Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven
CiteertitelNadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervallen door inwerkingtreding Algemene plaatselijke verordening 2015; overgangsbepaling artikel 6:5 niet van toepassing omdat de nadere regels niet zijn vastgesteld krachtens de ingetrokken Algemene plaatselijke verordening 2012 maar op grond van de daaraan voorafgaande verordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2012, art. 6.5 jo 3.3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-201210-06-2015Wijziging wettelijke grondslag

12-12-2011

Gemeenteblad 2012, 1

Raadsbesluit nr. 11B
20-06-200103-01-2012Nieuwe regeling

Gemeenteblad 2001, 5

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven

 

Burgemeester en wethouders van Tubbergen;

Overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de verkeersvrijheid of –veiligheid, de gezondheid, zedelijkheid en de arbeidsomstandigheden van de prostituee geboden is de exploitatie van seksinrichtingen en escortbedrijven aan nadere regels te binden;

Gelet op artikel 3.3.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening

BESLUITEN:

vast te stellen de volgende nadere regels:

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  seksinrichting: een seksinrichting als bedoeld in artikel 3.1.1, sub c van de Algemene Plaatselijke Verordening

 • b.

  escortbedrijf: een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.1.1, sub d van de Algemene Plaatselijke Verordening

 • c.

  verblijfsruimte: een verblijfsruimte als bedoeld in artikel 45 van het Bouwbesluit

 • d.

  werkruimte: een verblijfsruimte waar de feitelijke seksuele dienstverlening plaatsvindt.

Artikel 1.2 Termijn vergunning

De vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt verleend voor de periode van 1 jaar.

Artikel 1.3 Weigeren vergunning; verplichte voorschriften

 • 1.

  De vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt geweigerd indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de paragrafen 3 en 4.

 • 2.

  Aan een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening worden in ieder geval verbonden de voorschriften als genoemd in paragraaf 5.

 

Paragraaf 2 (reserve)

 

Paragraaf 3 Inrichtingseisen seksinrichtingen

Artikel 3.1 Reikwijdte

Het gestelde in deze paragraaf is niet van toepassing op een seksbioscoop en een seksautomatenhal.

Artikel 3.2 Verblijfsruimten

 • 1.

  Tot een seksinrichting moet tenminste behoren:

  • a.

   een verblijfsruimte ingericht als keuken;

  • b.

   een verblijfsruimte ingericht als kleedkamer met per werkruimte een afsluitbare hang- / legkast;

  • c.

   een verblijfsruimte ingericht als dagverblijf met een vloeroppervlakte van ten minste 3,6 m x 3,6 m.

 • 2.

  Samenvoeging van de keuken en het dagverblijf, dan wel de kleedkamer en het dagverblijf, is toegestaan als daarmee, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, een gelijkwaardige situatie wordt bereikt.

 • 3.

  Het dagverblijf, de keuken en de kleedkamer mogen niet voor prostitutiedoeleinden worden gebruikt.

 • 4.

  In het dagverblijf, de keuken en de kleedkamer moet in voldoende mate daglicht kunnen toetreden en vanuit deze verblijfsruimten moet visueel contact met buiten mogelijk zijn.

Artikel 3.3 Werkruimten

 • 1.

  Elke werkruimte moet een vloeroppervlakte hebben van ten minste 8 m², waarvan de breedte ten minste 2 meter is.

 • 2.

  Elke werkruimte moet zijn voorzien van een wasbak met warm en koud stromend water en van heldere witte elektrische verlichting.

Artikel 3.4 Sanitaire voorzieningen

In een seksinrichting moeten tenminste één heren- en één damestoilet en één badruimte aanwezig zijn, met dien verstande dat:

 • a.

  per bouwlaag tenminste één toiletruimte en één badruimte aanwezig dient te zijn;

 • b.

  per vijf werkruimten tenminste één toiletruimte en per tien werkruimten tenminste één badruimte aanwezig dient te zijn.

Artikel 3.5 Overige voorzieningen

 • 1.

  De voorziening voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht in een seksinrichting moet voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit.

 • 2.

  Een seksinrichting moet zijn voorzien van verwarmingsapparatuur als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit waarmee alle besloten ruimten kunnen worden verwarmd.

Artikel 3.6 Sociale veiligheid

 • 1.

  Iedere werkruimte dient voorzien te zijn van een zogenaamd stil alarm.

 • 2.

  De toegangsdeur van een werkruimte mag slechts afsluitbaar zijn als in het prostitutiebedrijf een, voor de overige aanwezige prostituees goed bereikbare, op die deur passende moedersleutel aanwezig is.

Paragraaf 4 Brandveiligheidseisen

Artikel 4.1 Brandveiligheidsvoorschriften

 • 1.

