Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Winkeltijdenverordening Steenwijkerland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Steenwijkerland 2015
CiteertitelWinkeltijdenverordening Steenwijkerland 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Winkeltijdenverordening 2002.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, artikel 2 en 3
 2. Gemeentewet, artikel 149 en 156
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-2015Nieuwe regeling

29-09-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 98891

2015/37

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Steenwijkerland 2015

 

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015, nummer 2015/37;

 

gelet op:

 

 • -

  artikel 2 en 3 van de Winkeltijdenwet;

 • -

  artikel 149 en 156 van de Gemeentewet;

   

B E S L U I T

 

 • I.

  De Winkeltijdenverordening 2002 in te trekken;

 • II.

  De Winkeltijdenverordening Steenwijkerland 2015 vast te stellen.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • b.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • c.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 (Algemene) vrijstelling

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling met de beperking dat winkels op zondagen en op eerste Kerstdag geopend mogen zijn van 12.00 uur tot 20.00 uur en op overige feestdagen van 09.00 uur tot 20.00 uur.

Artikel 3 Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, sub c, en artikel 2, tweede lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de individuele ontheffing.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Winkeltijdenverordening 2002 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Winkeltijdenverordening 2002 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Steenwijkerland 2015.

 

 

De raad voornoemd,

de griffier, A. ten Hoff

de voorzitter, M.A.J. van der Tas

TOELICHTING WINKELTIJDENVERORDENING STEENWIJKERLAND 2015

 

 

Algemene toelichting

Op 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet (verder:Wtw) in werking getreden. Op grond van de gewijzigde Wtw blijven de verboden om winkels op zondagen, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen bestaan. De gemeente bepaalt nu echter zelf of – en in hoeverre – vrijstelling of ontheffing wordt verleend van deze verboden.

 

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe Wtw is ook een deel van het Vrijstellingenbesluit dat deel uitmaakt van de Wtw, komen te vervallen. Door de wijziging van de Wtw zijn uitzonderingsbepalingen zoals de toeristenbepaling en de avondwinkelbepaling, komen te vervallen. Door de wijziging van het Vrijstellingenbesluit zijn uitzonderingen die waren opgenomen voor bepaalde winkels, komen te vervallen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om snackbars en ijssalons, maar ook bloemenwinkels bij begraafplaatsen en winkels in musea.

 

De wijziging van de Wtw heeft tot gevolg dat de gemeente keuzes moet maken. Het betreft primair de keuze om wel of niet de mogelijkheid te bieden tot ruimere openingstijden. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden naar aard van de winkels en/of gebied.

 

Met deze verordening heeft de gemeente Steenwijkerland invulling gegeven aan de ruimere bevoegdheid die door de wijziging van de Wtw aan de gemeente zijn toebedeeld.

 

Deze verordening zal twee jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd.

 

 

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze verordening is aansluiting gezocht bij de definities zoals die staan opgenomen in de modelverordening van de VNG.

 

Artikel 2 (Algemene) vrijstelling

Bevat een algemene vrijstelling voor alle winkels. Aan deze vrijstelling is de beperking verbonden dat op de zondagen en op eerste Kerstdag de winkels voor het publiek geopend mogen zijn van 12.00 uur tot 20.00 uur en op de overige feestdagen van 09.00 uur en 20.00 uur.

 

Artikel 3 Individuele ontheffingen

In dit artikel wordt voor het college de mogelijkheid gecreëerd om ontheffing te verlenen om een winkel open te hebben op werkdagen voor 6.00 uur en na 22.00 uur. Tevens kan op grond van dit artikel ontheffing worden verleend van het verbod om op de in artikel 2, lid 1, van de Winkeltijdenwet genoemde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren. Het gaat in dit gevallen om individuele aanvragen.

 

Artikel 4 Beslistermijn

In dit artikel is gekozen voor een beslistermijn van acht weken, welke met acht weken verlengd kan worden. Hierbij is aangesloten bij artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht en de jurisprudentie waarin is aangegeven dat een redelijke termijn in ieder geval na acht weken is verstreken.

 

Artikel 5 en 6 Intrekken of wijzigen ontheffing/Toezicht

Deze artikelen behelzen de gronden waarop een verleende ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd en de uitoefening van toezicht.

 

Artikel 7 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

In dit artikel staan de bepalingen opgenomen voor de intrekking van de oude Winkeltijdenverordening en is een overgangsbepaling opgenomen voor ontheffingen en vrijstellingen die verleend zijn onder de oude Winkeltijdenverordening.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

In dit artikel staan de bepalingen opgenomen voor de inwerkingtreding van deze Winkeltijdenverordening en de citeertitel.