Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende nadere regels omtrent reclame (Nadere regels reclame Roerdalen 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende nadere regels omtrent reclame (Nadere regels reclame Roerdalen 2020)
CiteertitelNadere regels reclame Roerdalen 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels reclame Roerdalen 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2020nieuwe regeling

07-01-2020

gmb-2020-9982

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende nadere regels omtrent reclame (Nadere regels reclame Roerdalen 2020)

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • 1.

  abri’s, mupi’s en andere reclamevitrines: reclame al dan niet roterend in of op een kast (met verlicht achter paneel of zijkanten) vaak bij bushaltes of gemeentelijke informatieborden;

 • 2.

  Apv: Algemene plaatselijke verordening Roerdalen 2019;

 • 3.

  beroep of bedrijf aan huis: reclame bij een beroep of bedrijf aan huis als bedoeld in het geldende bestemmingsplan;

 • 4.

  billboard: reclame op een groot bord vaak geplaatst langs in- en uitvalswegen;

 • 5.

  Bor: Besluit omgevingsrecht;

 • 6.

  bord (naam/te koop): (overige) reclame op een al dan niet vrijstaand bord met 1 of meer reclamevakken;

 • 7.

  bouw- en makelaarsreclame: reclame gedurende de tijd dat bouwprojecten in ontwikkeling zijn of onroerende goederen te koop/te huur staan;

 • 8.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen;

 • 9.

  commissie: de Omgevingscommissie MER als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet, artikel 6.2, eerste en tweede lid van het Bor en artikel 15, eerste lid, van de Monumentenwet die adviseert omtrent welstand;

 • 10.

  dak reclame: reclame in, aan of op goten en/of daken van bouwwerken;

 • 11.

  driehoeks bord: reclamebord bestaande uit minimaal 3 reclamevakken in een frame, vaak geplaatst om een mast of paal;

 • 12.

  feestvlaggetjes: reclame op kleine vaak bont gekleurde (kunst)stofachtige (driehoekige) vlaggen die aan elkaar zijn bevestigd;

 • 13.

  flyeren: reclamefolders of promotiematerialen verspreiden in de openbare ruimte;

 • 14.

  foliereclame: reclame in de vorm van plakfolie, bijvoorbeeld bevestigd op beglazing;

 • 15.

  gevelreclame: reclame bevestigd aan of op de gevel;

 • 16.

  handelsreclame: reclame waarbij een commercieel belang centraal staat bij het aanprijzen of aandacht vestigen hierop;

 • 17.

  ideële reclame: reclame waarbij een sociaal, maatschappelijk, religieus of politiek belang centraal staat bij het aanprijzen of aandacht vestigen en de statuten van de organisatie uitsluitsel geven of sprake is van ideële reclame;

 • 18.

  lichtreclame: reclame direct of indirect verlicht anders dan door middel van openbare verlichting;

 • 19.

  lokaal evenement reclame: reclame voorafgaande aan een evenement als bedoeld in artikel 2:10 Apv, hoofdzakelijk gericht op de inwoners van de gemeente Roerdalen;

 • 20.

  luifels, markiezen, parasols, zonwering, terrasschermen: reclame aan of op luifels, markiezen, parasols, zonwering en terrasschermen;

 • 21.

  mastreclame: reclame, aan een lichtmast, bijvoorbeeld een lantaarnpaal;

 • 22.

  muurschildering: reclame met bijvoorbeeld kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof aangebracht op een bouwwerk;

 • 23.

  raam of rolluik: reclame, bevestigd aan of op de binnenzijde of buitenzijde van ramen, rolluiken of andere gevelopeningen zichtbaar vanaf de openbare weg;

 • 24.

  reclame: reclame als bedoeld in artikel 1:1, onderdeel k Apv;

 • 25.

  reclameobject: een object waarmee reclame wordt gemaakt;

 • 26.

  sandwichbord: twee reclameborden die als een stel aan elkaar bevestigd worden, doorgaans om een lichtmast of paal;

 • 27.