  Voor een seksinrichting met één werkruimte is hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor een seksinrichting met meer dan één werkruimte is hoofdstuk 7, titel 2 van het Bouwbesluit van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De algemene gebruikseisen van hoofdstuk 6 van de Bouwverordening zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Het gebruik van verplaatsbare verwarmingstoestellen is niet toegestaan.

Paragraaf 5 Eisen ten aanzien van de bedrijfsvoering

Artikel 5.1. Algemeen

 • 1.

  Het is verboden vanuit een seksinrichting klanten te werven die zich op of aan de weg bevinden.

 • 2.

  De exploitant en beheerder van een seksinrichting of escortbedrijf zijn verplicht te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs kan worden gevergd om hinder en overlast van bezoekers voor de omgeving te voorkomen of te beperken.

 • 3.

  Het is de exploitant en beheerder van een seksinrichting verboden bezoekers beneden de leeftijd van 18 jaar toegang te verlenen tot de seksinrichting.

Artikel 5.2 Register

 • 1.

  De exploitant en beheerder van een seksinrichting of escortbedrijf zijn verplicht een register bij te houden met daarin opgenomen naam, adres en geboortedatum van alle in het bedrijf werkzame personen.

 • 2.

  De exploitant en beheerder van een seksinrichting of escortbedrijf zijn verplicht het register als bedoeld in het eerste lid op eerste vordering ter inzage te geven aan een ambtenaar van politie.

Artikel 5.3

(reserve)

Artikel 5.4 Bescherming van de gezondheid en het zelfbeschikkingsrecht van de prostituee

 • 1.

  De exploitant en beheerder van een seksinrichting of escortbedrijf zijn verplicht maatregelen te treffen in het belang van de veiligheid, de hygiëne en de bescherming van de gezondheid van de in het prostitutiebedrijf werkzame prostituee, alsmede de bescherming van de volksgezondheid.

 • 2.

  De exploitant en de beheerder van een seksinrichting of escortbedrijf zijn verplicht de in het bedrijf werkzame prostituees in de gelegenheid te stellen zich regelmatig te laten onderzoeken op seksueel overdraagbare aandoeningen overeenkomstig de landelijke richtlijnen van de stichting SOA-bestrijding.

 • 3.

  Indien een arts vast verbonden is aan de seksinrichting of het escortbedrijf, meldt de exploitant of beheerder de naam en adres van deze arts aan de GGD.

 • 4.

  De exploitant en beheerder van een seksinrichting of escortbedrijf zijn verplicht medewerkers van de GGD toegang te verlenen tot het prostitutiebedrijf om voorlichtings- en preventieactiviteiten uit te voeren en voorlichtingsmateriaal te verstrekken gericht op bevordering en instandhouding van de gezondheidssituatie van de in het prostitutiebedrijf werkzame prostituees

 • 5.

  De exploitant en beheerder van een seksinrichting of escortbedrijf zijn verplicht er zorg voor te dragen dat onder de in het prostitutiebedrijf werkzame prostituees voldoende informatie- en voorlichtingsmateriaal in verschillende talen wordt verspreid over de aan prostitutie verbonden gezondheidsrisico's en over de aanwezigheid en bereikbaarheid van instellingen op het gebied van de gezondheidszorg en de hulpverlening.

 • 6.

  De exploitant en beheerder van een seksinrichting of escortbedrijf zijn verplicht een bedrijfsbeleid te voeren waarin de toepassing van veilige sekstechnieken en het zelfbeschikkingsrecht van de prostituee centraal staan

 • 7.

  De in het vorige lid bedoelde verplichting houdt in ieder geval in dat:

  • a.

   in de werkruimten te allen tijde voldoende wettelijk goedgekeurde condooms voor gebruik beschikbaar zijn;

  • b.

   de prostituee het werken zonder condoom mag weigeren;

  • c.

   de prostituee klanten en/of bepaalde diensten mag weigeren;

  • d.

   de prostituee mag weigeren met de klant alcoholhoudende dranken te drinken;

  • e.

   de prostituee niet verplicht kan worden zich geneeskundig te laten onderzoeken

  • f.

   de prostituee het recht heeft op een vrije artsen keuze.

  • g.

   voor een seksinrichting of escortbedrijf geen reclame wordt gemaakt waarbij de garantie wordt gegeven of op andere wijze wordt aangegeven dat de in het bedrijf werkzame prostituees vrij zijn van seksueel overdraagbare aandoeningen;

Paragraaf 6 Inwerkingtreding

Artikel 6.1 Inwerkingtreding

Deze nadere regelen treden in werking op de dag na bekendmaking.

Tubbergen, 29 mei 2001

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

mr. T.P. van Deutekom, A.W.P. van den Berg