Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Teylingen

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Teylingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTeylingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Teylingen
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Teylingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 107e, lid 1 
  2. Ambtenarenwet, Titel III 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2012nieuwe regeling

09-02-2012

De Teylinger, 29-02-2012

10812

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Teylingen

RAADSBESLUIT

Voorstelnummer 2012-07, registratienummer 10812

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Teylingen

De raad van de gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van het presidium van 25 januari 2012

gelet op de artikelen 107e, eerste lid, van de Gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet;

gelet op de raadsbesluiten d.d. 9 februari 2012 tot het instellen van een werkgeverscommissie en d.d.9 februari 2012 tot het delegeren van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie delegatiebesluit

Besluit vast te stellen:

Artikel 1

De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Teylingen (zie de bijlage arbeidsvoorwaarden regeling Teylingen) over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie;

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn Bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Teylingen’

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 februari 2012.

De raad voornoemd,

de griffier, de burgemeester,

R. van Dijk drs. S.W.J.G. Schelberg