Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roermond

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoermond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de voorgaande aanwijzingsbesluiten betaald parkeren.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roermond/CVDR611703/CVDR611703_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-201801-08-201829-07-2020nieuwe regeling

14-08-2018

gmb-2018-178619

32328-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2018

No. 32328-2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond,

 

gelet op artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2018;

 

besluiten:

 

vast te stellen het volgende

 

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2018

Artikel I  

de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2018 mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren’

Artikel II  

Alle voorgaande aanwijzingsbesluiten betaald parkeren waarmee de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2018 mag worden geparkeerd, zijn vastgesteld, in te trekken;

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 2018.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Roermond van 14 augustus 2018.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, M.J.D. Donders – de Leest

Bijlage 1 ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren’

 

A. Gebied (plaats) betaald parkeren

Op de parkeerplaatsen die zijn gelegen aan wegen of op terreinen binnen het gebied dat wordt begrensd door onderstaande omschrijving mag tegen betaling van parkeerbelasting worden geparkeerd zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Verordening parkeerbelastingen 2018:

 • 1.

  de rivier de Maas, Arlo, Maashaven, Schipperswal, Wilhelminasingel (N280), Wilhelminasingel, Slachthuisstraat tot aan de spoorwegovergang, de spoorlijn Weert-Sittard tot aan Koninginnelaan, Koninginnelaan, Willem II Singel, Zwartbroekplein, Kapellerpoort, Andersonweg en de rivier de Roer; Bisschop Lindanussingel en in een rechte lijn naar de rivier de Maas;

 • 2.

  Tilman van Breestraat, Spoorlaan Noord tussen Tilman van Breestraat en Oranjelaan;

 • 3.

  het parkeerterrein P17 ‘Moutfabriek’, en

 • 4.

  op de parkeerplaatsen voor Venloseweg 96 en Venloseweg 24 en 26.

B. Tijdstippen betaald parkeren en maximum parkeerduur

Op de volgende tijdstippen en met inachtneming van de volgende maximum parkeerduur mag worden geparkeerd tegen betaling van de belasting zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel a van de Verordening parkeerbelastingen 2018:

 • 1.

  Op maandag tot en met zaterdag van 8:00 uur tot 18:00 uur en op zondag van 12:00 uur tot 18:00 uur, zonder maximum parkeerduur, op parkeerterrein P14 (ECI);

 • 2.

  Op maandag tot en met zaterdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op zondag van 12:00 uur tot 20:00 uur, zonder een maximum parkeerduur, binnen het gebied betaald parkeren zoals genoemd onder onderdeel A, uitgezonderd de onder B, lid 3 t/m 9 genoemde locaties;

 • 3.

  Met een maximum parkeerduur van 1 uur in Gebied A (Binnenstad) van de kaart in bijlage 2;

 • 4.

  Met een maximum parkeerduur van 1 uur in Gebied B Singelring van de kaart in bijlage 2;

 • 5.

  Met een maximum parkeerduur van 2 uur in Gebied C (Roerzicht en Voorstad St. Jacob) en parkeerterrein P08 (Brandweerkazerne) van de kaart in bijlage 2;

 • 6.

  Met een maximum parkeerduur van 2 uur in Gebied D (Buitenop en Maashaven) en parkeerterrein P08 (Brandweerkazerne) van de kaart in bijlage 2 met uitzondering van de onder B, lid 7 genoemde locaties;

 • 7.

  Met een maximum parkeerduur van 24 uur op parkeerterrein P01 (Maashaven), P02 (Arlo) en de parkeerplaatsen langs Maashaven in gebied D van de kaart in bijlage 2.

 • 8.

  Op de Parkeerterreinen P12 (Wilhelminaplein), P13 (Parallelweg Wilhelminasingel), P17 (Moutfabriek), van de kaart in bijlage 2 geldt geen maximale parkeerduur.

 • 9.

  Met een maximum parkeerduur van ½ uur op de kortparkeerplaatsen zoals aangegeven op de kaart in bijlage 2, Bisschop Boermansstraat, Stationsplein, Venloseweg en Stadsweide.

C. Wijze van betalen

Op de volgende wijze mag worden geparkeerd tegen betaling van de belasting zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Verordening parkeerbelastingen 2018;

 • 1.

  bij parkeermeters door het met muntgeld in werking stellen van de parkeermeter behorend bij het betreffende parkeervak;

 • 2.

  bij parkeerautomaten, middels betaling met muntgeld of pin, door het plaatsen van de, door de bij het weg- en terreingedeelte behorende automaat verstrekte parkeerkaart met de tijd- en plaatsaanduiding van buitenaf goed leesbaar achter de voorruit te plaatsen of door het starten en stoppen van een parkeeractie bij een provider, die mobielparkeren aanbiedt, waarmee gemeente Roermond een contract heeft gesloten voor deze dienst. Dit geldt in het gebied betaald parkeren zoals genoemd onder onderdeel A van deze bijlage;

 • 3.

  Op de parkeerlocaties waar vergunningen geldig zijn kan worden voldaan door middel van een digitale vergunning en aanmelding in de centrale computer.

Bijlage 2: Plattegrond betaald parkeren Roermond