Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Nadere regels subsidie Vitaliteitsfonds Steenwijkerland (COVID-19 crisis)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie Vitaliteitsfonds Steenwijkerland (COVID-19 crisis)
CiteertitelNadere regels subsidie Vitaliteitsfonds Steenwijkerland (COVID-19 crisis)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. artikel 156 van de Gemeentewet
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenwijkerland/603855/CVDR603855_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-202001-03-2021Nieuwe regeling

08-09-2020

gmb-2020-241881

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie Vitaliteitsfonds Steenwijkerland (COVID-19 crisis)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

gelet op het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet en de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018;

besluit vast te stellen de navolgende:

 

Nadere regels subsidie Vitaliteitsfonds Steenwijkerland (COVID-19 crisis)

Artikel 1 Begripsomschrijving

Alle begrippen die in deze subsidieregeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018.

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

ASV:

Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018

Het college:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

Maatschappelijke organisatie:

Non profit organisaties zoals stichtingen, maatschappelijke partijen en instellingen als multifunctionele centra, (sport)verenigingen, zwembaden en theaters die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en die activiteiten organiseren die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Steenwijkerland of als locatie dienen waar deze activiteiten plaatsvinden.

Vitaliteitsfonds:

Een subsidieregeling van de gemeente Steenwijkerland, bedoeld voor maatschappelijke organisaties.

Artikel 2 Doelstelling Vitaliteitsfonds

Het Vitaliteitsfonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die met hun kernactiviteit, op zowel de korte als op de langere termijn, een bijdrage leveren aan de vitale samenleving binnen de gemeente Steenwijkerland en die door de coronacrisis in hun voortbestaan kunnen worden bedreigd.

Het Vitaliteitsfonds biedt slechts ondersteuning daar waar geen overige compensatie (bijvoorbeeld van de Rijksoverheid of dekking vanuit eigen reserves) beschikbaar is en/of ontoereikend is.

Artikel 3 Doelgroep, voorwaarden en criteria

Het Vitaliteitsfonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties die in de vorm van activiteiten een bijdrage aan de vitale samenleving in Steenwijkerland leveren.

Maatschappelijke organisaties kunnen voor ondersteuning uit het Vitaliteitsfonds in aanmerking komen wanneer zij als gevolg van de COVID-19 crisis nadeel ondervinden en waarbij een van de navolgende situaties zich voordoet:

 • 3.1

  De uitvoering van de activiteiten wordt als gevolg van de COVID-19 crisis ernstig bedreigd;

 • 3.2

  Het voortbestaan wordt als gevolg van de COVID-19 crisis ernstig bedreigd.

Artikel 4 Voorwaarden en criteria

Ondersteuning uit het Vitaliteitsfonds is eenmalig en alleen mogelijk wanneer sprake is van onderstaande situatie:

 • 4.1

  Door de van overheidswege vanaf 15 maart 2020 opgelegde maatregelen in verband met COVID-19 crisis kunnen de activiteiten niet of gedeeltelijk uitgevoerd worden en dat heeft de subsidieaanvrager in financiële problemen gebracht;

 • 4.2

  De subsidieaanvrager heeft maximaal gestuurd op het beperken van uitgaven, die in het licht van de sluiting van de accommodatie en/of stopzetting van activiteiten vermijdbaar waren;

 • 4.3

  De ontstane situatie is acuut: de situatie dient zich plotseling aan, waarbij op zeer korte termijn maatregelen nodig zijn;

 • 4.4

  Wanneer niet in een andere bijdrage en/of voorziening kan worden voorzien en/of deze andere bijdrage ontoereikend blijkt te zijn, zoals bijvoorbeeld uit eigen reserves en/of tegemoetkomingen van o.a. de Rijksoverheid en/of provincie Overijssel;

 • 4.5

  De situatie niet is ontstaan door verwijtbaar en/of onrechtmatig gedrag van de aanvrager.

Artikel 5 De te subsidiëren activiteiten en subsidiabele kosten

Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de (maandelijkse) kosten die in de periode van 13 maart 2020 tot 1 maart 2021 zijn of worden gemaakt bestaande uit huur, energiekosten (gas, water, elektra), organisatiekosten (personeelslasten), activiteitkosten en/of andere kosten.

