Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stadskanaal

Coördinatieregeling 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStadskanaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCoördinatieregeling 2009
CiteertitelCoördinatieregeling 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.30 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2009nieuwe regeling

28-09-2009

De Kanaalstreek, 07-10-2009

R 6707

Tekst van de regeling

Intitulé

Coördinatieregeling 2009

 

 

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 september 2009, nr. R 6707;

besluit:

 • 1.

  op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in de volgende gevallen coördinatie wenselijk te vinden:

  • a.

   een bouwaanvraag (of aanvraag omgevingsvergunning) is ingediend en het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan, en

  • b.

   de gemeente is bereid planologische medewerking aan het plan te verlenen door een ontwerp voor een bestemmingsplan, projectbesluit, uitwerkingsplan of wijzigingsplan ter inzage te leggen;

 • 2.

  dat coördinatie de voorbereiding en bekendmaking betreft van de bouwaanvraag (of aanvraag omgevingsvergunning) met de voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan, projectbesluit, uitwerkingsplan of wijzigingsplan;

 • 3.

  dat bij de coördinatie ook andere, met de bouwaanvraag samenhangende aanvragen, kunnen worden betrokken, zoals een milieuvergunning, kapvergunning, inritvergunning, aanlegvergunning, sloopvergunning, besluit tot vaststelling van een hogere waarde (Wet geluidhinder);

 • 4.

  dat dit besluit de dag na de dag van bekendmaking in werking treedt;

 • 5.

  dat dit besluit een beleidsregel is en kan worden aangehaald als "Coördinatieregeling 2009".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 september 2009.

De raad

de raadsgriffier, de voorzitter,