Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntegraal Veiligheidsbeleid 2013-2016
CiteertitelIntegraal Veiligheidsbeleid 2013-2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geldend tot 1 januari 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201201-01-2017Nieuwe regeling

10-12-2012

Gemeenteblad 2012, 66

22A

Tekst van de regeling

Intitulé

Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2016

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 november 2012, nr. 22A;

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 26 november 2012;

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de gemeentewet.

B E S L U I T:

Het Integraal Veiligheidsbeleid vast te stellen voor de periode 2013-2016.

Kennis te nemen van de veiligheidsstrategie 2013-2014.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 10 december 2012

de griffier, de voorzitter,

H.J.M.J.van Limbeek-ter Haar, mr. M.K.M. Stegers

Bijlage  

Voorwoord

 

Inhoudsopgave

 

Inhoud

Voorwoord

Inhoudsopgave

 • 1.

  Inleiding

  • 1.1

   Wat is de aanleiding?

  • 1.2

   Wat is de strategische doelstelling?

  • 1.3 .

   Welke uitgangspunten worden gehanteerd?

  • 1.4

   Methode

 • 2.

  Strategisch kader

  • 2.1

   Wie zijn de strategische veiligheidspartners?

  • 2.2 .

   Welke flankerende beleidsprocessen spelen een rol?

 • 3.

  Veiligheidsactiviteiten

 • 4.

  Prioriteiten 2013-2016

 • 5.

  Organisatie en borging van het beleid

  • 5.1

   Bestuurlijke inbedding

  • 5.2

   Ambtelijke inbedding

  • 5.2

   Overlegvormen

 • 6.

  Financiën

  • 6.1

   Tubbergen

  • 6.2

   Dinkelland

Bijlage 1: Veiligheidsanalyse

Bijlage 2: Veiligheidsstrategie

 

1. Inleiding

Tubbergen en Dinkelland zijn relatief veilige gemeenten, maar dat neemt niet weg dat ook in Tubbergen en Dinkelland veel aandacht is voor veiligheid. De ontwikkeling van de criminaliteitscijfers, met name de woninginbraken op dit moment geven hiertoe aanleiding. Ook de overlastproblematiek vraagt continue om aandacht, is de laatste jaren gebleken.

I.v.m. de ambtelijke samenwerking Tubbergen – Dinkelland is ervoor gekozen om het Integraal Veiligheidsbeleid samen op te stellen. De beide gemeenten lijken qua veiligheidsproblematiek erg op elkaar. De keuze om het samen op te stellen was snel gemaakt. In het stuk zijn wel een aantal nuances aangebracht per gemeente.

1.1 Wat is de aanleiding?

De gemeenteraad is verplicht om één keer in de vier jaar een Integraal Veiligheidsbeleid vast te stellen. Met alle 14 Twentse gemeenten binnen de regio Twente zijn daar afspraken over gemaakt.

De cyclus van één keer in de vier jaar wordt gelijk opgepakt.

Om het Integraal Veiligheidsbeleid op te stellen wordt gebruik gemaakt van de landelijke veiligheidsmonitor en de gebiedsscan van de politie.

De landelijke veiligheidsmonitor is eind 2011 in heel Twente uitgezet. Steekproefsgewijs konden inwoners een vragenlijst invullen. Digitaal, op papier of telefonisch.

In april 2012 zijn de uitkomsten van de veiligheidsmonitor bekend gemaakt.

De politie maakt elk jaar een gebiedsscan. Met deze gebiedsscan informeert de politie Twente

over de ontwikkeling van criminaliteit en (on)veiligheid in de gemeente en/of werkgebied.

1.2 Wat is de strategische doelstelling?

Met het Integraal Veiligheidsbeleid wordt beoogd om de volgende doelstelling te bereiken:

Een vitale, leefbare samenleving waarin alle generaties bewoners zich veilig voelen en de samenleving zich bewust is van zijn eigen krachten en kansen benut om veiligheid te behouden, te versterken of te creëren. Het noaberschap is hierbij erg belangrijk!

1.3 Welke uitgangspunten worden gehanteerd?

Het Integraal Veiligheidsbeleid dient eens in de vier jaar te worden geactualiseerd. Ieder jaar zal er via de begroting een jaarplan worden opgesteld.

Eén keer in de vier jaar zal dus ook de veiligheidsmonitor worden uitgevoerd, zodat die cijfers weer kunnen dienen als input. Daarnaast zal ook iedere keer de gebiedsscan van de politie worden gebruikt.

Als overheid moeten we meer uitgaan van de kracht van de samenleving, meer verantwoordelijkheid neerleggen bij de samenleving. Daarom hanteert de gemeente de volgende richtinggevende uitgangspunten:

 • -

  de gemeente moet zich herpositioneren in de lokale samenleving;

 • -

  de gemeente zal daarbij meer voorwaarden scheppend moeten zijn en minder

verzorgend;

 • -

  er wordt meer zelfredzaamheid van de samenleving verwacht;

 • -

  op eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning waar nodig;

 • -

  de gemeente richt zich meer op regisserende taken en minder op uitvoerende

taken;

-de gemeente heeft bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen in de

samenleving.

