Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Besluit van burgemeester en wethouders houdende aanwijzing gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders houdende aanwijzing gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar gemeente Roerdalen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpaanwijzingsbesluit ambtenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken
  2. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2020nieuw besluit

20-02-2020

gmb-2020-55306

Z19-012481

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders houdende aanwijzing gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen;

Gelet op:

- artikel 160 lid 1 onder d, artikel 231 lid 2 onderdeel b en c van de Gemeentewet en artikel 1 lid 2 van de Wet waardering onroerende zaken;

- Artikel 2.1 van de rechtspositieregeling

Het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. De directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar; 2. De directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan te wijzen als WOZ ambtenaar en tevens als heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar voor de navolgende belastingen: Afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, baatbelasting, toeristenbelasting, BIZ Bedrijventerrein Roerdalen, leges, lijkbezorgingsrechten; 3. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking; 4. Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar gemeente Roerdalen

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

J. L’Ortije

De burgemeester,

Mr. M.D. de Boer-Beerta

Tegen dit besluit kan belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg.