Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roermond

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Roermond 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoermond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Roermond 2015
CiteertitelBeheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Roermond 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPubliekszaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen, art. 1.10 en 1.11, Besluit basisregistratie personen, art. 6.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-2015nieuwe regeling

22-09-2015

Gemeenteblad, 29 september 2015, nr. 88873

220915?A3

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Roermond 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond ,

 

gelet op de artikelen 1.10 en 1.11 van de Wet basisregistratie personen en artikel 6 van het Besluit basisregistratie personen;

 

gezien de aanbevelingen uit de managementrapportage van de zelfevaluatie basisregistratie personen 2014;

 

overwegende dat:

 

het wenselijk is de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisregistratie personen in een regeling vast te leggen;

 

Collegebesluit nr. 220915/A14

 

heeft besloten vast te stellen:

 

"Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Roermond 2015"

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen.

 

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Wet basisregistratie personen (BRP);

 • b.

  besluit: Besluit basisregistratie personen;

 • c.

  verordening: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Roermond;

 • d.

  BRP: Basisregistratie personen;

 • e.

  RNI: Register Niet Ingezetene;

 • f.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  basisregistratie: basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de wet;

 • h.

  gemeentelijke basisregistratie personen: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en aangehaakte gegevens over de bevolking van de gemeente Roermond;

 • i.

  Informatiebeveiligingsplan: het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente Roermond;

 • j.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • k.

  ingezetene: de ingeschrevene, die zijn adres heeft in een gemeente in Nederland, op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek vanuit Nederland als actueel gegevens is opgenomen;

 • l.

  gemeentelijke voorziening: het gemeentelijk toepassingssysteem waarmee uitvoering wordt gegeven aan de Wet basisregistratie personen;

 • m.

  centrale voorziening: het landelijk toepassingssysteem waarmee door de Minister uitvoering wordt gegeven aan de Wet basisregistratie personen;

 • n.

  bijhoudingsgemeente: de gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1.4 van de wet verantwoordelijk is voor de bijhouding van de persoonslijst;

 • o.

  autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 3.2 of artikel 3.3 van de wet:

 • p.

  zelfevaluatie: periodiek onderzoek door de verantwoordelijke naar de inrichting, werking en beveiliging van de gemeentelijke voorziening alsmede naar de juistheid van de gegevensverwerking;

 • q.

  beheerder: functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de gemeentelijke basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit voor organen van de gemeente;

 • r.

  informatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding inzake de basisregistratie personen, de ontwikkeling van procedures op het gebied van kwaliteit, beveiliging, gegevensverstrekking en privacy, alsmede de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures;

 • s.

  beveiligingsbeheer: geheel van activiteiten gericht op het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving en het Informatiebeveiligingsplan;

 • t.

  gegevensbeheer: geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening;

 • u.

  systeembeheer: geheel van activiteiten gericht op het onderhouden van de technische aspecten van het toepassingssysteem;

 • v.

  applicatiebeheer: geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van het BRP-toepassingssysteem en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening;

 • w.

  privacybeheer: geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de informatievoorziening daaruit;

 • x.

  gegevensverwerking: ontlenen van gegevens aan documenten en deze op een voorgeschreven wijze door middel van het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand;

 • y.

  systematische verkrijging: spontane verstrekking van mutaties op gegevens, hetzij elektronisch hetzij op papier.

   

  Artikel 2

  • 1.

   Het afdelingshoofd Publiekszaken is algemeen beheerder van de gemeentelijk basisregistratie personen en in die hoedanigheid informatiebeheerder en privacybeheerder. De teamleider Publiekszaken wordt aangewezen als zijn vervanger in deze.

  • 2.

   De in lid 1 bedoelde beheerstaken kunnen geheel of gedeeltelijk gemandateerd worden aan één of meerdere medewerkers van de afdeling Publiekszaken.

  • 3.

   De ICT-manager NML is systeembeheerder van de gemeentelijke voorziening van de BRP. De teamleider infrastructuur ICT NML wordt aangewezen als zijn vervanger in deze.

  • 4.

   De in lid 3 bedoelde beheerstaak kan geheel of gedeeltelijk gemandateerd worden aan één of meerdere medewerkers van de NML.

   

  Artikel 3

  De informatiebeheerder wijst functionarissen aan die worden belast met:

  • a.

   beveiligingsbeheer;

  • b.

   gegevensbeheer;

  • c.

   gegevensverwerking;

  • d.

   applicatiebeheer;

  • e.

   het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 2.8, lid 2, onder sub e, van de wet bedoelde verklaring.

   

  Paragraaf 2 Informatiebeheer

   

  Artikel 4

  De informatiebeheerder voorziet in:

  • a.

   een jaarlijkse planning van de beheeractiviteiten;

  • b.

   een jaarlijkse rapportage aan de verantwoordelijke over de onder a bedoelde planning, waarbij inzicht wordt gegeven in de kengetallen van beheerprocedures;

  • c.

   een jaarlijkse rapportage aan het college van burgemeester en wethouders over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 19 van deze regeling genoemde kwaliteitssteekproef;

  • d.

   richtlijnen voor de bijhouding van de gemeentelijke basisregistratie personen;

  • e.

   uitvoering van de zelfevaluatie;

  • f.

   administratieve beheerprocedures, voor zover hier niet bij wet in is voorzien;

  • g.

   periodiek overleg met de gegevens-, de applicatie-, de systeem-, de privacy- en de beveiligingsbeheerder;

  • h.

   melding aan de verantwoordelijke van inbreuken op de informatiebeveiliging.

   

  Artikel 5

  De informatiebeheerder adviseert het college van burgemeester en wethouders over de navolgende aspecten:

  • a.

   kwaliteit van de gegevens;

  • b.

   persoonsinformatievoorziening;

  • c.

   privacy;

  • d.

   beveiliging.

   

  Artikel 6

  De informatiebeheerder beslist:

  • a.

   over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van de gemeentelijke voorziening;

  • b.

   op verzoeken van organen van de gemeente inzake verkrijging van rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisregistratie personen en de centrale voorziening;

  • c.

   op verzoeken van organen van de gemeente en derden tot het verkrijgen van gegevens uit de gemeentelijke basisregistratie personen;

  • d.

   op verzoeken van organen van de gemeente tot het systematisch verkrijgen van gegevens uit de gemeentelijke basisregistratie personen;

  • e.

   over het toekennen van autorisaties met betrekking tot het bepaalde in dit artikel, onder b, c en d.

   

  Artikel 7

  De informatiebeheerder ziet er op toe dat:

  • a.

   de bij of krachtens de wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding, alsmede de beveiliging van de basisregistratie personen en de gemeentelijke basisregistratie personen worden nageleefd;

  • b.

   de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd;

  • c.

   de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking als genoemd in artikel 6 geschiedt volgens de bepalingen uit de wet, de verordening en de Wet bescherming persoonsgegevens;

  • d.

   alle in artikel 2 bedoelde functionarissen op de hoogte worden gesteld van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van de gemeentelijke voorziening en van de gevolgen van deze installatie;

  • e.

   de beveiligingsvoorschriften voortvloeiende uit het Informatiebeveiligingsplan worden nageleefd;

  • f.

   onderzoek plaatsvindt naar inbreuken op de informatiebeveiliging en zo nodig maatregelen worden getroffen om herhaling te voorkomen;

  • g.

   uitvoering wordt gegeven aan de jaarlijkse kwaliteitssteekproef op het bestand van persoonslijsten van ingezetenen, als onderdeel van de jaarlijkse audit/zelfevaluatie.

   

  Paragraaf 3 Privacybeheer

   

  Artikel 8

  De privacybeheerder is verantwoordelijk voor:

  • a.

   de inhoudelijke afhandeling van de verzoeken als bedoeld in artikel 6, onder b, c en d van deze Beheerregeling;

  • b.

   het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften die voortvloeien uit de wet, de Wet bescherming persoonsgegevens en het gemeentelijk privacy beleid.

   

  Artikel 9

  • 1.

   De privacybeheerder is bevoegd tot het geven van aanwijzingen aan alle gebruikers van de gemeentelijke voorziening op grond van artikel 8, onder a en b.

  • 2.

   De privacybeheerder geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle procedures en producten die betrekking hebben op de basisregistratie personen en de gemeentelijke basisregistratie personen, waarbij de waarborging voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het geding is.

   

  Artikel 10

  De privacybeheerder ziet toe op de:

  • a.

   afhandeling van verzoeken overeenkomstig artikel 2.59 van de wet;

  • b.

   jaarlijkse bekendmaking als bedoeld in artikel 3.21, vijfde lid van de wet;

  • c.

   behandeling van alle verzoekschriften op grond van de artikelen 2.55, 3.13, 3.22 en 3.23 van de wet;

  • d.

   behandeling van aanvragen van organen van de gemeente tot systematische gegevensverstrekking en toegang tot de basisregistratie, de gemeentelijke basisregistratie personen en de systematische gegevensverstrekking zoals bedoeld in artikel 6.

