Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint-Michielsgestel

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint-Michielsgestel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Sociaal Domein
CiteertitelVerordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Sint-Michielsgestel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpadvies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Participatiewet, art. 47
 3. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.3, lid 3
 4. Jeugdwet, art. 2.10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2017Nieuwe regeling

20-04-2017

Gemeenteblad 75495 (jaargang 2017), 5 mei 2017

Raadsbesl. 20-04-2017, punt 10

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 lid 3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 2.10 van de Jeugdwet.

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeente: gemeente Sint-Michielsgestel;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel;

 • c.

  gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Sint-Michielsgestel;

 • d.

  adviesraad: de door het college bij deze verordening ingestelde adviesraad: Adviesraad Sociaal Domein;

 • e.

  cliënt: cliënt zoals omschreven in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) of zoals omschreven in artikel 7 lid 1 van de Participatiewet of een persoon die jeugdhulp ontvangt zoals omschreven in artikel 1.1 van de Jeugdwet;

 • f.

  inwoner: inwoner van de gemeente Sint-Michielsgestel die staat ingeschreven in Basisregistratie Personen (BRP);

 • g.

  ondersteuner: een lid van de adviesraad of externe ondersteuning die zorgdraagt voor de agenda en notulering van de bijeenkomsten van de adviesraad.

 • h.

  sociaal domein: de beleidsterreinen behorende tot de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet en daarmee samenhangende onderwerpen (zoals jeugd en senioren, armoede en schuldhulpverlening);

Artikel 2. Doelstelling van de Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  De adviesraad heeft als centrale doelstelling te bewerkstelligen dat inwoners en ervaringsdeskundigen vanuit een onafhankelijke positie betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het sociaal domein. De adviesraad stelt zich in dit kader de volgende doelstellingen:

  • a.

   actief bij te dragen aan de totstandkoming of evaluatie van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Zodanig dat alle inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen participeren in de samenleving;

  • b.

   om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van de gemeente Sint-Michielsgestel;

  • c.

   Een onafhankelijke visie te bieden, gestoeld op de kennis en ervaring van de inhoudsdeskundigen en ervaringsdeskundigen vertegenwoordigd in deze adviesraad.

 • 2.

  Het college vraagt de adviesraad in ieder geval te adviseren over:

  • a.

   gemeentelijk beleid in het kader van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet;

  • b.

   uitwerking van het beleid van de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet.

 • 3.

  De adviesraad komt vanuit verschillende invalshoeken tot breed gedragen adviezen waarmee bevorderd wordt dat er een gezamenlijk, integraal en evenwichtig gemeentelijk beleid op deze beleidsterreinen tot stand komt.

Artikel 3. Bevoegdheden Adviesraad Sociaal Domein

Adviesrecht

 • 1.

  De adviesraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college over onderwerpen betreffende het sociaal domein, die van belang zijn voor inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel.

 • 2.

  De adviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele cliënten betrekking hebben. Evenmin heeft de adviesraad adviesrecht inzake personeels-en organisatiebeleid.

 • 3.

  Het college stelt de adviesraad tijdig in de gelegenheid advies uit te brengen zodat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming. Het college kan in spoedeisende zaken een advies vragen bij de adviesraad, de adviesraad brengt dan binnen twee weken schriftelijk een advies uit.

   

Informatierecht

 • 4.

  De adviesraad wordt door het college geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en over ontwikkelingen en zaken die betrekking hebben op het beleid in het sociale domein.

 • 5.

  De adviesraad krijgt van het college spontaan en op verzoek tijdig informatie die hij voor de uitoefening van zijn taken, zoals in deze verordening omschreven, nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zo nodig zullen vakambtenaren mondelinge toelichting geven over nieuw beleid, de invloed van (nieuw) rijks- en regionaal beleid of over ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op het beleidsterrein binnen het sociaal domein.

 • 6.

  De gemeentelijke organisatie informeert tweemaal per jaar over de lopende ontwikkelingen in het sociaal domein middels een gezamenlijke interactieve bijeenkomst / workshop voor onder andere de adviesraad van de gemeente Sint-Michielsgestel, waarbij andere adviesraden kunnen aansluiten.

   

Andere bevoegdheden

 • 7.