Samengevat: Meer samenleving, minder overheid

Als gemeente nemen wij de regie in handen als het gaat om het Integraal Veiligheidsbeleid. Daarbij zullen we sturend optreden richting de politie en andere veiligheidspartners.

1.4 Methode

Het veiligheidsbeleid richt zich op een breed scala aan onderwerpen zoals drugsproblematiek, jongerenoverlast, huiselijk geweld, onveiligheidsgevoelens, maar ook op georganiseerde criminaliteit, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Om te komen tot een afgewogen integrale benadering van veiligheidsbeleid heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een methode ontwikkeld om hier vorm en inhoud aan te geven: het ‘Kernbeleid Veiligheid’. Het Kernbeleid Veiligheid gaat ervan uit dat het gemeentelijke veiligheidsbeleid vijf veiligheidsvelden bestrijkt, te weten: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. Binnen elk van deze veiligheidsvelden kunnen veiligheidsthema’s worden onderscheiden. Het onderstaande schema geeft een beeld van deze veiligheidsvelden en veiligheidsthema’s.

Veiligheidsveld

Veiligheidsthema’s

1. Veilige woon- en leefomgeving

1.1: Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast zwervers en verslaafden)

1.2: Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti, zwerfvuil)

1.3: Objectieve veiligheid/ veelvoorkomende criminaliteit (o.m. woning-

1. inbraak, fietsendiefstal, geweldsdelicten en huiselijk geweld)

1.4: Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel

2. Bedrijvigheid en veiligheid

2.1: Veilig winkelgebied

2.2: Veilige bedrijventerreinen

2.3: Veilig uitgaan

2.4: Veilige evenementen

2.5: Veilig toerisme

3. Jeugd en veiligheid

3.1: Overlastgevende jeugd

3.2: Criminele jeugd/individuele probleemjongeren

3.3: Jeugd, alcohol en drugs

3.4: Veilig in en om de school

4. Fysieke veiligheid

4.1: Verkeersveiligheid

4.2: Brandveiligheid

4.3: Externe veiligheid

4.4: Voorbereiding op rampenbestrijding

5. Integriteit en veiligheid

5.1: Discriminatie, polarisatie en radicalisering

5.2: Georganiseerde criminaliteit

5.3: Ambtelijke en bestuurlijke integriteit

De mate waarin de bovenstaande veiligheidsthema’s aan de orde zijn verschilt uiteraard per gemeente. Gemeenten moeten daarom zelf bepalen op welke thema’s zij gaan inzetten met hun veiligheidsbeleid.

2. Strategisch kader

In dit hoofdstuk is er aandacht voor de veiligheidspartners en flankerende beleidsprocessen.

2.1 Wie zijn de strategische veiligheidspartners?

De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar bewoners. Zij vervult bij het opstellen en uitvoeren van het Integraal Veiligheidsbeleid de regiefunctie. Integraal Veiligheidsbeleid wil onder andere zeggen dat het in samenwerking met diverse partners wordt opgezet en uitgevoerd. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste partners in het Veiligheidsbeleid.

 • -

  Inwoners Tubbergen en Dinkelland

 • -

  Brandweer

 • -

  Politie

 • -

  Openbaar Ministerie

 • -

  Veiligheidsregio Twente

 • -

  RIEC Oost Nederland

 • -

  Stichting Welzijn

 • -

  Onderwijsinstellingen

 • -

  Woningbouwcorporaties

 • -

  HALT Twente

 • -

  Reclassering

 • -

  Bureau Jeugdzorg

 • -

  Veiligheidshuis

 • -

  Tactus Verslavingszorg

 • -

  GGD Regio Twente

 • -

  Belastingdienst

 • -

  Ondernemers en Horeca

 • -

  Dorpsraden

 • -

  Provincie Overijssel

 • -

  Regio Twente

 • -

  Waterschap

 • -

  Alle Twentse gemeenten.

Bij elk nieuw op te pakken thema zal goed nagedacht moeten worden wie de beste bijdrage kan leveren in uitvoerende zin.