   

  Artikel 11

  De privacybeheerder is betrokken bij alle bezwaar- en beroepsprocedures, die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de wet, de Wet bescherming persoonsgegevens en regelgeving voortvloeiende uit de wet, voor zover de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een belanghebbende in het geding is.

   

  Artikel 12

  De privacybeheerder neemt deel aan het overleg als bedoeld in artikel 4, onder g.

   

  Paragraaf 4 Beveiligingsbeheer

   

  Artikel 13

  De beveiligingsbeheerder is, aangaande de BRP, verantwoordelijk voor:

  • a.

   het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan;

  • b.

   het advies aan de verantwoordelijke en de algemeen beheerder over beveiligingsaspecten voortvloeiende uit de wet, de Wet bescherming persoonsgegevens en het Informatiebeveiligingsplan.

   

  Artikel 14

  De beveiligingsbeheerder is, aangaande de BRP, bevoegd om aanwijzingen te geven met betrekking tot de beveiligingsvoorschriften voortvloeiende uit de wet, de Wet bescherming persoonsgegevens en het Informatiebeveiligingsplan aan medewerkers van:

  • a.

   de afdeling Publiekszaken;

  • b.

   organen van de gemeente.

   

  Artikel 15

  De beveiligingsbeheerder voorziet, aangaande de BRP, in:

  • a.

   de implementatie en de naleving van de beveiligingsvoorschriften voortvloeiende uit de wet, de Wet bescherming persoonsgegevens en het Informatiebeveiligingsplan;

  • b.

   het jaarlijkse verslag over de activiteiten betreffende het beveiligingsbeheer.

   

  Artikel 16

  De beveiligingsbeheerder neemt deel aan het overleg, bedoeld in artikel 4, onder g. Waar nodig neemt hij tevens deel aan het afstemmingsoverleg zoals bedoeld in het Informatiebeveiligingsplan.

  Paragraaf 5 Gegevensbeheer

   

  Artikel 17

  • 1.

   De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor:

  • a.

   de juistheid, de volledigheid, de actualiteit, de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of opgenomen worden in de basisregistratie personen en de gemeentelijke basisregistratie personen;

  • b.

   het beheer van documentatie op het gebied van de wet en overige regelgeving op het gebied van de basisregistratie personen en de gemeentelijke basisregistratie personen;

  • c.

   het beheer van documentatie bij of krachtens het in de Wet bescherming persoonsgegevens gestelde;

  • d.

   de communicatie met de overheidsorganen en andere houders van gemeentelijke basisadministraties over gegevensverwerking;

  • e.

   het verwerken van complexe mutaties en correcties met betrekking tot de basisregistratie personen en de gemeentelijke basisregistratie personen;

  • f.

   het uitzetten van richtlijnen met betrekking tot het actualiseren en corrigeren van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de gemeentelijke basisregistratie personen.

  • 2.

   De gegevensbeheerder is bevoegd om, in overleg met de applicatiebeheerder, aanwijzingen te geven inzake de opname en de bijhouding van gegevens in de basisregistratie personen en de gemeentelijke basisregistratie personen.

   

  Artikel 18

  De inhoudelijke kwaliteit van het bestand van persoonslijsten van ingezetenen wordt onderworpen aan de zelfevaluatie.

   

  Artikel 19

  De gegevensbeheerder voorziet in een doorlopende kwaliteitssteekproef en de uitvoering van de daarmee samenhangende verbetermaatregelen gericht op het welslagen van de eerder vermelde zelfevaluatie.

   

  Artikel 20

  De gegevensbeheerder neemt deel aan het overleg, bedoeld in artikel 4, onder g.

   

  Paragraaf 6 Gegevensverwerking

   

  Artikel 21

  • 1.

   De gegevensverwerker is verantwoordelijk voor:

  • a.

   de verwerking van de gegevens op de wijze, bedoeld in de wet, het Logisch Ontwerp en de handleiding uitvoeringsprocedures, voor zover daartoe door de applicatiebeheerder geautoriseerd;

  • b.

   het verzamelen en het laten archiveren van de brondocumenten, die voor de onder a bedoelde verwerking worden gebruikt;

  • c.

   de behandeling van verzoeken als bedoeld in de artikelen 2.56, 2.57 en 2.58 van de wet;

  • d.

   de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten worden toegekend op grond van artikel 2.8 van de wet;

  • e.

   het toezicht dat geen gegevens worden verstrekt uit documenten waaraan bij of krachtens de wet geen ontleningsstatus is gegeven;

  • f.

