Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Steenbergen

Algemene plaatselijke verordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Steenbergen
Officiële naam regelingAlgemene plaatselijke verordening 2013
CiteertitelAlgemene plaatselijke verordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147 
 2. Drank- en horecawet, art. 25a 
 3. Drank- en horecawet, art. 25b 
 4. Drank- en horecawet, art. 25c 
 5. Drank- en horecawet, art. 25d 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201405-02-2016toevoeging afd 8a, art 2:34a, 2:34b en 2:34c

19-12-2013

Steenbergse Courant

BM1302724
25-07-201301-01-2014nieuwe regeling

20-06-2013

SteenbergseBode

BM1301016

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van het college d.d. 14 mei 2013

Gelet op:

artikel 147 van de Gemeentewet

Overwegende dat het aanbeveling verdient regels te stellen ter handhaving van de openbare orde

besluit :

vast te stellen de volgende Algemene plaatselijke verordening 2013

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Begripsbepalingen

Artikel 1:2 Beslistermijn

Artikel 1:3 Indiening aanvraag

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

Artikel 1:7 Termijnen

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

Artikel 1:9 Toonplicht

HOOFDSTUK 2. OPENBARE ORDE

AFDELING 1. BESTRIJDING VAN WANORDELIJKHEDEN

Artikel 2:1 Samenscholing en wanordelijkheden

AFDELING 2. BETOGING

Artikel 2:2 [gereserveerd]

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

Artikel 2:4 [gereserveerd]

Artikel 2:5 [gereserveerd]

AFDELING 4. VERTONINGEN EN DERGELIJKE OP DE WEG

[gereserveerd]

AFDELING 9. TOEZICHT OP INRICHTINGEN TOT HET VERSCHAFFEN VAN NACHTVERBLIJF

Artikel 2:35 Begripsbepaling

Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie

Artikel 2:37 [gereserveerd]

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

AFDELING 10. TOEZICHT OP SPEELGELEGENHEDEN

Artikel 2:39 Speelgelegenheden

Artikel 2:40 Kansspelautomaten

AFDELING 15. BESTUURLIJKE OPHOUDING / VEILIGHEIDSRISICOGEBIEDEN / CAMERATOEZICHT OP OPENBARE PLAATSEN

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding

Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

AFDELING 16. VERBLIJFSONTZEGGING / GEBIEDSVERBOD IN VERBAND MET ORDE EN VEILIGHEID

Artikel 2:78 Verblijfsontzegging / gebiedsverbod in verband met orde en veiligheid

HOOFDSTUK 3. SEKSINRICHTINGEN, SEKSWINKELS, STRAATPROSTITUTIE EN DERGELIJKE

AFDELING 3. BESLISTERMIJN; WEIGERINGSGRONDEN

Artikel 3:12 Beslistermijn

Artikel 3:13 Weigeringsgronden

AFDELING 4. BEËINDIGING EXPLOITATIE; WIJZIGING BEHEER

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie

Artikel 3:15 Wijziging beheer

HOOFDSTUK 4. BESCHERMING VAN HET MILIEU EN HET NATUURSCHOON EN ZORG VOOR HET UITERLIJK AANZIEN VAN DE GEMEENTE

AFDELING 3. HET BEWAREN VAN HOUTOPSTANDEN

[geregeld bij afzonderlijke verordening; geen nadere invulling van de artikelen 4:10, 4:11 en 4:12]

AFDELING 4. MAATREGELEN TEGEN ONTSIERING EN STANKOVERLAST

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enzovoorts

Artikel 4:14 [gereserveerd]

Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

Artikel 4:16 [gereserveerd]

HOOFDSTUK 5. ANDERE ONDERWERPEN BETREFFENDE DE HUISHOUDING VAN DE GEMEENTE

AFDELING 7. CROSSTERREINEN EN GEMOTORISEERD EN RUITERVERKEER IN NATUURGEBIEDEN

Artikel 5:31a Begripsbepalingen

Artikel 5:32 Crossterreinen

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden

HOOFDSTUK 6. STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 6:1 Strafbepaling

Artikel 6:2 Toezichthouders

Artikel 6:3 Binnentreden woningen

Artikel 6:4 Inwerkingtreding

Artikel 6:5 Overgangsbepaling

Artikel 6.6 Citeertitel

Toelichting

Titels algemene plaatselijke verordening 2013 (alfabetisch)

Algemene Plaatselijke Verordening 2013

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 1:2 Beslistermijn
 • 1.

  Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verdagen.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:10, eerste lid, artikel 2:11, eerste lid of artikel 2:12, eerste lid.

 • 4.

  Het bepaalde in het eerste en het tweede lid geldt niet voor de beslissing op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:40c, vierde lid en artikel 3:12, eerste lid.

Artikel 1:3 Indiening aanvraag
 • 1.

  Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen.

 • 2.

  Voor bepaalde, door het bestuursorgaan aan te wijzen, vergunningen of ontheffingen kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd tot ten hoogste twaalf weken.

 • 3.

  Het bevoegde bestuursorgaan kan formulieren vaststellen voor het aanvragen van vergunningen en ontheffingen of het doen van kennisgevingen of meldingen.

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen
 • 1.

  Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing is persoonlijk, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing of vergunning, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

 • c.

  indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn; of

 • e.

  indien de houder dit verzoekt.

Artikel 1:7 Termijnen

De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

De vergunning of ontheffing kan door het bevoegd gezag of het bevoegde bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  de openbare veiligheid;

 • c.

  de volksgezondheid;

 • d.

  de bescherming van het milieu.

Artikel 1:9 Toonplicht

De houder van een vergunning of een ontheffing geeft deze op eerste vordering van een toezichthouder of opsporingsambtenaar ter inzage af.

Hoofdstuk 2. Openbare orde

Afdeling 1. Bestrijding van WANORDELIJKHEDEN

Artikel 2:1 Samenscholing en wanordelijkheden
 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats op enigerlei wijze de orde te verstoren, zich hinderlijk te gedragen, personen lastig te vallen, te vechten, deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden.

 • 2.

  Degene die op een openbare plaats

  • a.

   aanwezig is bij een voorval waardoor wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan;

  • b.

   aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop van publiek waardoor wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan; of

  • c.

   zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing;

 • is

  verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

 • 3.

  Het is verboden zich te begeven naar of te bevinden op een openbare plaatsen die door of vanwege het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare orde en veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden is afgezet.

 • 4.

  Het is verboden een voorwerp dat ter afzetting of afsluiting van een gedeelte van een openbare plaats door of vanwege het bevoegde gezag is aangebracht, te verplaatsen, te verwijderen of omver te halen.

 • 5.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod.

 • 6.

  Het bepaalde in de voorgaande leden is niet van toepassing op betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

 • 7.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Afdeling 2. Betoging

Artikel 2:2

[gereserveerd]

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen
 • 1.

  Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, waaronder begrepen een samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet openbare manifestaties, geeft daarvan vóór de openbare aankondiging en ten minste achtenveertig uur voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester.

 • 2.

  De kennisgeving bevat:

  • a.

   naam en adres van degene die de betoging houdt;

  • b.

   het doel van de betoging;

  • c.

   de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;

  • d.

   de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;

  • e.

   voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling; en

  • f.

   maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

 • 3.

  Degene die de kennisgeving doet ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld.

 • 4.

  Indien het tijdstip van de betoging valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk op de werkdag die aan de dag van dat tijdstip voorafgaat vóór 12.00 uur.

 • 5.

  De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden op verzoek de in het eerste lid genoemde termijn verkorten en een mondelinge kennisgeving in behandeling nemen.

Artikel 2:4

[gereserveerd]

Artikel 2:5

[gereserveerd]

Afdeling 3. Verspreiden van gedrukte stukken

Artikel 2:6 Beperking aanbieden en dergelijke van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen
 • 1.

  Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen.

 • 2.

  Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.

 • 4.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid.

 • 5.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Afdeling 4. Vertoningen en dergelijke op de weg

[gereserveerd]

Afdeling 5. Bruikbaarheid en aanzien van de weg

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg
 • 1.

  Het is verboden zonder voorafgaande vergunning (objectvergunning) van het bevoegde bestuursorgaan de weg of een weggedeelte of een andere openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie en bestemming daarvan.

 • 2.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a.

   evenementen als bedoeld in artikel 2:24;

  • b.

   standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17; en

  • c.

   overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling het gebruik van een openbare plaats is toegestaan.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid geldt tevens niet voor de volgende voorwerpen, mits wordt voldaan aan het bepaalde in de nadere regels uit hoofde van het vierde lid:

  • a.

   terrassen als bedoeld in artikel 2:27, onder b;

  • b.

   uitstallingen;

  • c.

   bouwobjecten;

  • d.

   reclameborden;

  • e.

   plantenbakken en banken;

  • f.

   andere categorieën van voorwerpen die door het college zijn aangewezen.

 • 4.

  Het college kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van de categorieën van voorwerpen als bedoeld in het derde lid.

 • 5.

  Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j. of onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 6.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 of de Verordening wegen Noord-Brabant.

 • 7.

  Op de vergunning als bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:11 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg
 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

 • 2.

  De vergunning wordt verleend:

  • a.

   als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn verboden bij een bestemmingsplan of de beheersverordening; of

  • b.

   door het college in de overige gevallen.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing indien in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam publieke taken worden verricht.

 • 4.

  Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Verordening wegen Noord-Brabant, de Keur waterschap Brabantse Delta, de Telecommunicatiewet of de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren.

 • 5.

  Op de vergunning bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:12 Maken of veranderen van een uitweg
 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

 • 2.

  Het verbod van het eerste lid geldt niet voor categorieën van uitwegen die door het college zijn aangewezen.

 • 3.

  Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan, onverminderd het bepaalde in artikel 1:8, worden geweigerd in het belang van:

  • a.

   de bruikbaarheid van de weg;

  • b.

   het veilig en doelmatig gebruik van de weg;

  • c.

   de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

  • d.

   de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente.

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Keur waterschap Brabantse Delta of de Verordening wegen Noord-Brabant.

 • 5.

  Op de vergunning als bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Afdeling 6. Veiligheid op de weg

Artikel 2:13 Hinderlijke voorwerpen, modder of stoffen op de weg

Het is onverminderd de daaromtrent bestaande wettelijke bepalingen verboden op een weg voorwerpen, modder of stoffen, die aanleiding kunnen geven tot verontreiniging, beschadiging of slechte afwatering van de weg, of tot gevaarlijke situaties op de weg, aldaar in directe of indirecte zin te plaatsen, te werpen, uit te gieten, over te brengen, los te laten, te laten afvloeien of te laten vallen.

Artikel 2:14 Bruikbaar houden van de weg
 • 1.

  In het belang van de orde en netheid van de weg, de veiligheid van het verkeer, het voorkomen van beschadiging van het wegdek en de afwatering van de weg is het degene, door wiens handelen of toe doen een of meer voorwerpen, modder of stoffen als bedoeld in artikel 2:13 op een weg zijn geraakt, verboden deze daarop te laten.

 • 2.

  Met het oog op deze belangen dient de in het eerste lid bedoelde persoon de weg terstond dan wel op aanwijzing van politiefunctionarissen of gemeenteambtenaren te ontdoen of te laten ontdoen van voorwerpen of stoffen als bedoeld in artikel 2:13.

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp
 • 1.

  Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of dat er op andere wijze voor het wegverkeer hinder of gevaar ontstaat.

 • 2.

  Het college kan ten aanzien van het in het eerste lid bepaalde nadere regels stellen in het belang van de veiligheid op de weg.

Artikel 2:16 Openen straatkolken en dergelijke

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, een rioolput, een brandkraan of een andere afsluiting die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te openen, onzichtbaar te maken of af te dekken.

Artikel 2:17

[gereserveerd]

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en op natuurterreinen
 • 1.

  Het is verboden in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan:

  • a.

   te roken gedurende een door het college aangewezen periode;

  • b.

   voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.

 • 2.

  De verboden in het eerste lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 3, van het Wetboek van Strafrecht.

 • 3.

  De verboden zijn voorts niet van toepassing voor zover het roken plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende erven.

Artikel 2:19

[gereserveerd]

Artikel 2:20

[gereserveerd]

Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting
 • 1.

  De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het verkeer of de openbare verlichting worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet of de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Artikel 2:22 Objecten onder hoogspanningslijnen
 • 1.

  Het is verboden binnen een afstand van zes meter aan weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen voorwerpen, opgaand houtgewas of andere objecten, die niet zijn aan te merken als bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben.

 • 2.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen indien de elektrische spanning van de bovengrondse hoogspanningslijn dat toelaat.

 • 3.

  Het is niet van toepassing op objecten die deel uitmaken van een hoogspanningslijn.

 • 4.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs
 • 1.

  Het is verboden:

  • a.

   voor het publiek toegankelijke ijsvlakten te beschadigen, te verontreinigen, te versperren of het verkeer daarop op enige andere wijze te belemmeren of in gevaar te brengen;

  • b.

   bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst op de onder a. bedoelde ijsvlakten te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of op enige andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te belemmeren.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht of de Verordening Water Noord-Brabant.

Afdeling 7. Evenementen

Artikel 2:24 Begripsbepaling
 • 1.

  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

  • a.

   bioscoopvoorstellingen;

  • b.

   markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening;

  • c.

   kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

  • d.

   het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

  • e.

   betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • f.

   de activiteit als bedoeld in artikel 2:39 van deze verordening.

 • 2.

  Onder evenement wordt mede verstaan:

  • a.

   een herdenkingsplechtigheid;

  • b.

   een braderie;

  • c.

   een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg;

  • d.

   een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

  • e.

   een straatfeest of buurtbarbecue op één dag.

Artikel 2:25 Evenement
 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2.

  Geen vergunning is vereist voor een eendaags evenement, indien:

  • a.

   het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan tweehonderdvijftig personen;

  • b.

   het evenement tussen 09.00 uur en 23.00 uur plaats vindt;

  • c.

   geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09.00 uur of na 23.00 uur en op zondag voor 13.00 uur of na 23.00 uur;

  • d.

   het maximaal toelaatbare geluidsniveau van zeventig dB(A) en drieëntachtig dB(C) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden;

  • e.

   het evenement naar oordeel van de burgemeester geen onoverkomelijke hinder vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

  • f.

   slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan vijftig m² per object en zich hier minder dan vijftig personen gelijktijdig in/op verblijven;

  • g.

   er een organisator is; en

  • h.

   de organisator veertien werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan schriftelijk melding heeft gedaan aan de burgemeester.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 4.

  Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing op:

  • a.

   vechtsportwedstrijden of -gala’s, waaronder in ieder geval wordt begrepen kooigevechten, kickboksevenementen, freefightevenementen en daarmee vergelijkbare activiteiten en al dan niet in wedstrijdverband georganiseerde evenementen waarbij de menselijke waardigheid in het geding is;

  • b.

   evenementen waaraan op basis van professionele sportbeoefening wordt deelgenomen.

 • 5.

  Het bepaalde in het tweede lid geldt niet voor evenementen die plaatsvinden in een door de burgemeester aangewezen gebied.

 • 6.

  De burgemeester weigert de vergunning als de organisator van een evenement als bedoeld in het vierde lid, onder a van slecht levensgedrag is.

 • 7.

  De burgemeester kan binnen veertien dagen na ontvangst van de melding als bedoeld in het tweede lid, onder h besluiten een eendaags evenement te verbieden dan wel daaraan nadere voorschriften te verbinden, indien er aanleiding is te vermoeden dat door het evenement de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

 • 8.

  De burgemeester kan aan een vergunning het voorschrift verbinden dat gedurende het evenement en in het gebouw, dan wel op het terrein waar dat evenement plaatsvindt, geen gebruik gemaakt mag worden van glas- en vaatwerk, anders dan van kunststof of karton materiaal, voor het verstrekken van dranken.

 • 9.

  De burgemeester kan nadere regels stellen omtrent het organiseren van periodiek terugkerende evenementen.

 • 10.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:25a Weigeren vergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan een vergunning zoals bedoeld in artikel 2:25, eerste lid worden geweigerd, indien door het bevoegd gezag is geconstateerd dat de organisator van het evenement de vergunningvoorschriften van hetzelfde evenement in het jaar voorafgaand heeft overtreden.

Artikel 2:26 Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

Afdeling 8. Toezicht op openbare inrichtingen

Artikel 2:27 Begripsbepalingen
 • 1.

  In deze afdeling wordt verstaan onder:

  • a.

   openbare inrichting:

   • i.

    een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis, een daarbij behorend terras inbegrepen;

   • ii.

    elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid, een daarbij behorend terras inbegrepen;

  • b.

   terras:

  • een

   buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

 • 2.

  Onder openbare inrichting wordt mede verstaan een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

Artikel 2:28 Exploiteren en geopend hebben van een openbare inrichting
 • 1.

  Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren en geopend te hebben zonder vergunning van de burgemeester.

 • 2.

  De burgemeester weigert de vergunning indien de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met een geldend bestemmingsplan of de beheersverordening, of indien de aanvrager geen verklaring omtrent gedrag met betrekking tot de leidinggevende overlegt die uiterlijk drie maanden voor de datum waarop de vergunningaanvraag is ingediend, is afgegeven.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning slechts geheel of gedeeltelijk weigeren indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- of leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed of indien (een) direct of indirect leidinggevende(n) van de openbare inrichting, in enig opzicht van slecht levensgedrag is/zijn.

 • 4.

  Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, onder a, ii die zich bevindt in:

  • a.

   een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;

  • b.

   een zorginstelling;

  • c.

   een museum; of

  • d.

   een bedrijfskantine of -restaurant;

  • e.

   een horecabuffet in een verzorgings- of verpleegtehuis;

  • f.

   een schoolkantine waarin uitsluitend alcoholvrije drank wordt geschonken.

 • 5.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de vergunning bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2:29

[gereserveerd]

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting
 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere sluitingstijden in afwijking van een besluit krachtens artikel 2:28, eerste lid vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin artikel 13b van de Opiumwet voorziet.

Artikel 2:31 Verboden gedragingen

Het is verboden in een openbare inrichting:

 • a.

  de orde te verstoren;

 • b.

  zich te bevinden na sluitingstijd of gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn op grond van een besluit krachtens artikel 2:30, eerste lid.

Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen
 • 1.

  In dit artikel wordt onder handelaar verstaan: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

 • 2.

  De exploitant van een openbare inrichting staat niet toe dat een handelaar of een voor hem handelend persoon in die inrichting enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enige andere wijze overdraagt.

Artikel 2:33

[gereserveerd]

Artikel 2:33a Gebruik van glas- en vaatwerk

De burgemeester kan in het belang van de openbare orde of veiligheid, of in geval van bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling, voor één of meer openbare inrichtingen tijdelijk het gebruik van glas- en vaatwerk, anders dan van kunststof of karton materiaal, voor het verstrekken van dranken, verbieden.

Artikel 2:34 Het college als bevoegd bestuursorgaan

Indien een openbare inrichting geen inrichting is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college bij de toepassing van de artikelen 2:28 tot en met 2:30 op als bevoegd bestuursorgaan.

