weggedeeltes met dezelfde combinatie van Vergunningzone en betaalcode;

 

 

Artikel 2 Aanvraag parkeervergunningen

 • 1.

  Parkeervergunningen kunnen worden aangevraagd door middel van een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier of op het stadhuis bij de publieksbalie.

 • 2.

  Bij het verstrekken van een parkeervergunning aan een bewoner is het adres zoals geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) leidend.

 • 3.

  Een parkeervergunning is geldig op het moment dat de verschuldigde belasting volledig is voldaan.

 • 4.

  Wijzigingen van de bij de aanvraag verstrekte gegevens dienen direct gemeld te worden.

 • 5.

  Indien een aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen of regels, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een termijn van zes weken, nadat hem dit is medegedeeld, aan te vullen of te corrigeren.

 • 6.

  Indien de aanvrager van de in het vorige lid bedoelde gelegenheid onvoldoende of geen gebruik maakt, verklaart het college hem in zijn aanvraag niet ontvankelijk. Van deze beslissing doet het college zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager.

 

 

Artikel 3 Verstrekken van een vergunning

Het college kan, met inachtneming van Artikel 4 (Weigeren van een vergunning), op een daartoe strekkend verzoek een vergunning verstrekken voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals geformuleerd onder Afdeling 2 van deze regels.

 

 

Artikel 4 Weigeren van een vergunning

Het college weigert een vergunning indien:

 • 1.

  de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden, die aan het verlenen van een vergunning zijn gesteld;

 • 2.

  bij de aanvrager na een eerdere intrekking van een vergunning geen wijziging is opgetreden in de situatie, die heeft geleid tot intrekking van een vergunning;

 • 3.

  de aanvrager een verschuldigde parkeerbelasting niet heeft betaald.

 

 

Artikel 5 Intrekken van een vergunning

 • 1.

  Het college kan een vergunning intrekken indien:

  a. de vergunninghouder niet, niet tijdig of niet volledig de parkeerbelasting, bedoeld in artikel 11, onderdeel b, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen heeft voldaan;

  b. de vergunninghouder niet (meer) voldoet aan de voorwaarden die aan het gebruik van de vergunning zijn gesteld. In dit geval is restitutie mogelijk conform de bepalingen zoals vastgelegd in de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen;

  c. de vergunninghouder bij zijn aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt;

 

 • 2.

  Het college trekt een vergunning in, indien:

  a. de vergunninghouder er zelf om verzoekt;

  b. de vergunninghouder niet meer woont of werkt in de zone waarvoor de vergunning is afgegeven;

  c. er sprake is van redenen van openbaar belang;

  d. zich een wijziging voordoet in één van de omstandigheden die mee heeft gewogen bij het verlenen van de vergunning;

  e. de vergunninghouder in liquidatie of in staat van faillissement is gesteld.

 

 

Afdeling 2 Vergunningen

 

Afdeling 2.1 Bewonersvergunningen

Artikel 6.1 Algemene voorwaarden bewonersvergunningen

 • 1.

  Een bewonersvergunning wordt niet verleend indien de aanvrager woonachtig is in een gebouw of gebouwencomplex met een bijbehorende of toegewezen parkeervoorziening zoals gedefinieerd in artikel 10 van dit besluit. Indien de aanvrager aantoont dat aanvrager op het moment van de aanvraag feitelijk niet over de bij het gebouw of gebouwencomplex behorende of toegewezen parkeervoorziening beschikt of had kunnen beschikken kan toch een vergunning worden verleend voor maximaal 12 maanden.

 • 2.

  De bewonersvergunning is geldig voor de Vergunningzone waarvoor deze is aangevraagd.

 • 3.

  Het college kan bewonersvergunningen voor meer dan één Vergunningzone geldig verklaren.

 • 4.

  Het college kan aan een bewonersvergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte. Het gaat onder andere om beperkingen met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen en tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

 

Artikel 6.2 Bewonersvergunning

 • 1.

