Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stadsgewest Haaglanden

Delegatiebesluit 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieStadsgewest Haaglanden
Officiële naam regelingDelegatiebesluit 2001
CiteertitelDelegatiebesluit 2001
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 33, Regeling stadsgewest Haaglanden 1995, artikel 28, Gemeentewet, artikel 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-2009art. 7, 8, 9, 10, 11 en 12

25-11-2009

De Posthoorn d.d. 2december 2009 e.a.

geen
05-07-200103-12-2009nieuwe regeling

27-06-2001

De Posthoorn d.d. 4 juli 2001 e.a.

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit 2001

Het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 23 mei 2001;

gelet op artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en gelet op artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling stadsgewest Haaglanden 1995;

BESLUIT:

vast te stellen het volgende delegatiebesluit:

Delegatiebesluit 2001

Artikel 1 Obligatoire overeenkomsten en financiële verplichtingen

Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheid uit tot het aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van alle obligatoire overeenkomsten, inclusief het vestigen of opheffen van zakelijke rechten en het aangaan van andere financiële verplichtingen, voor zover de geldwaarde van de verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit jaarlijks niet hoger is dan € 2.500.000,- (ƒ 5.509.275,--) met dien verstande dat de bevoegdheid tot:

 • a.

  het aankopen en verkopen van onroerende zaken beperkt is tot aankopen en verkopen die verband houden met de aanleg van (rail)infrastructuur;

 • b.

  het aangaan, verlengen, wijzigen en beëindigen van een overeenkomst ten behoeve van werken, zoals in het kader van de aanleg en/of onderhoud van (rail)infrastructuur, niet beperkt is tot het in de aanhef genoemde maximum bedrag, maar is toegestaan tot de geldwaarde waartoe het algemeen bestuur bij het vaststellen van het krediet voor het betreffende werk of de betreffende werken heeft besloten;

 • c.

  het sluiten van geldleningsovereenkomsten is beperkt tot:

  • -

   het opnemen dan wel beleggen van korte financieringsmiddelen in de vorm van call- en kasgeld alsmede in rekening-courant, voor zover het op te nemen totaal bedrag op enig moment de voor dat jaar vastgestelde kasgeldlimiet niet te boven gaat;

  • -

   het opnemen van lange financieringsmiddelen in de vorm van vaste geldleningen, voor zover het op te nemen totaalbedrag in enig jaar het door het algemeen bestuur voor dat jaar vastgestelde maximum niet te boven gaat;

 • d.

  het sluiten van borgtochtovereenkomsten is beperkt tot die welke strekken ter uitvoering van besluiten van het algemeen bestuur.

Artikel 2 Schadevergoeding

Het dagelijks bestuur oefent, voor zover deze niet zijn gebaseerd op een specifieke wettelijke regeling de bevoegdheid uit tot:

 • 1.

  het toekennen van schadevergoeding uit onrechtmatige daad, met een maximum van € 350.000,- (ƒ 771.298,50) per vordering;

 • 2.

  het vergoeden van schade voortvloeiend uit beëindiging van huurovereenkomsten of overeenkomsten in het kader van de uitvoering van werken tot een bedrag van ten hoogste € 1.000.000,- (ƒ 2.203.710,-).

Artikel 3 Algemene beperking

De in artikel 1 en 2 bedoelde bevoegdheden kunnen slechts worden uitgeoefend, voorzover blijkens de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting voldoende financiële middelen beschikbaar zijn gesteld en voor zover deze niet zijn uitgeput en voor zover deze bevoegdheden passen binnen door het algemeen bestuur vastgestelde beleidskaders.

Artikel 4 Rechtsgedingen

Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheid uit tot het voeren van rechtsgedingen, het instellen van alle rechtsmiddelen en arbitrage in alle instanties zowel eisend als verwerend.

Artikel 5 Bezwaar en beroep

Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheid uit tot het instellen van beroep dan wel het maken van bezwaar indien ingevolge wettelijk voorschrift aan het stadsgewest of een van zijn bestuursorganen hetzij een recht van beroep hetzij een recht bezwaar te maken toekomt.

Artikel 6 Zienswijze

Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheid uit tot het (schriftelijk of mondeling) naar voren brengen van de zienswijze en bedenkingen tegen voorgenomen besluiten van bestuursorganen, indien deze gelegenheid of dit recht aan het stadsgewest of een van zijn bestuursorganen toekomt.

Artikel 7 Ontslag op grond van artikel 8:8 CAR/HUWO

Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheid uit tot het eervol ontslaan van een ambtenaar in vaste dienst op een bij zijn besluit omschreven grond, die niet valt onder de gronden genoemd in de artikelen 8:1 tot en met 8:7 CAR/HUWO.

Artikel 8 Mandaat

Het dagelijks bestuur kan de uitoefening van de in dit besluit gedelegeerde bevoegdheden onder het stellen van nadere regels opdragen aan door hem aan te wijzen ambtenaren.

Artikel 9 Evaluatie

Het dagelijks bestuur brengt twee jaar na inwerkingtreding van dit delegatiebesluit aan het algemeen bestuur verslag uit over de doeltreffendheid en effecten van dit besluit in de praktijk en vervolgens één keer per drie jaar.

