Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tholen

Gedragsregels bij het selecteren van personeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTholen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragsregels bij het selecteren van personeel
Citeertitel'Gedragsregels bij het selecteren van personeel (niet zijnde personeel scholen voor openbaar basisonderwijs)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1995Onbekend

03-01-1995

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragsregels bij het selecteren van personeel

Burgemeester en wethouders van Tholen;

gelezen het advies van de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg van 20 juni 1994;

gezien de Wet van 7 juli 1994 (Stbl. 543) tot samenvoeging van de gemeenten Sint Philipsland en Tholen, alsmede artikel 29 van de Wet algemene regels herindeling;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de navolgende 'Gedragsregels bij het selecteren van personeel (niet zijnde personeel scholen voor openbaar basisonderwijs)'.

Artikel 1 Bekendmaking van de vacature

 • 1.

  De vacatures waarvoor (mede) extern wordt geworven worden in beginsel per advertentie bekendgemaakt.

 • 2.

  De advertentie omvat ten minste gegevens over:

  • -

   de arbeidsorganisatie (naam, adres, plaats, aard);

  • -

   het functieniveau;

  • -

   de functiebenaming en de te verrichten werkzaamheden;

  • -

   de omvang van de betrekking;

  • -

   de functie-eisen;

  • -

   het salaris (minimum-maximum);

  • -

   de sollicitatietermijn;

  • -

   de wijze van inzending van de sollicitatie (onder nummer, adressant etc.);

  • -

   wie inlichtingen verstrekt;

  • -

   op welke wijze de sollicitatiecode verkrijgbaar is;

  • -

   wanneer van toepassing;

  • -

   de mogelijkheid van een psychologisch onderzoek;

  • -

   de duur van de betrekking;

  • -

   de eventuele voorkeursbehandeling.

Artikel 2 Bericht naar aanleiding van een sollicitatie

 • 1.

  Sollicitanten ontvangen uiterlijk binnen vier weken na de sluiting van de sollicitatieperiode bericht (afgewezen, uitgenodigd, eventueel aangehouden).

 • 2.

  Uitgenodigde sollicitanten wordt medegedeeld met wie (naam en functie) zij gesprekken zullen hebben.

 • 3.

  Indien zulks door de gemeente gewenst geacht wordt, wordt aan sollicitanten een sollicitatieformulier toegezonden.

Artikel 3 Selectiecriteria

 • 1.

  Uitgangspunt bij de selectie zijn de gestelde functie-eisen.

 • 2.

  Indien een voorkeursbehandeling voor een bepaalde categorie sollicitanten plaatsvindt, dient dit te blijken uit de tekst van de advertentie.

  Geen eisen worden gesteld ten aanzien van een seksuele geaardheid, burgerlijke staat, nationaliteit, lidmaatschap van een vakbond, kerkgenootschap of andere organisatie.

  Een en ander mag niet in strijd zijn met de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare dienst.

Artikel 4 Sollicitatiegesprek

 • 1.

  Bij het sollicitatiegesprek zijn naast vertegenwoordigers van het bevoegd gezag tevens vertegenwoordigers van het personeel betrokken.

 • 2.

  Tijdens een sollicitatiegesprek wordt beide partijen voldoende tijd gegeven om relevante informatie uit te wisselen c.q. te verkrijgen.

 • 3.

  Bij de uitnodiging voor het eerste gesprek wordt de sollicitant geïnformeerd over de selectieprocedure.

 • 4.

  Het bevoegd gezag belegt geen sollicitatiegesprekken met verschillende kandidaten tezamen en vermijdt contact tussen hen zoveel mogelijk.

 • 5.

  Sollicitatiegesprekken vinden niet vaker plaats dan strikt noodzakelijk is.

 • 6.

  Tijdens het sollicitatiegesprek worden geen vragen aan de sollicitant gesteld die niet relevant zijn voor de functie dan wel het functioneren.

 • 7.

  Sollicitanten worden volledig geïnformeerd over de voor hen relevante punten.

Artikel 5 Psychologisch onderzoek

 • 1.

  Indien het gewenst wordt geacht een psychologisch onderzoek te laten plaatsvinden als hulpmiddel bij de selectieprocedure, gelden de volgende eisen met betrekking tot dit onderzoek.

 • 2.

  Het onderzoek vindt plaats door of onder verantwoordelijkheid van een persoon met een voltooide universitaire opleiding in de psychologie.

 • 3.

  De psycholoog gebruikt bij zijn onderzoek alleen methoden die conform de beroepscode voor de leden van het Nederlands Instituut van Psychologen-Amsterdam (NIP) kunnen worden uitgevoerd.

 • 4.

  Bij de uitnodiging van een psychologisch onderzoek ontvangt de sollicitant schriftelijk informatie over doel en aard van het onderzoek, de indeling van de testdag en de procedure met betrekking tot de rapportage (onder meer recht op nabespreking).