  Een bewonersvergunning kan worden verleend aan een aanvrager, die in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staat in de zone waarvoor de vergunning wordt verstrekt.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan een vergunning worden verstrekt aan personen die niet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) in de volgende gevallen:

  a. Verhuizing: indien de aanvrager verhuist en tijdelijk twee woonadressen heeft, maar nog niet op het nieuwe woonadres staat ingeschreven bij de BRP. Er wordt eenmalig een vergunning op het nieuwe woonadres verleend voor maximaal 6 maanden, indien de aanvrager met een koop- of huurcontract het nieuwe woonadres kan aantonen.

  b. Tijdelijke bewoning: indien de aanvrager beschikt over een geldig arbeidscontract, tijdelijk in Rijswijk woont en werkt en niet wordt ingeschreven in de BRP. Er wordt een vergunning verleend voor maximaal 12 maanden.

  c. Tweede woning: indien de aanvrager kan aantonen met en koop- of huurcontract dat hij op het betreffende adres een tweede woning in gebruik heeft. Naast vermelde stukken kunnen andere bewijsstukken (waaronder een besluit onttrekking aan de woningvoorraad) worden verlangd.

 • 3.

  Een bewonersvergunning op grond van artikel 6.2 lid 2 kan niet worden verleend indien op het betreffende adres reeds een vergunning is verleend aan een persoon die ingeschreven staat in het BRP, niet zijnde de geregistreerde partner van de aanvrager.

 • 4.

  Een bewonersvergunning kan worden verleend aan een aanvrager als:

  a. de aanvrager kentekenhouder is van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is aangevraagd, of;

  b. de aanvrager een motorvoertuig gebruikt van het bedrijf waarbij hij in loondienst is en waarbij het motorvoertuig op naam staat van het bedrijf dan wel sprake is van een leaseovereenkomst op naam van het bedrijf, aanvrager overlegt hiertoe een verklaring van de werkgever over het gebruik van een bedrijfsauto;

  c. de aanvrager feitelijk gebruiker is van een motorvoertuig dat van een autoverhuurbedrijf is gehuurd of geleaset;

  d. de aanvrager op contractuele basis het voertuig deelt en ingeschreven staat bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik; aanvrager overlegt hiertoe een verklaring Vereniging voor Gedeeld Autogebruik en een contract tussen de autodelers.

 • 5.

  De houder van een bewonersvergunning kan maximaal zes keer per jaar een kentekenwijziging doorgeven. Indien het een wijziging betreft ten behoeve van een voertuig dat niet op naam staat van de vergunninghouder bedraagt de maximumduur van de wijziging telkens vier weken. Een kentekenwijziging dient door de vergunninghouder te worden opgegeven.

 • 6.

  Van het 5e lid kan door het college van burgemeester en wethouders worden afgeweken indien de vergunninghouder door middel van een lease- en/of werkgeversverklaring kan aantonen dat hij vanwege zijn werkzaamheden gebruik moet maken van verschillende voertuigen.

 

 

Artikel 6.3 Bewonersvergunning mantelzorg

 • 1.

  Een mantelzorger is iemand die langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week hulp en ondersteuning biedt aan een naaste die woont in Rijswijk. Mantelzorgers die hieraan voldoen kunnen zich als mantelzorger laten registreren bij Mantelzorg Welzijn Rijswijk en daar tevens een bewijs van inschrijving opvragen.

 • 2.

  Een bewonersvergunning mantelzorg kan worden verleend aan een aanvrager die mantelzorg ontvangt (zorgvrager) en die in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staat in de Vergunningzone waarvoor de vergunning wordt verstrekt.

 • 3.

  De bewonersvergunning mantelzorg betreft een vergunning op adres, met daaraan gekoppeld minimaal één kenteken van iemand die als mantelzorger staat ingeschreven bij Mantelzorg Welzijn Rijswijk. Hiertoe dient bij de aanvraag het bewijs van inschrijving als mantelzorger worden bijgevoegd.

 • 4.

  Aan een bewonersvergunning mantelzorg is een vaste lijst met minimaal 1 en maximaal 5 kentekens van geregistreerde mantelzorgers gekoppeld.

 • 5.

  Geen van de kentekens op de vaste lijst mag op naam staan van de aanvrager of op hetzelfde adres geregistreerd zijn als dat van de aanvrager.

 • 6.

  De bewonersvergunning mantelzorg wordt verleend voor een periode van één jaar.

 

 

Artikel 6.4 Bewonersvergunning gehandicapten

 • 1.

  Een bewonersvergunning gehandicapten kan worden verleend aan een aanvrager, die in het bezit is van een geldige Gehandicaptenparkeerkaart.

 • 2.

  De bewonersvergunning gehandicapten die wordt aangevraagd op basis van een Gehandicaptenparkeerkaart Bestuurder betreft een vergunning op kenteken.