AFDELING 8A BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET

Artikel 2:34a Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • -

  alcoholhoudende drank,

 • -

  horecabedrijf,

 • -

  horecalokaliteit,

 • -

  inrichting,

 • -

  paracommerciële rechtspersonen,

 • -

  sterke drank,

 • -

  slijtersbedrijf en

 • -

  zwak-alcoholhoudende drank, dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet

Artikel 2.34b schenktijden paracommerciële rechtspersonen

Paracommerciele rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode niet eerder beginnende één uur voorafgaande aan de activiteit(en) en eindigende na maximaal twee uren na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon, maar niet later dan 01:30 uur.

Artikel 2.34c bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen
 • 1.

  Paracommerciele rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon zijn betrokken.

 • 2.

  het verbod in het eerste lid geldt niet voor gelegenheden die betrekking hebben op een uitvaart (koffietafel, samenkomst, etcetera) en voor de duur van deze gelegenheid.

Afdeling 9. Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

Artikel 2:35 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder inrichting: elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft.

Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie

Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van een inrichting staakt, is verplicht binnen drie dagen daarna daarvan schriftelijk kennis te geven aan de burgemeester.

Artikel 2:37

[gereserveerd]

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of daar kampeert, is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting, op wie ingevolge artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht de verplichting rust tot het bijhouden van een doorlopend register dat op aanvraag dient te worden getoond aan de burgemeester dan wel de door deze aangewezen ambtenaar, volledig en naar waarheid naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, betrekking, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.

Afdeling 10. Toezicht op speelgelegenheden

Artikel 2:39 Speelgelegenheden
 • 1.

  In dit artikel wordt onder speelgelegenheid verstaan: een voor het publiek toegankelijke gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen, waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of verloren.

 • 2.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te exploiteren of te doen exploiteren. Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   speelautomatenhallen waarvoor op grond van artikel 30c, eerste lid, onder b, van de Wet op de Kansspelen vergunning is verleend;

  • b.

   speelgelegenheden waarvoor de minister van Justitie of de Kamer van Koophandel bevoegd is vergunning te verlenen; en

  • c.

   speelgelegenheden waar de mogelijkheid wordt geboden om het kleine kansspel als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen te beoefenen, of te spelen op speelautomaten als bedoeld in artikel 30 van de Wet op de kansspelen, of de handeling als in artikel l, onder a, van de Wet op de kansspelen te verrichten.

 • 3.

  De burgemeester weigert de vergunning:

  • a.

   indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de exploitatie van de speelgelegenheid; of

  • b.

   indien de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

 • 4.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:40 Kansspelautomaten
 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder:

  • a.

   Wet: de Wet op de kansspelen;

  • b.

   kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c, van de Wet;

  • c.

   hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d, van de Wet;

  • d.

   laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e, van de Wet.

 • 2.

  In hoogdrempelige inrichtingen zijn maximaal twee kansspelautomaten toegestaan.

 • 3.

  In laagdrempelige inrichtingen zijn kansspelautomaten niet toegestaan.

AFDELING 10A. TOEZICHT OP WINKELBEDRIJVEN

Artikel 2:40a Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  inrichting: een voor het publiek toegankelijke ruimte waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is of anders dan om niet, handelingen en/of werkzaamheden worden verricht die verband houden met, dan wel inherent zijn aan het exploiteren van hetgeen in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid als growshop, smartshop, headshop, belshop of internetcafé;

 • b.

  exploitant: de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of rechtspersonen voor wiens rekening en risico een inrichting op grond van artikel 2:40c wordt geëxploiteerd;

 • c.

  leidinggevende: de exploitant alsmede een andere natuurlijke persoon of andere natuurlijke personen die algemene of onmiddellijke leiding geeft of geven aan een te exploiteren inrichting op grond van artikel 2:40c;

 • d.

  vergunning: een niet overdraagbare vergunning als bedoeld in artikel 2:40c, eerste lid jo. artikel 1:5;

 • e.

  openbare inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 2:27, eerste lid, onder a.

Artikel 2:40b Gebiedsaanwijzing

[gereserveerd]

Artikel 2:40c Exploiteren inrichting; beslistermijn
 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een inrichting als bedoeld in artikel 2:40a, onder a te exploiteren.

 • 2.

  Voor het verkrijgen en behouden van een vergunning moet een aanvraag bij de burgemeester worden ingediend.

 • 3.

  In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

  • a.

   de persoonsgegevens van de exploitant;

  • b.

   de persoonsgegevens van de leidinggevende; en

  • c.

   de aard van de inrichting.

 • 4.

  De burgemeester beslist binnen twaalf weken op de vergunningaanvraag.

 • 5.

  Op de vergunning als bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:40d Gedragseisen

Voor het verkrijgen en behouden van een vergunning dienen leidinggevenden te voldoen aan de navolgende eisen:

 • a.

  zij staan niet onder curatele en zijn niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij;

 • b.

  zij zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en

 • c.

  zij hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

Artikel 2:40e Weigeringsgronden
 • 1.

  De vergunning wordt geweigerd indien:

  • a.

   de leidinggevende niet voldoet aan de in artikel 2:40d gestelde eisen;

  • b.

   de vestiging of de exploitatie van de inrichting in strijd is met een geldend bestemmingsplan of de beheersverordening;

  • c.

   de aanvrager van een vergunning geen verklaring omtrent gedrag van hem en alle leidinggevenden overlegt, die uiterlijk drie maanden voor de datum waarop de aanvraag is ingediend, is afgegeven;

  • d.

   de inrichting binnen een straal van tweehonderdvijftig meter van gevoelige objecten zoals scholen buurthuizen of jongerencentra gevestigd is.

 • 2.

  De burgemeester kan de vergunning weigeren, indien:

  • a.

   naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat het woon- en leefklimaat in de omgeving van de inrichting en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed of zal worden beïnvloed door de aanwezigheid van de inrichting;

  • b.

   de leidinggevende na inwerkingtreding van dit artikel binnen drie jaar voor indiening van de vergunningaanvraag een inrichting heeft geëxploiteerd of daar leiding aan heeft gegeven, die wegens het aantasten van de openbare orde, de aantasting van het woon- en leefklimaat daaronder begrepen, dan wel op basis van artikel 13b Opiumwet gesloten is geweest dan wel waarvoor de vergunning om die reden is ingetrokken.

Artikel 2:40f Aanwezigheid in gesloten inrichting
 • 1.

  Het is verboden gedurende de tijd dat een inrichting ingevolge de reguliere sluitingstijden voor bezoekers gesloten dient te zijn zich als bezoeker daarin te bevinden.

 • 2.

  Het is de leidinggevende verboden gedurende de tijd dat een inrichting ingevolge de reguliere sluitingstijden, of krachtens een op grond van artikel 2:40f genomen besluit voor bezoekers gesloten dient te zijn, de inrichting voor bezoekers geopend te hebben of daarin één of meer bezoekers toe te laten of te laten verblijven.

Artikel 2:40g Aanwezigheid leidinggevende

Het is verboden een inrichting voor het publiek geopend te hebben indien in de inrichting geen leidinggevende aanwezig is die vermeld staat op de vergunning.

Artikel 2:40h Intrekking vergunning
 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 wordt de vergunning ingetrokken indien:

  • a.

   de exploitatie van de inrichting door een andere dan de in de vergunning genoemde houder wordt overgenomen;

  • b.

   niet meer wordt voldaan aan de in artikel 2:40d onder a en b gestelde eisen.

 • 2.

  De burgemeester kan de vergunning ook intrekken, indien:

  • a.

   aannemelijk is dat de exploitant of andere leidinggevenden betrokken zijn of hen ernstige nalatigheid kan worden verweten bij activiteiten als bedoeld in artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet of bij andere activiteiten in of vanuit de openbare inrichting die een gevaar voor de openbare orde opleveren en/of een bedreiging vormen voor het woon- en leefklimaat in de omgeving van de openbare inrichting, dan wel indien naar zijn oordeel de wijze van bedrijfsvoering of het levensgedrag, als bedoeld in artikel 2:40d, onder b, een dergelijk gevaar of een dergelijke bedreiging vormen;

  • b.

   dit anderszins noodzakelijk is in het belang van de openbare orde, aantasting of bedreiging van het woon- en leefklimaat daaronder begrepen;

  • c.

   een in de artikelen 2:40g en 2:40h gesteld verbod wordt overtreden.

Artikel 2:40i Wijziging vergunning
 • 1.

  Wanneer de vergunning door een verandering van omstandigheden dient te worden gewijzigd, dient de exploitant onverwijld een aanvraag om wijziging van de vergunning in te dienen.

 • 2.

  Indien het verzoek niet binnen een maand na de verandering van omstandigheden is ingediend, kan de burgemeester de verleende vergunning intrekken.

Artikel 2:40j Overgangsbepaling
 • 1.

  Aan de leidinggevende van een op de datum van inwerkingtreding van deze verordening in bedrijf zijnde inrichting wordt geacht een tijdelijke vergunning voor die inrichting te zijn afgegeven voor de duur van zes maanden.

 • 2.

  Wordt door de leidinggevende van een inrichting als bedoeld in het eerste lid binnen een termijn van zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening de ingevolge artikel 2:40c vereiste vergunning aangevraagd, dan wordt de tijdelijke vergunning als bedoeld in het eerste lid geacht te zijn verlengd tot het tijdstip waarop door het bevoegd orgaan op de aanvraag is beslist.

Afdeling 11. Maatregelen tegen overlast en baldadigheid

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal
 • 1.

  Het is verboden een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 2.

  Het is verboden een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf, een voor het publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 3.

  Deze verboden zijn niet van toepassing op personen wier aanwezigheid in de woning of het lokaal wegens dringende reden noodzakelijk is.

Artikel 2:42 Plakken en kladden
 • 1.

  Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

 • 2.

  Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

  • a.

   een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

  • b.

   met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

 • 3.

  Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing, indien gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.

 • 4.

  Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 5.

  Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

 • 6.

  Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 7.

  De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap en dergelijke
 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats of openbaar water enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur of verfstof of verfgereedschap te vervoeren of bij zich te hebben.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing, indien de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2:42.

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen
 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats of openbaar water inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing, indien de bedoelde werktuigen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen.

Artikel 2:44a Vervoer geprepareerde voorwerpen
 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een voorwerp dat er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van (winkel)diefstal te vergemakkelijken.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de in dat lid bedoelde voorwerp niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen.

Artikel 2:45

[gereserveerd]

Artikel 2:46

[gereserveerd]

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen
 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats:

  • a.

   te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hekheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair of daarvoor niet bestemd straatmeubilair;

  • b.

   zich op te houden op een wijze die aan andere gebruikers of bewoners van nabij die openbare plaats gelegen woningen onnodig overlast of hinder berokkent.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik
 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank alsmede al dan niet leeg glaswerk, bij zich te hebben.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet; en

  • b.

   een andere plaats dan een horecabedrijf als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt voorts niet voor alcoholhoudende drank die zodanig is ingepakt dat deze niet voor dadelijk gebruik kan worden aangewend.

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen
 • 1.

  Het is verboden:

  • a.

   zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden;

  • b.

   zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen.

 • 2.

  Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van een flatgebouw, appartementsgebouw of een soortgelijke meergezinswoning of van een gebouw dat voor publiek toegankelijk is, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van dat gebouw.

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

Het is verboden zich zonder redelijk doel en op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijke ruimte, dan wel deze te verontreinigen of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze ruimte is bestemd. Onder deze ruimten worden in elk geval begrepen: portalen, telefooncellen, wachtlokalen voor het openbaar vervoer, parkeergarages en rijwielstallingen.

Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen en dergelijke

Het is verboden op een openbare plaats een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staantegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw of in de ingang van een portiek indien:

 • a.

  dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek; of

 • b.

  daardoor die ingang versperd wordt.

Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein en dergelijke

Het is verboden op uren en plaatsen die door het college of de burgemeester zijn aangewezen, zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid gehouden wordt die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein.

Artikel 2:53

[gereserveerd]

Artikel 2:54

[gereserveerd]

Artikel 2:55

[gereserveerd]

Artikel 2:56

[gereserveerd]

Artikel 2:57

[gereserveerd]

Artikel 2:58 Overlast en verontreiniging door honden
 • 1.

  In dit artikel alsmede in artikel 2:59 wordt verstaan onder:

  • a.

   eigenaar/geleider van een hond: de eigenaar, de geleider, de houder en de verzorger van een hond, en ook degene die een hond onder zijn hoede heeft;

  • b.

   doeltreffend hulpmiddel: iedere fysieke voorziening die geschikt is om uitwerpselen mee op te ruimen zoals een plastic of papieren zakje, schepje en dergelijke;

  • c.

   uitwerpselen: onverteerbare, vaste voedselresten.

 • 2.

  De eigenaar/geleider van een hond is verplicht er voor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op:

  • a.

   een openbare plaats binnen de bebouwde kom;

  • b.

   een andere door het college aangewezen plaats.

 • 3.

  De eigenaar/geleider van een hond is verplicht, indien hij zich met die hond op een in het tweede lid genoemde plaats bevindt:

  • a.

   een doeltreffende hulpmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor onmiddellijke verwijdering van de uitwerpselen van die hond;

  • b.

   dit hulpmiddel op vordering van een toezichthoudende ambtenaar te laten zien.

 • 4.

  De strafbaarheid wegens overtreding van het in het tweede lid gestelde wordt opgeheven indien de eigenaar/geleider van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.

 • 5.

  De eigenaar/geleider van een hond die zich met die hond bevindt op een in het tweede lid genoemde plaats dient ervoor te zorgen dat deze is aangelijnd.

 • 6.

  Het bepaalde in het vijfde lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

 • 7.

  Het is de eigenaar/geleider van een hond verboden deze te doen of laten verblijven op een voor publiek toegankelijk en kennelijk als zodanig ingericht school- en speelterrein, speelweide, zandbak en op een andere kennelijk voor sport- en/of speeldoeleinden ingerichte plaats alsmede op een andere door het college aangewezen plaats.

 • 8.

  Het bepaalde in het tweede, derde, vijfde en zevende lid is niet van toepassing voor zover de eigenaar/geleider van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien de eigenaar van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden
 • 1.

  Indien het college een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan het de eigenaar/geleider van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander.

 • 2.

  Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar/geleider verplicht is de hond aangelijnd te houden met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste anderhalve meter.

 • 3.

  Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar/geleider verplicht is de hond voorzien te houden van een muilkorf die:

  • a.

   vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;

  • b.

   door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering zonder fysieke menselijke kracht niet mogelijk is; en

  • c.

   zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.

 • 4.

  Een hond als bedoeld in het eerste lid dient te zijn voorzien van een door de bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.

Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren
 • 1.

  Het is verboden op door het college ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:

  • a.

   aanwezig te hebben;

  • b.

   aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college gestelde regels;

  • c.

   aanwezig te hebben in een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven; of

  • d.

   te voeren.

 • 2.

  Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een plaats die krachtens het eerste lid is aangewezen, ontheffing verlenen van een of meer verboden bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:61

[gereserveerd]

Artikel 2:62 Loslopend vee

De rechthebbende op herkauwende en eenhoevige dieren of varkens (vee) die zich bevinden in een weiland of op een terrein dat niet van de weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee die weg niet kan bereiken.

Artikel 2:63

[gereserveerd]

Artikel 2:64 Bijen
 • 1.

  Het is verboden bijen te houden:

  • a.

   binnen een afstand van dertig meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven;

  • b.

   binnen een afstand van dertig meter van de weg.

 • 2.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing, indien op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de korven of kasten een afscheiding is aangebracht van twee meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag uit- en invliegen van de bijen te voorkomen.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing voor de bijenhouder die rechthebbende is op de woningen of gebouwen bedoeld in dat lid.

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Verordening wegen Noord-Brabant.

 • 5.

  Het college kan van het verbod in het eerste lid ontheffing verlenen.

 • 6.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:65 Bedelarij

Het is verboden in door het college aangewezen gebieden op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken.

Afdeling 12. Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen

Artikel 2:66 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder handelaar: een handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister
 • 1.

  De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register, en daarin onverwijld op te nemen:

  • a.

   het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

  • b.

   de datum van verkoop of overdracht van het goed;

  • c.

   een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voor dat mogelijk is - soort, merk en nummer van het goed;

  • d.

   de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed; en

  • e.

   de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

 • 2.

  De burgemeester kan vrijstelling verlenen van deze verplichtingen.

 • 3.

  Op de vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:

 • a.

  de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:

  • 1.

   dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het adres van de bij zijn onderneming behorende vestiging;

  • 2.

   van een verandering van de in lid a, onder 1, bedoelde adressen;

  • 3.

   dat hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;

  • 4.

   dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan;

 • b.

  de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;

 • c.

  aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;

 • d.

  een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen in bewaring te houden in de staat waarin het goed verkregen is.

Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen

[gereserveerd]

Artikel 2:70 Handel in horecabedrijven

[gereserveerd]

Afdeling 13. Vuurwerk

Artikel 2:71 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder consumentenvuurwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit).

Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen
 • 1.

  Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden, zonder een vergunning van het college.

 • 2.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
 • 1.

  Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

 • 2.

  Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

 • 3.

  De verboden bedoeld in het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.

Afdeling 14. Drugsoverlast

Artikel 2:74 Drugshandel op straat

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling, af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

Artikel 2:74a Verzamelingen van personen in verband met drugs
 • 1.

  Het is verboden op of aan openbare plaatsen die door de burgemeester zijn aangewezen, indien de openbare orde dat in verband met het openlijk gebruik van en/of de handel in middelen als voornoemd in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet naar zijn oordeel noodzakelijk maakt, aan een verzameling van meer dan vier personen deel te nemen.

 • 2.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing, indien de verzameling personen geen verband houdt met het openlijk gebruik en/of de handel in middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet.

 • 3.

  Een ieder die zich bevindt in een verzameling van personen als bedoeld in het eerste lid, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een opsporingsambtenaar zijn weg te vervolgen of zich in de door deze aangewezen richting te verwijderen.

Artikel 2:74b Openlijk drugsgebruik

Het is verboden op een openbare plaats, op een voor publiek toegankelijke plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw, middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen en/of stoffen voorhanden te hebben.

Artikel 2:74c Achterlaten van spuiten en dergelijke

Het is verboden injectiespuiten of onderdelen daarvan zoals naalden, reservoirs, zuigers en dergelijke of daarop gelijkende voorwerpen op een openbare plaats dan wel in afvalbakken achter te laten, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zulks geschiedt om daarvan afstand te doen.

Artikel 2:74d Verblijfsontzegging/gebiedsverbod in verband met drugs
 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde aan degene die zich gedraagt in strijd met de artikelen 2:74 tot en met 2:74c een verbod opleggen om zich gedurende een in dat verbod genoemd tijdvak van ten hoogste veertien dagen te bevinden op in dat verbod aangewezen plaatsen, waar of in de nabijheid waarvan de genoemde gedragingen hebben plaatsgehad (verblijfsontzegging).