  (semi-)overheid: publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisaties die wettelijke taken uitoefenen en/of een uitgesproken publiek belang dienen en die hoofdzakelijk gefinancierd worden met publieke middelen;

 • 28.

  seizoensproducten: reclame voor goederen tijdens de oogstperiode (bijvoorbeeld aardbeien en asperges);

 • 29.

  (span)doek: reclame op een gespannen stof- of zeildoek;

 • 30.

  sponsoring: reclame als tegenprestatie voor steun met geld of andere middelen;

 • 31.

  tijdelijke reclame: reclame anders dan voor de verkiezingen en maximaal 3 weken, al dan niet onderbroken, aanwezig;

 • 32.

  uithangbord: reclame, vaak op een bord of schild en haaks bevestigd (aan of op een bouwwerk);

 • 33.

  uitstallingen of voorwerpen: reclame, aan of op een vrijstaand (strategisch) geplaatst object waarmee de klant wordt geattendeerd op goederen, diensten, activiteiten of namen;

 • 34.

  verkiezingen: reclame, 9 weken voorafgaande aan verkiezingen met betrekking tot de verkiezingen;

 • 35.

  verwijzing: reclame om klanten de route te wijzen naar de locatie van goederen, diensten, activiteiten of namen;

 • 36.

  vlaggen: reclame op (kunst)stofachtige materialen met of zonder hulpconstructie (bijvoorbeeld vlaggenmasten of vlaggenstokken). Onder vlaggen wordt tevens verstaan banieren, vaandels en wimpels;

 • 37.

  voertuigreclame: reclame aan of op een voertuig of ander mobiel object dat op, aan of langs de weg is geparkeerd of zichtbaar is;

 • 38.

  voorzieningen van openbaar nut: voorzieningen ten behoeve van een op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer, straatmeubilair, planten en bomen en alle overige voorzieningen met een publieke functie;

 • 39.

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 40.

  welkomstbord: reclame, vaak op een bord waarmee klanten welkom worden geheten op de locatie van goederen, diensten, activiteiten of namen;

 • 41.

  weg: reclame op de weg als bedoeld in artikel 1:1, onderdeel k Apv;

 • 42.

  zuil: reclame op een vrijstaand langvormig object met 1 of meer reclamevakken.

Van alle genoemde reclameobjecten is in bijlage 1 een voorbeeld opgenomen.

Artikel 1:2 Maatvoering

 • 1.

  De afmetingen hebben niet alleen betrekking op de reclame, maar ook op het object waar reclame mee wordt gemaakt. Dat betekent dat de maatvoering van bijvoorbeeld een zuil dus niet uitsluitend betrekking heeft op de afmeting van het reclamevlak met daarin de belettering en/of afbeelding. Voor de maatvoering wordt het reclamevlak en het reclameobject als een geheel gezien;

 • 2.

  De afmetingen van reclame zijn genoemd in de breedte x de hoogte en de lengte, m2 of m3;

 • 3.

  De afstand van reclame wordt gemeten door middel van een rechte lijn tussen de verst van elkaar gelegen uiteinden.

Artikel 1:3 Afbakening

 • 1.

  De in dit document opgenomen nadere regels zijn van toepassing op reclame zoals bedoeld in artikel 1:1, lid 7 en 14 en artikel 4:14 Apv;

 • 2.

  De nadere regels hebben alleen betrekking op het reclameobject en niet op de inhoud van de reclame;

 • 3.

  De nadere regels zijn niet van toepassing op reclame op gemeentelijke en provinciale rotondes. Hiervoor gelden de richtlijnen reclame op gemeentelijke en provinciale rotondes (zie bijlage 3);

 • 4.

  De nadere regels zijn niet van toepassing op alternatieve plaatsnaamborden in het kader van carnaval.