 • 3.

  Aan de bewonersvergunning gehandicapten die wordt aangevraagd op basis van een Gehandicaptenparkeerkaart Passagier of Gehandicaptenparkeerkaart Bestuurder/Passagier is geen kenteken gekoppeld. Er wordt geen beperking gesteld aan het aantal maal dat een kenteken wordt gewijzigd.

 • 4.

  Aan houders van een geldige Gehandicaptenparkeerkaart Instellingen is geen kenteken gekoppeld. Er wordt geen beperking gesteld aan het aantal maal dat een kenteken wordt gewijzigd.

 • 5.

  Een bewonersvergunning gehandicapten is geldig voor alle zones in Rijswijk.

 • 6.

  De bewonersvergunning gehandicapten wordt verleend voor de periode gelijk aan de geldigheid van de Gehandicaptenparkeerkaart.

 

 

Afdeling 2.2 Bedrijfsvergunningen

Artikel 7.1 Algemene voorwaarden bedrijfsvergunningen

 • 1.

  Een bedrijfsvergunning wordt niet verleend indien het bedrijf gevestigd is in een gebouw of gebouwencomplex met een bijbehorende of toegewezen parkeervoorziening zoals gedefinieerd in artikel 10 van dit besluit, tenzij aanvrager aantoont dat aanvrager op het moment van de aanvraag feitelijk niet over de bij het gebouw of gebouwencomplex behorende of toegewezen parkeervoorziening beschikt of had kunnen beschikken. In dit laatste geval wordt uitsluitend een vergunning verleend voor maximaal 12 maanden.

 • 2.

  De bedrijfsvergunning is geldig voor de Vergunningzone waarvoor deze is aangevraagd.

 • 3.

  Het college kan bedrijfsvergunningen voor meer dan één Vergunningzone geldig verklaren

 • 4.

  Naast de reguliere bedrijfsvergunning kan een bedrijfsvergunning worden aangeschaft die geldig is in alle Vergunningszones. Hiervoor geldt een hoger tarief.

 • 5.

  Het college kan aan een bedrijfsvergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte. Het gaat onder andere om beperkingen met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen en tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 • 6.

  Een bedrijfsvergunning kan worden aangevraagd door iemand die bevoegd is om namens betreffende organisatie een aanvraag in te dienen.

 

 

Artikel 7.2 Bedrijfsvergunning

 • 1.

  Een bedrijfsparkeervergunning kan worden verleend aan een bedrijf dat blijkens het Handelregister van de Kamer van koophandel is gevestigd in de Vergunningzone waarvoor de vergunning wordt verstrekt en in die Vergunningzone een (gedeelte van een) onroerende zaak daadwerkelijk in gebruik heeft ten behoeve van de bedrijfsvoering.

 • 2.

  Een bedrijfsvergunning kan worden verleend aan een bedrijf als:

  a. het bedrijf kentekenhouder is van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is aangevraagd,

  b. het bedrijf een motorvoertuig huurt of leaset van een autoverhuurbedrijf.

  c. Het bedrijf op contractuele basis het voertuig deelt en ingeschreven staat bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik; aanvrager overlegt hiertoe een verklaring Vereniging voor Gedeeld Autogebruik en een contract tussen de autodelers.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid, wordt een vergunning verleend, indien wordt aangetoond dat de kentekenhouder van het motorvoertuig, waarvoor het bedrijf een vergunning aanvraagt, in loondienst is bij dat bedrijf.

 • 4.

  De bedrijfsvergunning betreft 1 of 2 parkeerrechten op bedrijfsnaam, met daaraan gekoppeld een vaste lijst van maximaal 5 kentekens per parkeerrecht. Het tarief van de vergunning wordt berekend per parkeerrecht. Er wordt geen beperking gesteld aan het aantal maal dat een kenteken wordt gewijzigd.

 • 5.

  Voor de Vergunningzone 1 (waaronder 1 a tot en met d) wordt per bedrijfsvestiging maximaal 1 parkeerrecht verstrekt. Voor de overige Vergunningzones worden per bedrijfsvestiging maximaal 2 vergunningen verstrekt.

 

 

Artikel 7.3 Bedrijfsvergunning maatschappelijke instelling

 • 1.

  Een bedrijfsvergunning maatschappelijke instelling kan worden verleend aan scholen of andere semi-publieke, not for profit organisaties met een maatschappelijke doelstelling die op bedrijfsmatige wijze diensten aanbieden.