2.2 Welke flankerende beleidsprocessen spelen een rol?

Bij flankerende beleidsprocessen gaat het om beleid van andere afdelingen die ook een relatie hebben met het Integraal Veiligheidsbeleid. Hierbij gaat het om het volgende beleid:

 • -

  Jeugdbeleid

 • -

  Handhaving uitvoeringsprogramma (HUP)

 • -

  Lokaal zorgbeleid

 • -

  Beleidsplan verlichten openbare ruimte

 • -

  Parkeernota

 • -

  Beleid van het OM

 • -

  Alcoholmatigingsbeleid

 • -

  Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan

 • -

  Nota lokaal gezondheidsbeleid

 • -

  Samenwerkingsovereenkomst Platform IVZ en Actieplan IVZ

 • -

  Clusterjaarplan Noord-Oost

 • -

  Regionaal Convenant Hennep

 • -

  Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

 • -

  Strategisch beleid politie

3. Veiligheidsactiviteiten

In dit hoofdstuk zal aandacht worden geschonken aan de activiteiten die de gemeente en haar partners reeds hebben ontplooid om de huidige veiligheidssituatie te waarborgen c.q. te verbeteren. Op deze wijze wordt inzicht verkregen aan welke veiligheidsthema’s momenteel wordt gewerkt en op welke manier dat gebeurt.

De inventarisatie van bestaande veiligheidsactiviteiten is nodig om de effecten van maatregelen te kunnen beoordelen en aansluiting te realiseren met nieuw te ontwikkelen activiteiten van interne en externe partners. Het doel is om een breed overzicht te krijgen van wat al gedaan wordt en wat opgepakt kan/moet worden. Het is mogelijk dat de opsomming van reeds bestaande beleidsinstrumenten/activiteiten nog aangevuld kan worden.

3.1Veilige woon- en leefomgeving

Het gaat hierbij om thema’s als overlast en sociale weerbaarheid van buurten, maar ook vergrijpen als inbraak en diefstal uit auto. De leefbaarheid en veiligheid in bepaalde buurten kunnen op uiteenlopende manieren bedreigd worden.

Thema

Verschijningsvormen

Bestaand beleid / maatregelen/ instrumenten en voorzieningen

Mogelijk toekomstig(e) beleid / maatregelen

Sociale kwaliteit

·Woonoverlast / burengerucht en relatieproblemen

·Handhaven Algemene Plaatselijke Verordening

·Multidisciplinair Overleg (MDO)

·Veiligheidshuis Hengelo

·Woningbouwvereniging middels voorwaarden in huurcontracten

·Buurtbemiddeling/ Mediation

Fysieke kwaliteit

·Ergernissen openbare ruimte

-Hondenpoep

-Verkeersveiligheid

-Uitstallingen en reclame- uitingen

·Project hondenpoep (Dinkelland)

·Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)

·Handhaven Algemene Plaatselijke Verordening

·Hondenpoepbeleid

·Uitbreiding/herverdeling handhavingcapaciteit (BOA)

·Regionale samenwerking op het gebied van handhaving en toezicht

 

·Vernielingen

·Fysiek onderhoud in algemene zin

·IBOR

 

Objectieve veiligheid /

Veelvoorkomende criminaliteit

·Diefstal/inbraak woning

·Preventie-activiteiten door gemeente en politie

·Keurmerk Veilig Wonen

·Stimuleren Keurmerk Veilig Wonen

 

·Diefstal Fiets

 

·Lokfiets project i.s.m. de politie.

·Voorlichtingscampagne

 

·Huiselijk geweld

·Beleidsnotitie Huiselijk Geweld

·Lokale zorgstructuur

·Tijdelijk Huisverbod

·Regionaal project huiselijk geweld

·Samenwerking tussen politie, justitie, hulpverleners

·Doorontwikkeling veiligheidshuis

·Geweldsdelicten

·ZSM

 

Subjectieve veiligheid / veiligheidsgevoel

· Gevoel dat er te hard gereden wordt

·Inzet politie

·Snelheidsindicatoren die worden opgehangen

·Inwoners wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid,

· vaak zijn het de eigen wijkbewoners die te hard rijden.

3.2Bedrijvigheid en veiligheid

Ondernemers kunnen slachtoffer zijn van onveiligheid (bedrijfsinbraken, overvallen, vernielingen) maar kunnen ook door hun bedrijvigheid een aanleiding van onveiligheid vormen (bijv. horeca).

Thema

Toelichting/ verschijningsvormen accenten in de praktijk

Bestaan beleid / maatregelen/ instrumenten en voorzieningen

Mogelijk toekomstig(e) beleid / maatregelen

Veilig Winkelgebeid

·Winkeldiefstal

·Belboom; waarbij ondernemers elkaar bellen als er verdachte personen in de winkelstraat zijn gesignaleerd.

·Opstarten Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebied

·Overvaltrainingen

·Mogelijk naar takenpakket gemeenten

Veilige Bedrijventerreinen

·Bedrijfsinbraken

·Camerabeveiliging (De Mors)

·Gebruik maken van mobiele camera’s

·Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen opstarten

Veilig uitgaan

·Overlast Horeca

·Structureel horeca-overleg

·Horecaconvenanten

·Alcoholmatigingsbeleid

·‘Happy Fris’

·Goede contacten tussen politie en ondernemers (portiers)

·Lokaal en/of Regionaal beleid m.b.t. de nieuwe drank- en horecawet

Veilige evenementen

·Geluidsoverlast

·Baldadigheid

·Verkeersoverlast

·Regionale handreiking publieksevenementen vastgesteld

·Kadernota evenementenbeleid (Dinkelland)

·Toezicht en handhaving

·Onderling contact organisator, omwonenden, gemeenten, politie

·Cameratoezicht (Koale Karmis)

·Uitbreiding/herverdelen handhavingcapaciteit (BOA)

·Structureel inzetten van camera’s

Veilig Toerisme

·Overlast op bungalowparken, recreatieparken en campings

·Beleidsplan permanente bewoning van recreatiewoningen (Dinkelland)

·Plan van aanpak permanente bewoning van recreatiewoningen (Tubbergen)

·Toezicht en handhaving

·Controle/Handhaving op verblijfregisters.