Artikel 1:4 Algemeen verbod

Als verboden reclame wordt in ieder geval aangemerkt:

 • 1.

  reclame in strijd met de Grondwet, een wet in formele zin, uitvoeringsregeling, verordening of andere algemeen verbindende voorschriften waaronder die deel uitmakend van een bestemmingsplan, beheersverordening;

 • 2.

  reclame die schade, hinder, gevaar of overlast veroorzaakt;

 • 3.

  reclame die is bevestigd of anderszins aangebracht op of aan voorzieningen ten behoeve van een op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer, straatmeubilair, planten en bomen en alle overige voorzieningen met een publieke functie op enige wijze nadelige invloed heeft op het gebruik of de staat van deze voorzieningen;

 • 4.

  reclame die geen functionele relatie heeft met de onroerende zaak waarop of waaraan zij direct of indirect is bevestigd of op andere wijze aangebracht, met uitzondering van tijdelijke reclame voor lokale evenementen, en tijdelijke ideële reclame;

 • 5.

  reclame binnen 5 meter van een drempel, kruising, wegversmalling, oversteekplaats of water, tenzij de reclame is bevestigd aan het hoofdgebouw;

 • 6.

  reclame waardoor geen sprake is van een vrije doorloopbreedte van minimaal 1,2 meter op een trottoir;

 • 7.

  reclame waardoor de toegang tot brandkranen en putten niet verzekerd is;

 • 8.

  de reclame – uiting geen feitelijke betekenis heeft;

 • 9.

  aanstootgevende en shockerende reclame;

 • 10.

  reclame waardoor de veiligheid van het verkeer in gevaar wordt gebracht en/of ernstige hinder voor de omgeving wordt veroorzaakt;

 • 11.

  reclame-uitingen die niet in een goede staat van onderhoud verkeren;

 • 12.

  handelsreclame–uiting die is aangebracht op een voertuig dat enkel dient als middel om handelsreclame te maken en waarmee niet daadwerkelijk wordt gereden en in die hoedanigheid niet bijdraagt aan de bedrijfsvoering;

 • 13.

  Het aanbrengen van een reclame-uiting en/of de aanwezigheid daarvan schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 • 14.

  reclame die fluorescerende kleuren bevat, knipperend is, roterende en mechanische bewegingen maakt, of aangebracht is in de vorm van lichtreflexborden of, voor zover relevant, niet is aangebracht op of aan borden of constructies vervaardigd van deugdelijk, waaronder weerbestendig materiaal;

 • 15.

  handelsreclame aangebracht op door het college aangewezen aanplakborden zoals omschreven in artikel 2:26, tweede lid Apv 2019;

 • 16.

  reclame waarbij geen vrije hoogte is van minimaal 2,3 meter boven een trottoir/wegberm;

 • 17.

  reclame boven de rijbaan en aansluitende 0,5 meter van trottoir/wegberm;

 • 18.

  reclame voor een openbare verkoop of een aanbieding ter verkoop, verhuur, of verpachting van een onroerende zaak in de gemeente, tenzij:

  • a.

   er maximaal 1 bord wordt geplaatst;

  • b.

   de maximale oppervlakte 0,5 m2 bedraagt en de langste zijde korter dan 1 meter is;

  • c.

   de reclame onverlicht is;

 • 19.

  de volgende reclame:

  • a.

   abri’s, Mupi’s en andere vitrines;

  • b.

   billboards;

  • c.

   dak reclame;

  • d.

   feestvlaggetjes;

  • e.

   lichtmast;

  • f.

   muurschildering;

   Het verbod genoemd onder a, b, d, e, f geldt niet als het om bestaande en vergunde reclame gaat op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

HOOFDSTUK 2 TOETSINGSCRITERIA

Artikel 2:1 Nadere regels objectgerichte reclame

 • 1.

  Onder objectgerichte reclame wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   vlaggen;

  • b.

   beroep of bedrijf aan huis;

  • c.

   borden (naam/te koop);

  • d.

   borden proefvelden agrariërs;

  • e.

   bouw- en makelaarsreclame;

  • f.

   driehoeks- en sandwichborden;

  • g.

   foliereclame;

  • h.

   gevelreclame;

  • i.

   kerstversieringen en kerstverlichting;

  • j.

   lichtreclame;

  • k.

   luifels, markiezen, parasols, zonwering, terrasschermen;

  • l.

   raam of rolluik;

  • m.

   seizoenproducten;

  • n.