 • 2.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde aan degene aan wie eerder een verbod als bedoeld in het eerste lid is opgelegd en ten aanzien van wie binnen een jaar na het opleggen van dit verbod wordt geconstateerd, dat hij zich opnieuw gedraagt in strijd met de in het eerste lid genoemde artikelen, een verbod opleggen om zich gedurende een in dat verbod genoemd tijdvak van ten hoogste acht weken te bevinden op in dat verbod aangewezen plaatsen, waar of in de nabijheid waarvan de genoemde gedragingen hebben plaatsgehad.

 • 3.

  De burgemeester beperkt het in het eerste en tweede lid genoemde verbod, indien dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is.

 • 4.

  Het is verboden zich te gedragen in strijd met een door de burgemeester opgelegd verbod als bedoeld in het eerste en tweede lid.

 • 5.

  Het bepaalde in het eerste tot en met het vierde lid is eveneens van toepassing op overtredingen van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet.

AFDELING 15. BESTUURLIJKE OPHOUDING / VEILIGHEIDSRISICOGEBIEDEN / CAMERATOEZICHT OP OPENBARE PLAATSEN

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding

De burgemeester is bevoegd overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet te besluiten tot het tijdelijk doen ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op een door hem aangewezen plaats, indien deze personen het bepaalde in de artikelen 2:1, 2:10, 2:11, 2:16, 2:22, 2:26, 2:47 tot en met 2:50, 2:73, 2:74b en 5:34 groepsgewijs niet naleven.

Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden

De burgemeester is bevoegd overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

De burgemeester is bevoegd overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet te besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

AFDELING 16. VERBLIJFSONTZEGGING / GEBIEDSVERBOD IN VERBAND MET ORDE EN VEILIGHEID

Artikel 2:78 Verblijfsontzegging / gebiedsverbod in verband met orde en veiligheid
 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde aan degene die zich gedraagt in strijd met de artikelen 2:1, 2:47 en 2:48 een verbod opleggen om zich gedurende een in dat verbod genoemd tijdvak van ten hoogste veertien dagen te bevinden op in dat verbod aangewezen plaatsen, waar of in de nabijheid waarvan de genoemde gedragingen hebben plaatsgehad (verblijfsontzegging).

 • 2.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde aan degene aan wie eerder een verbod als bedoeld in het eerste lid is opgelegd en ten aanzien van wie binnen een jaar na het opleggen van dit verbod wordt geconstateerd, dat hij zich opnieuw gedraagt in strijd met de in het eerste lid genoemde artikelen, een verbod opleggen om zich gedurende een in dat verbod genoemd tijdvak van ten hoogste vier weken te bevinden op in dat verbod aangewezen plaatsen, waar of in de nabijheid waarvan de genoemde gedragingen hebben plaatsgehad.

 • 3.

  De burgemeester beperkt het in het eerste en tweede lid genoemde verbod, indien dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is.

 • 4.

  Het is verboden zich te gedragen in strijd met een door de burgemeester opgelegd verbod als bedoeld in het eerste en tweede lid.

 • 5.

  Het bepaalde in het eerste tot en met het vierde lid is eveneens van toepassing op overtredingen op grond van de artikelen 141, 267, 300 tot en met 306, 311, 350, 426 en 453 van het Wetboek van Strafrecht.

Hoofdstuk 3. Seksinrichtingen, sekswinkels, Straatprostitutie en dergelijke

Afdeling 1. Begripsbepalingen

Artikel 3:1 Begripsbepalingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 • b.

  prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 • c.

  seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

 • d.

  escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;

 • e.

  sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd;

 • f.

  exploitant: de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of rechtspersonen die een seksinrichting of escortbedrijf exploiteert, dan wel exploiteren en de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of rechtspersonen bevoegde natuurlijke persoon of personen;

 • g.

  beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent, dan wel uitoefenen in een seksinrichting of escortbedrijf;

 • h.

  bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van:

  • 1.

   de exploitant;

  • 2.

   de beheerder;

  • 3.

   de prostituee;

  • 4.

   het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is;

  • 5.

   toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel 6.2 van deze verordening;

  • 6.

   andere personen wier aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester.

Artikel 3:3 Nadere regels

Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid kan het college nadere regels stellen met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in dit hoofdstuk.

Afdeling 2. Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke

Artikel 3:4 Exploiteren seksinrichting of escortbedrijf
 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2.

  In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

  • a.

   de persoonsgegevens van de exploitant;

  • b.

   de persoonsgegevens van de beheerder; en

  • c.

   de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf.

 • 3.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder
 • 1.

  De exploitant en de beheerder:

  • a.

   staan niet onder curatele en zijn niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij;

  • b.

   zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en

  • c.

   hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, zijn de exploitant en de beheerder niet:

  • a.

   met toepassing van de artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;

  • b.

   binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de rechter in Nederland (inclusief de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius), Aruba, Curaçao en Sint Maarten, dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor naar Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering is toegelaten;

  • c.

   binnen de laatste vijf jaar bij ten minste twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van vijfhonderd euro of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding van:

   • -

    bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen;

   • -

    de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 273a, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht;

   • -

    de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994;

   • -

    de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b van de Wet op de Kansspelen;

   • -

    de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen;

   • -

    de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

 • 3.

  Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld:

  • a.

   vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid onder a van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid onder a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan driehonderd vijfenzeventig euro bedraagt;

  • b.

   een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.

 • 4.

  De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid, wordt:

  • a.

   bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van beslissing op de aanvraag van de vergunning;

  • b.

   bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.

 • 5.

  De exploitant of de beheerder zijn binnen de laatste vijf jaar geen exploitant of beheerder geweest van een seksinrichting of escortbedrijf die voor ten minste een maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem ter zake geen verwijt treft.

Artikel 3:6 Sluitingstijden
 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 02.00 uur en 06.00 uur.

 • 2.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan voor een afzonderlijke seksinrichting andere sluitingstijden vaststellen.

 • 3.

  Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die seksinrichting krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens artikel 3:7, eerste lid, gesloten dient te zijn.

 • 4.

  Het eerste tot en met derde lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting
 • 1.

  Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid of in geval van strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het bevoegd bestuursorgaan:

  • a.

   tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6, eerste of tweede lid, geldende sluitingstijden vaststellen;

  • b.

   van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de gedeeltelijke of algehele sluiting bevelen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht maakt het bevoegd bestuursorgaan het besluit bedoeld in het eerste lid bekend op de voet van artikel 3:42, tweede lid.

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder
 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat de exploitant of de beheerder bedoeld in artikel 3:4, tweede lid onder a of b in de seksinrichting aanwezig is.

 • 2.

  De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe dat in de seksinrichting:

  • a.

   geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten genoemd in de titels XIV (misdrijven tegen de zeden), XVIII (misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid), XX (mishandeling), XXII (diefstal) en XXX (heling) van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet en in de Wet wapens en munitie; en

  • b.

   geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

Artikel 3:9 Straatprostitutie
 • 1.

  Het is verboden door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten te bewegen gebruik te maken van de diensten van een prostituee, uit te nodigen dan wel aan te lokken:

  • a.

   op of aan andere dan door het college aangewezen wegen of gebieden;

  • b.

   gedurende andere dan door het college vastgestelde tijden.

 • 2.

  Met het oog op de naleving van het verbod bedoeld in het eerste lid, kan door politieambtenaren het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

 • 3.

  Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid, kan door politieambtenaren aan personen die zich bevinden op de wegen of gebieden en gedurende de tijden bedoeld in het eerste lid, het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

 • 4.

  De burgemeester kan met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid, personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als bedoeld in het derde lid, verbieden zich gedurende bepaalde termijn, anders dan in een openbaar middel van vervoer, te bevinden op of aan de wegen of gebieden en op de tijden bedoeld in het eerste lid onder b.

 • 5.

  De burgemeester beperkt het verbod bedoeld in het vierde lid, indien dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is.

Artikel 3:10

[gereserveerd]

Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke
 • 1.

  Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen:

  • a.

   indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt;

  • b.

   anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gestelde regels.

 • 2.

  Het verbod bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

AFDELING 3. BESLISTERMIJN; WEIGERINGSGRONDEN

Artikel 3:12 Beslistermijn
 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1:2, eerste lid, beslist het bevoegd bestuursorgaan op de aanvraag om vergunning bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

 • 2.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken verdagen.

Artikel 3:13 Weigeringsgronden
 • 1.

  De vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, wordt geweigerd indien:

  • a.

   de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3:5 gestelde eisen;

  • b.

   de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan of de beheersverordening; of

  • c.

   er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht of met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

 • 2.

  Voor seksinrichtingen en in Nederland gevestigde escortbedrijven kan, onverminderd het bepaalde in artikel 1:8, de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, worden geweigerd dan wel de aanwijzing of vaststelling bedoeld in artikel 3:9, eerste lid, achterwege worden gelaten, in het belang van:

  • a.

   het voorkomen of beperken van overlast;

  • b.

   het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat;

  • c.

   de veiligheid van personen of goederen;

  • d.

   de verkeersvrijheid of -veiligheid;

  • e.

   de gezondheid of zedelijkheid; of

  • f.

   de arbeidsomstandigheden van de prostituee.

Afdeling 4. Beëindiging exploitatie; wijziging beheer

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie
 • 1.

  De vergunning vervalt zodra de exploitant die overeenkomstig artikel 3:4 op de vergunning is vermeld, de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd.

 • 2.

  Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant daarvan schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 3:15 Wijziging beheer
 • 1.

  Indien de beheerder het beheer van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk beëindigt, geeft de exploitant daarvan binnen een week schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2.

  Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het bevoegd bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant besluit de verleende vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het bepaalde in artikel 3:13, eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder vanaf het moment waarop de exploitant een aanvraag als bedoeld in het tweede lid heeft ingediend, totdat over de aanvraag is besloten.

Hoofdstuk 4. Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

Afdeling 1. Geluidhinder en verlichting

Artikel 4:1 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Besluit: Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • b.

  inrichting: inrichting type A of type B als bedoeld in het Besluit;

 • c.

  houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;

 • d.

  collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden;

 • e.

  incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden;

 • f.

  geluidsgevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van gebouwen behorende bij de betreffende inrichting;

 • g.

  geluidsgevoelige terreinen: terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen, met uitzondering van terreinen behorende bij de betreffende inrichting;

 • h.

  onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten
 • 1.

  De geluidsnormen bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van deze verordening gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 2.

  De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht als bedoeld in artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 3.

  In een aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan het college bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in een of meer van de volgende delen van de gemeente: De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen of Welberg.

 • 4.

  Het college maakt de aanwijzing ten minste vier weken voor het begin van een nieuw kalenderjaar bekend.

 • 5.

  Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

 • 6.

  Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet meer dan vijfenzestig dB(A) voor de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur, zestig dB(A) voor de periode tussen 19.00 uur en 23.00 uur en veertig dB(A) voor de periode tussen 23.00 uur en 02.00 uur, gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van anderhalve meter.

 • 7.

  De geluidswaarden als bedoeld in het zesde lid zijn inclusief onversterkte muziek en exclusief tien dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.

 • 8.

  Op de dagen als bedoeld in het eerste lid dient het ten gehore brengen van extra muziek -hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van deze verordening - uiterlijk om 02.00 uur daaraanvolgend te worden beëindigd.

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten
 • 1.

  Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van deze verordening niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

 • 2.

  Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal twaalf incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 4.113, eerste lid, van het Besluit niet van toepassing is, mits de houder van de inrichting ten minste tien werkdagen voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

 • 3.

  De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.

 • 4.

  Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de inrichting bedraagt niet meer dan vijfenzestig dB(A) voor de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur, zestig dB(A) voor de periode tussen 19.00 uur en 23.00 uur en veertig dB(A) voor de periode tussen 23.00 uur en 02.00 uur, gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van anderhalve meter.

 • 5.

  De geluidswaarden als bedoeld in het vierde lid zijn inclusief onversterkte muziek en exclusief tien dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwen gelaten.

 • 6.

  Op de dagen als bedoeld in het eerste lid wordt het ten gehore brengen van extra muziek - hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van deze verordening - uiterlijk om 02.00 uur daaraanvolgend beëindigd.

 • 7.

  De geluidsnormen als bedoeld in het vierde lid gelden voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de buitenruimte.

 • 8.

  Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Artikel 4:4

[gereserveerd]

Artikel 4:5 Onversterkte muziek
 • 1.

  Bij het ten gehore brengen van onversterkte muziek als bedoeld in artikel 2.18, eerste lid onder f en vijfde lid van het Besluit binnen inrichtingen is de onder e. opgenomen tabel van toepassing, met dien verstande dat:

  • a.

   de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

  • b.

   de in de tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;

  • c.

   de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft, gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten;

  • d.

   bij het bepalen van de geluidsniveaus zoals vermeld in de tabel geen bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast.

  • e.

   tabel:

  LAr.LT op de gevel van gevoelige gebouwen

  50 dB(A)

  45 dB(A)

  40 dB(A)

  LAr.LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

  35 dB(A)

  30 dB(A)

  25 dB(A)

  LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

  70 dB(A)

  65 dB(A)

  60 dB(A)

  LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

  55 dB(A)

  50 dB(A)

  45 dB(A)

 • 2.

  Voor de duur van drie uur in de week is onversterkte muziek, vanwege het oefenen door muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen, in een inrichting gedurende de dag- en avondperiode uitgezonderd van de genoemde geluidsniveaus in het eerste lid.

 • 3.

  Indien versterkte elementen worden gecombineerd met onversterkte elementen, wordt het hele samenspel beschouwd als versterkte muziek en is het Besluit van toepassing.

 • 4.

  Het eerste lid is niet van toepassing op collectieve en incidentele festiviteiten als bedoeld in artikel 4:2 en artikel 4:3.

Artikel 4:6 Overige geluidhinder
 • 1.

  Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of van het Besluit op een zodanige wijze toestellen, geluids- of knalapparaten of muziekinstrumenten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant.

 • 4.

  Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin een geluidswagen wordt ingezet, indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorschriften:

  • a.

   een geluidswagen mag niet worden ingezet op zondagen of daarmee gelijkgestelde dagen;

  • b.

   een geluidswagen mag niet worden ingezet op locaties waar al een evenement als bedoeld in artikel 2:24 plaatsvindt;

  • c.

   een geluidswagen mag niet worden ingezet tussen 22.00 uur en 09.00 uur daaropvolgend;

  • d.

   tijdens het inzetten van een geluidswagen moet de verkeersveiligheid zijn gewaarborgd.

 • 5.

  Het college kan in het kader van de bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente nadere regels stellen omtrent de inzet van geluidswagens en het gebruiken van knalapparatuur als bedoeld in het eerste lid.

 • 6.

  De voorschriften in het vierde lid, en het bepaalde in de nadere regels omtrent de inzet van geluidswagens gelden niet, indien geluidswagens worden gebruikt voor het door of namens de overheid alarmeren of informeren van de bevolking bij calamiteiten.

 • 7.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Afdeling 2. Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

Artikel 4:7

[gereserveerd]

Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen

Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte te doen buiten daarvoor bestemde plaatsen.

Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

Sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.

Afdeling 3. Het bewaren van houtopstanden

[geregeld bij afzonderlijke verordening; geen nadere invulling van de artikelen 4:10, 4:11 en 4:12]

Afdeling 4. Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enzovoorts
 • 1.

  Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht of buiten de weg de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

  • a.

   onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;

  • b.

   bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;

  • c.

   kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of onderdelen daarvan, indien het plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel;

  • d.

   mestopslag, voor zover daarbij niet wordt voldaan aan het bepaalde in het Besluit en de Activiteitenregeling milieubeheer omtrent het opslaan van stoffen; of

  • e.

   gierkelders of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.

 • 2.

  Het college kan bij de aanwijzing nadere regels stellen.

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien krachtens de Wet ruimtelijke ordening of door of krachtens de Verordening wegen Noord-Brabant.

Artikel 4:14

[gereserveerd]

Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame
 • 1.

  Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Besluit.

Artikel 4:16

[gereserveerd]

Afdeling 5. Kamperen buiten kampeerterreinen

Artikel 4:17 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan: een onderkomen of voertuig waarvoor geen omgevingsvergunning voor het bouwen in de zin van artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in of krachtens het bestemmingsplan of de beheersverordening is bestemd of mede bestemd.

Hoofdstuk 5. Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

Afdeling 1. Parkeerexcessen

Artikel 5:1 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  voertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 1, onder al, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) met uitzondering van kleine wagens zoals: kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen;

 • b.

  parkeren: parkeren als bedoeld in artikel 1, onder ac, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990).

Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf en dergelijke
 • 1.

  Onder verhuren als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan:

  • a.

   het gebruiken van een voertuig voor het geven van lessen;

  • b.

   het gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen betaling.

 • 2.

  Tot de voertuigen als bedoeld in dit artikel worden niet gerekend:

  • a.

   voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht die in totaal niet meer dan een uur vergen, en dit gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt voor deze werkzaamheden;

  • b.

   voertuigen voor persoonlijk gebruik van de in het derde lid bedoelde persoon.

 • 3.

  Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:

  • a.

   drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren binnen een cirkel met een straal van vijftig meter rond zijn bedrijf;

  • b.

   de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

 • 4.

  Het college kan ontheffing van het verbod verlenen.

 • 5.

  Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door of krachtens de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen
 • 1.

  Het is verboden op een door het college aangewezen weg een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

 • 2.

  Het college kan ontheffing van het verbod verlenen.

 • 3.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5:4 Defecte voertuigen

Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

Artikel 5:5 Voertuigwrakken
 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 5:6 Kampeermiddelen, aanhangwagens en andere
 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

  • a.

   langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

  • b.

   op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Verordening wegen Noord-Brabant.

 • 4.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen
 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

 • 2.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 3.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen
 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan zes meter of een hoogte van meer dan twee meter en veertig centimeter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan zes meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.

 • 3.

  Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing op een werkdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

 • 4.

  Het verbod in het tweede lid is voorts niet van toepassing op campers, kampeerauto’s, caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden.

 • 5.

  Het college kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing verlenen.

 • 6.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:9 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen
 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan zes meter of een hoogte van meer dan twee meter en veertig centimeter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

Artikel 5:10

[gereserveerd]

Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen
 • 1.

  Het is verboden met een voertuig te rijden door een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook, of het daarin te doen of te laten staan.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   de weg;

  • b.

   voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden door of vanwege de overheid; en

  • c.

   voertuigen waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel zijn bestemd.

 • 3.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 4.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets

Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

Afdeling 2. Collecteren

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen
 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden.

 • 2.

  Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing indien een inzameling in besloten kring wordt gehouden.

 • 4.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Afdeling 3. Venten

Artikel 5:14 Begripsbepaling
 • 1.

  In deze afdeling wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis.

 • 2.

  Onder venten wordt niet verstaan:

  • a.

   het aan huis afleveren van goederen in het kader van de exploitatie van een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

  • b.

   het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet of artikel 5:22;

  • c.

   het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 5:17.