   verzending van bezwaarschriften als bedoeld in artikel 2.60 van de Wet, naar de Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Roermond;

  • g.

   de behandeling van het BRP netwerkverkeer, met uitzondering van de periodieke gegevensverstrekking;

  • h.

   de behandeling van het foutverslag dat voortvloeit uit inkomende netwerkberichten;

  • i.

   de dagelijkse controle van in de gemeentelijke voorziening aangebrachte actualiseringen;

  • j.

   de toezending van de complete persoonslijst aan de geregistreerde, ingeval van:

  • -

   een eerste inschrijving in de basisregistratie;

  • -

   een vervolginschrijving uit het buitenland/RNI;

  • k.

   de toezending van de hoofdlijnen op grond van artikel 2.54, lid 3 van de wet;

  • 2.

   De gegevensverwerker beslist op aangiften of verzoekschriften op grond van de wet, voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien.

  • 3.

   De gegevensverwerker beslist binnen 5 werkdagen op het in behandeling nemen van een melding van een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1:1 van de Algemene wet bestuursrecht, die gerede twijfel heeft over de juistheid van een in de basisregistratie personen opgenomen (authentiek) gegeven en stelt het bestuursorgaan in kennis van deze beslissing.

  • 4.

   De informatiebeheerder wijst een gegevensverwerker aan als fraude-coördinator. Elk vermoeden van fraude aangaande in de gemeentelijke basisregistratie personen opgenomen gegevens, dient aan deze te worden gemeld.

   

  Paragraaf 7 Applicatiebeheer

   

  Artikel 22

  De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

  • a.

   de technische ondersteuning bij het gebruik van de gemeentelijke voorziening;

  • b.

   het tijdig opdracht geven aan de systeembeheerder tot opschonen van de relevante bestanden in de database;

  • c.

   de technische afhandeling van de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een besluit van de verantwoordelijke krachtens de regeling;

  • d.

   het technisch beheer van de tabellen van de gemeentelijke voorziening;

  • e.

   het beschikbaar stellen van de gebruikersdocumentatie.

   

  Artikel 23

  De applicatiebeheerder is bevoegd tot het geven van aanwijzingen aan de gegevensverwerkers, bedoeld in paragraaf 6 van deze regeling en de medewerkers van de organen van de gemeente die rechtstreeks toegang hebben tot de basisregistratie personen.

   

  Artikel 24

  De applicatiebeheerder voorziet in:

  • a.

   een planning van periodieke gegevensverstrekking die op basis van het autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gedaan;

  • b.

   de communicatie bij storingen in hard- en software;

  • c.

   een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden;

  • d.

   de toekenning van de autorisatieniveaus voor actualiseringen aan de gegevensverwerkers, de gegevensbeheerder, de applicatiebeheerder en de informatiebeheerder in overleg met de informatiebeheerder;

  • e.

   de bijhouding van een verzameling van de autorisaties, die overeenkomstig artikel 6 door de informatiebeheerder zijn toegekend;

  • f.

   het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur;

  • g.

   de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van het toepassingssysteem;

  • h.

   de bijhouding van een verzameling van alle problemen en klachten, die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan en tracht eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, voor een oplossing te zorgen;

  • i.

   de voorlichting aan alle gebruikers van de basisregistratie personen met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem;

  • j.

   de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk in overleg met de systeembeheerder;

  • k.

   de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden ontleend;

  • l.

   de afhandeling van verzoeken omtrent managementgegevens;

  • m.

   een zo spoedig mogelijke oplossing in geval van storingen binnen het toepassingssysteem, zo nodig door inschakeling van een derde.

   

  Artikel 25

  De applicatiebeheerder adviseert de informatiebeheerder en systeembeheerder over:

  • a.

   de gehele of gedeeltelijke inwerkingtreding van uitwijkprocessen zoals beschreven in de procedure uitwijk;

  • b.

   de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van de gemeentelijke voorziening.

   

  Artikel 26

  De applicatiebeheerder neemt deel aan het externe gebruikersoverleg en het overleg, bedoeld in artikel 4, onder g.

   

  Paragraaf 8 Systeembeheer

   

  Artikel 27

  De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van de gemeentelijke voorziening.