   (span)doek;

  • o.

   sponsoring;

  • p.

   uithangbord;

  • q.

   uitstallingen of voorwerpen;

  • r.

   uitstallingen of voorwerpen t.b.v. een lokaal evenement;

  • s.

   verkiezingen;

  • t.

   verwijzing;

  • u.

   welkomstbord;

  • v.

   zuil.

 • 2.

  Het maken van reclame op objecten zoals genoemd in onderdeel a tot en met v is uitsluitend geoorloofd als wordt voldaan aan de regels zoals opgenomen in artikel 2:1:1 tot en met 2:1:22.

Artikel 2:1:1 vlaggen

 • 1.

  Enkel toegestaan binnen de bestemmingen: Agrarisch (…), Bedrijf (…), Cultuur en ontspanning - bezoekerscentrum, Detailhandel (…), Horeca, Kastelen en Landgoederen (…), Maatschappelijk (…)**, Molen, Recreatie (…), Sport.

 • 2.

  De maximale afmeting bedraagt 3m2.

 • 3.

  Maximaal 3 per adres.

 • 4.

  Gelet op de aard van de activiteiten van het bedrijf én de grootte van het verkoopvloeroppervlak kan het college ontheffing verlenen van het gestelde maximum zoals opgenomen in het derde lid. Aan deze ontheffing kan het college voorschriften verbinden.

Artikel 2:1:2 beroep of bedrijf aan huis

 • 1.

  Maximaal 1 per beroep of bedrijf.

 • 2.

  De maximale afmeting zoals opgenomen in het geldende bestemmingsplan.

Artikel 2:1:3 borden (naam/ te koop)

 • 1.

  Alleen tijdens op grond van de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening Roerdalen geldende openingstijden.

 • 2.

  Maximaal 1.

 • 3.

  De maximale afmeting bedraagt 1m3.

Artikel 2:1:4 borden proefvelden agrariërs

 • 1.

  Enkel binnen de bestemming Agrarisch – Landbouwontwikkelingsgebied, Agrarisch met waarden – Landschapswaarden – 1, Agrarisch met waarden – Landschapswaarden -2, Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden.

 • 2.

  Maximaal 4 maanden.

 • 3.

  De maximale afmeting per bord is 0,5m2.

Artikel 2:1:5 bouw en makelaarsreclame

 • 1.

  Maximaal 1.

 • 2.

  Alleen gedurende de periode van zes maanden direct voorafgaand aan de realisatie van het project en vanaf de realisatie tot de oplevering.

 • 3.

  Alleen na de realisatie voor verhuur of verkoop van het project voor een periode van maximaal drie jaar.

 • 4.

  Geplaatst op het terrein waarop de activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd / betrekking heeft.

 • 5.

  De maximale afmeting zoals opgenomen in het Bor.

 • 6.

  In een gebied met hoofdzakelijk de bestemming Wonen bedraagt de afmeting maximaal 0,5 m2.

Artikel 2:1:6 driehoeks- en sandwichborden

 • 1.

  Alleen toegestaan bij lokale evenementen en tijdelijke ideële reclame.

 • 2.

  Alleen voor een periode van drie weken waarbinnen het lokaal evenement plaatsvindt.

 • 3.

  Alleen op door het college aangewezen locaties (zie bijlage 2).

 • 4.

  Maximaal 4 identieke borden per kern en maximaal 24 identieke borden in de gemeente.

 • 5.

  De maximale afmeting per bord is 1m2.

Artikel 2:1:7 foliereclame

Enkel toegestaan binnen de bestemmingen: Agrarisch (…), Bedrijf (…), Cultuur en ontspanning - bezoekerscentrum, Detailhandel (…), Horeca, Kastelen en Landgoederen (…), Maatschappelijk (…)**, Molen, Recreatie (…), Sport.