3.3Jeugd en veiligheid

Ook voor jongeren geldt dat ze slachtoffer en (mede)veroorzaker kunnen zijn van vele verschijningsvormen van onveiligheid.

Thema

Toelichting/ verschijningsvormen accenten in de praktijk

Bestaan beleid / maatregelen/ instrumenten en voorzieningen

Mogelijk toekomstig(e) beleid / maatregelen

Overlastgevende

jeugd

·Hangplekken

·Baldadigheid en vandalisme

·Onveiligheidsgevoelens van omwonenden

·Bezoek hangplekken door jeugdagenten

·Jeugdbeleid

·Organiseren van diverse activiteiten SWT (o.a. JIP-bus)

·Leerplichtambtenaar

·Shortlistmethodiek door politie (in kaart brengen jeugdgroepen)

·HALT

·Bijeenkomst met jongeren en ouders

·Verbeterde inzet jongerenwerk (bezoek hangplekken)

·Samenwerking jongerenwerk en politie verbeteren.

·Samenwerking en samenspel politie/Boa’s optimaliseren

Criminele jeugd/ individuele probleemjongeren

·Probleemjongeren

·Jeugdhulpteam

·Veiligheidshuis

·Doorontwikkeling veiligheidshuis

Jeugd, alcohol en drugs

·Riskant gedrag, kleine criminaliteit

·Overlast

·Drinkketen

·Piratenfeesten

·Lokaal Alcoholmatigingsbeleid

·Participeren in (regionale) netwerken

·Regionaal project Happy Fris

·Happy Fris Noord Oost Twente

·Beleidsregel Tent- en schuurfeesten (Dinkelland)

·Convenant Illegale Evenementen met zendmasten.

·Lokaal en/of Regionaal beleid m.b.t. de nieuwe drank- en horecawet

·Uitbreiding/herverdeling van handhavingcapaciteit (BOA)

·Beleid inzake alcoholgebruik in sportkantines (Dinkelland)

Veilig in en om school

·Verkeersveiligheid rondom scholen

·Veiligheid in de school

·Verkeerslessen

·Veilige schoolomgeving (haal- en brengzone)

·Convenant veiligheid in en om de school

·Ouders bewust maken, van hun eigen rij- en parkeergedrag rondom scholen.

·Evalueren en daar waar nodig bijstellen convenant in en om de school

3.4Fysieke veiligheid

In iedere maatschappij bestaan risico’s op het gebied van fysieke veiligheid. De overheid heeft een belangrijke taak in het reduceren van deze risico’s en daarom neemt fysieke veiligheid een belangrijke plaats in binnen het integraal veiligheidsbeleid.

Thema

Toelichting/ verschijningsvormen accenten in de praktijk

Bestaan beleid / maatregelen/ instrumenten en voorzieningen

Mogelijk toekomstig(e) beleid / maatregelen

Verkeersveiligheid

·Verkeersoverlast (te veel en te hard rijden) in winkelstraten, rond scholen en in woonwijken.

·Hard rijden op rondwegen en doorgangswegen

·Verkeersslachtoffers

·(Brom-) fietsers zonder licht

·Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan

·Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (Dinkelland)

·Parkeernota

·Ontwerp structuurvisie

·Verlichtingsplan

·Handhavingprojecten

·Educatie, voorlichting en handhaving in samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel

·Verkeersouderproject

·Voortzetting van verkeersbeleids- en uitvoeringsplannen

·Bij ontwikkeling en inrichting van woonwijken rekening houden met verkeersveiligheidsaspect

·Vanaf 2020 zal er één breed GVVP voor beide gemeenten worden opgesteld.

 

·Achterstallig onderhoud wegen

·Onderhouden van wegen

·Wegbeheerplannen

·(Blijven) onderhouden van wegen

Brandveiligheid

·Woningbranden

·Bedrijfsbranden

·Kritische uitvoering bouwregelgeving en vergunningverlening

·Afgifte gebruiksvergunning

·Grondige preparatie crisisbeheersing

·Bouwverordening

·Bouwbesluit

·Aanvalsplannen

·Bereikbaarheidskaarten

·Inwoners bewust maken van het brandgevaar in en om het huis en op het werk.

·Inwoners attent maken op mogelijke preventiemiddelen.