   

  Artikel 28

  De systeembeheerder voorziet in:

  • a.

   de fysieke beveiliging van de gemeentelijke voorziening;

  • b.

   de installatie van gewijzigde of nieuwe versies van de gemeentelijke voorziening na opdracht van de applicatiebeheerder;

  • c.

   de beschikbaarheid van de gemeentelijke voorziening overeenkomstig hetgeen daaromtrent intern en met derden is overeengekomen;

  • d.

   adequate uitwijkvoorzieningen voor de gemeentelijke voorziening;

  • e.

   een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie, welke zich bij voorkeur in een ander gebouw bevindt dan de ruimte waarin de BRP-apparatuur is opgesteld;

  • f.

   het transport en de veilige opslag van verwijderbare gegevensdragers en deugdelijke periodieke vernietiging van deze gegevensdragers;

  • g.

   het verschaffen van toegang tot de gemeentelijke voorziening aan de applicatiebeheerder en de leverancier van de gemeentelijke voorziening;

  • h.

   het tijdig opschonen van de relevante bestanden in de database na opdracht van de applicatiebeheerder;

  • i.

   de installatie en het testen van nieuwe apparatuur na opdracht van de applicatiebeheerder.

   

  Artikel 29

  De systeembeheerder is bevoegd tot:

  • a.

   het treffen van maatregelen in overleg met de informatiebeheerder indien de continuïteit van de gemeentelijke voorziening of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is. Hij is verplicht achteraf ter zake te rapporteren aan de informatiebeheerder en de applicatiebeheerder.

  • b.

   het geven van aanwijzingen omtrent:

   • I.

    het beheer van de gemeentelijke voorziening;

   • II.

    het beheer van bestanden;

   • III.

    de reconstructiemaatregelen.

   

  Artikel 30

  De systeembeheerder neemt deel aan het overleg, bedoeld in artikel 4, onder g.

   

  Paragraaf 9 Slotbepalingen

   

  Artikel 31

  De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden voor de basisregistratie personen en voor de gemeentelijke basisregistratie personen als bedoeld artikel 1.

  Artikel 32

  Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

   

  Artikel 33

  Deze regeling wordt aangehaald als Beheerregeling BRP Roermond 2015.

  Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2015

   

  Burgemeester en wethouders van Roermond,

  De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

  De burgemeester, M.J.D. Donders – de Leest

   

  Bijlage bij de Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Roermond 2015

  A Conform artikel 2, 3 en 21 aangewezen functionarissen.

  Door het college van burgemeester en wethouders in artikel 2 aangewezen functionarissen:

  Als informatiebeheerder is aangewezen het afdelingshoofd Publiekszaken.

  Als zijn plaatsvervanger is aangewezen de teamleider Publiekszaken.

   

  Als privacybeheerder is aangewezen het afdelingshoofd Publiekszaken.

  Als zijn plaatsvervanger is aangewezen de teamleider Publiekszaken.

   

  Als systeembeheerder is aangewezen de ICT-manager NML.

  Als zijn plaatsvervanger is aangewezen de teamleider infrastructuur ICT NML.

   

  Door de informatiebeheerder op grond van artikel 3 en 21 aangewezen functionarissen:

  Als beveiligingsbeheerder is aangewezen de beleidsmedewerker / coördinator verkiezingen publiekszaken.

  Als zijn plaatsvervanger is aangewezen de beleidsmedewerker publiekszaken.

   

  Als gegevensbeheerder is aangewezen de teamleider Publiekszaken.

  Als zijn vervanger is aangewezen de medewerker applicatiebeheer en kwaliteit Publiekszaken.

   

  Als applicatiebeheerder is aangewezen de medewerker kwaliteits- en applicatiebeheer Publiekszaken.

  Als zijn plaatsvervanger is aangewezen de medewerker team ICT.

   

  Als gegevensverwerkers worden aangewezen alle medewerkers van de afdeling publiekszaken.

   

  Als functionarissen voor het afnemen van de in artikel 2.8, lid 2, onder sub e, van de wet BRP bedoelde verklaring worden aangewezen alle medewerkers van de afdeling publiekszaken welke werkzaam zijn in de functie van specialist of beleidsmedewerker.

   

  Als fraude-coördinator wordt aangewezen de medewerker Publiekszaken die is belast met onderzoeken in het kader van de TFO (Task Force Overbewoning).

  Als zijn plaatsvervanger is aangewezen de medewerker publiekszaken die is belast met adresonderzoeken.

  Roermond, 23 september 2015

  F.Lammers, afdelingshoofd Publiekszaken

   

  B Toelichting op de beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Roermond 2015

  Inleiding

  De nieuwe Wet basisregistratie personen (Wet BRP) is op 6 januari 2014 in werking getreden.

  Hiermee is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) komen te vervallen. Met de inwerkingtreding van de Wet BRP is de Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Roermond 2002 van rechtswege vervallen. Gelet op de gewijzigde wetgeving is er een nieuwe beheerregeling vastgesteld.