Artikel 2:1:8 gevelreclame

 • 1.

  Enkel toegestaan binnen de bestemmingen: Agrarisch (…), Bedrijf (…), Cultuur en ontspanning - bezoekerscentrum, Detailhandel (…), Horeca, Kastelen en Landgoederen (…), Maatschappelijk (…)**, Molen, Recreatie (…), Sport.

 • 2.

  De breedte bedraagt maximaal 50% van de gevelbreedte met een maximum van 3 meter.

 • 3.

  Maximale hoogte 0,5 meter.

 • 4.

  Maximale dikte 0,2 meter ten opzichte van de gevel.

Artikel 2:1:9 lichtreclame

Enkel toegestaan binnen de bestemmingen Bedrijf, Bedrijf – Agrarisch Aanverwant, Bedrijventerrein, Centrum, Cultuur en ontspanning (…), Detailhandel (…), Dienstverlening, Horeca, Kastelen en Landgoederen, Maatschappelijk (…), Molen, Natuur, Recreatie (…), Sport.

Artikel 2:1:10 luifels, markiezen, parasols, zonwering, terrasschermen

Enkel toegestaan binnen de bestemmingen: Agrarisch (…), Bedrijf (…),Culltuur en ontspanning - bezoekerscentrum, Detailhandel (…), Horeca, Kastelen en Landgoederen (…), Maatschappelijk (…)**, Molen, Recreatie (…), Sport.

Artikel 2:1:11 kerstversieringen en kerstverlichting

Alleen die in het kader van (brand)veiligheid zijn toegestaan.

Artikel 2:1:12 raam of rolluik

 • 1.

  Maximaal 1.

 • 2.

  De reclame bedraagt maximaal 1/3 van de gevelopening.

Artikel 2:1:13 seizoensproducten

 • 1.

  Alleen gedurende de oogst.

 • 2.

  Maximaal 1.

 • 3.

  De maximale afmeting is 0,5 m2 en de langste zijde korter is dan 1 meter.

 • 4.

  De reclame onverlicht is.

 • 5.

  De reclame wordt gemaakt in dezelfde straat waaraan het verkooppunt is gelegen, op een maximale afstand van 300 meter van het verkooppunt.

Artikel 2:1:14 (span)doek

 • 1.

  Alleen voor lokale evenementen en tijdelijke ideële reclame.

 • 2.

  Alleen voor een periode van drie weken waarbinnen het lokaal evenement plaatsvindt.

 • 3.

  De maximale afmeting bedraagt 3m2.

Artikel 2:1:15 sponsoring

Alleen op sportcomplexen en op de dag van lokale evenementen op het door de gemeente aangewezen evenemententerrein.

Artikel 2:1:16 uithangbord

 • 1.

  Maximaal 2.

 • 2.

  De maximale afmeting bedraagt 0,5m2.

Artikel 2:1:17 uitstallingen of voorwerpen

 • 1.

  Alleen tijdens op grond van de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening Roerdalen geldende openingstijden.

 • 2.

  Alleen in centrumgebieden en/of bij detailhandel- en bedrijfspanden.

 • 3.

  Maximaal 1 bord per adres.

 • 4.

  In een strook maximaal 3 meter vanuit de voor- of zijgevel.

 • 5.

  De maximale afmeting bedraagt 1m3.

Artikel 2:1:18 uitstallingen of voorwerpen t.b.v. een lokaal evenement

 • 1.

  Alleen voor een periode van drie weken waarbinnen het lokaal evenement plaatsvindt.

 • 2.

  De maximale afmeting bedraagt 5 m3.

Artikel 2:1:19 verkiezingen

 • 1.

  Maximaal 9 weken voorafgaande aan de verkiezingen.

 • 2.

  Alleen op gemeentelijke aanplakborden en driehoeks- en sandwichborden.

