Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Sint Anthonis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Sociaal Domein Sint Anthonis
CiteertitelVerordening Adviesraad Sociaal Domein Sint Anthonis
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSociaal Domein
Externe bijlageToelichting Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 2.10 van de Jeugdwet
 3. artikel 47 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

07-11-2019

gmb-2019-282328

Z/19/685841 - D/19/794411

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Sint Anthonis

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   College: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;

  • b.

   Sociaal Domein: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet;

  • c.

   Adviesraad Sociaal Domein: een onafhankelijk adviesorgaan, in het kader van de cliënt- en burgerparticipatie binnen het Sociaal Domein, zoals bedoeld in de wet en ingesteld door de gemeenteraad

 

Artikel 2. Opdracht college

De gemeenteraad geeft het College opdracht uitvoering te geven aan de wettelijke taak van cliëntparticipatie zoals opgenomen in artikel 2.1.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.10 Jeugdwet en artikel 47 Participatiewet.

Artikel 3. Taak

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein geeft het College gevraagd en ongevraagd advies over voorstellen van gemeentelijke regelgeving, beleid en de effecten daarvan voor inwoners. Dit doen zij op het terrein van het Sociaal Domein.

 • 2.

  Door middel van inbreng van en het overleg met de Adviesraad Sociaal Domein wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de uitvoering van het Sociaal Domein.

Artikel 4. Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit minimaal 5 leden.

 • 2.

  Met de samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein wordt gestreefd naar een representatieve afspiegeling van de doelgroepen binnen het Sociaal Domein.

 • 3.

  Leden van de Adviesraad zijn inwoners van de gemeente Sint Anthonis.

 • 4.

  Leden van de Adviesraad Sociaal Domein mogen:

  • a.

   geen lid zijn van het College;

  • b.

   geen lid zijn van de gemeenteraad van gemeente Sint Anthonis;

  • c.

   geen burgerraadslid zijn van de gemeente Sint Anthonis;

  • d.

   niet werkzaam zijn bij de gemeente Sint Anthonis;

  • e.

   geen werknemer, lid of bestuurder zijn van een professionele onderneming of –organisatie die diensten aanbiedt in het Sociaal Domein;

  • f.

   geen zelfstandige zijn die diensten aanbiedt in het Sociaal Domein.

Artikel 5. Werving en selectie

 • 1.

  Teneinde leden van de doelgroepen en andere burgers de gelegenheid te geven zich kandidaat te stellen voor de Adviesraad Sociaal Domein wordt door deze raad een oproep geplaatst in de plaatselijke media.

 • 2.

  De Adviesraad Sociaal Domein verzorgt de selectie en doet een voordracht aan het College.

 • 3.

  De zittingsduur van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein is vier jaar, welke periode maximaal éénmaal verlengd kan worden.

 • 4.

  Een lid van de Adviesraad Sociaal Domein kan zijn lidmaatschap tussentijds middels een schriftelijke kennisgeving beëindigen.

Artikel 6. informatie uitwisseling Adviesraad Sociaal Domein en gemeente

 • 1.

  Het College draagt er zorg voor dat zij de Adviesraad Sociaal Domein alle relevante informatie verstrekt die nodig is om te adviseren

 • 2.

  Het College draagt er zorg voor dat de adviesvraag en de daarvoor benodigde informatie op een zodanig tijdstip wordt verstrekt, dat de Adviesraad Sociaal Domein adequaat advies uit kan brengen.

 • 3.

  Indien nodig vindt overleg plaats tussen de Adviesraad Sociaal Domein en de coördinerend ambtenaar en/of de verantwoordelijk wethouder.

Artikel 7. Overige bepalingen

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein behandelt geen zaken die op individuen betrekking hebben.

 • 2.

  De vergaderingen zijn in principe openbaar. De Adviesraad Sociaal Domein kan bepalen dat een vergadering geheel of gedeeltelijk besloten is.

Artikel 8. Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  Tegelijk met de inwerkingtreding van de in lid 1 genoemde verordening wordt de Verordening WMO Adviesraad 2015 ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Adviesraad Sociaal Domein Sint Anthonis

 

 

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Sint Anthonis

in zijn openbare vergadering van 7 november 2019.

De Raad voornoemd,

de griffier de plv. voorzitter,

mr. A.P.J.L. (Ton) Keijzers M. (Marianne) Bruijsten