  De basisregistratie bestaat uit centrale en decentrale voorzieningen. De bijhouding van de gegevens geschiedt door de gemeenten en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit betekent voor de bijhouding door gemeenten dat vanuit de gemeentelijke voorziening gegevens worden doorgegeven aan de centrale voorzieningen. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de gemeentelijke voorziening. De minister van BZK is daarnaast verantwoordelijk voor het goed functioneren van de centrale voorzieningen en voor het stelsel van berichtuitwisseling.

  Alle betrokkenen dienen er voor te zorgen dat hun voorzieningen functioneren in overeenstemming met de regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zijn gesteld.

  Het college is op grond van de Wet BRP verplicht om periodiek onderzoek te verrichten naar de inrichting, werking en beveiliging van de gemeentelijke voorziening, alsmede naar de juistheid van de gegevensverwerking in de basisregistratie, voor zover de verantwoordelijkheid daarvoor bij hen berust.

  Het college van burgemeester en wethouders treft ten aanzien van de gemeentelijke voorziening passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de in de basisregistratie opgenomen gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens. Deze maatregelen omvatten ten minste:

  • ·

   maatregelen gericht op personen die werkzaam zijn voor de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in de basisregistratie;

  • ·

   maatregelen gericht op de toegang tot gebouwen en ruimten waar in de basisregistratie opgenomen gegevens aanwezig zijn;

  • ·

   maatregelen gericht op een deugdelijke werking en beveiliging van de apparatuur en programmatuur;

  • ·

   maatregelen voor het geval de geheimhouding of integriteit van in de basisregistratie opgenomen gegevens is geschaad;

  • ·

   maatregelen bij calamiteiten.

  Deze maatregelen worden in de beheerregeling beschreven, vastgelegd en voor een ieder ter inzage gelegd. Deze maatregelen zijn:

  • ·

   de taakverdeling en de verantwoordelijkheidsverdeling binnen de gemeente;

  • ·

   de procedures inzake de bijhouding van en controle van BRP-gegevens;

  • ·

   de procedures inzake verstrekking van gegevens;

  • ·

   de procedures inzake verwerking van terugmeldingen;

  • ·

   het technisch beheer (procedure voor back-up, herstel en uitwijk).

  De beheerregeling is afgestemd op de beheeraspecten (technisch, procedureel en organisatorisch) rond de BRP. De maatregelen op het procedurele en organisatorische vlak zijn in deze beheerregeling nader uitgewerkt.

  In de beheerregeling zijn de werkzaamheden van de medewerkers die direct met de BRP werken geformaliseerd. Taken en verantwoordelijkheden zijn afgebakend. Hieronder vallen onder andere een adequate gegevensverwerking, de beschikbaarheid van het systeem en het waarborgen van de rechten van de geregistreerde.

  De kwaliteit en continuïteit van de BRP wordt gewaarborgd door de invulling van de beheerfuncties en het maken van duidelijk vastgelegde afspraken over het beheer.

  Elke functie draagt zorg voor de continuïteit van gegevensverwerking, alsmede voor de betrouwbaarheid en de actualiteit van de opgeslagen persoonsgegevens.

  Tevens moet zorg gedragen worden voor een doelmatige informatievoorziening, waarbij rekening gehouden wordt met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  De beheerregeling BRP voorziet in de invulling van de volgende beheertaken:

  • ·

   informatiebeheer;

  • ·

   privacybeheer,

  • ·

   beveiligingsbeheer;

  • ·

   gegevensbeheer;

  • ·

   systeembeheer;

  • ·

   applicatiebeheer,

  • ·

   gegevensverwerking;

  Hierna volgt een korte beschrijving van de diverse beheertaken. De beheerfuncties moeten binnen de organisatiestructuur van Publiekszaken ingevoerd worden. Vanwege de structuur van de organisatie valt aan vermenging van een aantal functies niet te ontkomen.

   

  Het informatiebeheer

  Het betreft hier het functioneel inhoudelijk beheer en het verstrekkingenbeheer van de basisregistratie personen, zoals die is gedefinieerd in artikel 1. De bronhouder beheert inhoud en kwaliteit van de gegevens in de basisregistratie en stelt tevens leveringsvoorwaarden (i.c. privacyvoorwaarden) aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

  De gegevensverstrekking binnen de gemeentelijke organisatie over niet-inwoners uit basisregistraties van andere gemeenten, dient gebaseerd te zijn op het autorisatiebesluit van de minister van BZK. Het beheer en de uitvoering van dat autorisatiebesluit maken deel uit van het functioneel inhoudelijk en verstrekkingenbeheer van de basisregistratie personen.

