Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roermond

Besluit van de burgemeester van de gemeente Roermond houdende regels omtrent artikel 2.5b ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoermond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Roermond houdende regels omtrent artikel 2.5b ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord’
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2.5b ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord’
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Veiligheidsregio%20en%20Gemeentelijke%20Gezondheidsdienst%20Limburg-Noord/CVDR640436.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-2020nieuwe regeling

28-05-2020

gmb-2020-138258

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Roermond houdende regels omtrent artikel 2.5b ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord’

DE BURGEMEESTER VAN ROERMOND,

 

overwegende dat:

 

bij toenemende drukte in de binnenstad van Roermond het moeilijker wordt om de afstandsnorm van ten minste 1,5 meter na te leven (artikel 2.2.1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord);

 

gelet op het bepaalde in artikel 2.5b van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord;

 

 

b e s l u i t :

Artikel 1 Verbod voorwerpen in openbare ruimte

Het is gedurende de in artikel 2 genoemde tijden verboden om in het gebied, zoals aangegeven op het bij dit besluit behorende kaartoverzicht, in de openbare ruimte de volgende voorwerpen te plaatsen of geplaatst te houden: uitstallingen, waaronder wordt verstaan winkelartikelen, objecten voor verkoopactiviteiten, objecten voor handelsreclame en andere voorwerpen.

Artikel 2 Tijdstippen

Het verbod als bedoeld in artikel 1 geldt tijdens winkelopeningstijden op zaterdagen, zondagen, (Duitse) feestdagen en Brückentage (onder andere: 1, 11 en 12 juni en 15 augustus 2020).

Artikel 3 Terrassen c.a.

Alle terrassen en voorwerpen op terrassen die een belemmering vormen voor de handhaving van de verplichte onderlinge afstand van ten minste 1,5 meter, moeten worden verwijderd op eerste aanwijzing van de functionarissen, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Artikel 4 Inwerkintreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.roermond.nl en in het Elektronisch Gemeenteblad en treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.5b ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Limburg-Noord’ gemeente Roermond.

Roermond, 28 mei 2020

De burgemeester van Roermond,

M.J.D. Donders – de Leest

Bijlage