Externe Veiligheid (Risico’s gevaarlijke stoffen)

·LPG-stations

·Transportleidingen

·Munitieopslag

·Opslag vuurwerk

·Opslag gevaarlijke stoffen

·Transport gevaarlijke stoffen

·Extern veiligheidsbeleid

·Kritische uitvoering van milieuregelgeving, vergunningverlening en de handhaving hierop

·Risico-inventarisatie en risicoanalyse

·Grondige preparatie crisisbeheersing

·Afgifte gebruiksvergunningen

·Risicokaart Overijssel

·Sanering gevaarlijke situaties

·Routering gevaarlijk stoffen

·Actualisatie rampbestrijdingsplannen

·Actueel houden omgevingsvergunningen

·Actualiseren bestemmingsplannen

·Veiligheidsregio

·Actualiseren Risicokaart (RRGS en ISOR)

Voorbereiding op Crisisbeheersing

 

·Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Twente

·Regionaal opleidings- en oefenplan

·Grondige preparatie rampenbestrijding

 

3.5Integriteit en veiligheid

De overheid heeft een voorbeeldfunctie en hoort integer te handelen. Aantasting daarvan is onaanvaardbaar en verstoort de rechtsorde, hetgeen aantasting van de veiligheid impliceert.

Thema

Toelichting/ verschijningsvormen accenten in de praktijk

Accenten in beleid/ maatregelen

Mogelijk toekomstig(e) beleid/maatregelen

Discriminatie, polarisatie en radicalisering

·Komt niet/nauwelijks voor

·Art 1Anti Discriminatie Voorziening

 

Georganiseerde criminaliteit

 

·BIBOB beleid

·Samenwerkingsovereenkomst met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

·Regionaal grow- coffeeshopbeleid

·Regionaal Convenant Hennep

·Regionaal prostitutiebeleid

·Actualiseren BIBOB beleid

·Actualiseren regionaal grow- coffeeshopbeleid

Bestuurlijke en ambtelijke Integriteit

 

·Integriteitbeleid 2012

·Gedragscode voor bestuurders en ambtenaren

·Ambtseed/belofte

 

4. Prioriteiten 2013-2016

Per veiligheidsveld zijn verschillende prioriteiten benoemd waarop de komende jaren integraal ingezet moet worden. De prioriteiten komen voort uit de analyse van de veiligheidssituatie, politiegegevens en de radenbijeenkomst die in juni 2012 heeft plaatsgevonden.

Hieronder worden deze prioriteiten weergegeven.

Te hard rijden

Huidige situatie

Ten aanzien van hard rijden zijn in de afgelopen jaren verkeersmaatregelen genomen, zoals het inrichten van 30-km zones in stedelijke gebieden, het terugbrengen van de snelheid op de buitenwegen van 80 km naar 60 km etcetera.

Ambitie 2013-2016

Te hard rijden is de laatste jaren al behoorlijk op ingezet. Daarom is het voorstel om geen extra fysieke maatregelen te treffen. Wel blijft de politie de frequentie van controleren aanhouden. Mochten er locaties zijn waarvan men vindt dat daar vaker gecontroleerd moet worden, kan men dit aangeven bij de politie. Daarnaast zullen burgers elkaar meer moeten aanspreken op hun rijgedrag. Vaak wordt er door bewoners verderop in de wijk te hard gereden.

Aanpak

Op projectbasis en op grond van klachten verkeershandhaving inzetten. Inventariseren bij bewoners waar onveilige situaties zijn.

Zorgen dat bewoners elkaar aanpreken op het rijgedrag.

Rommel op straat

Huidige situatie

Rommel op straat is een onderdeel van het CIBOR. Door de Raad is daarin beeld kwaliteitsniveau C aangegeven.

Dinkelland werkt momenteel nog niet met het systeem van de CIBOR. Er wordt maatwerk geleverd.

Ambitie 2013-2016

Het beeldniveau C wordt gehandhaafd de komende jaren. Elke maand wordt de kwaliteit van het beeld gemeten.

In het kader van de samenwerking zal CIBOR hoogstwaarschijnlijk ook in Dinkelland ingevoerd gaan worden.

Aanpak

Er wordt bekeken wat er nodig is om in Dinkelland ook het CIBOR in te voeren. Vervolgens wordt gekeken of dit haalbaar is.

Buurtvoorzieningen (onderhoud, groen en straatverlichting)

Huidige situatie

In Tubbergen is de CIBOR gids uitgegeven. De CIBOR gids is een instrument om de kwaliteit in de openbare buitenruimte te kunnen meten. Het instrument

bestaat uit beeldmeetlatten van diverse voorzieningen.

De raad heeft aangegeven dat de kwaliteit in de openbare ruimte beeldniveau C moet zijn.

In Dinkelland wordt gereageerd op incidenten en maatwerk geleverd wat betreft de buurtvoorzieningen. De CIBOR gids wordt nog niet gebruikt in Dinkelland.