  De hier beschreven beheerrol is belegd bij het afdelingshoofd Publiekszaken. Van belang is hierbij op te merken dat voor de verstrekking van gegevens aan de overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente, gebruik gemaakt wordt van het gegevensmagazijn waarvan het beheer niet bij de bronhouder is belegd, maar bij de afdeling Facilitaire Zaken. Het betreft hier een gegevensmagazijn, waar de BRP deel van uitmaakt. Hoewel in hiërarchische zin niet verantwoordelijk voor deze oplossing, blijft het afdelingshoofd Publiekszaken wel functioneel inhoudelijk verantwoordelijk. De functionaris bij de afdeling Facilitaire Zaken die belast is met de verstrekking van gegevens uit de BRP ontvangt functioneel inhoudelijke sturing.

   

  Het privacybeheer

  De BRP is een registratie van personen waarop onder ‘normale’ omstandigheden de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing zou zijn.

  De Wet BRP kent echter een eigen stelsel van privacybescherming. Het college van burgemeester en wethouders heeft als verantwoordelijke van de BRP te zorgen voor een zorgvuldige gegevensverstrekking.

  Veel van de dagelijkse verstrekkingen zijn gebaseerd op bepalingen als genoemd in de Wet BRP. Verstrekkingen aan, bij gemeentelijke verordening, aangewezen derden en overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente zijn geregeld in de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Roermond.

  Het afdelingshoofd Publiekszaken is privacybeheerder. De privacybeheerder is verantwoordelijk voor het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevenen bij het verzamelen en het verwerken van gegevens en de informatievoorziening.

  Ten behoeve van het toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften is er een regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen en een beheerregeling basisregistratie personen.

  Op basis hiervan zijn de systematische verstrekkingen aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente, de toegang van die bestuursorganen tot de BRP en de verbanden tussen de BRP en andere gegevensverzamelingen en -verstrekkingen aan bij gemeentelijke verordening aangewezen derden geregeld.

  Artikel 8 legt de verantwoordelijkheid voor het verschaffen van beperkte toegang aan derden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens door een overheidsorgaan dat een orgaan is van een gemeente expliciet bij de privacybeheerder. De toegang strekt zich slechts uit tot die gegevens die de derden nodig hebben om het beoogde doel te bereiken. Voor nadere uitwerking van het doel wordt verwezen naar de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Roermond.

  Er wordt door de privacybeheerder tevens toezicht gehouden op de behandeling van de rechten die belanghebbenden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hebben.

  Artikel 9 bepaalt de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen en advies.

  Artikel 10 geeft de privacybeheerder de taak toezicht te hebben op de afhandeling van verzoeken om verstrekkingsbeperking van gegevens alsmede de afhandeling van verzoeken van de burger om inzage in de geregistreerde gegevens, de verstrekte gegevens (protocollering) en de gegevensverwerking.

  De privacybeheerder is inhoudelijk verantwoordelijk voor de jaarlijkse publicatie in dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen over het recht op verstrekkingsbeperking voor ingeschrevenen.

  Artikel 11 regelt de betrokkenheid van de privacybeheerder inzake beslissingen waarbij bescherming van de persoonlijke levenssfeer van belanghebbenden een rol speelt.

   

  Het beveiligingsbeheer

  De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan. De beveiligingsbeheerder rapporteert periodiek (minimaal eens per jaar) aan het college van burgemeester en wethouders en de portefeuillehouder, zo nodig zonder tussenkomst van het afdelingshoofd Publiekszaken.

  Onder beveiligingsbeheerder wordt verstaan: een medewerker die kennis en ervaring heeft op het gebied van informatiebeveiliging en op dit terrein een adviserende en coördinerende rol kan vervullen.

  De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor:

  • ·

   voorbereiding implementatie van het beveiligingsbeleid en –plan voor zover deze zich uitstrekken tot de basisregistratie personen;

  • ·

   rapportage van beveiligingsincidenten;

  • ·

   het beheer en toezicht op de naleving van de beveiligingsprocedures;

  • ·

   het minstens eenmaal per jaar verzorgen van het geven van voorlichting en instructie aan medewerkers door middel van toetsing van de beveiligingsprocedures in de praktijk;

  • ·

   het introduceren en bekendmaken van nieuwe medewerkers met de beveiligingsprocedures.

