Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels ter uitvoering van de artikelen 3, derde lid, 13 en 14 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (P.B. 1995, no. 211) (Eilandsbesluit uitvoeringsregels openbaarheid van bestuur)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels ter uitvoering van de artikelen 3, derde lid, 13 en 14 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (P.B. 1995, no. 211) (Eilandsbesluit uitvoeringsregels openbaarheid van bestuur)
CiteertitelEilandsbesluit Uitvoeringsregels openbaarheid van bestuur Sint Eustatius 1996
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Sint Eustatius (AB 2010, nr. 18) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Dit eilandsbesluit is vastgesteld door het bestuurscollege van het eilandgebied Sint Eustatius, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Verzamelbesluit regelingenbestand Sint Eustatius (A.B. 2010, no. 18) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve ook in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

Overeenkomstig artikel 15 zou deze regeling in werking moeten zijn getreden met ingang van 17-10-1996. Zij is echter pas ondertekend en bekend gemaakt op 11-11-1996. Bij de afkondiging is bepaald dat zij in werking zou treden met ingang van 11-11-1996. Daarbij is als datum tot en met welke zij zou terugwerken, 1-1-1996 vermeld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verzamelbesluit regelingenbestand Sint Eustatius

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 18

Onbekend
11-11-199601-09-199610-10-2010Nieuwe regeling

11-11-1996

A.B. 1996, no. 9

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende regels ter uitvoering van de artikelen 3, derde lid, 13 en 14 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (P.B. 1995, no. 211) (Eilandsbesluit uitvoeringsregels openbaarheid van bestuur)

 

 

§ 1. Begripsbepaling

Artikel 1

In dit eilandsbesluit wordt verstaan onder:

 • -

  de gemachtigd ambtenaar: de ambtenaar die tot het beslissen over het verstrekken van informatie als bedoeld in de Landsverordening openbaarheid van bestuur is gemachtigd;'

 • -

  het informatiepunt: de plaats waar de verzoeken om informatie, gericht aan het bestuurscollege, worden ingediend;

§ 2. Uitvoering

Artikel 2
 • 1.

  De afdeling Interne Zaken fungeert als informatiepunt.

 • 2.

  Het informatiepunt geleidt elk ingediend verzoek om informatie ter beslissing en verdere afhandeling door naar de gemachtigd ambtenaar van de diensteenheid die het rechtstreeks aangaat, tenzij de gemachtigd ambtenaar van het informatiepunt zelf rechtstreeks de gevraagde informatie kan geven.

 • 3.

  De gemachtigd ambtenaar geleidt, na afdoening, de beantwoording van het verzoek ter verzending door naar de afdeling Interne Zaken.

Artikel 3

Het bestuurscollege wijst een of meer gemachtigd ambtenaren en hun plaatsvervangers aan om namens haar te beslissen over het verstrekken van informatie.

Artikel 4
 • 1.

  De gemachtigd ambtenaar houdt een register bij, waarin hij in ieder geval de volgende data opneemt:

  • a.

   datum van een verzoek om informatie;

  • b.

   datum van binnenkomen van een verzoek om informatie;

  • c.

   de vorm van het verzoek;

  • d.

   naam en adres van de verzoeker;

  • e.

   de strekking van het verzoek (zie ook artikel 3, derde lid, van de Landsverordening openbaarheid van bestuur);

  • f.

   de beslissing;

  • g.

   de wijze van en het moment van verstrekken van informatie;

 • 2.

  De gemachtigd ambtenaar verstrekt jaarlijks in de maand januari aan het betrokken bestuursorgaan een overzicht over het voorbije jaar, dat in ieder geval de gegevens bedoeld in het eerste lid onder c, e, f en g, bevat.

Artikel 5

Het in artikel 3 gestelde doet geen afbreuk aan de uit de normale taakuitoefening voortvloeiende plicht van elke ambtenaar om aan particuliere personen en instanties met wie hij door zijn functie in contact komt informatie te verstrekken over de daarbij aan de orde zijnde aangelegenheden.

Artikel 6

Indien inwilliging of weigering van een verzoek om informatie belangrijke maatschappelijke of politieke gevolgen kan hebben, legt de gemachtigd ambtenaar dat verzoek aan het bestuurscollege voor.

Artikel 7

Op openbaarmaking van adviezen van ambtelijke dan wel gemengd samengestelde adviescommissies, alsmede van adviezen van niet-ambtelijke adviescommissies is artikel 6 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8

In de gevallen genoemd in de artikelen 6 en 7 beslist het bestuurscollege.

Artikel 9

Adviezen, nota's en rapporten die, gezien hun omvang, daarvoor in aanmerking komen, worden voorzien van een voor openbaarmaking bestemde samenvatting.

§ 3. Vergoedingen

Artikel 10

Aan de persoon of instantie ingevolge wiens verzoek kopieën van documenten, geluids- of beeldbanden, danwel uittreksels of samenvattingen van de inhoud daarvan worden vervaardigd, wordt een vergoeding in rekening gebracht.

Artikel 11

De vergoeding bedraagt per

- fotokopie, per afdruk

NAF 0,25;

- foto of dia

NAF 5,--, exclusief kostprijs;

- geluids- of beeldband

NAF 10,--, exclusief kostprijs.

- uitreksels of samenvattingen

NAF 20,--

Artikel 12

De vergoeding, eventueel met inbegrip van de kostprijs, wordt bij vooruitbetaling voldaan ten kantore van de Eilandsontvanger. Aan de verzoeker wordt een bewijs van betaling verstrekt.

Artikel 13

Afgifte van kopieën, uitreksels of samenvattingen als bedoeld in artikel 10, geschiedt uitsluitend op vertoon van het bewijs van betaling van de verschuldigde vergoeding.

Artikel 14

Aan een bestuursorgaan wordt, met uitzondering van de eventuele kostprijs, geen vergoeding in rekening gebracht.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 15

Dit eilandsbesluit treedt in werking met ingang van 17 oktober en werkt terug tot 1 september 1996.

Artikel 16

Dit eilandsbesluit wordt aangehaald als: Eilandsbesluit Uitvoeringsregels openbaarheid van bestuur Sint Eustatius 1996.