Artikel 6 Hoogte subsidie

 • 6.1

  De hoogte van de subsidie uit het Vitaliteitsfonds is maximaal het bedrag, ter beoordeling aan het college, dat nodig is om de acute noodsituatie geheel of grotendeels op te lossen.

 • 6.2

  Bij de hoogte van de subsidie wordt rekening gehouden met de eigen verantwoordelijkheid van de maatschappelijke organisatie. Deze moet aantonen welke (eigen) inspanning in redelijkheid is verricht om de financiële gevolgen van de COVID-19 crisis op te vangen en/of te verminderen.

Artikel 7 Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 7.1

  Het subsidieplafond voor het Vitaliteitsfonds bedraagt €500.000,-.

 • 7.2

  Aanvragen worden in volgorde van ontvangst van een volledige aanvraag in behandeling genomen.

Artikel 8 Aanvraagprocedure

Naast de gegevens zoals bepaald in artikel 4, eerste lid, van de ASV levert de aanvrager tevens de volgende gegevens aan:

 • -

  De naam en het adres, de contactgegevens van de vertegenwoordiger(s) en de aanvraag wordt voorzien van een dagtekening;

 • -

  Een schriftelijk bewijs van rechtsgeldige vertegenwoordiging dan wel een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • -

  Een schriftelijke omschrijving inclusief een toelichting/inhoudelijke onderbouwing van de nadelige gevolgen die zijn ontstaan ten gevolge van de COVID-19 crisis;

 • -

  Een onderbouwing van het noodzakelijke bedrag vanuit het Vitaliteitsfonds;

 • -

  Een beschrijving welke (eigen) inspanning door de aanvrager is verricht om de financiële gevolgen van de COVID-19 crisis op te vangen c.q. te verminderen;

 • -

  De begroting van 2020 inclusief eventuele bijdragen vanuit andere noodsteunmaatregelen;

 • -

  De vastgestelde jaarrekening over 2019 dan wel - indien nog niet gereed - over 2018. Indien geen jaarrekening gepubliceerd hoeft te worden, de laatst opgemaakte financiële verantwoording over 2019 dan wel - indien niet aanwezig - over 2018;

 • -

  Deze jaarrekening is voorzien van een specificatie van het eigen vermogen, nader onderverdeel in algemene reserve en bestemmingsreserve(s);

 • -

  Het IBAN-bankrekeningnummer waarop de subsidiebijdrage uit het Vitaliteitsfonds gestort dient te worden;

 • -

  Een specificatie van aanspraken op rijks- en/of provinciale regelingen.

Artikel 9 Aanvraagtermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 van de ASV met betrekking tot de aanvraagtermijn, kan een aanvraag voor een bijdrage uit het Vitaliteitsfonds worden ingediend vanaf het moment van inwerkingtreding van deze regeling tot 1 maart 2021.

Artikel 10 Beslistermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 van de ASV, beslist het college binnen 4 weken na ontvangst van een volledige aanvraag. Deze termijn kan éénmalig voor ten hoogste 4 weken worden verdaagd.

Artikel 11 Rekening en verantwoording

 • 11.1

  Een aanvraag om vaststelling van een subsidie op basis van deze nadere regels wordt uiterlijk

  1 juli na het betrokken jaar ingediend.

 • 11.2

  In afwijking van het bepaalde in artikel 11 van de ASV, wordt een subsidie van niet meer dan €5.000,- niet direct vastgesteld.

 • 11.3

  Artikel 11, lid 4 van de ASV geldt ook voor een subsidie op basis van deze nadere regeling tot €5.000,-.

 • 11.4

  Het college is gerechtigd om voor de vaststelling van een subsidie op basis van deze nadere regels alle gegevens op te vragen die zij daarvoor noodzakelijk acht.

Artikel 12 Weigering

Als aanvulling van het bepaalde in artikel 6 van de ASV Steenwijkerland kan de subsidie eveneens worden geweigerd op grond van de volgende weigeringsgronden:

 • -

  Er wordt niet voldaan aan de bepalingen uit artikel 4 van deze nadere regels.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking en geldt tot 1 maart 2021.

 

8 september 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland,

de secretaris,

J. deGroot

de burgemeester,

R.Bats