  De beveiligingsbeheerder verstrekt daarnaast gevraagd en ongevraagd adviezen om te komen tot het gewenste beveiligingsniveau. De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan. De beveiligingsbeheerder rapporteert hierover periodiek (minimaal eens per jaar) aan de verantwoordelijke. In het Informatiebeveiligingsplan zijn onder andere de volgende onderdelen opgenomen:

  • ·

   relevante gemeentelijke regelgeving;

  • ·

   een risico- en maatregelenanalyse;

  • ·

   het informatiebeveiligingsbeleid;

  • ·

   een activiteitenplan voor te nemen maatregelen en uit te voeren controles en onderzoeken op het gebied van informatiebeveiliging.

  Artikel 13 regelt de verantwoordelijkheid inzake toezicht en advies aangaande beveiligingsaspecten.

  Artikel 14 geeft de beveiligingsbeheerder de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen aan medewerkers inzake het veilig gebruiken van gegevens uit de basisregistratie personen.

  Artikel 15 regelt het toezicht op zowel de implementatie als naleving van de interne en de wettelijk bepaalde beveiligingsvoorschriften.

  Het gegevensbeheer

  Deze beheerfunctie is gericht op het bereiken en handhaven van een hoge kwaliteit van de gegevens opgenomen in de gemeentelijke basisregistratie personen (juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid).

  De gegevensbeheerder ziet erop toe, dat de betrokken kwaliteitsprocedures juist worden uitgevoerd en zo nodig worden geactualiseerd. Tevens draagt hij er zorg voor dat de gegevens opgenomen in de basisregistratie personen doorlopend worden gecontroleerd middels PL-controles.

   

  De gegevensverwerking

  Gegevensverwerking is geen beheertaak, maar een uitvoerende functie. Voor een goed beheer van de BRP is deze functie echter onontbeerlijk. De gegevensverwerkers zijn de medewerkers die de dagelijkse uitvoeringsprocedures toepassen. Verwerkers zijn de medewerkers die op grond van artikel 3 zijn aangewezen als verwerker van gegevens.

  De gegevens die door de gegevensverwerkers worden verwerkt zijn ontleend aan betreffende aangifteformulieren en brondocumenten. Deze gegevens worden op de voorgeschreven wijze door middel van de daartoe bestemde gemeentelijke voorziening opgenomen in het gegevensbestand. Voor een goed beheer van de BRP is het noodzakelijk dat de brondocumenten goed worden gearchiveerd.

  Artikel 21 verwijst naar de wet, het Logisch Ontwerp (LO) en de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP). Het artikel geeft de gegevensverwerkers onder andere de opdracht tot juiste, volledige, nauwkeurige en actuele verwerkingen. Tevens wordt de opdracht gegeven tot het toetsen, verzamelen en archiveren van brondocumenten en het versturen van kennisgevingen.

  Het applicatiebeheer

  De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor het geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van de gemeentelijke voorziening en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening. De leverancier van de BRP-applicatie heeft de regelgeving op het BRP-gebied verwerkt in de programmatuur. Na plaatsing van nieuwe versies zorgt de applicatiebeheerder ervoor dat de gebruikers op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen die consequenties hebben voor de uitvoering van procedures.

  Bij de afdeling Publiekszaken worden bepaalde taken van applicatiebeheer in samenspraak met de afdeling Facilitaire Zaken uitgevoerd.

  Artikel 22 geeft een opsomming van verantwoordelijkheden, opgedragen aan de applicatiebeheerder, welke voornamelijk zien op de technische inrichting en gebruik van de basisregistratie personen.

  Artikel 23 geeft de applicatiebeheerder de bevoegdheid aanwijzingen te geven aan gegevensverwerkers en andere gebruikers van de basisregistratie personen.

  Artikel 24 bevat een opsomming van specifieke taken welke zijn belegd bij de applicatiebeheerder.

  Artikel 25 regelt de adviserende rol (aan de informatiebeheerder of systeembeheerder) in geval van uitwijk en installatie van nieuwe of gewijzigde toepassingen van de gemeentelijke voorziening.

  Het systeembeheer

  Het systeembeheer betreft het technisch en softwarematig onderhouden van de gemeentelijke voorziening. Zijn taken zijn onder meer het beschikbaar stellen en houden van het computersysteem en de systeemprogramma’s, de netwerken en de aangesloten randapparatuur.

  Een essentiële taak van deze functionaris het dagelijks maken van een back-up van de gegevensbestanden. Daarop kan in geval van een calamiteit worden teruggevallen. Zodoende wordt de continuïteit van kritische bedrijfsprocessen gewaarborgd.

  De systeembeheerder voorziet ook in de fysieke toegangsbeveiliging tot de computerruimte en de toegang tot de programmatuur van de gemeentelijke voorziening.