Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020.
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en financiën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-320083

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020.

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2019;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de:

 

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020.

Artikel 1  

 • 1.

  Onder gemeentelijke belastingen worden verstaan de gemeentelijke belastingen genoemd in paragraaf 2 en 3 van hoofdstuk XV van de Gemeentewet alsmede belastingen waarvan de heffing krachtens andere wetten dan die in verband met de Gemeentewet geschiedt;

 • 2.

  Onder ministeriële regeling wordt verstaan de door de Staatssecretaris van Financiën, ter uitvoering van de Invorderingswet 1990, vastgestelde ‘Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990';

Artikel 2  

 • 1.

  De in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar kan geheel of gedeeltelijk kwijtschelding verlenen voor de aanslag:

  • a.

   rioolheffing; voor zover het betreft een recht van de gebruiker (gebruikersheffing);

  • b.

   afvalstoffenheffing zoals vermeld onder Hoofdstuk I Afvalstoffenheffing; van de verordening reinigingsheffingen.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde kwijtschelding geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en overeenkomstig hetgeen in de afzonderlijke belastingverordeningen van de gemeente Sint Anthonis is geregeld.

Artikel 3  

Voor de overige gemeentelijke belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 4  

 • 1.

  Op grond van artikel 255, vierde lid, van de Gemeentewet worden, bij het berekenen van de kwijtschelding, de kosten van bestaan gesteld op 100 procent van de normuitkering die de belastingplichtige naar de maatstaven van de Wet werk en bijstand per maand zou kunnen krijgen.

 

 • 2.

  Voor de berekening of al dan niet kwijtschelding wordt verleend, wordt het totaalbedrag per belastingjaar vergeleken met de betalingscapaciteit. Derhalve worden, ter beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek nooit belastingbedragen van verschillen¬de belastingjaren samengevoegd.

Artikel 5  

 • 1.

  Kwijtschelding kan worden verleend door:

  • a.

   het indienen van een volledig ingevuld en eigenhandig ondertekend, door de invorderingsambtenaar vastgesteld aanvraagformulier kwijtschelding;

  • b.

   geautomatiseerde vergelijking van bestanden door het inlichtingenbureau.

 • 2.

  Een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen dient binnen zes weken na dagtekening van het betreffende aanslagbiljet of de betreffende kennisgeving te worden ingediend.

Artikel 6  

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de belastingplichtige afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7  

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. De ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019, vastgesteld bij besluit van 13 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe regeling, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 8  

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Sint Anthonis van 10 december 2019.

De Raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

mr. A. (Ton) P.J.L. Keijzers, M. (Marcel) A. Fränzel Msc