 • 2.

  De vergunning kan worden verleend indien de instelling gevestigd is in de Vergunningzone waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.

 • 3.

  Het belang voor de beroeps- of bedrijfsuitoefening om in de vergunningzone te parkeren kan worden aangetoond door opgave van het aantal formatieplaatsen (fte’s) dat ingezet wordt. Het aantal uren dat parttimers werkzaam zijn, wordt herleid tot een aantal fte’s. Onder één fte wordt verstaan een fulltime werkzaam persoon. Voor het bepalen van het aantal fte’s dat werkzaam is, wordt aangesloten bij hetgeen gebruikelijk is in de desbetreffende branche. Hiervan kunnen nadere bewijsstukken worden verlangd.

 • 4.

  Het aantal te verlenen vergunningen maatschappelijke instellingen is gerelateerd aan de gewenste modal split voor maatschappelijke instellingen, met dien verstande dat het aantal wordt verminderd met het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein zoals gesteld in artikel 7.1 eerste lid. Bij een parkeervergunning per drie fte’s wordt het aantal als volgt bepaald:

- een vergunning bij een tot en met drie fte’s

- twee vergunningen bij vier tot en met zes fte’s

- drie vergunningen bij zeven tot en met negen fte’s

- enzovoort

 • 5.

  De bedrijfsvergunning maatschappelijke instelling betreft één of meerdere parkeerrechten op bedrijfsnaam, met daaraan gekoppeld een vaste lijst van maximaal 3 kentekens per parkeerrecht. Het tarief van de vergunning wordt berekend per parkeerrecht. Er wordt geen beperking gesteld aan het aantal maal dat een kenteken wordt gewijzigd.

 

 

Afdeling 2.3 Bezoekersvergunningen  

Artikel Algemene voorwaarden bezoekersvergunningen

 • 1.

  Een bezoekersvergunning wordt niet verleend indien de aanvrager woont op een adres in een gebouw of gebouwencomplex met een bijbehorende of toegewezen parkeervoorziening zoals gedefinieerd in artikel 10 van dit besluit, tenzij aanvrager aantoont dat aanvrager op het moment van de aanvraag feitelijk niet over de bij het gebouw of gebouwencomplex behorende of toegewezen parkeervoorziening beschikt of had kunnen beschikken.

 • 2.

  De bezoekersvergunning is geldig voor de Vergunningzone waarvoor deze is aangevraagd.

 • 3.

  Het college kan aan een bezoekersvergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte. Het gaat onder andere om beperkingen met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen en tot de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is.

 

 

Artikel 8.2 Bezoekersvergunning bewoners

 • 1.

  Een bezoekersvergunning wordt verleend aan iedere bewoner die in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staat in de zone waarvoor de bezoekersvergunning wordt verstrekt, met dien verstande dat per woonadres niet meer dan één bezoekersvergunning wordt verleend. Er kunnen tegelijkertijd meerdere bezoekers gebruik maken van een bezoekersvergunning.

 • 2.

  Per bezoekersvergunning kunnen per jaar maximaal 400 nieuwe bezoekersuren worden aangeschaft. Ongebruikt urentegoed blijft behouden.

 • 3.

  Het urentegoed per bezoekersvergunning bedraagt 400. Dit betekent dat op ieder moment de voorraad bezoekersuren per vergunning maximaal 400 uur mag bedragen.

 

 

Artikel 8.3 Bezoekersvergunning hotel

 • 1.

  Een bezoekersvergunning hotel kan worden verleend aan een hotel/pension dat volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel gevestigd is in de zone waarvoor de bezoekersvergunning wordt verstrekt en in die zone een (gedeelte van een) onroerende zaak daadwerkelijk in gebruik heeft ten behoeve van de bedrijfsvoering.

 • 2.

  Per hotel/pension wordt het maximaal aantal te verlenen bezoekersvergunningen hotel bepaald op basis van het aantal gastenbedden met dien verstande dat het aantal wordt verminderd met het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein zoals gesteld in artikel 8.1 lid 1.

 • 3.

  Per 3,5 gastenbedden kan een bezoekersvergunning hotel worden verleend met een maximum van 5 bezoekersvergunningen per hotel. Het aantal bezoekersvergunningen hotel wordt als volgt bepaald:

- een bezoekersvergunning hotel bij één tot en met 4 gastenbedden;

- twee bezoekersvergunning hotel bij 4 tot en met 7 gastenbedden;

- enzovoort, tot een maximum van vijf hotelvergunningen.

