Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Verordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied Steenwijk 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied Steenwijk 2017
CiteertitelVerordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied Steenwijk 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening BI-zone Centrumgebied Steenwijk 2012.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de bedrijveninvesteringszones

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201718-06-2020Nieuwe regeling

11-10-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 181630

2016/73

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied Steenwijk 2017

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2016, nummer 2016/73;

 

gelet op de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

 

gezien de uitvoeringsovereenkomst van 2 september 2016 gesloten met Stichting Steenwijk Vestingstad;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING BEDRIJVENINVESTERINGSZONE CENTRUMGEBIED STEENWIJK 2017

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  bedrijveninvesteringszone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. Het aangewezen gebied is vermeld op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart;

 • b.

  wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • d.

  uitvoeringsovereenkomst: de tussen de gemeente en Stichting Steenwijk Vestingstad op 2 september 2016 gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet.

Hoofdstuk II Belastingbepalingen

Artikel 2 Belastbaar feit en aard van de belasting
 • 1.

  Onder de naam “BIZ-bijdrage” wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter zake van binnen de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die op grond van artikel 220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot woning dienen.

 • 2.

  De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Artikel 3 Belastingobject

Belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 4 Belastingplicht
 • 1.

  De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, een in de bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject gebruikt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel wordt:

  • a.

   gebruik door degene aan wie een deel van een belastingobject in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

  • b.

   het ter beschikking stellen van een belastingobject voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die dat belastingobject ter beschikking heeft gesteld; degene die het belastingobject ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat belastingobject ter beschikking is gesteld.

 • 3.

  Indien een in de bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker kent, wordt de van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar, zijnde degene die van dat belastingobject bij het begin van het kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft.

 • 4.

  Voor de toepassing van het derde lid van dit artikel wordt als eigenaar aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 5 Maatstaf van heffing
 • 1.

  De BIZ-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het belastingobject vastgestelde waarde zoals deze geldt voor het kalenderjaar.

 • 2.

  Indien met betrekking tot het belastingobject geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van dat belastingobject bepaald met toepassing van artikel 6, alsmede met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 6 Vrijstellingen

 • 1.

  In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffings¬maat¬staf buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet al is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:

  • a.

   voor de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

  • b.

   glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;

  • c.

   onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

  • d.

   één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;

  • e.

   natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;

  • f.

   openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;

  • g.

   waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;

  • h.

   werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechts-personen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;

  • i.

   werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken;

  • j.

   belastingobjecten voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst van de gemeente;

  • k.

   straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;

  • l.

   plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

  • m.

   begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

  • n.

   belastingobjecten voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor het geven van onderwijs;

  • o.

   telefooncentrales, zendmasten, musea, wijk- en buurtcentra, peuterspeelzalen/crèches, clubhuizen, kleed- en toiletgebouwen, parken, waterpartijen, stations ten behoeve van bus- of treinverkeer, garageboxen en ligplaatsen;

  • p.

   pinautomaten die als zelfstandige onroerende zaak in de zin van de Wet waardering onroerende zaken zijn afgebakend;

  • q.

   objecten in gebruik ten behoeve van gas-, water-, stroom- of energiedistributie, waaronder transformatiehuisjes en hoogspanningsmasten en met uitzondering van benzinestations;

  • r.

   ongebouwde eigendommen, die als zelfstandige onroerende zaak in de zin van de Wet waardering onroerende zaken zijn afgebakend en die worden gebezigd ten behoeve van de opslag of distributie van zaken of daartoe bestemd zijn, dan wel bestemd zijn voor de bouw van woningen.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de BIZ-bijdrage buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van het belastingobject die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 7 Tarief BIZ-bijdrage

Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt:

 

 • voor het kalenderjaar

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  bij een waarde van:

   

   

   

   

   