Artikel 2:1:20 verwijzing

Toegestaan op een (door de ondernemers en/of verenigingen gezamenlijk uit te voeren en te onderhouden en door het college goedgekeurd) uniform gemeentelijk verwijzingsbord.

Artikel 2:1:21 welkomstbord

 • 1.

  Maximaal 2.

 • 2.

  De maximale afmeting zoals opgenomen in het bestemmingsplan.

Artikel 2:1:22 zuil

 • 1.

  maximaal 2;

 • 2.

  de maximale afmeting zoals opgenomen in het bestemmingsplan.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 3:1 Afwijkingsbevoegdheid

In geval van bijzondere omstandigheden kan het college ontheffing verlenen van de nadere regels. Aan deze ontheffing kan het college voorschriften verbinden.

Artikel 3:2 Overgangsrecht

 • 1.

  Reclame die aanwezig is op het tijdstip van inwerkingtreding van deze nadere regels en hiermee in strijd is, mag worden voorgezet mits de afwijking van deze regels naar de aard en omvang niet wordt vergroot.

 • 2.

  Het bepaalde onder 1 is niet van toepassing op reclame die reeds in strijd was met “de Nadere regels reclame Roerdalen 2016”, daaronder begrepen de overgangsregels van deze nadere regels.

Artikel 3:3 Overig

De bij dit document behorende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van de nadere regels.

Artikel 3:4 Titel

Dit document wordt aangehaald als “Nadere regels reclame Roerdalen 2020”.

Artikel 3:5 Inwerkingtreding

 • 1.

  De “Nadere regels reclame Roerdalen 2020” treden in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De “Nadere regels reclame Roerdalen 2016” worden per gelijke datum ingetrokken.

 

Sint Odiliënberg, 7 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

J.J.W.M. L’Ortije

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta

BIJLAGE 1: VOORBEELDEN VAN RECLAMEOBJECTEN

 

Voorbeeld reclameobjecten

Voorbeeld reclameobjecten

 

 

Abri’s, Mupi’s en andere vitrines

   

Beroep of bedrijf aan huis

   

Billboards

   

Bord (naam/te koop)

   

Bouw- en makelaarsreclame

   

Dakreclame

   

Driehoeksbord

   

Evenement

   

 

Feestvlaggetjes

   

Flyeren

 

Foliereclame

   

Gevelreclame

 

LED-reclame (lichtreclame)

   

Lichtbakken (lichtreclame)

 

Lichtkranten (lichtreclame)

 

Mastreclame

   

Luifels, markiezen, parasols, zonwering, terrasschermen

   

Muurschildering

 

Raam of rolluik

   

Sandwichbord

   

Seizoensproducten

   

Stoepbord

   

Stoep- of wegreclame

   

(Span)doek

   

Sponsoring

   

Uithangbord

   

 

BIJLAGE 2: VERPLICHTE LOCATIES DRIEHOEKS- EN SANDWICHBORDEN

 

Herkenbosch:

Totaal x borden

Aan de vier Gebroeders

Maximaal 4 identieke borden per kern en maximaal 24 identieke borden in de gemeente

 

 

 

 

 

 

 

 

Europalaan West

Europalaan Centrum

Europalaan Oost

Schaapsweg

Stationsweg

Kerkplein

Hoofdstraat (tussen Kerkplein en Kasteellaan)

Molenbergweg

Melick:

Totaal x borden

Dorpsstraat

Maximaal 4 identieke borden per kern en maximaal 24 identieke borden in de gemeente

 

 

 

 

 

 

Groenstraat

Beatrixlaan

John F. Kennedysingel

Parklaan

Apollolaan

Marijkelaan

Montfort:

Totaal x borden

Waarderweg (tot kruispunt Heistersweg en Sweeltjesbosweg)

Maximaal 4 identieke borden per kern en maximaal 24 identieke borden in de gemeente

 

 

 

 

 

 

Hyusbongerdweg (tot kruispunt (Oude Brachterweg)

Stationsweg (tot kruispunt Ruckweg en Rozendaal)