 • 4.

  Het urentegoed per vergunning op jaarbasis bedraagt 900 uur in zones met een avondregeling en 1200 uur in zones met een dagregeling. De bezoekersvergunning hotel wordt uiterlijk tot het volgende vergunninguitgiftemoment verleend. Als dit korter is dan een jaar, wordt het urentegoed vastgesteld naar rato van het aantal nog te verstrijken maanden tot het volgende vergunninguitgiftemoment, inclusief de lopende maand. Reeds betaald maar nog ongebruikt urentegoed blijft maximaal 1 jaar behouden bij het aansluitend verlengen van de digitale bezoekersvergunning hotel voor het volgende vergunningjaar.

 

 

Afdeling 2.4 Functionele vergunningen

Artikel 9.1 Algemene voorwaarden functionele vergunningen

 • 1.

  Een functionele vergunning kan worden verleend aan een aanvrager als:

  a. De aanvrager kentekenhouder is van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is aangevraagd, of;

  b. de aanvrager feitelijk gebruiker is van een motorvoertuig dat van een autoverhuurbedrijf is gehuurd of geleaset, of;

  c. de aanvrager op contractuele basis het voertuig deelt en ingeschreven staat bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid, wordt een vergunning verleend, indien wordt aangetoond dat de kentekenhouder van het motorvoertuig, waarvoor de aanvrager/ het bedrijf een vergunning aanvraagt, in loondienst is bij dat bedrijf.

 • 3.

  Een functionele vergunning mag uitsluitend worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de taak ten behoeve waarvan de vergunning is verstrekt.

 • 4.

  Het college kan aan een functionele vergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte. Het gaat onder andere om beperkingen met betrekking tot de te gebruiken parkeerplaatsen de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is of het aantal keer per jaar dat een kentekenwijzing wordt doorgevoerd.

 • 5.

  Een functionele vergunning kan worden aangevraagd door iemand die bevoegd is om namens betreffende organisatie een aanvraag in te dienen.

 

 

Artikel 9.2 Functionele vergunning Eerstelijns hulpverlening (huisarts, verloskundige , thuiszorg)

 • 1.

  De functionele vergunning voor eerstelijns hulpverlening wordt verleend onder voorwaarde dat:

  a. de functionele vergunning eerstelijns hulpverlening wordt verstrekt aan een bedrijf dat staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  b. bij aanvraag van de functionele vergunning een registratie in het kader van de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) of indien niet beschikbaar een certificering HKZ-keurmerk of vergelijkbaar wordt overlegd

  c. indien de onder b genoemde registratie of certificering niet beschikbaar is dient te worden aangetoond dat de hulpverlener bij een professionele (thuis)zorg- of hulpverlenersinstelling werkt, zoals blijkt uit een verklaring ter zake door de directie van betreffende instelling.

 • 2.

  De functionele vergunning Eerstelijns hulpverlening betreft één of meerdere parkeerrechten op bedrijfsnaam, met daaraan gekoppeld een vaste lijst van maximaal 5 kentekens per parkeerrecht. Het tarief van de vergunning wordt berekend per parkeerrecht. Er wordt geen beperking gesteld aan het aantal maal dat een kenteken wordt gewijzigd.

 • 3.

  Het college kan nadere regels stellen aan het aantal vergunningen dat per bedrijf maximaal kan worden afgegeven.

 • 4.

  Een functionele vergunning Eerstelijns hulpverlening is geldig in alle zones.

 

 

Artikel 9.3 Functionele vergunning Maatschappelijke instellingen – vaste kentekens

 • 1.

  De functionele vergunning maatschappelijke instellingen kan worden verleend aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De vergunning wordt verstrekt ten behoeve van het uitoefenen van niet-locatiegebonden dienstverlening aan inwoners in Rijswijk.

 • 2.

  De vergunning is niet bedoeld voor het parkeren van medewerkers bij in de omgeving van een instellingsvestiging (zie hiervoor artikel 7.3). De vergunning is ook niet bedoeld voor organisaties die Eerstelijns hulp verlenen (zie hiervoor artikel 9.2).

 • 3.