  minder dan € 150.000,-

  € 441,-

  € 450,-

  € 459,-

  € 468,-

  € 477,-

  € 150.000,- of meer, maar minder dan € 200.000,-

  € 497,-

  € 507,-

  € 517,-

  € 527,-

  € 538,-

  € 200.000,- of meer, maar minder dan € 250.000,-

  € 552,-

  € 563,-

  € 574,-

  € 585,-

  € 597,-

  € 250.000,- of meer, maar minder dan € 300.000,-

  € 607,-

  € 619,-

  € 631,-

  € 644,-

  € 657,-

  € 300.000,- of meer, maar minder dan € 350.000,-

  € 662,-

  € 675,-

  € 689,-

  € 703,-

  € 717,-

  € 350.000,- of meer, maar minder dan € 400.000,-

  € 718,-

  € 732,-

  € 747,-

  € 762,-

  € 777,-

  € 400.000,- of meer, maar minder dan € 450.000,-

  € 773,-

  € 788,-

  € 804,-

  € 820,-

  € 836,-

  € 450.000,- of meer, maar minder dan € 500.000,-

  € 828,-

  € 845,-

  € 862,-

  € 879,-

  € 897,-

  € 500.000,- of meer, maar minder dan € 550.000,-

  € 889,-

  € 907,-

  € 925,-

  € 944,-

  € 963,-

  € 550.000,- of meer, maar minder dan € 600.000,-

  € 938,-

  € 957,-

  € 976,-

  € 996,-

  € 1.016,-

  € 600.000,- of meer, maar minder dan € 650.000,-

  € 993,-

  € 1.013,-

  € 1.033,-

  € 1.054,-

  € 1.075,-

  € 650.000,- of meer, maar minder dan € 700.000,-

  € 1.049,-

  € 1.070,-

  € 1.091,-

  € 1.113,-

  € 1.135,-

  € 700.000,- of meer, maar minder dan € 750.000,-

  € 1.104,-

  € 1.126,-

  € 1.149,-

  € 1.172,-

  € 1.195,-

  € 750.000,- of meer, maar minder dan € 800.000,-

  € 1.159,-

  € 1.182,-

  € 1.206,-

  € 1.230,-

  € 1.255,-

  € 800.000,- of meer

  € 1.214,-

  € 1.238,-

  € 1.263,-

  € 1.288,-

  € 1.314,-

   

   

   

   

   

   

Artikel 8 Wijze van heffing

De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 5.000, - en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het tweede lid tweemaal achtereen niet kunnen worden geïncasseerd, vervalt met betrekking tot het betreffende aanslagbiljet de mogelijkheid tot automatische incasso en gelden de betaaltermijnen als genoemd in het eerste lid.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Looptijd belastingheffing

De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van vijf jaar.

Artikel 11 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

Hoofdstuk III Subsidiebepalingen

Artikel 12 Buiten toepassing algemene subsidieverordening

Op de subsidie op grond van deze verordening is de Algemene Subsidieverordening Steenwijkerland niet van toepassing.

Artikel 13 Aanwijzing stichting

Stichting Steenwijk Vestingstad wordt aangewezen als de stichting bedoeld in artikel 7 van de wet, waarmee een overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht is gesloten, waarin is bepaald dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt verplicht moeten worden verricht.

Artikel 14 Subsidievaststelling
 • 1.

  De subsidie wordt door het college verstrekt aan de stichting voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst.

 • 2.

  De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks ontvangen BIZ-bijdragen.

 • 3.

  In de uitvoeringsovereenkomst worden nadere regels gesteld over de wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen.

Artikel 15 Subsidieverplichtingen

Naast de in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde verplichtingen kunnen aan de stichting ook andere doelgebonden verplichtingen worden opgelegd. Deze verplichtingen zijn opgenomen in de met de stichting gesloten uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 16 Melding van relevante wijzigingen

De stichting stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van meer dan ondergeschikte veranderingen in haar financiële situatie, van een wijziging van de statuten en van verandering of beëindiging van activiteiten.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 17 Intrekken oude verordening en overgangsrecht

De “Verordening BI-zone Centrumgebied Steenwijk 2012” wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 18, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 18 Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening bedrijveninvesteringszone centrumgebied Steenwijk 2017”.

 

De raad voornoemd,

 

de griffier, A. ten Hoff,

 

de voorzitter, J.H. Bats

 

 

 

 

 

Bijlage 1 Aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven.

Afbakening BIZ

 

 

Brouwerstraat

Doelenstraat

Eesveenseweg (tot aan eerste rotonde)

Gasthuisstraat

Gedempte Turfhaven

Goeman Borgesiusstraat

Kalverstraat

Kerkstraat

Koningstraat

Kornputsingel

Korte Woldpromenade

Markt

Meppelerweg (tot kruising Markestraat)

Molenstraat

Neerwoldstraat

Noordersingel

Onnastraat

Oosterpoort

Oosterstraat

Paardenmarkt

Prinsen Hoven

Scholestraat

Stationstraat

Steenwijkerdiep (tot aan water/woongebied).

Tukseweg

Vrouwenstraat

Waagstraat

Weemstraat

Woldpoort

Woldpromenade