Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stadskanaal

Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStadskanaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier
CiteertitelSubsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In deze regeling wordt de Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier, vastgesteld op 29 juni 1992, ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-200902-05-2020nieuwe regeling

26-10-2009

De Kanaalstreek, 04-11-2009

R 6715

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2009, nr. R 6715;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende "Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  inzamelaar:

 • de inzamelaar, die belast is met het afzonderlijk inzamelen van de categorie huishoudelijke afvalstoffen oud papier en karton;

 • b.

  garantiesubsidie:

 • geldelijke ondersteuning die een minimale vergoeding waarborgt en die betaalbaar wordt gesteld op basis van de aangegeven rekenmethodiek.

Artikel 2 Garantiesubsidie

Het college van burgemeester en wethouders kan aan in deze gemeente gevestigde inzamelaars zonder winstoogmerk, die binnen de grenzen van de gemeente maandelijks oud papier inzamelen, een garantiesubsidie verlenen per kilogram afgeleverd oud papier.

Artikel 3 Vaststelling subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal € 0,035 per kilogram afgeleverd oud papier.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de hoogte van de subsidie vast.

 • 3.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald op de maximale subsidie minus de berekende gemiddelde jaarlijkse vergoeding per kilogram afgeleverd oud papier. Als dit bedrag minder is dan € 0,00, wordt de subsidie vastgesteld op € 0,00.

Artikel 4 Melden gesubsidieerde inzameling

De inzamelaars die voor deze subsidie in aanmerking willen komen, dienen zich elk jaar vóór de aanvang van het kalenderjaar aan te melden bij het college van burgemeester en wethouders, onder opgave van de tijdstippen en het gebied van de te houden inzameling.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

De inzamelaars, bedoeld in artikel 4, dienen uiterlijk twee maanden na elk kalenderjaar een schriftelijk verzoek om uitbetaling van deze subsidie in bij het college van burgemeester en wethouders, onder overlegging van deugdelijke, gedateerde weegbriefjes betreffende in het afgelopen kalenderjaar afgeleverd oud papier.

Artikel 6 Minimum aflevering

Het bepaalde in artikel 2 is niet van toepassing ten aanzien van verzoeken om subsidie die betrekking hebben op een afgeleverde hoeveelheid oud papier van minder dan 1.000 kilogram op jaarbasis.

Artikel 7 Nadere voorschriften

Het college van burgemeester en wethouders kan betreffende de in artikel 5 vermelde aanvraag en gegevens nadere voorschriften vaststellen.

Artikel 8 Overgangsbepaling

Schriftelijke verzoeken om uitbetaling, die betrekking hebben op inzameling van oud papier in voorgaande en lopende kwartalen van kalenderjaren vóór de inwerkingtreding van deze regeling, worden behandeld met toepassing van de eerder vastgestelde regeling.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier".

Artikel 10 Slotbepaling

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 oktober 2009.

De raad

de raadsgriffier, de voorzitter,