  De functionele vergunning Maatschappelijke instellingen – vaste kentekens betreft één of meerdere parkeerrechten op bedrijfsnaam, met daaraan gekoppeld een vaste lijst van maximaal 5 kentekens per parkeerrecht. Het tarief van de vergunning wordt berekend per parkeerrecht. Er wordt geen beperking gesteld aan het aantal maal dat een kenteken wordt gewijzigd

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen aan het aantal vergunningen dat per instelling maximaal kan worden afgegeven.

 • 5.

  Een functionele vergunning Maatschappelijke instellingen – vaste kentekens is geldig in alle zones.

 • 6.

  Een functionele vergunning Maatschappelijke instellingen – vaste kentekens kan niet in combinatie worden uitgegeven met de functionele vergunning Maatschappelijke instellingen – parkeeruren.

 

 

Artikel 9.4 Functionele vergunning Maatschappelijke instellingen – parkeeruren

 • 1.

  De functionele vergunning maatschappelijke instellingen kan worden verleend aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De vergunning wordt verstrekt ten behoeve van het uitoefenen van niet-locatiegebonden dienstverlening aan inwoners in Rijswijk.

 • 2.

  De vergunning is niet bedoeld voor het parkeren van medewerkers bij in de omgeving van een instellingsvestiging (zie hiervoor artikel 7.3). De vergunning is ook niet bedoeld voor organisaties die Eerstelijns hulp verlenen (zie hiervoor artikel 9.2).

 • 3.

  De functionele vergunning Maatschappelijke instellingen – parkeeruren betreft een parkeerrecht op bedrijfsnaam, met daaraan gekoppeld een urentegoed. Het urentegoed bedraagt maximaal 1200 uur per jaar.

 • 4.

  Er wordt geen beperking gesteld aan het aantal maal dat een kenteken wordt gewijzigd

 • 5.

  Het college kan nadere regels stellen aan het aantal vergunningen dat per instelling maximaal kan worden afgegeven.

 • 6.

  Een functionele vergunning Maatschappelijke instellingen – urentegoed is geldig in alle zones.

 • 7.

  Een Functionele vergunning Maatschappelijke instellingen – parkeeruren kan niet in combinatie worden uitgegeven met de Functionele vergunning Maatschappelijke instellingen – vaste kentekens.

 

 

Artikel 9.5 Functionele vergunning Sportverenigingen

 • 1.

  De functionele vergunning Sportverenigingen kan worden verleend aan een sportvereniging die is aangesloten bij een door het NOC*NSF erkende sportbond.

 • 2.

  De sportvereniging moet met een huur- of koopovereenkomst kunnen aantonen dat de club structureel gebruik maakt van een sportaccommodatie in een betaald parkeergebied.

 • 3.

  De vergunning wordt verstrekt ten behoeve van locatiegebonden activiteiten (bij de sportaccommodatie) voor vrijwilligers van de sportvereniging

 • 4.

  De functionele vergunning vrijwilligers sportverenigingen betreft een parkeerrecht op naam van de sportvereniging, met daaraan gekoppeld een urentegoed.

 • 5.

  Het basis urentegoed per jaar bedraagt maximaal 1200 uur voor alle sportverenigingen.

 • 6.

  Voor sportverenigingen met 51 leden of meer geldt een hoger maximaal urentegoed per jaar. Per 50 leden extra kan per jaar een extra urentegoed van 200 uren worden verstrekt. Dus:

 • a.

  Bij 0 tot en met 50 leden maximale urentegoed per jaar 1200 uur

 • b.

  Bij 51 tot en met 100 leden maximale urentegoed per jaar 1200 + 200 uur

 • c.

  Bij 101 tot en met 150 leden maximale urentegoed per jaar 1200 + 400 uur

 • Enzovoort

   

 • 7.

  Er wordt geen beperking gesteld aan het aantal maal dat een kenteken wordt gewijzigd

 • 8.

  Het college kan nadere regels stellen aan het aantal vergunningen dat per instelling maximaal kan worden afgegeven.

 • 9.

  Het college kan de vergunning voor meer dan één zone geldig verklaren.

 

 

Artikel 9.6 Functionele vergunning Tijdelijk gebruik werkzaamheden

 • 1.

  De functionele vergunning tijdelijk gebruik werkzaamheden kan worden verleend aan de volgende aanvragers:

 • -

  aannemer, klusbedrijf, onderhoudsbedrijf in verband met de uitvoering van tijdelijke werkzaamheden;

 • -

  bedrijf dat met regelmaat in verband met dienstverlening in een vergunningzone in Rijswijk moet zijn;

 • 2.

