Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen te Posterholt, St. Odiliënberg, Herkenbosch, Melick en Vlodrop

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen te Posterholt, St. Odiliënberg, Herkenbosch, Melick en Vlodrop
CiteertitelNadere regels voor Grafbedekkingen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Voorschriften grafbedekkingen van de gemeente Roerdalen van 13 april 1993 en de daaruit voortvloeiende collegebesluiten van 1 juni 2003, 10 februari 2004 en 18 augustus 2004, alsmede de Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen “Ter Borgh” te Posterholt en “Het Zittart” te St. Odiliënberg” van de gemeente Ambt Montfort.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Roerdalen 2008, art. 18 lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2008Nieuwe regeling

16-12-2008

De Trompetter, 24-12-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen te Posterholt, St. Odiliënberg, Herkenbosch, Melick en Vlodrop

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

 

gelet op artikel 18, eerste lid, van de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Roerdalen 2008”;

 

besluiten:

 

vast te stellen de volgende:

 

nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen te Posterholt, St. Odiliënberg, Herkenbosch, Melick en Vlodrop.

Artikel 1 Inleiding

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  graf: het graf bestaat uit een strook voor de grafbedekking, de plantstrook en de bereikbaarheidsstrook.

 • b.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

 • c.

  plantstrook: strook, gemeten vanaf de achterzijde van het gedenkteken tot aan de bereikbaarheidsstrook, over de volledige breedte van het graf;

 • d.

  bereikbaarheidsstrook: grasstrook, gemeten vanaf de plantstrook tot aan het pad,

  over de volledige breedte van het graf;

 • e.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

 • f.

  grafbeplanting: winterharde beplanting die door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht.

I. Gedenkteken
Artikel 2
 • 1.

  Bij de graven kunnen slechts gedenktekens worden geplaatst overeenkomstig de voorschriften, zoals vermeld in artikel 5.

 • 2.

  De gedenktekens worden onder toezicht en volgens de aanwijzingen van de gemeente geplaatst.

 • 3.

  De rechthebbende is niet verplicht een gedenkteken te plaatsen.

 • 4.

  Per graf of dubbelgraf is slechts één gedenkteken toegestaan.

Artikel 3
 • 1.

  Eenmaal geplaatste gedenktekens mogen tijdens de looptijd zonder de toestemming van burgemeester en wethouders niet worden verwijderd, verplaatst of veranderd.

 • 2.

  De gemeente is niet verantwoordelijk voor de gedenktekens die zich op de graven bevinden.

 • 3.

  Schade aan gedenktekens, door welke oorzaak ook ontstaan, wordt door de gemeente niet vergoed, tenzij deze is veroorzaakt door handelingen of nalatigheid van haar personeel.

Artikel 4

De rechthebbende op een graf moet gedogen, dat het daarop geplaatste gedenkteken vanwege de gemeente en op haar kosten tijdelijk wordt weggenomen of verplaatst, als dit voor het begraven van lijken of om andere redenen nodig mocht zijn.

Artikel 5 Eisen gedenktekens
 • 1.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mag de afmeting van de plantstrook niet overschrijden, zoals vermeld in artikel 12.

 • 2.

  De maximale hoogte van het gedenkteken is 110 cm.

 • 3.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 4.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, duurzame kunststoffen, metaal, keramiek of een verduurzaamde houtsoort.

 • 5.

  De funderingsblokken moeten binnen het maaiveld blijven.

 • 6.

  De afmeting van de bedekking van een urnengraf bedraagt 50 cm x 50 cm.

II Grafbeplanting
Artikel 6 Winterharde gewassen
 • 1.

  De graven, met uitzondering van de kindergraven, worden bedekt met graszoden met dien verstande, dat over de volledige breedte van het graf een plantstrook wordt vrijgehouden voor het aanbrengen van planten of het plaatsen van vazen met bloemen en gedenktekens.

 • 2.

  Het is niet verplicht beplanting aan te brengen op de plantstrook.

 • 3.

  Als de plantstrook niet wordt ingericht wordt door de gemeente gazon aangebracht.

