Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende nadere regels voor standplaatsen Nadere regels standplaatsen Roerdalen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende nadere regels voor standplaatsen Nadere regels standplaatsen Roerdalen 2016
CiteertitelNadere regels standplaatsen Roerdalen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt gelijktijdig met de Apv Roerdalen 2016 in werking.

Deze regeling is bekrachtigd door de gemeenteraad bij besluit van 03-11-2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201616-01-2020nieuwe regeling

27-09-2016

Gemeenteblad 2016, 177083

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels standplaatsen Roerdalen 2016

Het college heeft besloten:

 

vast te stellen, onder de opschortende voorwaarde dat deze in werking treden op het moment dat de Algemene plaatselijke verordening Roerdalen 2016 in werking treedt:

 

de nadere regels standplaatsen Roerdalen 2016

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze nadere regels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

   standplaats: standplaats zoals genoemd in artikel 5:13Apv Roerdalen 2016;

  • b.

   dagdeel: een aaneengesloten periode van maximaal 5 uur, binnen het tijdsbestek van 08.00 uur tot maximaal 21.00 uur.

Artikel 1:2 Afbakening

 • 1.

  De in dit document opgenomen nadere regels zijn van toepassing op standplaatsen zoals genoemd in artikel 5:13tot en met 5:16Apv Roerdalen 2016.

Artikel 1:3 Standplaatsvergunning per kern

 • 1.

  Standplaatsvergunningen worden per kern verleend. De gemeente Roerdalen bestaat uit de volgende kernen:

  • a.

   Montfort;

  • b.

   St. Odiliënberg;

  • c.

   Posterholt;

  • d.

   Melick;

  • e.

   Herkenbosch;

  • f.

   Vlodrop.

HOOFDSTUK 2 INNEMEN OF HEBBEN VAN EEN STANPLAATS

Artikel 2:1 Standplaatsvergunning per aangewezen locatie per kern

 • 1.

  Binnen de kernen mogen alleen op de volgende locaties standplaatsen worden ingenomen:

  • a.

   Montfort: het plein aan de Markt;

  • b.

   Sint Odiliënberg:

   • -

    parkeerplaats aan de Wirostraat;

   • -

    parkeerplaats bij het voormalige verzorgingshuis “de Petrusberg”;

  • c.

   Posterholt: Marktterrein aan de Hoofdstraat;

  • d.

   Melick: Markt;

  • e.

   Herkenbosch: Kerkplein;

  • f.

   Vlodrop: Markt.

Artikel 2:2 Aanwijzen nieuwe geschikte locatie

Indien de aangewezen locaties zoals genoemd in artikel 2:1 door veranderde omstandigheden niet meer voldoen, kan het college een nieuwe geschikte locatie aanwijzen.

Artikel 2:3 Maximumstelstel

 • 1.

  Voor elke kern afzonderlijk bedraagt het aantal maximum standplaatsen:

  • a.

   Montfort: maximaal 5 standplaatsen;

  • b.

   Sint Odiliënberg: maximaal 6 standplaatsen;

  • c.

   Posterholt: maximaal 4 standplaatsen;

  • d.

   Herkenbosch: maximaal 3 standplaatsen;

  • e.

   Melick: maximaal 4 standplaatsen;

  • f.

   Vlodrop: maximaal 3 standplaatsen.

 • 2.

  Per aangewezen locatie wordt maximaal 1 vergunning per exploitant per kern afgegeven.

 • 3.

  Het maximaal aantal af te geven standplaatsvergunningen bedraagt 1 per kern per dagdeel.

 • 4.

  Binnen de kern Vlodrop worden geen standplaatsvergunningen afgegeven voor de zaterdag.

Artikel 2:4 Aanwijzen extra standplaats

Wanneer het maximum aantal standplaatsen in een kern is bereikt, kan het college in bijzondere omstandigheden een extra standplaats verlenen. Een extra standplaats kan alléén worden verleend wanneer vaststaat dat deze een meerwaarde vormt voor de kern.

Artikel 2:5 Uitzondering maximumstelsel

 • 1.

  Het maximumstelsel is niet van toepassing bij het innemen van een standplaats bij verkoop van zelf geteelde landbouwproducten vanaf het perceel waarop ze worden geteeld, buiten de bebouwde kom en in de periode april tot september;

 • 2.

  Het genoemde in het eerste lid is niet van toepassing bij percelen gelegen aan de provinciale wegen, behoudens de reeds vergunde standplaatsen.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 3:1 Termijn

De standplaatsvergunningen worden verleend voor onbepaalde tijd.

Artikel 3:2 Overgangsrecht

 • 1.

  De op het moment van inwerkingtreding van deze nadere regels nog van kracht zijnde standplaatsvergunningen worden geacht te zijn verleend met inachtneming van vorenbedoelde bepalingen. Indien in een kern op het moment van inwerkingtreding van deze nadere regels reeds meer standplaatsvergunningen zijn verleend, dan het aantal dat in artikel 2:3 is bepaald, wordt wanneer van een vergunning geen gebruik meer wordt gemaakt geen nieuwe vergunning meer verleend.

 • 2.

  Het genoemde in het eerste lid is niet van toepassing indien door het college uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 2:4.

Artikel 3:3 Titel

Dit document wordt aangehaald als “Nadere regels standplaatsen Roerdalen 2016”.

Artikel 3:4 Inwerkingtreding

De vastgestelde “Nadere regels standplaatsen Roerdalen 2016” treden in werking tegelijk met de inwerkingtreding van de Apv Roerdalen 2016.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 27 september 2016

De secretaris, De burgemeester

BIJLAGE 1 TOELICHTING

 

 • -

  Artikel 2:3 Maximumstelsel: er is gekozen voor een maximumstelsel, omdat door het onbeperkt toestaan van het innemen van standplaatsen de volgende problemen kunnen ontstaan:

  • a.

   verkeersproblematiek

   Standplaatsen waar goederen te koop worden aangeboden hebben in de praktijk een verkeer aantrekkend karakter. Door deze verkeer aantrekkende werking ontstaan mogelijk ongewenste oversteekbewegingen door voetgangers en ontoelaatbaar fietsverkeer in voetgangersgebieden. Daarnaast zijn parkeerproblemen niet uit te sluiten.

  • b.

   veroorzaken overlast

   Indien er veel belangstelling bestaat voor dezelfde locatie kan er een concentratie ontstaan van het aantal in te nemen standplaatsen. Op deze wijze kan overlast ontstaan, doordat het toestaan van veel standplaatsen op dezelfde locatie kan leiden tot het verstoren van de rust voor omwonenden.

  • c.

   voorkomen marktvorming

   Het toestaan van veel standplaatsen op dezelfde locatie kan feitelijk leiden tot (ongewenste) marktvorming.

  • d.

   verstoring straatbeeld

   Het innemen van meerdere standplaatsen op eenzelfde locatie kan leiden tot ernstige verstoring van het straatbeeld.

 • -

  Artikel 2:4 Aanwijzen extra standplaats: bij de beoordeling naar de meerwaarde voor een extra standplaats worden synergie/complementariteit, maatschappelijk draagvlak en de kwaliteit van het product en de onderneming meegewogen.

 • -

  Artikel 2:5 Uitzondering maximumstelsel: bij zelf geteelde landbouwproducten kan gedacht worden aan asperges, aardbeien, e.d. Daarnaast is het innemen van een standplaats bij verkoop van zelf geteelde landbouwproducten vanaf het perceel waarop ze worden geteeld alleen mogelijk als dit op grond van het bestemmingsplan is toegestaan.