Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roermond

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent aanwijzing gemeentelijke deurwaarder (Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder gemeente Roermond)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoermond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent aanwijzing gemeentelijke deurwaarder (Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder gemeente Roermond)
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder gemeente Roermond
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roermond/CVDR302929/CVDR302929_8.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-2019nieuwe regeling

13-08-2019

gmb-2019-216733

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent aanwijzing gemeentelijke deurwaarder (Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder gemeente Roermond)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond;

 

Gelet op

 • -

  artikel 160 lid 1 onder d en artikel 231 lid 2 onderdeel e van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 1:2, lid 1 onder d van de Regeling Arbeidsvoorwaarden Gemeente Roermond

 

BESLUIT

 

 • 1.

  De heren M.H.H. Sampers; P.L.J. van den Broek; R.J.A. Claessen; M.J. Hodiamont en H.P.M. Koenen aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar;

 • 2.

  Bovengenoemde personen tevens aan te wijzen als gemeentelijke deurwaarder voor de navolgende belastingen:

  • a.

   onroerende-zaakbelastingen

  • b.

   afvalstoffenheffing

  • c.

   rioolheffing

  • d.

   hondenbelasting

  • e.

   leges

  • f.

   precario

  • g.

   marktgelden

  • h.

   havengelden

  • i.

   lijkbezorging

  • j.

   toeristenbelasting

  • k.

   watertoeristenbelasting

 • 3.

  Dit besluit geldt voor de periode dat de onder 1 bedoelde personen in dienst zijn van, alsmede in opdracht van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) de functie van deurwaarder vervullen;

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking;

 • 5.

  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder gemeente Roermond.

 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 900, 6040 AX te Roermond.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2019.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, M.J.D. Donders-de Leest