  Een functionele vergunning tijdelijk gebruik kan worden verleend als week-, maand- of jaarvergunning;

 • 3.

  De functionele vergunning tijdelijke gebruik betreft één of meerdere parkeerrechten op bedrijfsnaam, met daaraan gekoppeld een vaste lijst van maximaal 5 kentekens per parkeerrecht. Het tarief van de vergunning wordt berekend per parkeerrecht. Er wordt geen beperking gesteld aan het aantal maal dat een kenteken wordt gewijzigd

 • 4.

  Bij de aanvraag van een functionele vergunning tijdelijk gebruik is een bewijs van de (tijdelijke) werkzaamheden bijgevoegd.

 • 5.

  De functionele vergunning tijdelijk gebruik werkzaamheden is geldig voor de zone waarvoor deze is aangevraagd;

 • 6.

  Het college kan de vergunning voor meer dan één zone geldig verklaren.

 

 

Artikel 9.7 Functionele vergunning Evenementen

 • 1.

  De functionele vergunning voor evenementen wordt verleend aan een aanvrager in verband met parkeren ten behoeve van evenementen, markten, braderieën enz.

 • 2.

  De functionele vergunning evenementen wordt verleend op kenteken. Het kenteken van een vergunning evenementen kan niet worden gewijzigd.

 • 3.

  De vergunning wordt verleend voor een periode van maximaal twee weken.

 • 4.

  De functionele parkeervergunning Evenementen wordt alleen verstrekt indien voor het evenement zelf toestemming in de vorm van een vergunning is verleend.

 • 5.

  De functionele vergunning Evenementen is geldig voor de zone waar het evenement wordt gehouden of dat in het kader van de evenementenvergunning hiervoor wordt aangewezen.

 • 6.

  Het college kan de vergunning voor meer dan één zone geldig verklaren.

 

 

Artikel 9.8 Functionele vergunning Hulpdiensten (politie, brandweer, (dieren)ambulance)

 • 1.

  De functionele vergunning Hulpdiensten wordt verleend aan hulpdiensten die actief zijn in Rijswijk. Daaronder moeten in elk geval worden verstaan politie, brandweer en (dieren)ambulance.

 • 2.

  Aan de functionele vergunning hulpdiensten worden geen beperkingen in plaats en tijd verbonden.

 • 3.

  De functionele vergunning hulpdiensten wordt verleend op kenteken. Het kenteken van een vergunning hulpdiensten kan niet worden gewijzigd.

 • 4.

  De functionele vergunning hulpdiensten is geldig voor alle zones.

 • 5.

  De functionele vergunning Hulpdiensten kan worden aangevraagd door iemand die bevoegd is om namens betreffende hulpdienst een aanvraag voor vergunningen in te dienen.

 

 

Artikel 9.9 Functionele vergunning Gemeentelijke diensten

 • 1.

  De functionele vergunning gemeentelijke diensten kan worden verleend aan een gemeentelijke dienst, mits deze functionele vergunning strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente Rijswijk.

 • 2.

  De directie van de gemeente stelt hiertoe een onderbouwde aanvraag op.

 • 3.

  De functionele vergunning gemeentelijke diensten is geldig voor alle zones.

 

 

Artikel 9.10 Functionele vergunning Autodate

 • 1.

  De functionele vergunning autodate wordt verleend aan een bedrijf, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dat bedrijfsmatig auto’s in bezit heeft ten behoeve van gedeeld autogebruik in de Rijswijk.

 • 2.

  Het bedrijf is aangesloten bij de Vereniging voor gedeeld autogebruik.

 • 3.

  De functionele vergunning autodate betreft een parkeerrecht op kenteken.

 • 4.

  De functionele vergunning autodate is geldig voor alle zones.

 • 5.

  De functionele vergunning autodate kan worden aangevraagd door iemand die bevoegd is om namens betreffende bedrijf een aanvraag voor vergunningen in te dienen.