Ambitie 2013-2016

Het beeldniveau C wordt gehandhaafd de komende jaren. Elke maand wordt de kwaliteit van het beeld gemeten.

In het kader van de samenwerking zal CIBOR hoogstwaarschijnlijk ook in Dinkelland ingevoerd gaan worden.

Aanpak

Er wordt bekeken wat er nodig is om in Dinkelland ook het CIBOR in te voeren. Vervolgens wordt gekeken of dit haalbaar is.

Diefstal uit box/garage/schuur/tuinhuis

Huidige situatie

Het aantal diefstallen uit box/garage/schuur/ tuinhuis laat het afgelopen jaar een sterke stijging zien.

De criminaliteit heeft zich voornamelijk gericht op schuren, kapschuren en garages in het buitengebied. Er staan veel materialen (grasmaaiers, aanhangwagens en dure gereedschappen) in niet-afgesloten schuren en onder open kapschuren. De spullen worden overdag klaargezet en later (late avond, vroege nacht) opgehaald. Dan is er weinig sociale controle omdat de boeren vroeg naar bed gaan en zij de volgende ochtend weer vroeg moeten

opstaan. Het afgelopen jaar heeft er vanuit de politie een regionaal project ‘schuurinbraken’ gedraaid. Er is veel aandacht aan voorlichting besteed, er zijn flyers uitgedeeld, specifieke opsporingsmethoden zijn ingezet en er zijn extra controles geweest. Opgepakte daders komen zowel uit het Oostbloklanden als uit Nederland zelf.

Er is ook een onderzoek uitgevoerd naar de omgevingskenmerken waarom op het ene erf wel wordt ingebroken en op het naast gelegen erf niet. Deze omgevingskenmerken kunnen gebruik worden tijdens voorlichting aan bewoners uit het buitengebied.

Zowel in Tubbergen als in Dinkelland zijn er bewonersavonden gehouden over schuurinbraken.

Per kern wordt er een brief verstuurd naar inwoners met informatie over het Keurmerk Veilig Wonen. Men kan voor € 35,- een certificaat aanvragen.

Ambitie 2013-2016

Het aantal schuurinbraken dient in 2016 te zijn gedaald en af te nemen naar het niveau van 2010.

Aanpak

De schuurinbraken onder de aandacht blijven houden van bewoners. Mogelijk extra bewonersavond organiseren. Preventietips verstrekken.

Het keurmerk Veilig Wonen onder de aandacht brengen bij inwoners, zodat men de eigen woonomgeving kan beveiligen tegen inbraken.

Veilig Uitgaan

Huidige situatie

In de gemeente Dinkelland vinden relatief veel delicten plaats in horecagelegenheden. Overlast door horecagelegenheden wordt dan ook ervaren door de bewoners van de gemeente Dinkelland. Ook blijkt uit de politiecijfers dat overlast door horeca is toegenomen in vergelijking tot vorig jaar. Daarnaast zijn er een tweetal horecaconvenanten opgesteld waarin specifieke afspraken zijn gemaakt in het kader van veilig uitgaan.

In Tubbergen is af en toe sprake van overlast na/tijdens het uitgaan. Er zijn regelmatig trainingen met politie en portiers, die een positief resultaat opleveren ten aanzien van de overlast. Ook controleert de politie uitgaansroutes. Uitvoering geven aan het alcoholmatigingsproject. Veel overlast wordt veroorzaakt door dronken jongeren.

Ambitie 2013-2016

Het aantal delicten dient in 2016 te zijn gedaald en af te nemen met 20%.

Aanpak

De horecaconvenanten blijven evalueren en aanpassen daar waar nodig is.

Inventariseren waar precies de overlast vandaan komt.

Trainingen blijven organiseren met politie en portiers. Controles van politie op de uitgaansroutes. Verder uitvoering geven aan het alcoholmatigingsproject.

Jeugd en Alcohol

Huidige situatie

Er wordt nog steeds te veel, te vaak en te jong gedronken. Het is een onderdeel van de heersende cultuur. Om een cultuuromslag te maken is er een Regionaal project Happy Fris, waar alle 14 Twentse gemeenten aan deelnemen en in Tubbergen is er een lokaal project waarbij deze cultuur verandering ingezet moet worden.

In Dinkelland wordt gebruik gemaakt van het activiteitenplan Happy Fris Noordoost Twente. Daarnaast zijn er een tweetal horecaconvenanten opgesteld waarin specifieke afspraken zijn gemaakt over het voorkomen van alcoholmisbruik en het bevorderen van verantwoord alcoholgebruik.

Ambitie 2013-2016

Het is de bedoeling dat jeugd onder de 16 jaar geen alcohol meer drinkt en boven de 16 alcohol met mate drinkt. In het Regeerakkoord is deze leeftijdsgrens opgehoogd naar 18. Dit zullen wij in ons beleid ook aanpassen als dit definitief wordt.