 • 4.

  De door de gemeente aangebrachte beplanting op de bereikbaarheidsstrook wordt door de gemeente onderhouden.

Artikel 7 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst binnen de vrijgehouden plantstrook. Het is toegestaan op de plantstrook eenjarige gewassen te planten en losse bloemen te leggen. Beplanting buiten de plantstrook is niet toegestaan.

Artikel 8 Eisen grafbeplanting
 • 1.

  De winterharde gewassen die in de plantstrook worden geplant mogen bij volle wasdom de voor de plantstrook beschikbare oppervlakte, zoals vermeld in artikel 12, niet overschrijden en moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

 • 2.

  De maximale hoogte van de beplanting is 110 cm.

 • 3.

  De begroeiing op de plantstrook moet door de rechthebbende worden onderhouden.

Artikel 9
 • 1.

  De rechthebbende op een graf moet gedogen, dat de winterharde gewassen op het graf worden teruggesnoeid tot de toegestane afmetingen.

 • 2.

  De rechthebbende op een graf moet gedogen, dat de gemeente in uitzonderlijke situaties, de winterharde beplanting op het graf verwijdert.

III Plantstrook
Artikel 10 Plantstrook
 • 1.

  De plantstrook mag worden afgedekt met een plaat die voldoet aan de eisen voor grafbedekkingen, zoals vermeld in artikel 5.

 • 2.

  De plantstrook mag worden ingericht zoals vermeld in de voorschriften in artikel 8.

 • 3.

  Kindergraven mogen, met inachtneming van de onderlinge afstand van 30 cm en de vastgestelde buitenmaten van de gedenktekens, naar eigen inzicht worden ingericht.

Artikel 11 Grens plantstrook

De grens van de plantstrook moet worden gemarkeerd met steenachtig materiaal.

Artikel 12 Afmetingen plantstrook

A. Begraafplaats Ter Borgh

vak

lengte

breedte

AI, AII, AIV, AV

200 cm

90 cm

BI, BIV

200 cm

90 cm

BII, BV

150 cm

90 cm

 

 

 

B. Begraafplaats ’t Zittart:

vak

lengte

breedte

AI en AII

ged. 140 cm ged. 160 cm

90 cm

AIII en AIV

160 cm

90 cm

D

150 cm

90 cm

C. Begraafplaats Melick

vak

lengte

breedte

A t/m C

80 cm

120 cm

D t/m F

70 cm

100 cm

G

80 cm

120 cm

H kindergraven

70 cm

100 cm

I urnengraven

165 cm

100 cm

J t/m P

80 cm

120 cm

Q

70 cm

100 cm

R t/m Z

80 cm

100 cm

D. Begraafplaats Herkenbosch

vak

lengte

breedte

A I t/m J I

70

100

A II

80

120

B II

80

120

C II urnengraven

200

100

D II kindergraven

80

120

E. Begraafplaats Vlodrop

vak

lengte

breedte

A t/m C

80 cm

120 cm

D t/m F

70 cm

100 cm

G gedeeltelijk kindergraven

150 cm

110 cm

G gedeeltelijk urnengraven

150 cm

110 cm

H t/m P

80 cm

120 cm

Artikel 13 Slotbepalingen
 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na de publicatie;

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels voor Grafbedekkingen;

 • 3.

  De “Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen “Ter Borgh” te Posterholt en “Het Zittart” te St. Odiliënberg” van de gemeente Ambt Montfort, vastgesteld op 6 februari 2001, vervallen;

 • 4.

  De “Voorschriften grafbedekkingen” van de gemeente Roerdalen, vastgesteld op 13 april 1993, en de daaruit voortvloeiende collegebesluiten d.d. 1 juni 2003, 10 februari 2004 en 18 augustus 2004, vervallen.

St. Odiliënberg, 16 december 2008

burgemeester en wethouders van Roerdalen,

de secretaris, de burgemeester,

mr. S.B.E. Willems - van Ulden drs. C.A.M. Hanselaar -van Loevezijn