 • 5.

  Na afloop van de testdag worden de voorlopige resultaten aan de sollicitant medegedeeld. Indien hij dat wenst wordt pas rapport uitgebracht aan de opdrachtgever nadat hij ervan heeft kennisgenomen. De sollicitant heeft het recht -naar aanleiding van deze rapportage- mede te delen dat er niet gerapporteerd wordt aan het bevoegd gezag.

  Overigens wordt de sollicitant gelegenheid geboden kennis te nemen van het rapport nadat de opdrachtgever is geïnformeerd over het resultaat.

 • 6.

  Met betrekking tot de vernietiging of ontkoppeling van naam, adres en dergelijke van de gebruikte of te gebruiken gegevens gelden de gedragsregels van het NIP.

  Gegevens worden in elk geval drie maanden bewaard in verband met mogelijke klachten en zo nodig langer in verband met de procedure daaruit voortvloeiend.

 • 7.

  De sollicitant heeft recht op een heranalyse van het testmateriaal door een andere psycholoog en indien de heranalyse daartoe aanleiding geeft op een nieuw psychologisch onderzoek. De kosten hiervan zijn niet voor rekening van de sollicitant. Dit kan overigens geen invloed hebben op de verdere voortgang van de selectieprocedure.

 • 8.

  De psycholoog verstrekt aan de opdrachtgever niet meer informatie dan voorkomt in het rapport.

 • 9.

  De uitslag van het onderzoek wordt schriftelijk vastgelegd in korte, zakelijke en begrijpelijke bewoordingen.

 • 10.

  Het rapport wordt door het bevoegd gezag vertrouwelijk behandeld.

  Dit houdt in dat door het bevoegd gezag alleen de conclusies van het rapport aan personen die zitting hebben in de selectiecommissie worden voorgelegd.

 • 11.

  Het rapport wordt na afloop van de procedure teruggezonden aan de psycholoog.

 • 12

  Voor één vacature wordt in eerste aanleg over ten hoogste drie kandidaten een psychologisch advies gevraagd.

Artikel 6 Medische keuring

 • 1.

  De medische keuring vindt plaats door een arts van de GGD Zeeland. Belanghebbende heeft recht op een herkeuring.

 • 2.

  De geneeskundige treedt niet op als lid van de selectiecommissie en beperkt zich bij zijn keuring tot medische aspecten.

Artikel 7 Antecedentenonderzoek

 • 1.

  Verklaring omtrent het gedrag:

  De verklaring omtrent het gedrag, die vereist is voor benoeming, afgegeven volgens de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (Staatsblad 1955, nummer 395), dient bij overlegging aan het bevoegd gezag niet ouder dan twee jaar te zijn, te rekenen vanaf de dag van afgifte.

 • 2.

  Sociaal milieu:

  Geen inlichtingen worden ingewonnen over familieleden, noch over andere aspecten van het sociale milieu van de sollicitant.

 • 3.

  Arbeidsverleden:

  Inlichtingen bij huidige of voormalige werkgevers zoals aangegeven in de sollicitatiebrief dan wel het sollicitatieformulier worden alleen na mededeling aan de sollicitant gevraagd.

  Zijn in de sollicitatiebrief geen referentie-adressen opgegeven, dan worden die door het ambtelijk apparaat desgewenst alsnog bij betrokkene opgevraagd.

Artikel 8 Overige gedragsregels

 • 1.

  Bij benoeming ontvangt de belanghebbende zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht.

 • 2.

  Afgewezen kandidaten ontvangen zo spoedig mogelijk (dus ook tijdens de procedure) schriftelijk bericht over hun afwijzing.

  Bij afwijzing wordt desgewenst zo goed mogelijk de reden daarvan medegedeeld.

 • 3.

  Aan sollicitanten worden de in verband met de selectieprocedure -binnen redelijke grenzen- gemaakte kosten vergoed.

 • 4.

  De totale tijdsduur van een procedure is in beginsel ten hoogste vier maanden.

 • 5.

  De sollicitatiebrieven en eventueel andere bescheiden van de afgewezen sollicitanten worden vernietigd dan wel geretourneerd.

Artikel 9 Wijziging sollicitatiecode

Burgemeester en wethouders horen over elke wijziging van deze gedragsregels vooraf de commissie voor georganiseerd overleg en de medezeggenschapscommissie.

Artikel 10
 • 1.

  Deze 'Gedragsregels bij het selecteren van personeel' worden toegepast met ingang van 1 januari 1995.

 • 2.

  Op deze datum vervallen de 'Gedragsregels bij het selecteren van personeel' vastgesteld door burgemeester en wethouders van Tholen op 17 december 1991.

Sint-Maartensdijk 3 januari 1995

Burgemeester en wethouders van Tholen,

de secretaris de burgemeester