Artikel 5:15 Ventverbod
 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college te venten.

 • Onverminderd

  het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente, redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning voor het verkopen van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt.

 • 2.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 3.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting
 • 1.

  Het verbod bedoeld in artikel 5:15, eerste lid is niet van toepassing op het venten met gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het venten van gedrukte en geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Grondwet verboden:

  • a.

   op door het college aangewezen openbare plaatsen; of

  • b.

   op door het college aangewezen dagen en uren.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het tweede lid.

 • 4.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Afdeling 4. Standplaatsen

Artikel 5:17 Begripsbepaling
 • 1.

  In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

 • 2.

  Onder standplaats wordt niet verstaan:

  • a.

   een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

  • b.

   een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden
 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.

 • 2.

  Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan of de beheersverordening.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd:

  • a.

   indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

  • b.

   indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats voor het verkopen van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt.

 • 4.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen.

Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen
 • 1.

  Het verbod van artikel 5:18, eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Verordening wegen Noord-Brabant.

 • 2.

  De weigeringsgrond van artikel 5:18, derde lid, onder a, is niet van toepassing op bouwwerken.

Artikel 5:21

[gereserveerd]

Afdeling 5. Snuffelmarkten

Artikel 5:22 Begripsbepaling
 • 1.

  In deze afdeling wordt verstaan onder snuffelmarkt: een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats.

 • 2.

  Onder een snuffelmarkt wordt niet verstaan:

  • a.

   een markt of jaarmarkt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

  • b.

   een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt
 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op ruimten die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.

 • 3.

  De burgemeester weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan of de beheersverordening.

 • 4.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Afdeling 6. Openbaar water

Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water
 • 1.

  Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water verboden een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien dit door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van het openbaar water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan dan wel een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water.

 • 2.

  Onder een voorwerp als genoemd in artikel 5:24, eerste lid wordt mede verstaan een boom, een heg, een struik of andere beplanting, welke aan het verkeer op een openbaar water het vrije uitzicht kan belemmeren of daarvoor op andere wijze hinder of gevaar oplevert.

 • 3.

  Degene die voornemens is een steiger, een meerpaal of een ander voorwerp met een permanent karakter op, in of boven openbaar water te plaatsen, doet daarvan uiterlijk twee weken tevoren een melding aan het college.

 • 4.

  De melding bevat in ieder geval naam, adres en contactgegevens van de melder, en een beschrijving van de aard en omvang van het voorwerp.

 • 5.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Keur waterschap Brabantse Delta, de Verordening Water Noord-Brabant, de Telecommunicatiewet of de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren.

Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen
 • 1.

  Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water.

 • 2.

  Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel voor een vaartuig op niet krachtens het eerste lid aangewezen gedeelten van openbaar water:

  • a.

   nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;

  • b.

   beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Keur waterschap Brabantse Delta, de Verordening Water Noord-Brabant, de Woonschepenverordening of de Havenverordening gemeente Steenbergen.

Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats
 • 1.

  Het college kan aan de rechthebbende op een vaartuig aanwijzingen geven met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, de milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente.

 • 2.

  De rechthebbende op een vaartuig is verplicht alle door of vanwege het college gegeven aanwijzingen met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats op te volgen.

 • 3.

  Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Keur waterschap Brabantse Delta, de Verordening Water Noord-Brabant, de Woonschepenverordening of de Havenverordening gemeente Steenbergen.

Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats

Het is verboden een ligplaats in te nemen, te hebben of beschikbaar te stellen in strijd met het krachtens artikel 5:26, tweede lid bepaalde.

Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken
 • 1.

  Het is verboden schade toe te brengen aan of veranderingen aan te brengen in de toestand van openbare wateren, havens, dijken, wallen, kaden, trekpaden, beschoeiingen, oeverbegroeiing, bruggen, zetten, duikers, pompen, waterleidingen, gordingen, aanlegpalen, stootpalen, bakens of sluizen die bij de gemeente in beheer zijn.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Keur waterschap Brabantse Delta of de Verordening Water Noord-Brabant.

Artikel 5:29 Reddingsmiddelen

Het is verboden een voor het redden van drenkelingen bestemd en daartoe bij het water aangebracht voorwerp te gebruiken voor een ander doel dan wel voor dadelijk gebruik ongeschikt te maken.

Artikel 5:30 Veiligheid op het water
 • 1.

  Het is aan een ieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt, verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Keur waterschap Brabantse Delta of de Verordening Water Noord-Brabant.

Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen
 • 1.

  Het is verboden zich zonder redelijk doel vast te houden aan een vaartuig in openbaar water, daarop te klimmen of zich daarop of daarin te begeven of te bevinden.

 • 2.

  Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een vaartuig, liggend in of aan een openbaar water, los te maken.

Afdeling 7. Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden

Artikel 5:31a Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onder z, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid onder e, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 5:32 Crossterreinen
 • 1.

  Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of een bromfiets een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.

 • 2.

  Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan daarbij nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:

  • a.

   het voorkomen of beperken van overlast;

  • b.

   de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;

  • c.

   de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer of het Besluit geluidproductie sportmotoren.

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden
 • 1.

  Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig, een bromfiets, een fiets of een paard.

 • 2.

  Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan daarbij nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:

  • a.

   het voorkomen van overlast;

  • b.

   de bescherming van natuur- of milieuwaarden;

  • c.

   de veiligheid van het publiek.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op motorvoertuigen, bromfietsen, fietsen en paarden:

  • a.

   ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens artikel 29, eerste lid, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de bevoegde minister aangewezen hulpverleningsdiensten;

  • b.

   die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de terreinen als in het eerste lid bedoeld;

  • c.

   die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift moeten worden uitgevoerd;

  • d.

   van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die gelegen zijn binnen de terreinen als in het eerste lid bedoeld;

  • e.

   voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder d bedoelde personen.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod is voorts niet van toepassing:

  • a.

   op wegen die gelegen zijn binnen de in het eerste lid bedoelde gebieden of terreinen;

  • b.

   binnen de bij of krachtens de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant aangewezen stiltegebieden ten aanzien van motorvoertuigen, die bij of krachtens die verordening zijn aangewezen.

 • 5.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 6.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Afdeling 8. Verbod vuur te stoken

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken
 • 1.

  Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 • 2.

  Mits er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op:

  • a.

   verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

  • b.

   sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand;

  • c.

   vuur voor koken, bakken en braden.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in eerste lid gestelde verbod.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.

 • 5.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant.

Afdeling 9. VERSTROOIEN van as

Artikel 5:35 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder incidentele asverstrooiing: het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein.

Artikel 5:36 Verboden plaatsen
 • 1.

  Incidentele asverstrooiing is verboden op:

  • a.

   verharde delen van de weg;

  • b.

   gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen;

  • c.

   gemeentelijke sportvelden.

 • 2.

  Het verbod in het tweede lid geldt tevens voor door het college voor een bepaalde termijn aangewezen andere plaatsen.

 • 3.

  Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorg draagt voor de asbus op grond van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod uit het eerste lid, behoudens de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.

 • 4.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 5:37 Hinder of overlast

Incidentele asverstrooiing is verboden indien daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.

Hoofdstuk 6. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6:1 Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 6:2 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de door het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

Artikel 6:3 Binnentreden woningen

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften die strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 6:4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt, onder gelijktijdige intrekking van de Algemene plaatselijke verordening, vastgesteld bij besluit van de raad, d.d. 5 maart 2009.

Artikel 6:5 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6:4, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 6:6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene plaatselijke verordening 2013.

Ondertekening

Steenbergen, 20 juni 2013

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Toelichting op de Algemene plaatselijke verordening 2013 (APV)

Algemeen

 • 1.

  Karakter toelichting

 • Deze

  toelichting is te beschouwen als een gebruiksaanwijzing voor degenen in de interne organisatie die met de APV gaan werken. Het bevat een aantal aanwijzingen voor het uitvoeren van specifieke bepalingen. De toelichting is daarmee vooral een hulpmiddel bij de uitvoering door de bestuursorganen van de gemeente Steenbergen, maar ook gericht op burgers en bedrijven die rechten kunnen ontlenen aan de APV of met bepaalde verplichtingen kunnen worden geconfronteerd.

 • 2.

  Lex Silencio Positivo (LSP)

 • Dit

  is de zogenaamde positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen. De LSP houdt in dat een vergunning of ontheffing wordt geacht te zijn verleend, indien een beslissing op een aanvraag door het bevoegde bestuursorgaan binnen de wettelijke termijn uitblijft. Dit wordt ook wel het van rechtswege verlenen van vergunningen of ontheffingen genoemd. Voor de vergunning- en ontheffingstelsels die onder de Europese Dienstenrichtlijn (EDR) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vallen, is in beginsel het introduceren van de LSP verplicht, voor overige stelsels geldt dat invoering van de LSP facultatief is. De invoering van de LSP is een van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven terug te dringen. Tevens beoogt de LSP tijdige dienstverlening te stimuleren.

 • De

  LSP bepaling is opgenomen in een aantal artikelen van de APV. Deze zijn overgenomen uit het VNG model. In tegenstelling tot de vorige model APV is er nu niet meer gekozen voor een opsomming van alle LSP bepalingen, maar voor een toevoeging per artikel. In artikel 2:10 ‘het plaatsen van voorwerpen’ is er voor gekozen om de LSP naar analogie van de artikelen 2:11 en 2:12 van toepassing te verklaren.

 • 3.

  Aan te wijzen gebieden door college

 • Door

  de tekst “Het college kan gebieden aanwijzen waar het verboden is om …” wordt de indruk gewekt dat het college door de gebiedsaanwijzing een verbod in het leven roept, terwijl het college daartoe niet bevoegd is. Met de formulering: “Het is verboden om in door het college aangewezen gebieden …” is duidelijk dat de raad in haar verordening het verbod creëert.

 • Dit

  werd duidelijk nadat de bestuursrechter in Den Haag in januari 2012 (zaaknummer AWB 11/5584 BESLU) heeft uitgesproken dat de gemeente Den Haag haar APV-bepaling over het weghalen van buiten de rekken geplaatste fietsen niet mocht handhaven. Vanwege deze uitspraak is een aantal bepalingen in de APV aangepast (de artikelen 2:57, 2:58, 2:60, 4:13, 4:19, 5:12, 5:16, 5:32 en 5:33). Het is een kwestie van formulering.

 • 4.

  Geen bezwaar en beroep mogelijk tegen APV

 • Een

  algemeen verbindend voorschrift is een naar buiten werkende, voor de daarbij betrokkenen bindende algemene regel, uitgegaan van het openbaar gezag dat de bevoegdheid daartoe aan de wet ontleent. Een algemeen verbindend voorschrift onderscheidt zich van andere besluiten doordat het algemene abstracte regels bevat, die zich zonder nadere normering voor herhaalde concrete toepassing lenen.

 • De

  APV houdt zelfstandige normen in, leent zich voor herhaalde toepassing en bevat algemene regels. De APV is derhalve aan te merken als een algemeen verbindend voorschrift. Ingevolge artikel 7:1, eerste lid, in samenhang met artikel 8:2, aanhef en onder a, van de Awb, kan hiertegen geen bezwaar worden gemaakt. Een eventuele omstandigheid van het in bezit zijn van een geldige vergunning maakt dit niet anders, omdat het besluit tot het wijzigen van de APV niet strekt tot intrekking van deze vergunning. Zie LJN: BY7405,Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht, AWB 12 / 2161.

 • 5.

  Regelgeving die op de APV is gebaseerd

  • a.

   Algemeen uitvoeringsbesluit APV

  • In

   eerste instantie kan worden gedacht aan diverse door het college en de burgemeester te stellen regels en/of aanwijzingsbesluiten. Dit is gedelegeerde regelgeving. Daarnaast zijn de volgende beleidsregels van kracht:

  • b.

   Beleid gebruik Markt Steenbergen

  • c.

   Beleidsregel aankondigingsborden en lichtmastreclame gemeente Steenbergen

  • d.

   Beleidsregels terrassen gemeente Steenbergen 2010

  • e.

   Beleidsregels venten met consumptie-ijs

  • f.

   BIBOB-beleidslijn betreffende vergunningen voor horecabedrijven en seksinrichtingen

  • g.

   Evenementenbeleid gemeente Steenbergen

  • h.

   Horecabeleid gemeente Steenbergen

  • i.

   Standplaatsenbeleid gemeente Steenbergen

  • j.

   Toelatingsbeleid circussen 2002 e.v.

 • De

  geldigheid van reeds vastgestelde uitvoeringsbesluiten en beleidregels wordt ontleend aan artikel 6:5 van de APV.

 • 6.

  Wet Bibob

 • Deze

  toelichting is niet de plaats om het lokale Bibob-beleid te beschrijven. Van belang is wel om hier aan de hand van rechterlijke opvatting (jurisprudentie) kort in te gaan op implicaties die de toepassing van de Wet Bibo op APV-onderdelen met zich mee kan brengen. De toelichting beoogt immers bij te dragen aan het toepassen van de APV in de dagelijkse praktijksituatie.

 • Hieronder

  wordt een rechterlijke uitspraak besproken die van belang kan zijn voor de uitvoering van de Wet Bibob. Het betreft het arrest van de Hoge Raad van 11 januari 2013 (LJN: BX7579). In dit arrest heeft de Hoge Raad enkele belangrijke zaken opgemerkt over de aansprakelijkheid van het bestuursorgaan dat niet tijdig beslist als gevolg van het afwachten van het advies van het Bureau Bibob (hierna: het Bureau).

  • 1.

   De feiten in de zaak luiden, in het kort, als volgt. Op 28 november 2006 ontving de gemeente een aanvraag voor een exploitatievergunning voor een prostitutiebedrijf. Op 21 februari 2007 liet men de aanvrager weten een advies bij het Bureau aan te vragen. Op 11 juli 2007 oordeelde de voorzieningenrechter op verzoek van de ondernemer dat de beslistermijn uit de APV was verstreken. Aangezien de gemeente die termijn niet expliciet had opgeschort, moest de gemeente van de voorzieningenrechter uiterlijk op 27 juli 2007 alsnog een besluit nemen.

  • De

   gemeente liet de ondernemer op 20 juli 2007 weten voornemens te zijn de aanvraag af te wijzen in verband met slecht levensgedrag in de zin van de APV. Op 25 juli 2007 ontving de gemeente het Bibob-advies van het Bureau. De gemeente vond dat er nader onderzoek moest plaatsvinden maar omdat besluitvorming niet langer kon uitblijven, werd de vergunning op 4 september 2007 toch verleend. Zij het voor een beperkte periode en onder voorwaarde dat er nader onderzoek naar het Bibob-advies zou plaatsvinden.

  • 2.

   De ondernemer had, zo meende hij, schade geleden door de overschrijding van de beslistermijn. Hij vorderde daarom een schadevergoeding bij de civiele rechter op grond van artikel 6:162 BW. Deze procedure dient uiteraard te worden onderscheiden van de dwangsom bij niet tijdig beslissen. De rechtbank wees het verzoek tot schadevergoeding in augustus 2009 toe; in hoger beroep bekrachtigde het hof in maart 2011 de uitspraak van de rechtbank. Uiteindelijk stelde de gemeente cassatie in bij de Hoge Raad.

  • 3.

   De Hoge Raad stelt allereerst dat de enkele overschrijding van de wettelijke beslistermijn onvoldoende is voor het aannemen van aansprakelijkheid. Die wettelijke beslistermijn beoogt namelijk niet zonder meer te beschermen tegen schade als gevolg van het uitblijven van een tijdige beslissing, maar is in de eerste plaats bedoeld om de overheid met voortvarendheid te laten beslissen en duidelijkheid te scheppen voor de betrokkene. Voor het aannemen van aansprakelijkheid zijn, naast de termijnoverschrijding, bijkomende omstandigheden nodig. Wat die bijkomende omstandigheden precies zijn, blijft onbesproken. In dit geval had de gemeente aangevoerd dat de termijnoverschrijding niet geheel voor haar rekening mocht komen omdat de gegevens die nodig waren voor de aanvraag van een Bibob-advies niet al bij de aanvraag van de vergunning op 28 november 2006 door de ondernemer werden verstrekt maar pas op 13 januari 2007. De Hoge Raad gaf de gemeente op dit punt gelijk.

  • 4.

   Verder wijdt de Hoge Raad een overweging aan het opschorten van de beslistermijn als bedoeld in artikel 31 Wet Bibob. Op grond van dat artikel wordt de beslistermijn opgeschort zolang de aanvraag bij het Bureau in behandeling is, met een maximumperiode van acht weken. Na de inwerkingtreding van de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob zal die termijn overigens twaalf weken bedragen. De Hoge Raad stelt dat de gemeente geen nadere handeling hoeft te verrichten om de termijn op te schorten. Het is voldoende om op grond van artikel 32 de betrokkene op de hoogte te stellen van het feit dát er een advies wordt aangevraagd. Daar had de gemeente in dit geval aan voldaan.

  • 5.

   De Hoge Raad gaat ook in op het verdagen van de beslistermijn op grond van de APV. De gemeente had dat in deze zaak niet schriftelijk gedaan. Hoewel er geen formele verlenging had plaatsgevonden, kon de termijnoverschrijding wel (gedeeltelijk) “gedekt” worden door de bevoegdheid tot verdaging in de APV. Van belang bij deze beslissing is dat de gemeente wel steeds met de aanvrager had gecommuniceerd over het moment waarop de beslissing kon worden verwacht.

  • 6.

   De meest interessante passage - althans vanuit Bibob-perspectief bezien - gaat over de vraag of de gemeente onzorgvuldig handelt jegens de betrokkene indien men wacht met het nemen van een besluit terwijl de beslistermijn verstreken is, omdat het Bibob-advies nog niet is ontvangen. Het Hof zag in dat geval reden voor aansprakelijkheid en schadevergoeding. De Hoge Raad ging daar niet in mee. De gemeente mag, maar is niet verplicht, zonder Bibob-advies een besluit te nemen. Het feit dat de burgemeester uiteindelijk (in een stadium nadat het Bibob-advies was verkregen maar waarin nog niet alle twijfel was weggenomen) toch een tijdelijk besluit heeft genomen, wil nog niet zeggen dat dit eerder had moeten gebeuren. Voor deze beoordeling moet de gemeente het algemeen belang (namelijk het voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert) afwegen tegen het belang van de vergunningaanvrager. De Hoge Raad vernietigde het arrest van het Hof en verwees de zaak terug. Het Hof ‘s-Gravenhage moet nu over de zaak beslissen. (bron: Nieuwsbrief nr. 5, januari 2013 van het Landelijk Bureau Bibob).

Artikelsgewijs

Hoofdstuk 1

1:1 (bebouwde kom)

Hier wordt de alternatieve bepaling omtrent ‘bebouwde kom’ van het APV-model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gevolgd. Dit alternatief brengt namelijk de minste administratieve lasten met zich mee. Bovendien is er de minste kans op een verkeerde uitleg van het begrip.

