Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Verordening op de verblijfsrecreatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de verblijfsrecreatie
CiteertitelVerordening op de verblijfsrecreatie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200828-11-2012Nieuwe regeling

02-07-2007

Gemeenteblad 2007, 20

07.4594

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de verblijfsrecreatie

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni 2007, nr. 07.4594;

gelet op het advies van de commissie Openbare Ruimte c.a.;

gelet op het bepaalde in artikel 149 Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende

Verordening op de verblijfsrecreatie

Artikel 1 Algemene begripsbepalingen

In deze verordening wordt volstaan onder:

 • a.

  kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf;

 • b.

  gereguleerde overnachtingsplaats: een kampeerterrein of een gedeelte van een kampeerterrein, uitsluitend bestemd voor de plaatsing van kampeerauto’s en campers gedurende maximaal 72 uren.

 • c.

  kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, niet zijnde

  • -

   een bouwwerk, waarvoor ingevolge artikel 40 van de Woningwet een bouwvergunning vereist is;

  • -

   een vaartuig;

  • -

   een woonwagen in de zin van de Woningwet,

  • -

   een tent in gebruik voor het houden van bijeenkomsten, tentoonstellingen of voorstellingen;

  • -

   een voertuig in gebruik als directiekeet.

Artikel 2 Vergunning of ontheffing

 • 1.

  Het is verboden om zonder vergunning van burgemeester en wethouders een kampeerterrein op te richten of in werking te hebben.

 • 2.

  Het is verboden om buiten een kampeerterrein een of meer kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden dan wel om buiten een kampeerterrein gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen.

 • 3.

  Van het verbod in het tweede lid kunnen burgemeester en wethouders in verband met een gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste veertien dagen ontheffing verlenen aan of ten behoeve van groepen, organisaties of verenigingen.

 • 4.

  De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden en wordt verleend voor een termijn van maximaal vijf jaar. Indien de vergunning of ontheffing is verleend aan een natuurlijk persoon, dan geldt zij na het overlijden van die persoon nog gedurende maximaal zes maanden voor diens erfgenamen.

Artikel 3 Weigeringsgronden en voorschriften

Een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2 van deze verordening kan worden geweigerd of onder voorschriften worden verleend in het belang van:

 • a.

  landschaps- en natuurwaarden;

 • b.

  de veiligheid van personen of goederen;

 • c.

  de zedelijkheid, gezondheid of hygiëne;

 • d.

  de openbare orde;

 • e.

  het voorkomen of beperken van overlast.

Artikel 4 Relatie met bestemmingsplan

Indien voor het gebied waar de vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2 is aangevraagd een bestemmingsplan geldt, wordt de vergunning of ontheffing geweigerd indien het gebruik van de vergunning of ontheffing in strijd zou zijn met een bestemmingsplan of met de eisen die krachtens zodanig plan zijn gesteld.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen van een vergunning of ontheffing

Het college kan een vergunning of een ontheffing als bedoeld in artikel 2 van de verordening intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  na vergunningverlening blijkt dat de bij de aanvraag verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig zijn dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen indien bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest;

 • b.

  de ontheffing of vergunning in strijd met enig wettelijk voorschrift is gegeven;

 • c.

  blijkt dat de op grond van artikel 3 gegeven voorschriften niet of niet behoorlijk worden nageleefd;

 • d.

  indien daarvan langer dan één jaar geen gebruik is gemaakt.

Artikel 6 Gebruik gereguleerde overnachtingsplaats

Het is verboden om langer dan gedurende tweeënzeventig achtereenvolgende uren een kampeerauto op een gereguleerde overnachtingsplaats te plaatsen of te hebben.

Artikel 7 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van college aangewezen personen.

Artikel 8 Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 9 Overgangsrecht

Op grond van de Wet op openluchtrecreatie (stb. 1994, 300) verleende vergunningen en ontheffingen of vrijstellingen die op 31 december 2007 geldig zijn, worden voor toepassing van deze verordening beschouwd als zijnde een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2. De vergunningen of ontheffingen behouden hun werkingsduur zoals bij verlening is bepaald met een maximum van 5 jaar na 1 januari 2008, waarna zij van rechtswege vervallen.

Artikel 10 Slotbepaling

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening op de verblijfsrecreatie”.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 2 juli 2007.

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste, mr. M.K.M. Stegers