Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

'Regeling melding financiële belangen van ambtenaren bij de gemeente Tholen'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling'Regeling melding financiële belangen van ambtenaren bij de gemeente Tholen'
Citeertitel'Regeling melding financiële belangen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

diverse artikelen uit car-uwo en de ambtenarenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008Onbekend

03-03-2008

Onbekend

I2 4-3-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Melding financiële belangen

Burgemeester en wethouders van Tholen;

overwegende, dat in 2003 aan de Ambtenarenwet bepalingen zijn toegevoegd waarbij voor de gemeente de plicht is opgelegd om voorschriften vast te stellen over de melding van financiële belangen door ambtenaren;

gelet op de daarvoor relevante bepalingen in de CAR/UWO met name artikel 15 lid 1f van de CAR/UWO;

gelezen de circulaire van het LOGA d.d. 6 december 2006, kenmerk MARZ/CvA/200601993;

b e s l u i t :

vast te stellen de 'Regeling melding financiële belangen van ambtenaren bij de gemeente Tholen'.

Artikel 1

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze financiële belangen, respectievelijk bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de gemeente kunnen raken, gemeld worden.

Artikel 2
 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op nader door het college aan te wijzen functies. Het college zal betreffende functies aanwijzen door middel van het vaststellen van de bij deze regeling bijgevoegde bijlage a.

 • 2.

  Bijlage a wordt ter kennisname aan de Ondernemingsraad gezonden.

Artikel 3

Melding van de financiële belangen, respectievelijk bezit van en transacties in effecten, geschiedt door een actuele opgave van deze belangen te verstrekken aan het college, middels het opgavenformulier dat is opgenomen als bijlage b bij deze regeling. Het college beoordeelt of de financiële belangen en de functie van de ambtenaar verenigbaar zijn, hetgeen schriftelijk aan de ambtenaar wordt medegedeeld.

Artikel 4
 • 1.

  De schriftelijke opgave van de ambtenaar vermeldt:

 • 2.
  • a.

   de hoofdfunctie;

  • b.

   een omschrijving van de financiële belangen en de daaraan gekoppelde instanties

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 en kan worden aangehaald als de Regeling melding financiële belangen.

Sint-Maartensdijk, 3 maart 2008

Burgemeester en wethouders van Tholen,

de secretaris de burgemeester

S.Nieuwkoop W. Nuis