1:1 (openbare plaats)

Hiervoor is aangehaakt bij de Wet openbare manifestaties (Wom). De weg maakt daar onderdeel van uit. Artikel 1, eerste lid, WOM bepaalt wat een openbare plaats is, namelijk een plaats die krachtens bestemming of vast gebruik open staat voor het publiek. Deze definitie kent dus twee criteria.

Ten eerste moet de plaats open staan voor het publiek. Dat wil volgens de memorie van toelichting zeggen “dat in beginsel eenieder vrij is om er te komen, te vertoeven en te gaan; dit houdt in dat het verblijf op die plaats niet door de gerechtigde aan een bepaald doel gebonden mag zijn (...). Dat de plaats "open staat" betekent verder dat geen sprake is van een meldingsplicht, de eis van voorafgaand verlof, of de heffing van een toegangsprijs voor het betreden van de plaats”.

Op grond hiervan zijn bijvoorbeeld stadions, postkantoren, warenhuizen, restaurants, musea, ziekenhuizen en kerken geen “openbare plaatsen”. Ook de hal van het gemeentehuis valt buiten het begrip “openbare plaats”.

Het tweede criterium is dat het open staan van de plaats moet zijn gebaseerd op bestemming of vast gebruik. “De bestemming ziet op het karakter dat door de gerechtigde aan de plaats is gegeven blijkens een besluit of blijkens de uit de inrichting van de plaats sprekende bedoeling. Een openbare plaats krachtens vast gebruik ontstaat wanneer de plaats gedurende zekere tijd wordt gebruikt als had deze die bestemming, en de rechthebbende deze feitelijke toestand gedoogt”, aldus de memorie van toelichting (TK 1985-1986, 19 427, nr. 3, p. 16).

Voorbeelden van openbare plaatsen in de zin van artikel 1, eerste lid, WOM zijn: openbare wegen, plantsoenen, speelweiden en parken en vrij toegankelijke gedeelten van overdekte passages, van winkelgalerijen, van stationshallen en van vliegvelden, openbare waterwegen en recreatieplassen.

Omdat de definitie van het begrip “openbare plaats” ook een aantal “besloten plaatsen” als bedoeld in artikel 6, tweede lid, Grondwet kan omvatten, is in artikel 1, tweede lid, WOM expliciet aangegeven dat onder een openbare plaats niet wordt begrepen een gebouw of besloten plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet (TK 1986-1987, 19 427, nr. 5, p. 11-13, en nr. 6).

1:3, lid 2

Deze bepaling maakt een langere beslistermijn mogelijk voor de door het bestuursorgaan aan te wijzen vergunningen of ontheffingen. Op basis van afspraken met de politie in het kader van het evenementenbeleid is gekozen voor maximaal twaalf weken. Voorkomen dient te worden dat de politie wordt geconfronteerd met grote publiektrekkende evenementen in zalen die dit op grond van een (doorlopende milieu)vergunning mogen. De reden hiervoor is dat de aanvraag van een groot evenement complex is. Hiervoor is beduidend meer overleg nodig. In een nader aanwijzingsbesluit zal deze langere termijn worden toegepast voor bepaalde evenementen, bijv. die van de B-, C-, en D-categorie uit de Regionale Evenementennota. Dit (door de burgemeester) te nemen aanwijzingsbesluit kan ook grote buitenevenementen omvatten.

1:3, lid 3

Deze toevoeging geeft het bevoegde bestuursorgaan de mogelijkheid om naar eigen inzichten formulieren te ontwerpen en te gebruiken. Met het toevoegen van dit lid komt de noodzaak tot het verplicht vaststellen van formulieren, daar waar dit nog geregeld is, te vervallen.

Hoofdstuk 2

2:1, lid 1

Het begrip “samenscholing” is ontleend aan artikel 186 WvSr: “Hij die opzettelijk bij gelegenheid van een volksoploop zich niet onmiddellijk verwijdert na het derde door of vanwege het bevoegd gezag gegeven bevel, wordt, als schuldig aan deelneming aan samenscholing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.”

Het begrip “samenscholing” is ontleend aan artikel 186 WvSr: “Hij die opzettelijk bij gelegenheid van een volksoploop zich niet onmiddellijk verwijdert na het derde door of vanwege het bevoegde bestuursorgaan gegeven bevel, wordt, als schuldig aan deelneming aan samenscholing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.” Onder omstandigheden is het denkbaar dat een samenscholing het karakter heeft van bijvoorbeeld een betoging. Gelet op de Wet openbare manifestaties moeten dit soort samenscholingen van de werking van dit artikel uitgezonderd worden. In het zesde lid is dit dan ook gebeurd.

2:1, lid 2

In het tweede lid wordt aan de burger de verplichting opgelegd om zich op bevel van een politieambtenaar te verwijderen van een openbare plaats bij (dreigende) ongeregeldheden.

De bevoegdheid van de politie om bevelen te geven volgt uit artikel 2 van de Politiewet. Artikel 2:1, tweede lid bevat het geven van een bevel in een concreet geval. Overtreding van een dergelijk bevel wordt strafbaar gesteld via opname van artikel 2:1, tweede lid in artikel 6:1. Ook in het proces-verbaal en de tenlastelegging moet het niet opvolgen van het politiebevel worden vervolgd op grond van overtreding van artikel 2:1 jo. artikel 6:1.

Naast de politiebevelen ex artikel 2:1 blijven uiteraard ook de bevelen van de burgemeester in het kader van diens openbare ordebevoegdheden mogelijk. Bevelen van de burgemeester, bijvoorbeeld op grond van de Gemeentewet, of aanwijzingen in het kader van de Wet Openbare Manifestaties die de politie in mandaat uitvoert en die niet worden opgevolgd, kunnen nog steeds strafbaar worden gesteld op grond van artikel 184, eerste lid Wetboek van Strafrecht.

Gemeentelijke BOA’s hebben alleen de bevoegdheid voor toepassing van artikel 2:1, eerste lid.

2:1, lid 4

Deze bepaling biedt de politie echter extra handvatten om op te treden tegen wanordelijkheden. Het is namelijk een zelfstandig strafbaar feit waartegen de politie proces verbaal kan opmaken.

2:3, lid 1

De termijn van achtenveertig uur is ook in de vorige APV gebruikt en blijkt in de praktijk hanteerbaar en bruikbaar.

2:3, lid 4

Aan deze bepaling is de zinsnede ‘van de betoging’ toegevoegd om de leesbaarheid van de zin te verhogen en verkeerde uitleg te voorkomen.

2:3, lid 5

In dit lid is ‘deze termijn’ is veranderd in ‘buiten de in het eerste lid gestelde termijn’. Op die manier is voor iedereen duidelijk welke termijn bedoeld wordt en wordt verkeerde uitleg voorkomen.

2:10

In de APV 2009 is de mogelijkheid opgenomen tot het vrijstellen van een vergunningsplicht voor de meest voorkomende objecten. In de praktijk blijkt het goed te werken.

nieuwe ontwikkelingen

Tijdens de vergadering van 7 december 2012 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant besloten de Landschapsverordening Noord-Brabant in te trekken, met ingang van zes maanden na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad van Noord-Brabant (nr. 304/12). Dit blad is uitgegeven op 21 december 2012. Daarmee verliest deze verordening op 21 juni 2013 haar rechtskracht.

De Landschapsverordening biedt het Brabantse landschapsschoon in het buitengebied extra bescherming tegen aantasting door borden, vlaggen, containers, reclameobjecten en dergelijke. Door intrekking van die verordening wordt het voor gemeenten mogelijk zelf passend beleid te ontwikkelen met betrekking tot reclameborden in het buitengebied. Vooralsnog wordt het lokale ruimtelijk beleid als afdoende beschouwd om ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied tegen te gaan. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zullen over twee jaar het afschaffen van de Landschapsverordening evalueren.

2:12

Het vaste, Steenbergse beleid geeft in combinatie met een vergunningplicht de meeste garanties op een gemeentebrede eenduidige en overzichtelijke uitvoering en realisering van uitwegen. De gemeente Steenbergen wil de aanleg daarvan zelf in de hand kunnen houden.

Een meldingssysteem of nadere regels waaronder een uitweg is toegestaan wordt daarom niet geïntroduceerd. Het college kan wel categorieën aanwijzen waarvoor de vergunningplicht niet geldt.

2:13 en 2:14

Modder op de weg is een dermate probleem dat het effectief daarop kunnen handhaven een must is. De Afvalstoffenverordening regelt andere motieven (voornamelijk milieu) en daar is het modderprobleem zowel juridisch als praktisch niet of nauwelijks op te handhaven.

Daarnaast neemt voor de gemeente de maatschappelijke druk toe om effectief tegen wegvervuiling op te treden. Daarom voelt de gemeente zich geroepen om beschermende regels te stellen die ondernemers tevens bewust maken tot het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op die wijze wil de gemeente inspelen op de tendens tot maatschappelijk verantwoord ondernemen die de laatste jaren veel opgang maakt in het bedrijfsleven. De land- en tuinbouwsector vormt een volwaardig onderdeel daarvan. Door het stimuleren van verantwoordelijkheid om tijdens campagnes maatregelen op de weg te nemen die de risico’s voor andere weggebruikers tot een minimum beperken meent de gemeente op integrale en afgewogen wijze de belangen van alle verkeersdeelnemers, ondernemer of niet, te dienen. Die belangen kunnen maar op één manier gediend worden: door modder die onverhoopt op het wegdek terecht is gekomen, direct te verwijderen. Alleen op die manier kunnen gevaarlijke situaties en bekeuringen worden voorkomen. Daarom is een regeling over dit onderwerp in de Steenbergse APV teruggekeerd.

Belangrijk is om stil te staan bij de reikwijdte van het begrip ‘ontdoen’ in artikel 2:14. Dit behelst nu ook het schoonspuiten. Het snel en effectief berijdbaar maken van de rijweg in slechte weercondities is het sleutelwoord en dat kan ook in alle redelijkheid worden gevraagd van de vervuiler. Het door het schoonspuiten verdwijnen van modder in de bermen, hetgeen een al dan niet tijdelijke verslechtering van de afwatering van de weg als gevolg kan hebben, wordt als een zeer klein potentieel verkeersgevaar gezien, zeker in vergelijking met het uitvoeren van voor andere verkeersdeelnemers hinderlijke werkzaamheden tot het verzamelen en vervolgens verwijderen van modder (voor zover dat mogelijk is). Overigens wordt door een adequaat bermbeheer (berminspectie) dit soort mogelijke problemen in het algemeen voorkomen.

2:15

Dit artikel is opnieuw opgenomen in de APV. De bepaling wordt gezien als een vangnetbepaling. Indien door bomen of planten het uitzicht zodanig wordt belemmerd dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt, kan het college op basis van zijn bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen ex artikel 125 Gemeentewet, een last opleggen om de bomen of beplanting te verwijderen of te snoeien.

In de gemeente Steenbergen is er behoefte gebleken aan nadere regels over overhangende begroeiing. Derhalve is in het tweede lid voor het college de mogelijkheid opgenomen om deze nadere regels vast te stellen. Deze nadere regels zijn bedoeld voor handhavingdoeleinden in overlastsituaties. Vanwege effectieve handhaving is bewust gekozen voor deze vorm van concrete normstelling. Beleidsregels maken handhaving moeilijker omdat bij de toepassing daarvan in concrete situaties een algemene afweging op basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur moet worden gemaakt.

2:18

In regionaal verband wordt geadviseerd een eenduidige periode te hanteren van 1 maart tot 1 oktober. De periode lijkt lang, maar biedt de mogelijkheid om direct op te treden wanneer er bijvoorbeeld perioden van droogte voorkomen in het vroege voorjaar. Een regionaal eenduidige periode geeft meer duidelijkheid voor controlerende instanties en burgers en leidt bovendien tot administratieve lastenverlichting.

2:22

De bepaling fungeert als vangnetbepaling voor wanneer het bestemmingsplan de problematiek onvoldoende regelt.

2:24 en 2:25

Belangrijk is vast te stellen dat ook evenementen die plaatsvinden in een gebouw binnen de werkingssfeer van deze bepaling vallen.

I. Algemeen

De terminologie ‘klein evenement’ is gewijzigd in ‘eendaags evenement’. De regeling is wat ruimer neergezet dan het VNG model. Het VNG model biedt slechts de mogelijkheid om een vergunningsvrij evenement te organiseren voor kleinschalige evenementen zoals een straat- of buurtfeest. Vanwege deze ruimere bepaling is gekozen voor het opnemen van extra (mogelijkheden tot het stellen van) voorwaarden, namelijk:

 • -

  Beperking van het geluidsniveau conform het model van de gemeente Bergen op Zoom (lid 2, onder d).

 • -

  Het eventueel niet mogelijk maken een vergunningsvrij evenement te organiseren in bijvoorbeeld het centrum, een kern of in een ander gebied door middel van een aanwijzingsbesluit (lid 5).

 • -

  Voor evenementen waarvoor alleen een meldingsplicht bestaat, is de mogelijkheid ingebouwd extra voorwaarden te stellen (lid 7).

Op voorstel van met name de politie is de termijn van het melden van een evenement verruimd naar veertien dagen (lid 2, onder h). Dit geeft hulpdiensten de kans een inschatting te maken of nadere voorwaarden of maatregelen nodig zijn voor het evenement of dat het wellicht toch moet worden verboden.

vechtsportwedstrijden en -gala’s (lid 4, onder a)

In navolging van incidenten in Amsterdam en Leeuwarden is gekozen om vechtsportwedstrijden of -gala’s, waaronder in ieder geval wordt begrepen kooigevechten, kickboksevenementen, freefightevenementen en daarmee vergelijkbare activiteiten en al dan niet in wedstrijdverband georganiseerde evenementen waarbij de menselijke waardigheid in het geding is expliciet vergunningplichtig te maken. Tevens geldt voor deze evenementen ingevolge het zesde lid dat de organisator niet van slecht levensgedrag mag zijn. De burgemeester weigert de vergunning als deze toets negatief uitvalt. Het is niet relevant of een dergelijk evenement georganiseerd wordt in een gebouw of op een terrein dat voor sportwedstrijden bestemd is of niet.

De titel of naamgeving van dergelijke evenementen zal niet leidend zijn (de lading hoeft de inhoud niet te dekken). De onderscheidenlijk te organiseren (deel)activiteiten tijdens zo’n evenement zullen steeds inhoudelijk worden beoordeeld. De organisator dient de burgemeester daartoe de gelegenheid te bieden door de gevraagde informatie daarover in de vergunningaanvraag dan wel op verzoek te verstrekken. Het spreekt voor zich dat er een redelijk vermoeden moet zijn, dat het (mede) om onwenselijke activiteiten zou kunnen gaan. Zo zou er bij een lezing over bijvoorbeeld kickboksen naar omstandigheden in principe geen reden tot een nader informatieverzoek hoeven te zijn. Een en ander is echter afhankelijk van wie in welke context voornemens is wat te organiseren.

De reikwijdte van de Wet Bibob is 24 september 2011 (samen met headshops) uitgebreid naar vechtsportevenementen.

evenementen in strijd met de menselijke waardigheid (lid 4, onder a)

Ingevolge het vaste evenementenbeleid zijn naast vechtevenementen ook evenementen die in strijd zijn met de menselijke waardigheid in principe niet toegestaan. De regeling in de APV voorziet er tevens in dat deze evenementen niet vergunningvrij kunnen worden georganiseerd en net als vechtevenementen onder de vergunningplicht vallen alsmede de plicht om een verklaring van goed gedrag van de organisator te overleggen.

Het bepaalde rond vechtsportevenementen en evenementen in strijd met de menselijke waardigheid is tot stand gekomen als een co-productie met de gemeente Roosendaal. Hiermee loopt het organiseren van deze evenementen in beide gemeenten parallel.

aanleiding tot de vergunningplicht

De praktijk in den lande wijst uit dat bij sommige vechtevenementen een verhoogde kans bestaat op ongewenste situaties rond en tijdens het evenement. De organisator van een evenement is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken tijdens het evenement en voor een ordelijk verloop ervan, ook in de directe woon- en leefomgeving. De extra eis van het levensgedrag wordt hier gesteld om te kunnen toetsen of deze organisator op grond van zijn levensgedrag kan worden geacht aan die verantwoordelijkheid te kunnen voldoen.

reikwijdte

De vechtsportevenementen zijn genoemd in het artikel. Hiermee wordt expliciet een onderscheid gemaakt in reguliere vechtsportwedstrijden en -manifestaties, zoals boksen, karate en dergelijke.

profsportbeoefening (lid 4, onder b)

Specifiek in Steenbergen is een evenement waaraan op basis van profsportbeoefening wordt deelgenomen vergunningplichtig.

Overige aspecten met betrekking tot evenementen zoals dierenwelzijn, circussen met wilde dieren, snelheidswedstrijden met gemotoriseerde voer- en vaartuigen, schuurfeesten, erotische evenementen en evenementen in natuurgebieden zijn genoegzaam geregeld in het vastgestelde evenementenbeleid en in separate beleidslijnen.

plastic wegwerp glazen (lid 8)

Het college heeft eerder besloten niet langer het gebruik van duurzaam kunststof te eisen als het gaat om de tijden en locaties waar men geen gebruik mag maken van glas voor het serveren van dranken. Men mag dus naar believen ook wegwerp plastic gebruiken. Dat moet dan wel aansluiten met de regeling in deze APV. Zie ook artikel 2:33.

II. Reikwijdte besloten feesten

Een feest wordt op het eerste gezicht als ‘besloten’ gekwalificeerd wanneer het niet vrij voor alle publiek toegankelijk is. Er is dan geen sprake van een evenement als bedoeld in artikel 2:24 APV. Om te kunnen bepalen of de evenementenbepalingen uit de APV van toepassing zijn, zal antwoord moeten worden gekregen op de vraag of het feest een besloten karakter heeft. De beslotenheid moet geobjectiveerd kunnen worden uitgelegd. De volgende beoordelingscriteria zullen daarbij worden gehanteerd:

 • a.

  Het feest is alleen op uitnodiging bij te wonen;

 • b.

  Er wordt geen entreegeld gevraagd, ook niet in de vorm van een ‘vrijblijvende’ fooienpot;

 • c.

  Er is een bepaalde aantoonbare (gemeenschaps)band tussen de gasten;

 • d.

  De organisator heeft een bepaalde, anders dan commerciële, band met alle gasten;

 • e.

  De ruimte(n) is/zijn slechts incidenteel voor feesten in gebruik;

 • f.

  De organisator heeft zicht op het aantal aanwezigen in de ruimte;

 • g.

  Er wordt geen enkele publiciteit gegeven aan het feest of reclame gemaakt voor het feest;

 • h.

  Alcohol, frisdrank, etenswaren of andere diensten worden gratis (zonder tussenkomst van geld of vooraf aangeschafte consumptiebonnen) aan bezoekers verstrekt.

Een voorbeeld van een besloten feest is een bruiloft, verjaardag of personeelsfeest.