Aanpak

We zullen het lokale lopende project voortzetten tot 1 juli 2014 en vervolgens het project in het huidige beleid verankeren, zodat we de komende jaren door blijven gaan met alcoholmatiging. Er is nog een lange weg te gaan, om de heersende cultuur te veranderen.

De nieuwe drank- en horecawet zal geïmplementeerd worden de komende jaren. Hierbij richten we ons voornamelijk op:

-Opstellen van een handhavingsbeleid- en strategie

-Opstellen van een para commercieel beleid.

-Een regionale pool van BOA’s vormen die de controles bij horeca, evenementen, supermarkten, slijterijen en kantines kunnen uitvoeren.

Accent voor Dinkelland

Hondenpoep

Huidige situatie

Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat veel inwoners overlast ervaren van hondenpoep. Daarnaast komen er bij de gemeente ook rechtstreeks klachten binnen m.b.t. overlast van hondenpoep. Omdat de ergernis hondenpoep in Dinkelland erg hoog staat, is er een pilot gedraaid om de hondenpoep aan te pakken.

Ambitie 2013-2016

Bekeken wordt of het noodzakelijk is om in Tubbergen de pilot ook uit te rollen. De hondenpoep overlast met 20% te verminderen in 2016.

Aanpak

Duidelijk communiceren naar hondenbezitters over de plekken waar honden wel en niet mogen poepen. Meer communiceren over wat een overtreding inhoudt en welke boete erop staat. Mogelijk zichtbare voorzieningen treffen.

Accent voor Tubbergen

Jeugd en drugs

Huidige situatie

Uit de cijfers is niet te lezen dat er drugs overlast is in Tubbergen. Maar als je wat dieper de samenleving in gaat, merk je dat het wel speelt in Tubbergen. Maar dat men er geen melding van maakt, zodat wij daar geen cijfers over hebben. Er zijn al voorlichtingsbijeenkomsten gestart voor jongeren en hun ouders o.a. bij voetbalvereniging TVC. Deze voorlichting wordt samen opgepakt met alcohol voorlichting.

Uit zowel de politiecijfers als de radenbijeenkomst is gebleken dat er in Dinkelland geen of weinig sprake is van drugsoverlast onder de jeugd. Dat neemt niet weg dat dit aspect ook voor Dinkelland een aandachtspunt blijft.

Ambitie 2013-2016

We willen de ervaren drugsoverlast ook in cijfers terug kunnen vinden, zodat wij gericht kunnen inzetten, om de drugsoverlast af te laten nemen. Zodat jongeren gezond kunnen opgroeien.

Aanpak

Voorlichtingsavonden organiseren voor jongeren en voor ouders. Jongeren worden voorgelicht over de gevaren van alcohol/drugs en om te leren nee zeggen. Bij ouders is het vooral van belang om ze wat meer kennis te geven over de drugs. Hoe herken je of jouw kind drugs gebruikt en wat zijn de gevaren van drugs.

Het onderwerp drugs meer ter sprake brengen, zodat inwoners ook vaker met klachten of problemen komen, waar actie op ondernomen kan worden,

5. Organisatie en borging van het beleid

Dit hoofdstuk bevat de uitgangspunten ten aanzien van de organisatorische borging van het beleid. In het bijzonder de ambtelijke en bestuurlijke coördinatie.

5.1 Bestuurlijke inbedding

De gemeenteraad

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor een integrale aanpak bij de totstandkoming van het veiligheidsbeleid ligt bij de raad. De taak van de gemeenteraad is het stellen van kaders en prioriteiten en het scheppen van randvoorwaarden op het gebied van openbare orde en veiligheid. Ook voert de raad controle uit op de uitvoering van het veiligheidsbeleid.

Het college van B&W

Actieve steun en betrokkenheid van het college bij het veiligheidsbeleid is van groot belang. Veiligheid heeft namelijk raakvlakken met bijna alle gemeentelijke werkvelden en loopt dus door alle portefeuilles. Dit betekent dat:

 • -

  De burgemeester de bestuurlijke regisseur van het veiligheidsbeleid is en tevens verantwoordelijk is voor het verkrijgen van structureel draagvlak en medewerking van de politie.

 • -

  Wethouders zorgen ervoor dat het integraal veiligheidsdenken doordringt in hun portefeuille en dat zij functioneren als aanjager voor projecten op hun beleidsterreinen.

5.2 Ambtelijke inbedding

Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid

Veiligheidsbeleid heeft inhoudelijk raakvlakken met veel verschillende beleidsterreinen. Binnen deze beleidsterreinen ligt de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van de integrale veiligheidsaanpak. Dit betekent dat de betreffende gemeentelijk afdelingen voldoende capaciteit en middelen moeten kunnen besteden aan de integrale aanpak en onveiligheid.