Dijk

Markt

Zandstraat (tot kruispunt Vlootveestraat)

Sportlaan (tot kruispunt Boordmollweg)

Posterholt:

Totaal x borden

Middenweg

Maximaal 4 identieke borden per kern en maximaal 24 identieke borden in de gemeente

 

 

 

 

 

 

Heerbaan

Margrietlaan

Hoofdstraat

Vlodropperweg (tot rotonde richting Vlodrop)

Boomstraat (tot kruising Winkelweg)

Roermondseweg (tot kruising Holsterweg en Aerwinkelallee)

Sint Odiliënberg:

Totaal x borden

Hagelkruisweg

Maximaal 4 identieke borden per kern en maximaal 24 identieke borden in de gemeente

 

 

 

 

 

 

 

Schaapsweg

Reutjesweg (tussen Schaapsweg en Molenweg)

Hoofdstraat

Raadhuisstraat

Linnerweg (tussen kruispunt Grote Bergerweg en Schaapsweg)

St. Wirostraat

St. Odiliastraat

 

Vlodrop:

Totaal x borden

Angsterweg (tot kruispunt Weg achter het Koebroek)

Maximaal 4 identieke borden per kern en maximaal 24 identieke borden in de gemeente

 

 

 

 

 

Kerkstraat

Markt

Bergerweg (tot kruispunt Bossekampweg

Grootestraat

Tussen de Bruggen

 

BIJLAGE 3: RICHTLIJNEN RECLAME OP GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE ROTONDES

 

A.Algemene randvoorwaarden:

Lokale ondernemers kunnen 1 of meer gemeentelijke of provinciale rotondes adopteren. De ondernemers worden gekozen op basis van de criteria:

 

 • afstand tot de betreffende rotonde;

 • binding met de gemeente;

 • kwaliteit van het ontwerp;

De kosten van het aanplanten en het plantmateriaal worden door het bedrijf zelf betaald. Na goedkeuring van het ontwerp en de aanplant krijgt de ondernemer als tegenprestatie de mogelijkheid om door middel van een bord reclame te maken. Vervolgens is de ondernemer is verantwoordelijk voor het onderhoud van de rotonde gedurende een periode van 5 jaar. Na 5 jaar wordt de periode geëvalueerd en eventueel een nieuw contract gesloten. Na een positieve evaluatie wordt een nieuw contract primair met hetzelfde bedrijf gesloten.

 

Bij uitzondering kan de gemeente dezelfde rotonde door maximaal twee ondernemers laten adopteren. In deze situatie tekent de gemeente een contract met maar 1 ondernemer. Deze ondernemer is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de andere ondernemer en is het aanspreekpunt voor de gemeente.

 

B.Het ontwerp:

De ondernemer levert het ontwerp aan en vraag de benodigde (omgevings)vergunningen. De bestaande of nog te plaatsen kunstwerken en verkeersborden moeten in het nieuwe ontwerp meegenomen worden. In het geval van een nieuw kunstwerk geeft het bedrijf opdracht aan een kunstenaar om een ontwerp te maken. De gemeente toetst het ontwerp, het beplantingsplan en eventuele kunstwerk in relatie tot de gemeentelijke beleidskaders.

 

C.De afspraken over reclame:

 • de reclame mag niet worden verlicht en mag niet worden voorzien van fluorescerende of reflecterende materialen;

 • de opdruk mag alleen de bedrijfsnaam, logo of bedrijfsslogan bevatten met eventueel een verwijzing naar beheer en onderhoud van de rotonde;

 • de reclame mag geen gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid (o.a. bewegwijzering, openbare verlichting, verkeersborden);

 • rotonde in Vlodrop: geen boom of kunstwerk in het midden i.v.m. wegwijzers die moeten worden gehandhaafd;

 • Rotonde in Montfort: bestaande kunstwerk moet worden gehandhaafd;

 • Rotonde in Posterholt: oude wegwijzer moet als cultuurhistorisch element in het ontwerp worden ingepast;

 • Voor het plaatsen van de reclame (en het kunstwerk) kan een (omgevings)vergunning nodig zijn;

 • Afmetingen borden: maximaal 70 cm breed en maximaal 50 cm hoog, waarbij de bovenkant van het bord niet hoger reikt dan 70 cm boven het maaiveld. De borden moeten minimaal 1 meter uit de rand van de verharding worden geplaatst.