De term ‘besloten’ wordt zeer strikt gehanteerd in de gemeente Steenbergen. In geval van twijfel zijn de evenementenbepalingen uit de APV van toepassing op een activiteit. De voorwaarden in artikel 2:25 APV wijzen vervolgens uit of er sprake is van een vergunningplichtig evenement of van een meldingplichtig eendaags evenement.

aanvullende beleidsuitwerking

Om verdere verduidelijking te krijgen rond het begrip besloten feest kan in een evenementenbeleid of in het beleid rond het tegengaan van paracommercie worden bepaald dat het organiseren van een besloten feest op openbaar gebied of tegen vergoeding op andermans terrein niet is toegestaan, met uitzondering van een feest in een daarvoor bestemd commercieel horecabedrijf (openbare inrichting). Ook kunnen de beoordelingscriteria a. t/m h. verder ingevuld en uitgewerkt worden in een evenementennota.

aandacht voor leefomgeving

Bij besloten evenementen is het (ook) van belang dat geen overlast wordt veroorzaakt voor de omgeving en dat omwonenden tijdig worden geïnformeerd. Ook daar kan de openbare orde, overlast, (verkeers)veiligheid, zedelijkheid of gezondheid in het geding komen.

overige vergunningen

Wanneer een besloten feest op eigen terrein wordt georganiseerd in een tent of gebouw dat anders dan de bestemming daarvan wordt gebruikt, en er vijftig personen of meer tegelijkertijd aanwezig zijn, dan is in verband met de brandveiligheid een tijdelijke gebruiksvergunning vereist.

Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse is vergunningplichtig volgens de Drank- en Horecawet. Ook bij tijdelijke, al dan niet besloten evenementen geldt dat. Wanneer er tijdens een feest een vaste bijdrage voor alcoholconsumpties wordt gevraagd is de Drank- en Horecawet van toepassing. Voor het verstrekken van alcohol tijdens bijzondere gelegenheden is dan een ontheffing nodig.

Zoals eerder gememoreerd brengt het betalen voor alcoholconsumpties de gelegenheid direct onder de werking van de het bepaalde in de APV omtrent het houden van evenementen.

cateraars

Een partijencateraar hoeft géén tapontheffing aan te vragen voor het schenken van zwakalcoholische dranken indien dit gebeurt tijdens besloten feesten (artikel 19 Drank- en Horecawet). Besloten feesten met een partijencateraar worden getoetst aan de criteria a. t/m g.

Wordt de cateraar ingezet bij openbare evenementen zoals een open dag of popconcert, dan is er sprake van een openbare gelegenheid die voor publiek toegankelijk is en waarbij gasten/ bezoekers direct (contante betaling) of indirect (bijv. via consumptiebonnen) voor de genuttigde alcoholhoudende consumpties moeten betalen.

III. Nader toetsingskader organiseren evenement

Voor de toetsing van vergunningplichtige evenementen kan de burgemeester de algemene weigeringsgronden uit artikel 1:8 in concrete zin uitwerken conform onderstaand toetsingskader. Aan de hand hiervan kan hij vervolgens het algemene evenementenbeleid op een juridisch sluitende en transparante wijze uitvoeren.

nader toetsingskader

 • 1.

  De burgemeester kan de vergunning weigeren wanneer een evenement naar zijn oordeel:

  • a.

   zal worden bezocht door een onevenredig groot aantal bezoekers;

  • b.

   zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de plaats waar het wordt gehouden;een onevenredig groot beslag legt op de beschikbare ruimte of tijd dan wel de inzet van hulpdiensten;

  • c.

   een belemmering vormt voor het weg-, lucht- of het scheepvaartverkeer;

  • d.

   een onevenredige belasting voor het woon- of leefklimaat in de omgeving met zich meebrengt;

  • e.

   verontreiniging tot gevolg heeft, afbreuk doet aan het uiterlijk aanzien van de omgeving dan wel

  • f.

   schade toebrengt aan groenvoorzieningen of voorzieningen van openbaar nut.

 • 2.

  De burgemeester kan de vergunning tevens weigeren ingeval de organisator onvoldoende waarborgen biedt:

  • a.

   voor een veilig en ordelijk verloop van het evenement;

  • b.

   om schade aan het milieu als gevolg van het evenement te voorkomen of te beperken.

IV. Meerjarige vergunning (doorlopende evenementenvergunning)

De burgemeester is bevoegd om een doorlopende evenementenvergunning te verlenen. Hierbij kan hij nadere regels stellen. Hieronder komen een aantal aanbevelingen aan bod.

meldingsplicht

Ondanks dat het om een doorlopende vergunning gaat, dienen periodiek ( doorgaans jaarlijks) terugkerende evenementen steeds opnieuw schriftelijk bij de gemeente te worden gemeld (richtdatum voor jaarlijks terugkerende evenementen uiterlijk 1 november). Hierbij doet de organisator melding van de opzet en de organisatie van het te houden evenement. Deze melding maakt vervolgens deel uit van de eerder verleende evenementenvergunning. Op een melding zijn de indieningsvereisten als bedoeld in artikel 1:3 van toepassing.

meerdere evenementen op één dag

Er kunnen meerdere evenementen tegelijkertijd plaatsvinden. Wanneer teveel evenementen voor eenzelfde datum aangevraagd worden, kan de burgemeester echter bepalen dat een evenement op een andere datum moet plaatsvinden. Onderlinge afstemming van evenementen en hulpdiensten is essentieel. De gemeente is coördinator in de planning van de evenementen en hoort voor een zorgvuldige afstemming met de hulpdiensten daarom graag zo vroeg mogelijk de beoogde datum van een evenement. In dit kader is het (tijdig) doen van een melding tevens van belang.

vervallen van de doorlopende vergunning

Als een evenement niet vóór de uiterlijke datum van melding, zoals verwoord in de nadere regels van de burgemeester, wordt gemeld, dan vervalt de doorlopende vergunning van rechtswege. Dit van rechtswege vervallen dient vervolgens als bepaling aan de doorlopende vergunning te worden verbonden.

Ook het volgende wordt in de regeling van de burgemeester aanbevolen:

Als blijkt dat de opzet van een evenement met een doorlopende vergunning zodanig wijzigt dat niet meer kan worden gesproken van een met de oorspronkelijke editie vergelijkbaar evenement of dat een evenement (bij herhaling) overlast veroorzaakt, kan de burgemeester de doorlopende vergunning intrekken. De organisator moet in dat geval een nieuwe (doorlopende) vergunning aanvragen.

resumé

Een doorlopende evenementenvergunning blijft dus alleen gelden als er, met uitzondering van de datum, geen naar oordeel van de burgemeester noemenswaardige wijzigingen plaatsvinden ten opzichte van het aanvankelijk ingeleverde aanvraagformulier en de bijbehorende bijlagen. Wordt het evenement niet in een met de oorspronkelijke aanvraag vergelijkbare vorm gehouden, dan dient de organisator een nieuwe (doorlopende) evenementenvergunning aan te vragen.

keuzevrijheid organisator

Een organisator heeft de keuze om al dan niet een doorlopende evenementenvergunning aan te vragen. Bij twijfel omtrent de bedoeling van de aanvragende organisator is het uit serviceoverwegingen én met het oog op beperking van toekomstige administratieve lasten raadzaam om contact op te nemen met deze organisator en hem/haar te wijzen op de mogelijkheid tot het aanvragen van een meerjarige evenementenvergunning.

differentiatie legestarief

Voor een doorlopende evenementenvergunningen kan in de Legesverordening een apart tarief worden overwogen. Dat tarief mag niet dermate hoog zijn dat geen gebruik wordt gemaakt van de geboden mogelijkheid.

2:25a

Dit artikel regelt het preventieve weigeren van een evenementenvergunning, indien is geconstateerd dat de organisator van het evenement de vergunningvoorschriften van hetzelfde evenement in het jaar voorafgaand heeft overtreden.

2:28 en 2:29

Op basis van het model van de VNG is hier zoveel mogelijk vastgehouden aan de eerdere lokale ervaringen. Mogelijkheden tot vrijstelling van horecabedrijven die reeds een Drank- en Horecavergunning hebben, worden niet overgenomen. Wel is het sluitingstijdenartikel 2:29 volledig geïntegreerd in artikel 2:28. De burgemeester volgt hierbij weliswaar het door hem met de horecapartners mede bepaalde horecabeleid, maar kan volledig naar eigen inzichten afwijkende sluitingstijden vaststellen. De noodzaak tot het kunnen toepassen van dergelijk flexibel handelen is in de praktijk gebleken.

De burgemeester wordt geacht om bij het verlenen van een horeca-exploitatievergunning aan een paracommerciel bedrijf het op die bedrijven van toepassing zijnde sluitingstijdenregime zoals dat gemotiveerd is vastgelegd in het huidige horecabeleid te volgen.

verklaring omtrent gedrag (VOG)

De vergunning voor het exploiteren en geopend hebben van een openbare inrichting is persoonsgebonden. De persoon van de exploitant speelt immers een belangrijke rol in de wijze van exploitatie en dus ook in de wijze waarop deze exploitatie het woon- en leefklimaat en de openbare orde beïnvloedt. Mede daarom is in het tweede lid de verplichting opgenomen voor de vergunningaanvrager om een recente VOG voor de leidinggevende te overleggen. Leidinggevende kan de aanvrager zelf zijn, maar ook iemand die bij hem in dienst is.

De verplichting is tevens raadzaam in het kader van de Wet Bibob. Indien toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheden van de Wet Bibob, zal de gemeente eerst zelf al het mogelijke moeten doen om de integriteit en achtergrond van de vergunningaanvrager te onderzoeken. Een belangrijk hulpmiddel kan daarbij de VOG zijn.

Een VOG wordt aangevraagd bij de gemeente waar men staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG), telefoon 088 - 998 22 00, geeft de verklaring namens de Minister van Veiligheid en Justitie af.

2:30

Artikel 174 van de Gemeentewet vormt de grondslag voor de bevoegdheid om een of meer horecabedrijven tijdelijk afwijkende sluitingsuren op te leggen of tijdelijk te sluiten. Aanleiding voor tijdelijke afwijking of sluiting moet zijn gelegen in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid, of in bijzondere omstandigheden (zoals, al dan niet lokale, feestdagen). Het betreft een algemene bevoegdheid die zich niet alleen kan uitstrekken tot een maar ook tot meer of zelfs tot alle in de gemeente aanwezige horecabedrijven. Wel beperkt de bevoegdheid zich tot het tijdelijk vaststellen van afwijkende sluitingstijden of tot tijdelijke sluiting.

2:31

Onder a: Deze bepaling geeft een verbod om de orde in horecabedrijven te verstoren, dat zich in zijn algemeenheid tot bezoekers richt.

Onder b: Ook het bepaalde onder b lid richt zich tot de (potentiële) bezoeker van de inrichting. Als die zich met goedvinden van de exploitant in de inrichting bevindt in de tijd dat de inrichting gesloten moet zijn, overtreedt hij artikel 2:31. Als hij geen toestemming van de exploitant heeft en niet weggaat als de exploitant dat vraagt, overtreedt hij artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht (lokaalvredebreuk).

2:33

Dit artikel wordt in Steenbergen gehandhaafd omdat het één van speerpunten is in het lokale horecabeleid.

2:38

De plicht tot het bijhouden van een nachtregister door de exploitant van de inrichting is neergelegd in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel komt de exploitant van een inrichting tegemoet. Degene die in de inrichting de nacht doorbrengt, is op grond van deze bepaling verplicht de voor registratie vereiste gegevens volledig en naar waarheid aan de exploitant te verstrekken. Een dergelijke aanvulling van het Wetboek van strafrecht bij plaatselijke verordening werd door de Hoge Raad toelaatbaar geacht: HR 10 april 1979, NJ 1979, 442.

Een verwijzing naar artikel 438 is, met het oog op de eenduidigheid en het digitaal kunnen doorlinken hiernaar in de regelingenbank, toegevoegd aan de artikeltekst.

2:40

Bij de wijziging van de Wet op de kansspelen in 2010 constateerde de wetgever dat het gezien de regels van de Europese Dienstenrichtlijn niet viel te verdedigen dat voor het aanwezig hebben van enkele behendigheidsautomaten een vergunning vooraf wordt geëist. Nu geldt alleen nog een vergunningplicht voor kansspelautomaten en niet meer voor behendigheidsautomaten. Om strijdigheid met hogere regelgeving te voorkomen is artikel 2:40 aangepast.

Afdeling 10A (artikel 2:40a t/m 2:40i)

Roosendaal en Bergen op Zoom hebben de afgelopen zeven jaar positieve ervaringen opgedaan met de introductie van de winkel-exploitatievergunning voor grow- en smartshops, belshops en internetcafés. Deze vergunningplicht maakt het in combinatie met de Bibob-toets mogelijk de overlast van deze inrichtingen aanzienlijk te beperken.

De Wet Bibob biedt nu ook de mogelijkheid om ook headshops aan te wijzen. Het APV-artikel (2:40a, onder a) is daarom aangevuld met headshops. De weigeringsgrond dat de inrichting niet gelegen mag zijn in een straal van tweehonderdvijftig meter van gevoelige objecten zoals buurthuizen, scholen of jongerencentra is bepaald op driehonderd vijftig meter. Hiermee wordt aangesloten op dezelfde voorwaarden die landelijk zijn voorgesteld ten aanzien van coffeeshops.

Waarom is een regeling in de APV nodig?

Van de vestiging van een grow-, smart- of headshop kan een nadelige invloed op het woon- en leefklimaat in de directe omgeving uitgaan. Daarnaast hangt om dergelijke shops een zweem van illegaliteit en criminaliteit. Het gaat om winkels waarbij het, gelet op de aard van de verhandelde producten, de relatie met verdovende middelen en de daarbij behorende bezoekersgroep, het wenselijk is vanuit het motief van de openbare orde, woon- en leefomgeving, overlast- en drugsbestrijding, de exploitatie van deze winkels beheersbaar te maken.

In 2005 heeft het ministerie van Justitie het rapport ‘Preventieve doorlichting Cannabissector c.a.’ uitgebracht. Het rapport geeft voor wat betreft de grow-, smart- en headshops aan dat deze lijken te worden gebruikt om winsten uit de softdrugshandel wit te wassen. Daarnaast blijken de ondernemers van zowel grow- als smartshops veelvuldig verdacht en/of veroordeeld te zijn voor diverse delicten (van soft- en harddrugshandel, vermogensdelicten, ernstige geweldpleging tot het deelnemen aan een criminele organisatie). Een van de thema’s waarin de georganiseerde criminaliteit een verwevenheid van de boven- en onderwereld kent is de softdrugketen. Dit blijkt ook uit het Nationaal dreigingsbeeld dat in 2008 door het Korps Landelijke Politie Dienst (KLPD) is opgesteld. ‘Voorts kan nog worden gewezen op het rapport van het in Zuid-Nederland gehouden onderzoek ‘De wereld achter de wietteelt’.

Zoals uit bovenstaande blijkt opereren growshops ook onder andere namen, zoals smartshops of headshops. Het volgende onderscheid kan worden gemaakt:

growshop

Een winkel welke hoofdzakelijk goederen voor de thuiskweek van hennep verkoopt zoals meststoffen, zaden, groeilampen, lectuur enzovoorts.

smartshop

Een winkel die diverse niet-traditionele genotsmiddelen als herbal XTC, frisdranken met guarana en producten met efedrine verkoopt. De producten die in een smartshop verkocht worden, ook wel psychotrope stoffen genoemd, zijn bedoeld als alternatief voor genotsmiddelen als soft- en harddrugs.

headshop

Een headshop is een vorm van detailhandel waarbij hoofdzakelijk artikelen die verwant zijn aan de hasjcultuur worden verkocht. Hierbij moet men denken aan artikelen als waterpijpen, vloeipapier, aanstekers, lectuur, maar ook cocaïnedoosjes en versnijdingsmiddelen zoals cafeïne.

Er zijn nog meer fancy benamingen in omloop als ecoshops en seedshops. Waarschijnlijk bedacht om onder de greep van regelgeving uit te komen. Afhankelijk van de hoofdactiviteit zijn ze te rangschikken onder één van de vorige categorieën.

Belshops en internetcafés

De Apv-regeling ziet ook toe op belshops en internetcafés. Internetcafés en belwinkels trekken met name 's avonds veel publiek, hetgeen overlast kan veroorzaken. Het college dient een verantwoord uitvoeringbeleid te voeren ter voorkoming van overlast door vestiging in bepaalde gebieden tegen te gaan of door ten aanzien van de openingstijden vergunningvoorschriften te stellen. Internetcafés en belshops zijn als volgt te duiden:

internetcafé

Een internetcafé is een plaats waar men tegen betaling op een computer kan internetten. Soms kan men er ook consumpties gebruiken. Ook varianten in naamgeving, zoals cybercafés, worden hieronder begrepen.

belshop

Een gebouw, dat geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt om daarin voor derden tegen vergoeding elektronisch berichtenverkeer, zoals (internationaal) telefoonverkeer, dan wel aanverwante activiteiten te doen plaatsvinden.

De APV definieert het begrip growshop verder niet. Ook zijn bovenstaande categorie-aanduidingen geen definities, maar geven zij een indicatief beeld van het productaanbod per type. Het zijn verschijningsvormen van growshops.

Uit jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en een uitspraak van onder andere de rechtbank Breda blijkt echter dat een norm slechts voldoende duidelijk, althans bepaalbaar is, als deze voor de burger toegankelijk is en op basis daarvan gestelde beperkingen voor de burger voorzienbaar zijn. Een norm moet voldoende duidelijk en concreet zijn omschreven, zodat de burger in staat is zijn gedrag op de norm af te stellen.

jurisprudentie

Het ging om een bestuursdwangaanschrijving om de overtreding van artikel 2.3.4.3 van de APV te beëindigen en beëindigd te houden door de exploitatie van de growshop te beëindigen en beëindigd te houden. De omschrijving van een growshop als “in het maatschappelijk verkeer aangeduid als growshop” in artikel 2:40a, aanhef en onder a, van de APV, voldoet niet aan de vereisten van bepaalbaarheid en duidelijkheid. Verweerder is gekomen tot een nadere invulling en concretisering van het begrip growshop. De criteria die verweerder thans zegt te hanteren, zijn niet vastgelegd in een beleidsregel en zijn niet gepubliceerd. Ook de checklist van de politie voor het ontmantelen van hennepkwekerijen is geen openbaar stuk. Om handhavend te kunnen optreden dient het begrip growshop nader te worden ingevuld en geconcretiseerd. Verweerder kan daartoe beleidsregels opstellen en op de voorgeschreven wijze publiceren. Ook kan de gemeenteraad de bepalingen van de APV uitwerken. Beroep gegrond, het bestreden besluit wordt vernietigd. De rechtbank voorziet zelf in de zaak voorzien en doet wat verweerder in het bestreden besluit had moeten doen, namelijk het bezwaar gegrond verklaren en het primaire besluit herroepen (LJN: BM3401, Rechtbank Breda, 09 / 3287 GEMWT).

Om de burger de vereiste duidelijkheid en bepaalbaarheid te verschaffen, dient het begrip growshop nader te worden ingevuld en geconcretiseerd. In deze definitiebepaling is rekening gehouden met de huidige wettelijke context.

