Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand 2020)
CiteertitelReglement Burgerlijke Stand 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement Burgerlijke Stand 2007 en 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 2. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 4. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand
 6. artikel 5 van de Wet rechten burgerlijke stand
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-202001-01-2020nieuwe regeling

18-02-2020

gmb-2020-67970

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent burgerlijke stand (Reglement burgerlijke stand 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 1:16 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 4 en 5 van de Wet rechten burgerlijke stand;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  het Reglement Burgerlijke Stand zoals vastgesteld op 15 mei 2007 en 11 december 2018 in te trekken;

 • 2.

  het navolgende Reglement Burgerlijke Stand 2020 vast te stellen:

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1.

  Het reglement verstaat onder:

  • a.

   De Wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

  • b.

   Het besluit: Besluit Burgerlijke Stand 1994;

  • c.

   Ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

  • d.

   Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Benoeming van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen een ambtenaar in dienst van de gemeente Roerdalen of een andere gemeente.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 3.

  Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen een ambtenaar in dienst van de gemeente Roerdalen of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is.

 • 5.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 6.

  Voor het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, kan het college van burgemeester en wethouders een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag benoemen, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in het Huwelijksbeleid gemeente Roerdalen 2020.

Artikel 3. Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun ambtsbezigheden in het gemeentehuis.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen ook elders binnen de gemeente ambtsbezigheden verrichten voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan.

Artikel 4. Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen, registratie van partnerschappen of omzettingen van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur; en

  • b.

   voor overige werkzaamheden conform de openingstijden als vermeld op de gemeentelijke website.

 • 2.

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten indien de in het eerste lid vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van de Algemene Termijnenwet of op andere door het college van burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand wordt voor de onder het eerste lid, sub b bedoelde werkzaamheden geopend buiten de reguliere openingstijden indien:

  • a.

   een belanghebbende via een verzoek aan het college van burgemeester en wethouders voldoende kan aantonen dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende reguliere openstelling van het bureau; of

  • b.

   het college van burgemeester en wethouders hiertoe in bijzondere gevallen besluit.

Artikel 5. Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Burgerlijke Stand 2020.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

 • 3.

  Het Reglement Burgerlijke Stand zoals vastgesteld op 15 mei 2007 en 11 december 2018 wordt per gelijke datum ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 18 februari 2020.

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris

J.J.W.M. L’Ortije

de burgemeester

mr. M.D. de Boer-Beerta