 

 

Afdeling 3 Parkeerplaats Op Eigen Terrein (POET)

Artikel 10 Definitie gebouw of gebouwencomplex met een bijbehorende of toegewezen parkeervoorziening

1. Onder een parkeerplaats op eigen terrein wordt verstaan:

a. een parkeerplaats op een terrein of in een garage, uitgegeven in erfpacht, verhuurd of in gebruik gegeven aan de aanvrager, dan wel in eigendom bij de aanvrager;

b. een parkeerplaats - huur of koop - op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de bouwvergunning, omgevingsvergunning, de huur- of koopovereenkomst, splitsingsakte of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor (onder andere) het adres van de aanvrager;

c. een voormalige parkeerplaats op eigen terrein die door of vanwege de aanvrager een andere bestemming dan die van parkeerplaats heeft gekregen;

d. een parkeerafspraak vastgelegd in een parkeerovereenkomst, waarin geen gebruik gemaakt wordt van openbare parkeerplaatsen.

2. Een parkeerplaats wordt als parkeerplaats op eigen terrein beschouwd indien deze daarnaast voldoet aan de volgende voorwaarden:

a. Toegankelijkheid: de parkeerplaats dient te kunnen worden bereikt via een doorgang of toegang die minimaal 2.30 meter breed is;

b. een parkeerplaats voor één voertuig op een terrein dient ten minste 2.30 meter breed en 5.00 meter lang te zijn;

c. een parkeerplaats voor één voertuig in een garage dient ten minste 2.65 meter breed en 5.00 meter lang te zijn;

d. een parkeerplaats voor meerdere voertuigen op een terrein of in een garage dient per parkeervak ten minste 2.25 meter breed en 5.00 meter lang te zijn;

e. de voorwaarden onder a tot en met d zijn niet van toepassing indien sprake is van een afgesloten parkeerovereenkomst, conform lid 1, onderdeel d.

3. Adressen die in aanmerking komen voor een parkeervergunning zijn opgenomen in een ‘Overzichtslijst vergunningparkeren’. Alleen adressen op deze lijst komen in aanmerking voor een parkeervergunning.

4. In aanvulling op de ‘Overzichtslijst vergunningparkeren’ kan ook worden gewerkt met een overzicht van POET-plaatsen: Parkeren Op Eigen Terrein-plaatsen.

5. De Overzichtslijst vergunningparkeren en/of het overzicht POET-plaatsen kan worden ingezien op www.rijswijk.nl/parkeren.

6. Het aantal parkeerplaatsen dat op eigen terrein beschikbaar is wordt in mindering gebracht op het maximaal aantal te verkrijgen vergunningen.

 

 

Afdeling 4 Overige bepalingen

Artikel 11 Algemene voorwaarden gebruik vergunning

 • 1.

  Parkeren in strijd met de voorwaarden wordt beschouwd als parkeren zonder vergunning.

 • 2.

  Het parkeren van een voertuig op een gemeentelijke parkeergelegenheid geschiedt voor eigen risico. De gemeente Rijswijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade en/of diefstal.

 • 3.

  Voor een aanhangwagen en caravan wordt geen parkeervergunning verleend;

 • 4.

  Voor voertuigen waaraan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) restricties zijn gesteld in het kader van Parkeerexcessen wordt geen vergunning verleend.

 • 5.

  Een parkeervergunning is niet overdraagbaar.

 • 6.

  Aan een parkeervergunning kan geen recht op een parkeerplaats worden ontleend.

 

 

Artikel 12 Restitutie bij voortijdig opzeggen parkeervergunningen

Voor de bezoekersvergunning is restitutie alleen mogelijk bij verhuizen en overlijden (personen) of liquidatie (hotels). Het openstaande tegoed wordt in die gevallen naar rato per maand terugbetaald.

Week- of maandvergunningen kunnen niet worden geretourneerd en er vindt geen restitutie plaats

Voor alle andere vergunningen wordt restitutie gegeven naar rato van het aantal nog te verstrijken kalendermaanden.

Het college kan parkeerlocaties afsluiten in verband met activiteiten, werkzaamheden of bijzondere omstandigheden. De houder van een parkeervergunning heeft in deze gevallen geen recht op restitutie of enige andere vorm van (financiële) vergoeding.

 

 

Artikel 13 Hardheidsclausule

Van het bepaalde in deze Beleidsregels parkeervergunningen gemeente Rijswijk kan het college afwijken indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheid van overwegende aard leidt.

 

 

Artikel 14 Overgangsbepaling

Het Uitvoeringsbesluit nadere voorschriften met betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren als bedoeld in de Verordening parkeerregulering 2014, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk 2016 in werking treedt, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de strafbare feiten die zich tijdens hun werkingsperiode hebben voorgedaan.