Definitie van growshop n.a.v. jurisprudentie

Onder growshop als bedoeld in artikel 2:40a aanhef en onder a van de APV wordt verstaan: een inrichting waarin in overwegende mate substanties, voorwerpen of gegevens, die gebruikt kunnen worden voor de teelt van hennep, worden bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt, vervaardigd of voorhanden zijn.

Wet Bibob

Het college en de burgemeester (ieder voor zover hun bevoegdheid betreft) kunnen het toepassingsbereik van de Bibob-beleidslijn uitbreiden naar inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2:40a, onder a. Op die wijze kunnen zij een effectief en gemotiveerd Bibob-toetsingsbeleid voeren. Bibob-toetsing is niet mogelijk voor internetcafés en belshops.

Sluiting inrichting als bedoeld in artikel 2:40a, onder a

Ingevolge artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet is de burgemeester bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. Dit verbod geldt ingevolge lid 2 niet voor het gebruik van woningen, lokalen of erven ter uitoefening van de artsenijbereidkunst, de geneeskunst, de tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk apothekers, artsen, tandartsen of dierenartsen.

handhavingsbeleid burgemeester

De burgemeester is als zelfstandig bestuursorgaan op grond van het bepaalde in de Awb (hoofdstuk 5) en de Opiumwet bevoegd om beleidsregels (bijvoorbeeld in de vorm van een handhavingsmatrix o.i.d.) vast te stellen rond handhaving bij overtredingen van de Opiumwet (zie ook ABRS, nr. 201200206/1/A3, d.d. 9 januari 2013).

Overige relevante jurisprudentie

Verwezen wordt naar LJN: AU2980, Raad van State, 200503313/1, d.d. 21 september 2005 waarin met name casuïstiek met betrekking tot het bepaalde in artikel 2:40i is terug te vinden.

2:40b

Dit artikel is gereserveerd ten behoeve van het stellen van nadere regels met betrekking tot het exploiteren van (een maximaal aantal) inrichtingen als bedoeld in artikel 2:40a, onder a in een aan te wijzen gebied.

2:44a

Deze bepaling is opgenomen als facultatieve bepaling in de model APV van de VNG. Het biedt de politie een aanvullend handvat om op te treden bij (dreigende) diefstal.

2:47

Op basis van artikel 2:47 (en artikel 2:49) kan tegen vormen van onnodige hinder of overlast worden opgetreden.

afbakening

Artikel 424 van het Wetboek van Strafrecht stelt “straatschenderij” strafbaar, terwijl artikel 426bis het belemmeren van anderen op de openbare weg met straf bedreigt. Artikel 431 stelt nachtelijk burengerucht strafbaar. Deze handelingen zou men kunnen omschrijven als baldadigheid. De omschrijving is echter strakker dan wat men in het taalgebruik meestal als baldadigheid ervaart. Deze bepaling in de APV vormt hierop een aanvulling.

Artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat het voor eenieder verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt dan wel dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. De strekking van het begrip openbare plaats in artikel 2:47 gaat verder dan het begrip weg als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, (zie daarvoor de toelichting op artikel 1.1). Voor zover een hinderlijke gedraging plaatsvindt op de weg, als omschreven in artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, is artikel 2:47 niet van toepassing. Werd dit niet uitgesloten, dan zou een met een hogere regelgeving strijdige situatie kunnen ontstaan.

specifieke vormen van baldadigdheid; schijnvechten

Schijnvechten is een verschijnsel dat zich zo nu en dan voordoet op openbare plaatsen in de gemeente Steenbergen. Dit fenomeen kan in sommige gevallen een aanleiding zijn waardoor situaties flink uit de hand kunnen lopen. Op basis van de verkregen informatie van de politie wordt gesteld dat het schijnvechten beperkt plaatsvindt in de omgeving van Steenbergse uitgaansgelegenheden. Met artikel 2:47 in samenhang met het Wetboek van strafrecht kan in voldoende mate worden opgetreden tegen hinderlijk gedrag met een verhoogd risico op verstoring van de openbare orde. Inhoudelijke aanpassing van de Apv op dit punt wordt dan ook, mede in het kader van deregulering, niet noodzakelijk en ook niet wenselijk geacht.

2:48

Dit artikel wordt in Steenbergen gehandhaafd omdat het één van speerpunten is in het lokale horecabeleid.

2:58

Gelet op de specifieke plaatselijke omstandigheden is er voor gekozen om lokale bepalingen op te nemen. In Steenbergen is dat gebeurd. Het artikel 2:58 is integraal overgenomen uit de vorige APV. Onder eigenaar wordt ook de geleider verstaan. Het begrip ‘uitwerpsel’ is om juridische redenen gedefinieerd.

hondenbeleid en opruimplicht

In de voorbereiding van de APV is stil gestaan bij het huidige hondenbeleid en de opruimplicht. De conclusie is dat het huidige beleid en het merendeel van de definities daarbinnen volstaan, zowel juridisch als praktisch met het oog op een adequate handhaving en het met het beleid te bereiken maatschappelijk doel.

jurisprudentie opruimplicht/opruimmiddel

Uit jurisprudentie is gebleken dat enige begrenzing van wat onder een opruimhulpmiddel kan worden verstaan wel degelijk wenselijk is, maar dat daar goed over moet worden nagedacht. De huidige APV-definitie voorziet daar al in omdat die is gedefinieerd ten tijde van die jurisprudentie. Door de huidige omschrijving in de APV zijn lichaamsdelen zoals een hand (daar ging de jurisprudentie over), maar ook zakdoekjes, handschoenen, slippers, sokken, mouwen en dergelijke uitgesloten door het feit dat die ‘middelen’ of niet doeltreffend zijn of niet tot het rijtje van ‘plastic / papieren zakje, schepje en dergelijke’ horen.

bebouwde kom, artikel 2:58, tweede lid, onder a

In vorige APV werd in artikel 2:58 het begrip bebouwde kom uit de Wegenwet gehanteerd (de bebouwde kom of kommen waarvan gedeputeerde staten de grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig artikel 27, tweede lid, van de Wegenwet). Thans wordt het begrip bebouwde kom uit de Wegenverkeerswet 1994 toegepast op de hele APV. Dit betreft het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994. Voor de praktijk betekent dit een nuanceverschil, met het voordeel dat handhaving van artikel 2:58 eenvoudiger wordt doordat het de algemene definitie uit de Wegenverkeerswet 1994 eenduidiger is en direct zichtbaar is in het straatbeeld.

aangifte honden; hondenbelasting

De verordening hondenbelasting 2012 biedt geen ruimte voor het opleggen van een boete bij het niet voldoen aan de verplichting tot het doen van aangifte wanneer sprake is van het houden van een hond. De APV is juridisch gezien niet bedoeld om daarin boetebedingen op te nemen.

Een beleidsregel inzake het opleggen van een bestuurlijke boete voor niet bij de gemeente aangegeven hondenbezit is wel mogelijk. De gemeente Steenbergen kent een dergelijk boetebeleid momenteel niet. De reikwijdte van eventueel op te stellen beleidsregels kan ook andere gemeentelijke heffingen betreffen dan hondenbelasting. Het instrument kan functioneren als stok achter de deur, ook als een gemeente in de praktijk nooit een boete oplegt.

Hoofdstuk VIIIA (paragraaf 1, verzuimboeten en paragraaf. 2, vergrijpboeten) en artikel 62 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen vormen tezamen met artikel 231, eerste lid en tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet de juridische basis voor het opstellen van lokale beleidsregels bestuurlijke boete(n) gemeentelijke belastingen. Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst van 20 december 2011 (rijksbeleid voor het opleggen van bestuurlijke boeten bij de heffing van (rijks)belastingen) kan daar ook bij worden betrokken.

2:60

Het kan voor de omgeving hinderlijk zijn, als iemand dieren houdt. Er moet kunnen worden ingegrepen als overlast of schade voor de volksgezondheid dreigt. Dan moeten belangen worden afgewogen. Daarom is gekozen voor de constructie dat het college bevoegd wordt verklaard om de plaatsen aan te wijzen waar naar zijn oordeel het houden van bepaalde dieren overlast of schade voor de volksgezondheid veroorzaakt.

het voeren van bepaalde dieren

Er kan behoefte zijn om het voeren van bijvoorbeeld meeuwen of duiven op bepaalde plaatsen te verbieden om daar zo nodig handhavend tegen te kunnen optreden. Het college kan daartoe plaatsen aanwijzen waar dit voeren is verboden.

lex silencio positivo

Als er eenmaal eisen en beperkingen zijn gesteld middels een aanwijzingsbesluit is niet eenvoudig aan te geven wanneer en waarom daar met een ontheffing weer van zou worden afgeweken. Doorgaans zal vrij snel (en dan naar alle waarschijnlijkheid negatief) op een aanvraag om deze ontheffing kunnen worden beschikt. Toch is hier van het toepassen van de lex silencio positivo afgezien. Dit vooral omdat in gevallen waarin dit artikel wordt toegepast vaak al enig ongenoegen leeft over de in de buurt ondervonden overlast. Een van rechtswege ontstane ontheffing en daardoor weer toenemende hinder zou de sfeer niet ten goede komen.

relevante jurisprudentie

Aanschrijving tot verplaatsing van een hok van een haan die geluidsoverlast veroorzaakt. Nader onderzoek van het college verlangd. ARRS 26 02-1991, Gst. 1991, 6962, 3 m.nt. JMK, JG 91.0382 m.nt. L.J.J. Rogier.

Aanschrijving verwijdering pluimvee in verband met overlast omwonenden. Vz. ARRS 02 06 1991, JG 92.0007 , AB 1991, 686 m.nt. JHvdV.

Aanschrijving tot verwijdering van kraaiende haan terecht. De door het college gehanteerde methode van geluidmeting is niet onredelijk. ARRS 09 04 1992, JG 92.0401 , GO 1992, 3, GO 1994, 2 m.nt. L.F.D, AB 1992, 583 m.nt RMvM, TMR 1994, 9 m.nt. RJdH.

Overlast van een papegaai. Onvoldoende onderzoek naar de klacht. ARRS 22 12 1993, JG 93.0137 m.nt. A.B. Engberts.

Aanschrijving tot verwijdering paard in verband met overlast omwonenden terecht. Klachten van omwonenden, onderzoek van bouw- en woningtoezicht en proces-verbaal van politie geeft voldoende feitelijke onderbouwing. ABRS 03-07-1999, JG 99.0003 m.nt. W.A.G. Hillenaar.

Zonder aanwijzing van het college kan artikel 2.4.20 geen grondslag bieden voor de toepassing van bestuursdwang. ABRS 17-10-2001, JG 02.0025, art. 2-4-20-, art. 4-1-7b- m.nt. M. Geertsema.

Het houden van hinderlijke of schadelijke dieren (artikel 2.4.20 oud). Geluidhinder door dieren (zie voorbeeldbepaling 4:5b model-APV). Ernstige geluidsoverlast door kikkers in een poel. Het schoonhouden en wellicht bijvullen van een kikkerpoel zal de aanwezigheid van kikkers mogelijk bevorderen, maar dit is onvoldoende om te concluderen dat de buurman kikkers houdt (op grond van artikel 2.4.20 oud) en er de zorg voor heeft. Bij de besluitvorming is terecht rekening gehouden met het feit dat de eiser in het buitengebied woont en het gekwaak van kikkers tot gebiedseigen geluiden moet worden gerekend. Rb. ’s-Hertogenbosch, nr. AWB 99/6873 GEMWT, LJN AD4783.

2:73

In het Vuurwerkbesluit is bepaald dat het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken op een ander tijdstip dan tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar. Het afsteken van consumentenvuurwerk wordt op dit tijdstip toelaatbaar geacht vanwege de koppeling van het vuurwerkgebruik aan de feestelijkheden rond de jaarwisseling en de inbedding daarvan in de Nederlandse volkscultuur. Toch kunnen er, ondanks dat dit alleen op oudejaarsdag is toegelaten, plaatsen zijn waar het afsteken van consumentenvuurwerk te allen tijde niet toelaatbaar moet worden geacht (bijvoorbeeld bij ziekenhuizen, bejaardentehuizen, huizen met rieten daken, in winkelstraten, bij dierenasiels enzovoorts). Dit artikel geeft het college via het eerste lid de bevoegdheid om plaatsen aan te wijzen waar het afsteken van consumentenvuurwerk altijd verboden is. Het tweede lid maakt het mogelijk om op te treden tegen het bezigen van consumentenvuurwerk in bijvoorbeeld een promenade, een passage, een portiek of een volksverzameling.

2:74

In het model van de VNG is nog geen rekening gehouden met recente jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak die aangeeft dat ten aanzien van de Opiumwet geen eigen lokale bepalingen kunnen worden vastgesteld. Over de gevolgen van deze jurisprudentie wordt op dit moment overleg gevoerd tussen VNG en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De uitkomsten van dit overleg worden afgewacht.

2:75

In dit artikel zijn de meest relevante APV-artikelen genoemd. Met name die artikelen waarbij het groepsgewijs niet naleven daarvan een risico vormt voor de openbare orde.

2:77

Op grond van artikel 151c van de Gemeentewet kan de gemeenteraad aan de burgemeester bij verordening de bevoegdheid verlenen tot het uitvoeren van cameratoezicht op openbare plaatsen in het belang van de handhaving van de openbare orde en daarbij bepalen tot welke openbare plaatsen de bevoegdheid zich uitstrekt en voor welke duur de plaatsing van camera’s ten hoogste mag geschieden. De gemeenteraad bepaalt hoe ver de bevoegdheid van de burgemeester reikt. De volgende varianten zijn bijvoorbeeld denkbaar:

 • -

  De gemeenteraad besluit expliciet/impliciet om binnen de gemeente geen cameratoezicht toe te passen.

 • -

  De gemeenteraad bepaalt bij verordening dat de burgemeester mag besluiten tot het toepassen van cameratoezicht op specifieke plaatsen, bijvoorbeeld in de binnenstad, en geeft daarbij aan voor welke duur de plaatsing van camera’s ten hoogste mag geschieden.

 • -

  De gemeenteraad verleent bij verordening zonder beperkingen de bevoegdheid aan de burgemeester tot plaatsing van camera’s ten behoeve van de handhaving van de openbare orde op openbare plaatsen.

Het besluit van de burgemeester tot plaatsing van camera’s op een openbare plaats is een besluit van algemene strekking waartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor belanghebbenden bezwaar en beroep openstaat. De eigenaren van panden waarvan beelden worden gemaakt zijn aan te merken als belanghebbenden in de zin van de Awb, evenals bijvoorbeeld degenen die in zo’n pand werken of wonen (huurders) of anderszins regelmatige bezoekers van zo’n pand zijn.

doel van het cameratoezicht

Gemeentelijk cameratoezicht op grond van artikel 151c van de Gemeentewet mag uitsluitend plaatsvinden voor het handhaven van de openbare orde. Dit begrip omvat ook de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving. Dit hoofddoel laat onverlet dat deze vorm van cameratoezicht ook subdoelen mag dienen. Zo biedt artikel 151c, lid 7, van de Gemeentewet de mogelijkheid om de opgenomen beelden te gebruiken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Daarnaast mogen camera’s worden gebruikt om de politie en andere hulpdiensten efficiënter en effectiever in te zetten. De preventieve werking van cameratoezicht vergroot bovendien hun veiligheid.

kenbaarheid

In artikel 151c, lid 4, van de Gemeentewet is vastgelegd dat het gebruik van camera’s kenbaar moet zijn. Burgers moeten in elk geval in kennis worden gesteld van de mogelijkheid dat zij op beelden kunnen voorkomen zodra zij het gebied betreden dat valt binnen het bereik van de camera’s. Aan het kenbaarheidsvereiste moet niet alleen worden voldaan als er beelden worden vastgelegd, maar ook als sprake is van monitoring. Door het goed zichtbaar plaatsen van borden, waarop wordt aangeven dat in het betrokken gebied met camera’s wordt gewerkt, kan het publiek op deze mogelijkheid worden geattendeerd. Overigens houdt het kenbaarheidsvereiste niet in dat camera’s altijd zichtbaar moeten zijn of dat de burgers op de hoogte moeten worden gesteld van de precieze opnametijden. In artikel 441b van het Wetboek van Strafrecht is de niet-kenbare toepassing van cameratoezicht op voor het publiek toegankelijke plaatsen strafbaar gesteld! De straf kan hechtenis van ten hoogste twee maanden inhouden of een geldboete van vierduizend vijfhonderd euro.

2:78

Roosendaal en Bergen op Zoom hebben in de afgelopen jaren veelvuldig gebruik gemaakt van deze specifieke bepalingen. Ervaringen hiermee zijn positief en voorgesteld wordt deze voorschriften ook voor Steenbergen in te voeren.

Artikel 267 van het Wetboek van Strafrecht is overeenkomstig Roosendaal toegevoegd aan de opsomming van het vijfde lid. Het betreft de bepaling over belediging van een ambtenaar in functie.

3:12

De voorbereiding van een besluit op een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 3:4 kan complex van aard zijn. Een langere beslistermijn dan de in artikel 1:2 genoemde wordt wenselijk geacht.

4:2 t/m 4:5

In deze bepalingen zijn de lokale bepalingen van de vorige Steenbergse APV, aangevuld met die uit het horecabeleid gemeente Steenbergen overgenomen (zie de tabellen in paragraaf 8.2 van het horecabeleid gemeente Steenbergen). De normen die in het beleid gesteld worden, zijn overgenomen. In het zevende en achtste lid van artikel 4:3 wordt de mogelijkheid om muziekgeluid te produceren bij een festiviteit beperkt tot binnen de gebouwen van de inrichting. Gebouwen hebben over het algemeen een bepaalde geluiddempende werking. Op het buitenterrein zijn minder mogelijkheden voor het beperken van geluidemissies. Daarbij is het zo dat de regeling niet langer alleen geldt voor horeca, sport- en recreatie-inrichtingen maar ook voor alle andere type A- en B-inrichtingen, wat met name een belasting kan geven voor woningen met diverse bedrijven in de omgeving die op verschillende momenten festiviteiten organiseren. Voor muziekgeluid op buitenpodia of het buitenterrein van horecagelegenheden bij evenementen, kan dit in de evenementenvergunning worden geregeld.

4:6

Tot een ‘toestel’ als bedoeld in het eerste lid, kan onder andere worden gerekend:

 • a.

  airgun- en andere knalapparatuur;

 • b.

  een motorisch aangedreven werktuig met bijbehorende transportmiddelen, te gebruiken in het kader van seismologisch onderzoek en opsporingsonderzoek naar of ontginning van de in de bodem aanwezige stoffen;

 • c.

  een motorisch aangedreven werktuig, te gebruiken in het kader van de aanleg van kabels en buisleidingen in of op de bodem;

 • d.

  een omroepinstallatie, sirene, hoorn en een ander daarmee vergelijkbaar toestel bestemd om geluid te versterken of voort te brengen;

 • e.

  een modelvliegtuig, modelboot of modelauto, indien deze wordt aangedreven door een verbrandingsmotor;

 • f.

  een met een muziekinstrument vergelijkbaar geluidsapparaat, al dan niet gekoppeld aan een geluidsversterker;

 • g.

  een jetski die wordt aangedreven door een verbrandingsmotor;

 • h.

  een schietwapen;

 • i.

  een hei-installatie.

