Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Sint Anthonis 2019-2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingsrechten gemeente Sint Anthonis 2019-2020
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten gemeente Sint Anthonis 2019-2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht
Externe bijlageLijkbezorgingsrechten 2019-2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2019-1554

Z-18-28522 INT/025799

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Sint Anthonis 2019-2020

 

Gemeente Sint Anthonis

De raad van de gemeente Sint Anthonis;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2018;

 

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet

B E S L U I T

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Sint Anthonis 2019-2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. begraafplaatsen: de bij de gemeente Sint Anthonis in beheer en onderhoud zijnde begraafplaatsen;

b. particulier graf een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • 1.

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • 2.

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 3.

  het doen verstrooien van as.

  • c.

   algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

  • d.

   asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

  • e.

   urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

  • f.

   particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

   • 1.

    het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

   • 2.

    het doen verstrooien van as.

  • g.

   algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

  • h.

   particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • i.

   verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van de aula, en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of de aula.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  Er worden geen vrijstellingen verleend.

 • 2.

  De rechten worden niet geheven voor:

  • a.

   het opgraven en opnieuw begraven van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

  • b.

   het begraven van doodgeboren kinderen of zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel genoemde rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel genoemde rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Betalingstermijn

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan het recht bedoeld in hoofdstuk 3, Begraven van de tarieventabel worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan het eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten Sint Anthonis 2014-2018, vastgesteld bij besluit van de Raad van de gemeente Sint Anthonis in zijn vergadering van 14 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Per 1 januari 2019 geldt de tarieventabel als opgenomen in de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage 1.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Sint Anthonis 2019-2020”.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 13 december 2018.

De Raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

mr. A. (Ton) Keijzers M. (Marleen) Sijbers