D.Onderhoud

De voorgeschreven kwaliteit van onderhoud is kwaliteit A volgens CROW beeldbestekken. In geval van slecht onderhoud kan de gemeente de ondernemer hierop aanspreken.

 

BIJLAGE 4: TOELICHTING “NADERE REGELS RECLAME ROERDALEN 2020”

 

 • -

  Artikel 1:1, lid 41: hiertoe worden ook gerekend trottoirs, voetpaden, voetgangersgebieden, rijwielpaden en parkeerplaatsen/-terreinen.

 • -

  Artikel 1:3, lid 2: In de eerste plaats valt de inhoud onder de vrijheid van meningsuiting die is opgenomen in artikel 7 van de Grondwet. Het gaat dan om het openbaren van gedachten of gevoelens. In de tweede plaats valt de inhoud onder de vrijheid van concurrentie. Dat is een belangrijk grondbeginsel van de vrije markteconomie van de Europese Unie. Een en ander houdt in dat er geen beperkingen gelden voor reclame die concurrerend kan zijn voor de ondernemers of verenigingen in de gemeente Roerdalen.

 • -

  Artikel 1:3, lid 3: naar binnen toe gerichte reclame, dat wil zeggen reclame die kennelijk niet gericht is op de zichtbaarheid vanaf de weg, valt dus buiten het bereik van de regels.

 • -

  Artikel 1:4, lid 1: strijd met een provinciale en waterschapsverordening is niet als criterium opgenomen omdat deze eerst moet zijn “overgenomen” door de gemeente. In de welstandsnota is nu niets geregeld t.a.v. reclame. Daardoor kan ook geen strijd hiermee ontstaan. Vandaar dat deze in de nadere regels niet wordt genoemd.

 • -

  Artikel 1:4, lid 8: hiermee wordt voorkomen dat reclame langer blijft staan dan zij nut heeft voor de reclamemaker.

 • -

  Artikel 1:4, lid 12: daardoor wordt voorkomen dat bijvoorbeeld aannemersbusjes met opschrift verboden zijn.

 • -

  Artikel 2:1:1 lid 1, artikel 2:1:4 lid 1, artikel 2:1:7, artikel 2:1:8 lid 1, artikel 2:1:9, artikel 2:1:10: (….) betekent dat de genoemde bestemming in het bestemmingsplan is gegroepeerd. Zo worden bijvoorbeeld de bestemmingen recreatie - dagrecreatie, recreatie - verblijfsrecreatie 1, recreatie - verblijfsrecreatie 2, recreatie - verblijfsrecreatie 3, recreatie - verblijfsrecreatie 4, recreatie - verblijfsrecreatie 5, recreatie - verblijfsrecreatie 6, recreatie - verblijfsrecreatie 7, recreatie - verblijfsrecreatie 8 en recreatie - verblijfsrecreatie 9 samengevoegd tot recreatie (...).

 • -

  Artikel 3:2, lid 1: hieronder valt de situatie waarin het plaatsen van nieuwe reclame wordt getoetst aan de “Nadere regels reclame Roerdalen 2020” en deze reclame afwijkt van de oude “Nadere regels reclame Roerdalen 2016”.

 • -

  Artikel 3:2, lid 2: hieronder vallen de situaties waarin:

  • de huidige reclame in strijd is met de huidige “Nadere regels reclame Roerdalen 2016”;

  • de huidige reclame valt onder het overgangsrecht van de “Nadere regels reclame Roerdalen 2016”.

 • Bij de formulering van artikel 3:2, eerste en tweede lid is aansluiting gezocht bij het overgangsrecht uit het bestemmingsplan.