4:18

In of krachtens bestemmingsplan is al geregeld waar ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen wel of niet geplaatst mogen worden.

5:2 lid 3

Voorgesteld wordt om dit artikel strenger te formuleren dan in de huidige APV. Daarin was het autobedrijven, taxibedrijven, autorijscholen en dergelijke verboden om drie of meer voertuigen binnen een cirkel met een straal van vijftig meter met als middelpunt een van deze voertuigen te parkeren op de weg. In het nieuwe subartikel a. wordt uitgegaan van het bedrijf als middelpunt. Deze wijziging was wenselijk vanwege de overlast in woonbuurten en ter voorkoming van excessief, oneigenlijk parkeergedrag. Het vereenvoudigt voorts de handhaving.

Wat wordt onder bedrijf verstaan?

De locatie van waar degene als bedoeld in artikel 5:2, derde lid opereert, omdat deze ruimtelijk relevant is. De beheersaspecten in de APV zien toe om overlast te voorkomen, hetgeen een ruimtelijke aspect is.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ziet wat betreft de parkeernormen alleen toe op nieuwe situaties. Nieuwe ontwikkelingen of functies dienen aan de parkeernormen te voldoen. Vaak zijn dat parkeervoorzieningen op eigen terrein. Concentratie wordt dus wel bevorderd, maar dan alleen bij nieuwe situaties. Bestaande situaties dienen te worden gereguleerd door de APV.

5:7

Het komt voor dat bedrijven een aanhangwagen of iets dergelijks met daarop de bedrijfsgegevens parkeren op een parkeerplaats of in de berm van een openbare weg om daarmee de aandacht van het publiek te trekken. Ook worden voertuigen gebruikt om evenementen aan te kondigen. Door middel van dit artikel wordt toegezien op het maken van handelsreclame via voertuigen. Uit jurisprudentie en uit artikel 7, vierde lid, van de Grondwet blijkt dat de gemeentelijke wetgever in ieder geval het maken van handelsreclame aan beperkingen mag onderwerpen.

Artikel 5:7 van de APV bepaalt dat het parkeren van voertuigen met het kennelijke doel om daarmee handelsreclame te maken verboden is. Hiervoor dient er sprake te zijn van een parkeerexces. Dit betekent dat het gebruik van de weg als parkeerplaats op zichzelf niet ongeoorloofd is, maar wel dat de aard van het voertuig, het met het parkeren beoogde doel of het aantal te parkeren voertuigen relatief gezien een te grote ruimte opeist in vergelijking met de behoefte aan parkeerruimte van anderen. Ook kan het excessieve gelegen zijn in het motief van het tegengaan van ontsiering van het uiterlijk aanzien van de gemeente. Ingevolge lid 2 kan het college ontheffing van het verbod verlenen.

Als handelsreclame in de zin van deze bepaling wordt niet gezien de vermelding op een voertuig van de naam van het bedrijf waarbij het voertuig in gebruik is en een (korte) aanduiding van de goederen of diensten die dat bedrijf pleegt aan te bieden. Deze voertuigen worden immers niet primair gebruik “met het kennelijke doel om daarmee handelsreclame te maken”, maar vooral als vervoersmiddel.

jurisprudentie

De Afdeling bestuursrechtspraak acht het beleid van het college van Zierikzee geen ontheffingen te verlenen voor het parkeren van reclamevoertuigen binnen de bebouwde kom en de daaropvolgende bestuursdwangaanschrijving aanvaardbaar. De bescherming van het uiterlijk aanzien (beschermd stadsgezicht) speelt een belangrijke rol. ABRS 1-8-1994, JG 95.0245.

De Afdeling bestuursrechtspraak meent dat het college van Groningen terecht een dwangsomaanschrijving heeft doen uitgaan tegen een voor een winkel geplaatste riksja, waarmee handelsreclame werd gemaakt. Voor de toepassing van deze bepaling is de aanwezigheid van een verkeersgevaarlijke situatie niet vereist. ABRS 5-12-2001, nr. 200103426.

5:15

Het is verboden te venten als de openbare orde wordt verstoord, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komen. De terminologie sluit aan bij de Europese Dienstenrichtlijn. Hieronder vallen de aloude motieven van overlast (in de meeste gevallen) en verkeersveiligheid, geregeld in artikel 1:8.

Tot het afschaffen van het vergunningstelsel zou kunnen worden besloten, omdat venten in de meeste gevallen geen (overmatige) overlast oplevert. De praktijk van het verlenen van ventvergunningen is dat deze vrijwel altijd worden verleend onder dezelfde voorschriften en bepalingen. Er is dan ingevolge de Dienstenrichtlijn geen directe reden waarom een vergunningstelsel nog noodzakelijk en proportioneel is. Overlast kan ook achteraf worden aangepakt.

Het vierde lid bevat een afbakening naar hogere regelgeving. Artikel 5 van de Wegenverkeerswet luidt: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

5:18, lid 3, onder b

In het verleden is het beschermen van een redelijk voorzieningenniveau in de gemeente ten behoeve van de consument als een openbare ordebelang aangemerkt. De gedachte was dat gevestigde winkeliers geconfronteerd worden met hoge exploitatiekosten die niet in verhouding staan tot de vrij lage exploitatiekosten van de straathandelaren. Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State blijkt dat het reguleren van de concurrentieverhoudingen niet als een huishoudelijk belang van de gemeente wordt aangemerkt. Hierop wordt door de Afdeling slechts één uitzondering toegestaan, namelijk wanneer het voorzieningenniveau voor de consument in een deel van de gemeente in gevaar komt. Wil een gemeente op basis hiervan een vergunning weigeren dan moet worden aangetoond, mede aan de hand van de boekhouding van de plaatselijke winkelier, dat het voortbestaan van de winkel in gevaar komt als vanaf een standplaats dezelfde goederen aangeboden worden.

De Dienstenrichtlijn staat deze weigeringsgrond voor standplaatsen die (mede) diensten verlenen niet toe, omdat dit wordt beschouwd als een economische, niet toegestane, belemmering voor het vrij verkeer van diensten. Het blijft echter nog wel mogelijk om deze weigeringsgrond te hanteren voor het verkopen van goederen. De Dienstenrichtlijn is daarop immers niet van toepassing.

Afdeling 6 Openbaar vaarwater

De provincie Noord-Brabant kent geen provinciale vaarwegenverordening. De bepalingen over vaarwegbeheer staan in de artikelen 3.2 t/m 3.5 van de Verordening Water Noord-Brabant. In artikel 3.4, eerste lid is opgenomen dat 'regels in het belang van instandhouding, bruikbaarheid en bescherming van provinciale vaarwegen, evenals daartoe behorende werken' worden gesteld bij verordening van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta (= de keur van waterschap Brabantse Delta). Daarom wordt in deze afdeling ook de Keur Brabantse Delta genoemd.

5:24

Voor een effectieve en juridisch sluitende handhaving is een tweede lid geïntroduceerd, op basis waarvan onder een voorwerp als bedoeld in het eerste lid mede wordt verstaan: een boom, een heg, een struik of andere beplanting, welke aan het verkeer op een openbaar water het vrije uitzicht kan belemmeren of daarvoor op andere wijze hinder of gevaar oplevert.

5:25 en 5:26

De Woonschepenverordening en de op 20 december 2012 vastgestelde Havenverordening gemeente Steenbergen dienen te worden uitgezonderd van de artikelen 5:25 en 5:26 middels vermelding daarvan in artikel 5:25, derde lid en artikel 5:26, derde lid.

6:1

Op grond van artikel 154 van de Gemeentewet kan de gemeenteraad op overtreding van zijn verordeningen straf stellen. Deze straf mag niet zwaarder zijn dan hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie, al dan niet met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. De Gemeentewet heeft aan de gemeenteraad de keuze gelaten op overtreding van verordeningen geldboete te stellen van de eerste óf de tweede categorie voor de zwaardere overtredingen.

Gezien de aard van de bepalingen van de APV kan als algemene lijn worden gehanteerd dat op overtredingen een straf van de tweede categorie wordt gesteld. Op de overtredingen die de gemeenteraad minder ernstig acht, kan een boete van de eerste categorie worden gesteld. Gekozen is om voor alle overtredingen de maximale strafbepaling te hanteren overeenkomstig het bepaalde in de vorige APV.

6:5

Van belang is in de overgangsbepalingen aan te geven of bestaande besluiten al dan niet hun rechtskracht blijven behouden na de inwerkingtreding van deze verordening. Het gaat hierbij om:

 • -

  vergunningen;

 • -

  ontheffingen;

 • -

  vrijstellingen;

 • -

  voorschriften en beperkingen als bedoeld in artikel 1:4;

 • -

  nadere regels;

 • -

  aanwijzingsbesluiten;

 • -

  beleidsregels en beleidslijnen.

toetsing ex tunc

Op aanvragen om een besluit, ingediend onder de oude verordening, wordt volgens de Algemene wet bestuursrecht beslist overeenkomstig de nieuwe verordening (toetsing ex nunc).

geen nadelige positie

Op bezwaarschriften ingediend tegen besluiten genomen onder het oude recht, wordt eveneens besloten krachtens deze verordening, met dien verstande dat de bezwaarde niet in een nadeliger positie mag komen dan hij onder het oude recht zou hebben gehad (verbod van reformatio in peius).

Titels Algemene plaatselijke verordening 2013 (alfabetisch)

Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg Artikel 2:11

Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen Artikel 5:11

Aanwezigheid in gesloten inrichting Artikel 2:40f

Aanwezigheid leidinggevende Artikel 2:40g

Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder Artikel 3:8

Aanwijzing collectieve festiviteiten Artikel 4:2

Aanwijzingen ligplaats Artikel 5:26

Achterlaten van spuiten en dergelijke Artikel 2:74c

Afbakeningsbepalingen Artikel 5:20

Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting Artikel 2:30

Algemene bepalingen Hst 1

Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente Hst 5

Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen Hst 2, afd 12

Bedelarij Artikel 2:65

Beëindiging exploitatie Artikel 3:14

Beëindiging exploitatie; wijziging beheer Hst 3, afd 4

Begripsbepaling Artikel 2:24

Begripsbepaling Artikel 2:35

Begripsbepaling Artikel 2:66

Begripsbepaling Artikel 2:71

Begripsbepaling Artikel 4:17

Begripsbepaling Artikel 5:14

Begripsbepaling Artikel 5:17

Begripsbepaling Artikel 5:22

Begripsbepaling Artikel 5:35

Begripsbepalingen Artikel 1:1

Begripsbepalingen Artikel 2:27

Begripsbepalingen Artikel 3:1

Begripsbepalingen Artikel 4:1

Begripsbepalingen Artikel 5:1

Begripsbepalingen Artikel 5:31a

Begripsbepalingen Hst 3, afd 1

Begripsbepalingen Artikel 2:40a

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen Artikel 2:6

Beperking verkeer in natuurgebieden Artikel 5:33

Beschadigen van waterstaatswerken Artikel 5:28

Bescherming milieu, natuurschoon en zorg voor uiterlijk aanzien Hst 4

Beslistermijn Artikel 1:2

Beslistermijn Artikel 3:12

Beslistermijn; weigeringsgronden Hst 3, afd 3

Bestrijding van wanordelijkheden Hst 2, afd 1

Bestuurlijke ophouding / veiligheidsrisicogebieden / cameratoezicht Hst 2, afd 15

Bestuurlijke ophouding Artikel 2:75

Betoging Hst 2, afd 2

Betreden gesloten woning of lokaal Artikel 2:41

Bevoegd bestuursorgaan Artikel 3:2

Bijen Artikel 2:64

Binnentreden woningen Artikel 6:3

Bodem-, weg- en milieuverontreiniging Hst 4, afd 2

Bruikbaar houden van de weg Artikel 2:14

Bruikbaarheid en aanzien van de weg Hst 2, afd 5 Voorwerpen op of aan de weg Artikel 2:10

Cameratoezicht op openbare plaatsen Artikel 2:77

Citeertitel Artikel 6.6

Collecteren Hst 5, afd 2

Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden Hst 5, afd 7

Crossterreinen Artikel 5:32

Defecte voertuigen Artikel 5:4

Drugshandel op straat Artikel 2:74

Drugsoverlast Hst 2, afd 14

Evenement Artikel 2:25

Evenementen Hst 2, afd 7

Exploiteren en geopend hebben van een openbare inrichting Artikel 2:28

Exploiteren inrichting; beslistermijn Artikel 2:40c

Exploiteren seksinrichting of escortbedrijf Artikel 3:4

Gebiedsverbod in verband met orde en veiligheid Artikel 2:78

Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling Artikel 2:73

Gebruik van glas- en vaatwerk Artikel 2:33a

Gedragseisen exploitant en beheerder Artikel 3:5

Gedragseisen Artikel 2:40d

Geluidhinder en verlichting Hst 4, afd 1

Gevaarlijke honden Artikel 2:59

Handel binnen openbare inrichtingen Artikel 2:32

Het bewaren van houtopstanden Hst 4, afd 3

Het college als bevoegd bestuursorgaan Artikel 2:34

Hinder of overlast Artikel 5:37

Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten Artikel 2:50

Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen Artikel 2:47

Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp Artikel 2:15

Hinderlijke voorwerpen, modder of stoffen op de weg Artikel 2:13

Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren Artikel 2:60

Indiening aanvraag Artikel 1:3

Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing Artikel 1:6

Intrekking vergunning Artikel 2:40h

Inwerkingtreding Artikel 6:4

Inzameling van geld of goederen Artikel 5:13

Kampeermiddelen, aanhangwagens en andere Artikel 5:6

Kamperen buiten kampeerterreinen Hst 4, afd 5

Kansspelautomaten Artikel 2:40

Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen Artikel 2:3

Kennisgeving exploitatie Artikel 2:36

Kennisgeving incidentele festiviteiten Artikel 4:3

Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen Artikel 5:25

Loslopend vee Artikel 2:62

Maatregelen tegen baldadigheid Hst 2, afd 11

Maatregelen tegen ontsiering en overlast Hst 4, afd 4

Maken of veranderen van een uitweg Artikel 2:12

Nadere regels Artikel 3:3

Natuurlijke behoefte doen Artikel 4:8

Neerzetten van fietsen en dergelijke Artikel 2:51

Objecten onder hoogspanningslijnen Artikel 2:22

Onversterkte muziek Artikel 4:5

Openbaar water Hst 5, afd 6

Openbare orde Hst 2

Openen straatkolken en dergelijke Artikel 2:16

Openlijk drugsgebruik Artikel 2:74b

Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enzovoorts Artikel 4:13

Ordeverstoring Artikel 2:26

Organiseren van een snuffelmarkt Artikel 5:23

Overgangsbepaling Artikel 2:40j

Overgangsbepaling Artikel 6:5

Overige geluidhinder Artikel 4:6

Overlast aan vaartuigen Artikel 5:31

Overlast en verontreiniging door honden Artikel 2:58

Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein en dergelijke Artikel 2:52

Overlast van fiets of bromfiets Artikel 5:12

Parkeerexcessen Hst 5, afd 1

Parkeren van grote voertuigen Artikel 5:8

Parkeren van reclamevoertuigen Artikel 5:7

Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen Artikel 5:9

Parkeren van voertuigen van autobedrijf en dergelijke Artikel 5:2

Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing Artikel 1:5

Plakken en kladden Artikel 2:42

Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen Artikel 4:18

Reddingsmiddelen Artikel 5:29

Rookverbod in bossen en op natuurterreinen Artikel 2:18

Samenscholing en wanordelijkheden Artikel 2:1

Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie Hst 3

Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie Hst 3, afd 2

Sluitingstijden Artikel 3:6

Snuffelmarkten Hst 5, afd 5

Speelgelegenheden Artikel 2:39

Standplaatsen Hst 5, afd 4

Standplaatsvergunning en weigeringsgronden Artikel 5:18

Straatprostitutie Artikel 3:9

Straf-, overgangs- en slotbepalingen Hst 6

Strafbepaling Artikel 6:1

Te koop aanbieden van voertuigen Artikel 5:3

Tentoonstellen erotisch-pornografische goederen en dergelijke Artikel 3:11

Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen Artikel 2:72

Termijnen Artikel 1:7

Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting Artikel 3:7

Toelichting op de Algemene plaatselijke verordening 2013 Toelichting

Toestand sloten, andere wateren en niet openbare riolen en putten Artikel 4:9

Toestemming rechthebbende Artikel 5:19

Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf Hst 2, afd 9

Toezicht op openbare inrichtingen Hst 2, afd 8

Toezicht op speelgelegenheden Hst 2, afd 10

Toezicht op winkelbedrijven Hst 2, afd 10A

Toezichthouders Artikel 6:2

Toonplicht Artikel 1:9

Veiligheid op de weg Hst 2, afd 6

Veiligheid op het ijs Artikel 2:23

Veiligheid op het water Artikel 5:30

Veiligheidsrisicogebieden Artikel 2:76

Venten Hst 5, afd 3

Ventverbod Artikel 5:15

Verblijfsontzegging Artikel 2:78

Verblijfsontzegging / gebiedsverbod in verband met orde en veiligheid Hst 2, afd 16

Verblijfsontzegging/gebiedsverbod in verband met drugs Artikel 2:74d

Verbod afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur te stoken Artikel 5:34

Verbod drankgebruik Artikel 2:48

Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame Artikel 4:15

Verbod innemen ligplaats Artikel 5:27

Verbod vuur te stoken Hst 5, afd 8

Verboden gedrag bij of in gebouwen Artikel 2:49

Verboden gedragingen Artikel 2:31

Verboden plaatsen Artikel 5:36

Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister Artikel 2:67

Verschaffing gegevens nachtregister Artikel 2:38

Verspreiden van gedrukte stukken Hst 2, afd 3

Verstrooien van as Hst 5, afd 9

Vertoningen en dergelijke op de weg Hst 2, afd 4

Vervoer geprepareerde voorwerpen Artikel 2:44a

Vervoer inbrekerswerktuigen Artikel 2:44

Vervoer plakgereedschap en dergelijke Artikel 2:43

Verzamelingen van personen in verband met drugs Artikel 2:74a

Voertuigwrakken Artikel 5:5

Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht Artikel 2:68

Voorschriften en beperkingen Artikel 1:4

Voorwerpen op, in of boven openbaar water Artikel 5:24

Voorzieningen voor verkeer en verlichting Artikel 2:21

Vrijheid van meningsuiting Artikel 5:16

Vuurwerk Hst 2, afd 13

Weigeren vergunning Artikel 2:25a

Weigeringsgronden Artikel 1:8

Weigeringsgronden Artikel 2:40e

Weigeringsgronden Artikel 3:13

Wijziging beheer Artikel 3:15