De centrale coördinatie ligt bij de afdeling Veiligheid en Handhaving en specifiek bij de beleidsmedewerkers Integrale Veiligheid (2 fte). De ambtelijke coördinatie van de aanpak van specifieke thema’s ligt over het algemeen ook bij de beleidsmedewerkers Integrale veiligheid, maar soms ook op ander plekken in de organisatie.

Door de toegenomen complexiteit van de samenleving, de komst van nieuwe wetgeving, de toegenomen schaalgrootte van ketenpartners en het feit dat veiligheidsproblematiek niet ophoudt bij gemeentegrenzen, is intergemeentelijke samenwerking de laatste jaren steeds noodzakelijker geworden. Daarom vindt er naast interne ambtelijke afstemming ook regelmatig externe afstemming plaats binnen de regio Twente. Met betrekking tot sociale veiligheid gebeurt dit in het platform IVZ en ten aanzien van fysieke veiligheid binnen de Veiligheidsregio Twente.

5.3 Overlegvormen

Er vinden zowel regionaal als lokaal verschillende beleidsmatige en operationeel gerichte overleggen plaats. Hieronder de belangrijkste overleggen op een rijtje:

Bestuurlijk

Districtelijk Veiligheidsoverleg Twente (vanaf 1 januari 2013)

Met de komst van de Landelijke politie verdwijnt het Regionaal College. Wel blijft er een bestuurlijk overleg bestaan. Dit heet straks het Districtelijk veiligheidsoverleg Twente (DVO). In het DVO zitten alle Twentse burgemeesters incl. de Hoofdofficier van Justitie en Politiechef district Twente. Hier worden op het niveau van het nieuwe district (oude regiopolitie Twente) Veiligheidsonderwerpen met elkaar afgestemd.

Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente

De veiligheidsregio is een gemeenschappelijke regeling, zij voert op verzoek van de gemeenten taken uit op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Alle burgemeesters van de gemeenten in Twente komen twee maandelijks samen en vormen het algemeen bestuur. De veiligheidsregio wordt aangestuurd door middel van 'verlengd lokaal bestuur', dit betekent dat elke gemeenteraad invloed heeft op bijvoorbeeld de begroting en daarmee op het beleid dat de veiligheidsregio voert.

Clusterdriehoeksoverleg

Dit is een overleg tussen de burgemeesters van Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen, het Openbaar Ministerie en de clusterchef politie (vanaf 1 januari 2013 chef van (Robuust) team Noord-Oost) waar op strategisch niveau het integrale veiligheidsbeleid van de gemeenten en het beleid van de beide andere partners op elkaar wordt afgestemd.

Lokaal politieoverleg (strategisch en operationeel).

1x in de 2 weken is er een politieoverleg, waarbij de burgemeester samen met teamchef en beleidsmedewerker Integrale Veiligheid de operationele zaken bespreekt. Regelmatig schuift clusterchef politie (vanaf 1 januari 2013 chef van (Robuust) team Noord-Oost) aan voor strategische en beleidsmatige zaken.

Ambtelijk

Regionaal Platform IVZ

Dit platform bestaat uit de beleidsmedewerkers Veiligheid van de veertien Twentse gemeenten en vertegenwoordigers van de regiopolitie Twente, het Openbaar Ministerie en de Provincie Overijssel. Het doel van het Platform IVZ is om structureel samen te werken op het gebied van integrale veiligheid. Sinds 2007 wordt er structureel regionaal samengewerkt binnen het Platform IVZ op diverse veiligheidsthema’s en is er gezamenlijk veel tot stand gebracht

Regionale AOV-overleg

Hier vindt afstemming plaats over alle zaken m.b.t. crisisbeheersing. De deelnemers aan dit overleg zijn: de hulpverleningsdienst Twente, politie Twente en de ambtenaren rampenbestrijding van de 14 gemeenten.

Zorgstructuur

De zorgstructuur is er voor de doelgroep 0-23 jaar en 23+. Een zorgnetwerk is een multidisciplinair overleg van hulpverlenende instanties waar de (multi)problematiek op individueel niveau wordt besproken en gecoördineerd. Uitgangspunt is ketenregie, waardoor een integrale, sluitende aanpak ontstaat en de problematiek effectiever en efficiënter wordt aangepakt.

6. Financiën

Voor de uitvoering van het Veiligheidsbeleid zijn structurele en incidentele middelen beschikbaar. In de jaarlijkse financiële cyclus wordt de besteding van de middelen uitgewerkt.

Het grootste gedeelte zal de kadernota uitgevoerd worden vanuit bestaande budgetten. In het onderstaande overzicht wordt specifiek ingezoomd op het programma “Veiligheid”, waarbij andere afdelingsbudgetten achterwege zijn gelaten.

6.1 Tubbergen

6.2 Dinkelland

Rampenbestrijding

€ 21.300,00

Adviezen openbare orde veiligheid

€ 9428,00

Bijlage 1: Veiligheidsanalyse

Bijlage 2: Veiligheidsstrategie