  De adviesraad heeft de mogelijkheid om per beleidsveld werkgroepen in te stellen die thema’s uitwerken of voorbereiden. De bemensing van de werkgroep kan variëren, afhankelijk van het onderwerp. Vergaderingen van een werkgroep zijn niet openbaar. Vergaderingen kunnen worden bijgewoond door alle leden van de adviesraad en – op uitnodiging – ter zake deskundigen. De leden van de werkgroep worden aangewezen door de adviesraad en wijzen uit hun midden een gespreksleider aan. De gesprekspartner voor het college blijft de adviesraad.

Artikel 4. Werkwijze

 • 1.

  Het advies wordt tijdig gevraagd zodat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het gemeentelijk beleid. Na de vergadering van de adviesraad, wordt een termijn van twee weken gehanteerd voor de adviesraad om het advies schriftelijk aan het college kenbaar te maken.

 • 2.

  Als het gaat om lokaal beleid, start de inspraak bij een beleidsvoornemen door het meedenken over onder andere het kader en de gewenste richting in het beleid (zie ook artikel 3 lid 6).

 • 3.

  Het advies van de adviesraad wordt, indien hier een college en/of raadsvoorstel over in voorbereiding is, voorafgaand aan het besluit van de gemeenteraad, samen met het voorstel van het college meegestuurd aan de gemeenteraad.

 • 4.

  In het geval het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de adviesraad, wordt dit bij dit voorstel aan de gemeenteraad vermeld en gemotiveerd. De adviesraad wordt in dit geval over het B&W-besluit geïnformeerd.

 • 5.

  De gemeente wijst een vaste contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de adviesraad.

 • 6.

  De adviesraad zal bij voortduring en tenminste eenmaal per jaar de mogelijkheid bieden aan cliënten uit de drie beleidsvelden om de adviesraad te informeren dan wel te adviseren.

Artikel 5. Samenstelling

 • 1.

  De adviesraad bestaat uit minimaal twee en maximaal vier leden voor het beleidsveld Wet maatschappelijke ondersteuning, minimaal twee en maximaal vier leden uit het beleidsveld Jeugdwet en minimaal twee en maximaal vier leden uit het beleidsveld Participatiewet en een onafhankelijke voorzitter.

 • 2.

  Een lid moet voldoen aan de volgende vereisten:

  • a.

   inwoner van de gemeente Sint-Michielsgestel;

  • b.

   kennis, ervaring en betrokkenheid hebben bij een of meer onderdelen van het sociaal domein;

  • c.

   een netwerk hebben waardoor het lid (veel) signalen krijgt uit de samenleving / van cliënten;

  • d.

   in staat om onafhankelijk te opereren, zonder eigen (organisatie)belang. Leden van de adviesraad mogen geen lid zijn van de gemeenteraad, het college of werkzaam zijn bij de gemeente Sint-Michielsgestel;

  • e.

   een professional die werkzaam is bij een (zorg)instelling die gecontracteerd is of gesubsidieerd wordt op het terrein van het sociaal domein in de gemeente Sint-Michielsgestel, kan geen lid zijn van de adviesraad. Hij kan wel als adviseur door de adviesraad worden uitgenodigd.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in lid 2 is de adviesraad zodanig samengesteld dat deze de taak en doelstelling, zoals omschreven in artikel 2, lid 1, goed en volledig kan uitvoeren.

Artikel 6. Voordracht en benoeming

 • 1.

  De voorzitter wordt door het college benoemd voor een periode van vier jaar. Benoeming volgt na het volgen van een open sollicitatieprocedure waarbij een delegatie van de adviesraad deel uitmaakt van de sollicitatiecommissie. De adviesraad adviseert het college in de benoeming van de voorzitter. Herbenoeming is mogelijk.

 • 2.

  De leden van de adviesraad worden benoemd door het college, op voorstel van de adviesraad voor de duur van maximaal vier jaar. Herbenoeming is mogelijk.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de adviesraad kunnen altijd schriftelijk ontslag nemen bij het college.

 • 4.

  Het college kan een lid tussentijds bij disfunctioneren uit de functie ontheffen, gehoord de adviesraad.

 • 5.

  Het college kan de voorzitter tussentijds uit de functie ontheffen, gehoord de adviesraad.

Artikel 7. De vergaderingen

 • 1.

