Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende nadere regels voor het opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Nadere regels opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Roerdalen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende nadere regels voor het opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Nadere regels opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Roerdalen 2016
CiteertitelNadere regels opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Roerdalen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt gelijktijdig met de Apv Roerdalen 2016 in werking.

Deze regeling is bekrachtigd door de gemeenteraad bij besluit van 03-11-2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201616-01-2020nieuwe regeling

27-09-2016

Gemeenteblad 2016, 177088

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Roerdalen 2016

Het college heeft besloten:

 

vast te stellen, onder de opschortende voorwaarde dat deze in werking treden op het moment dat de Algemene plaatselijke verordening Roerdalen 2016 in werking treedt:

 

de nadere regels opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Roerdalen 2016

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  landbouwplastic: landbouwplastic zoals genoemd in artikel 4:13, eerste lid, onderdeel bApv Roerdalen 2016.

Artikel 1:2 Afbakening

 • 1.

  De in dit document opgenomen nadere regels zijn van toepassing op landbouwplastic zoals genoemd in artikel 4:13, eerste lid, onderdeel b Apv Roerdalen 2016.

 • 2.

  De in dit document opgenomen nadere regels zijn niet van toepassing op het opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic, zowel binnen als buiten de bebouwde kom binnen het bouwvlak in de agrarische bestemming zoals opgenomen in het bestemmingsplan.

HOOFDSTUK 2 OPSLAAN, PLAATSEN OF AANWEZIG HEBBEN VAN LANDBOUWPLASTIC

Artikel 2:1 Landbouwplastic

Het is verboden landbouwplastic op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben, tenzij wordt voldaan aan de volgende regels:

 • 1.

  de landbouwplastic mag niet herhaaldelijk willekeurig worden opgeslagen, zonder dat het feitelijk in gebruik is.

 • 2.

  de rollen landbouwplastic, inclusief afdekking, steken maximaal 1 meter boven het aan de opslaglocatie grenzende grondniveau uit. Om aan de maximale toegestane hoogtemaat te voldoen, is het gedeeltelijk ingraven van de rollen in de gevallen waarin dit nodig is toegestaan;

 • 3.

  de rollen landbouwplastic worden volledig afgedekt door middel van een grondlaag of een camouflagezeil;

 • 4.

  bij gebruik van een camouflagezeil, wordt om geluidsproductie door het trillen van het zeil te minimaliseren en het wegwaaien van het zeil te voorkomen dit zodanig aangebracht zodat het nauw aansluit op de rollen landbouwplastic.

 • 5.

  de opslag van de landbouwplastic vindt plaats op het gedeelte van het perceel dat vanaf de openbare weg (en) niet zichtbaar is. Als het perceel volledig zichtbaar is vanaf de openbare weg, wordt de landbouwplastic opgeslagen op de locatie die het verst van de openbare weg is gelegen.

 • 6.

  Bij het opslaan van de rollen landbouwplastic moet een minimale afstand van 100 meter in acht worden genomen ten aanzien van bestemmingen waarin personen een al dan niet permanente verblijfplaats hebben. Als een al dan niet permanente verblijfplaats wordt in ieder geval aangemerkt:

  • a.

   woningen;

  • b.

   bedrijfswoningen;

  • c.

   campings en;

  • d.

   recreatieparken

  zoals bestemd in het bestemmingsplan.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 3:1 Titel

Dit document wordt aangehaald als “Nadere regels opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Roerdalen 2016”.

Artikel 3:2 Inwerkingtreding

De vastgestelde “Nadere regels opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van landbouwplastic Roerdalen 2016” treden in werking tegelijk met de inwerkingtreding van de Apv Roerdalen 2016.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 27 september 2016

De secretaris, De burgemeester