Artikel 10 Intrekking eerdere besluiten

Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden de volgende besluiten ingetrokken:

 • a.

  het besluit d.d. 25 november 1998 tot delegatie van de bevoegdheden tot het instellen van beroep of het maken van bezwaar in het kader van administratief rechtelijke procedures en tot het voeren van rechtsgedingen in het kader van civielrechtelijke procedures;

 • b.

  het besluit d.d. 21 februari 2001 tot delegatie van bevoegdheden in het kader van het beheer van de railinfrastructuur, in casu punt XII van het dictum, zijnde de bevoegdheid om verdere overeenkomsten terzake van aanleg, beheer en ingebruikgeving van railinfrastructuur, naast de daarvoor specifiek genoemde, te sluiten.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Delegatiebesluit 2001.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden d.d. 27 juni 2001

de secretaris, DRS. A. HARKES

de voorzitter, DRS. W.J. DEETMAN

Bijlage bij voorstel delegatiebesluit 2001

Bevoegdheden van het dagelijks bestuur zoals in de regeling stadsgewest Haaglanden 1995 en bij verordening geregeld.

VerordeningBevoegdheden
Regeling stadsgewest Haaglandenbevoegdheden ingevolge artikel 35: -voorbereiden AB besluiten; - uitvoeren AB besluiten; -stimuleren / coördineren intergemeentelijk overleg -beheer van inkomsten en uitgaven; -zorg voor controle op geldelijk beheer en boekhouding -nemen van conservatoire maatregelen en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit; -benoemen en schorsen en ontslaan personeel behoudens de secretaris; -houden van toezicht op al wat het stadsgewest aangaat; -behartigen belangen stadsgewest bij hogere overheden en andere instanties.
 bevoegdheden ingevolge artikel 6: - advisering aan gemeenten over bestemmingsplannen; - toetsing bestemmingsplannen aan structuurplan.
 bevoegdheden ingevolge artikel 8 en 9: -vaststellen jaarprogramma milieu; - beslissen op aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 8.2a van de Wet milieubeheer (bevoegdheid is overgedragen aan B&W’s gewestgemeenten).
 bevoegdheden ingevolge artikel 11: - verlenen vergunning lokaal en interlokaal openbaar vervoer; - aangaan exploitatieovereenkomsten met vervoerbedrijven en vaststellen tarieven; - vaststellen dienstregeling openbaar vervoer.
 bevoegdheden ingevolge artikel 12 en 13: - bevorderen regionaal economisch onderzoek; - aangaan afspraken met regionale arbeidsvoorzieningen over werkgelegenheidsbevorderende maatregelen.
 bevoegdheden ingevolge artikel 18: -verstrekken overzicht jaarlijkse kosten regionale voorzieningen aan VWS en Justitie; - erkenning plaatsende instanties jeugdhulpverlening.
 bevoegdheden ingevolge artikel 49 en 50: - vaststelling formatie binnen de door het AB vastgestelde begroting; - regeling van de organisatie van het stadsgewestbureau; - vaststelling organisatie van ambtelijke voorbereiding en zonodig verzoeken om ambtelijke bijstand bij gemeenten.
 bevoegdheid ingevolge artikel 58: -zorg dragen voor de archiefbescheiden van het stadsgewest.
Grondkostenverordening/ Beheersverordening grondkostenfonds-beheer grondkostenfonds (deels gemandateerd aan taakbeheerder grondkostenfonds en voor het andere deel aan de treasurer); -vaststellen taakgericht treasuryplan voor grondkostenfonds.
Verordening woninggebonden subsidies 1998 (BWS)-herverdeling gemeentelijke budgetten; -feitelijk budgetbeheer en verantwoording daarvan aan de minister; -verlenen, vaststellen en uitbetaling van subsidie (bevoegdheid is gemandateerd aan B&W’s gewestgemeenten en de BCW, uitgezonderd de gemeenten Nootdorp, Pijnacker en Wassenaar, waarvoor mandaat is verleend aan de secraties).
Verordening jeugdhulpverlening 2001-verlenen, vaststellen en uitbetalen van subsidie aan uitvoerders of samenwerkingsverbanden jeugdhulpverlening (bevoegdheid is grotendeels gemandateerd aan sectorhoofd zorg).
   
Subsidieverordening verkeer en vervoer Haaglanden 1999-verlenen, vaststellen en uitbetalen van subsidie kleine projecten op basis van GDU en EISS regelingen.
Verordening mobiliteitsfonds / beheersverordening mobiliteitsfonds-beheer mobiliteitsfonds (bevoegdheid deels gemandateerd aan taakbeheerder en voor het andere deel aan de treasurer); -subsidiëring grote projecten opgenomen in door AB vastgesteld IPVV.
Subsidieverordening stimulering bedrijfsvervoer-verlenen, vaststellen en uitbetalen van subsidie voor bedrijfsvervoer.
Huisvestingsverordening stadsgewest Haaglanden 1996 (exclusief Westland)-toezicht op uitvoering huisvestingsverordening; -instelling adviescommissie voorrangsbepaling; - vaststelling uitvoeringsregels voorrangsverklaring; - vaststellen maximum aantal stadsvernieuwingskandidaten; - wijzigen bijlagen bij verordening; - geven van aanwijzingen m.b.t. indeling verslag B&W’s; -beslissen in gevallen waarin de verordening niet voorziet; -afwijken van het bepaalde in de verordening ten behoeve van experimenten. Overige met name uitvoerende bevoegdheden zijn toebedeeld aan de B&W’s van de stadsgewestgemeenten
Huisvestingsverordening woonwagenstandplaatsen 1999-aanleggen en bijhouden Register standplaatszoekenden.
Treasurybeheersverordening Haaglanden-doelmatig en verantwoord treasurymanagement (uitvoering gemandateerd aan de treasurer van het stadsgewest, secretaris is belast met toezicht).
Privacyreglementen BWS, VINEX en jeugdhulpverlening-zeggenschap persoonsregistraties.
Archiefverordening-beheer archief: gemandateerd aan secretaris.