  De adviesraad vergadert minimaal vier keer per jaar of zoveel vaker als de voorzitter of ten minste vier leden dat nodig achten.

 • 2.

  Leden van de adviesraad kunnen tot zes werkdagen voorafgaand aan de vergadering onderwerpen voor de agenda aanmelden bij de ondersteuner. De ondersteuner publiceert de agenda.

 • 3.

  De agenda en de bijbehorende stukken worden door de ondersteuner uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de vergadering naar de leden verstuurd.

 • 4.

  De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar. De deuren kunnen op verzoek van de voorzitter of een van de leden van de adviesraad worden gesloten om een agendapunt in beslotenheid te behandelen. De adviesraad geeft via de gangbare media-kanalen bekendheid aan de vergadering van de adviesraad.

 • 5.

  Inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel kunnen onderwerpen voor de agenda aanmelden.

 • 6.

  De adviesraad heeft de mogelijkheid derden/inwoners uit te nodigen in verband met een agendapunt van de vergadering.

 • 7.

  Van elke vergadering wordt door de ondersteuner een beknopt verslag gemaakt dat in elk geval vermeldt:

  • a.

   de namen van de aanwezige leden;

  • b.

   de genomen besluiten en de uitgebrachte adviezen en het standpunt van de aanwezige leden die zich tegen een besluit of advies hebben verklaard.

Artikel 8. Advisering

 • 1.

  De adviesraad mag alleen adviseren als ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 2.

  Indien op grond van het gestelde in het voorgaande lid een vergadering niet kan worden gehouden, schrijft de voorzitter of ondersteuner binnen twee weken een nieuwe vergadering uit waarin kan worden vergaderd en geadviseerd ongeacht het aantal aanwezigen.

 • 3.

  Adviezen van de adviesraad worden gegeven bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

 • 4.

  De adviesraad besluit over een uit te brengen advies bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, vindt een herstemming plaats. Staken bij deze stemming de stemmen opnieuw, dan is het advies niet aangenomen, tenzij de raad besluit dat het advies als minderheidsadvies wordt uitgebracht. Komt de raad met meerderheid van stemmen tot een advies, dan is het mogelijk om in het advies ook minderheidsstandpunten weer te geven.

Artikel 9. Ondersteuning

Het college draagt er zorg voor dat de adviesraad beschikt over middelen die noodzakelijk zijn om de taken als vastgelegd in deze verordening te kunnen uitvoeren. Het college verstrekt hiervoor een subsidie aan de adviesraad, deze mag zij besteden aan:

 • a.

  betaalde ondersteuning bij voorkeur via social return (welke de gemeente kan regelen bij bijvoorbeeld de WSD);

 • b.

  vergaderfaciliteiten zoals vergaderruimten, kopieer- en postmogelijkheden;

 • c.

  faciliteiten voor deskundigheidsbevordering en documentatie;

 • d.

  faciliteiten voor (digitale) publiciteit en overleg/activiteit met de achterban;

 • e.

  faciliteiten om stagiaires te kunnen binden aan de adviesraad;

 • f.

  onkostenvergoeding voor leden.

 

Er kan kosteloos gebruik worden gemaakt van de vergaderruimten van het gemeentehuis.

Artikel 10. Geheimhouding

 • 1.

  Aan de leden van de adviesraad kan door de gemeente tijdelijke of permanente geheimhouding worden opgelegd ten aanzien van de door de gemeente verstrekte informatie.

 • 2.

  De geheimhouding, alsmede de duur en de inhoud daarvan dient vooraf kenbaar te zijn gemaakt. De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de adviesraad.

Artikel 11. Reglement

De adviesraad regelt binnen de kaders van deze verordening zijn eigen werkwijze. Zo nodig stelt zij daarvoor een reglement vast.

Artikel 12. Terugkoppeling

Jaarlijks koppelt de voorzitter namens de adviesraad aan het college de activiteiten en de bevindingen over het voorgaande jaar terug en geeft de planning en verwachtingen voor het komende jaar aan.

Artikel 13. Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Wijziging of intrekking van deze regeling vindt alleen plaats nadat de adviesraad daarover is gehoord.

 • 2.

  Deze regeling kan aangehaald worden als ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Sint-Michielsgestel’.