Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Drank- en Horecaverordening Twenterand 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening Twenterand 2013
CiteertitelDrank- en Horecaverordening Twenterand 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Drank- en Horecawet
 2. Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2014Nieuwe regeling

17-12-2013

Gemeentecontact 9 januari 2014

BIS 013.030.0002

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en Horecaverordening Twenterand 2013

Geconsolideerde tekst van de regeling

Nr. 013.030.0002

De raad van de gemeente Twenterand;

gelezen het voorstel van de burgemeester van de gemeente Twenterand;

gelet op de artikelen 4, eerste tot en met derde lid en 25a, 25b, 25c en 25d van de Drank- en Horecawet;

vast te stellen de volgende verordening ter voorkoming van oneerlijke concurrentie tussen para commerciële rechtspersonen en commerciële horecabedrijven.

besluit:

vast te stellen de volgende

Drank- en Horecaverordening Twenterand 2013

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  alcoholhoudende drank,

 • 2.

  horecabedrijf,

 • 3.

  horecalokaliteit,

 • 4.

  inrichting,

 • 5.

  para commerciële rechtspersoon,

 • 6.

  sterke drank,

 • 7.

  slijtersbedrijf en

 • 8.

  zwak-alcoholhoudende drank,

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

Hoofdstuk 2 Reguleren para commerciële rechtspersonen

Artikel 2 Reguleren para commerciële rechtspersonen

1. Een para commercieel rechtspersoon kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken op:

a. maandag tot en met donderdag vanaf 16:00 uur tot 24:00 uur;

b. vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 12:00 uur tot 24:00 uur.

2. Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, als dit zou leiden tot oneerlijke mededinging.

3. Een para commercieel rechtspersoon kan tijdens maximaal 6 bijeenkomsten per jaar van persoonlijke aard die gericht zijn op personen welke bij de activiteiten van de  desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, in afwijking van het tweede lid, alcoholhoudende drank verstrekken.

4. Een para commercieel rechtspersoon doet uiterlijk twee weken voor een bijeenkomst als bedoeld in het derde lid melding hiervan aan de burgemeester.

a. De melding moet 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst, schriftelijk of digitaal bij de burgemeester zijn doorgegeven.

b. In de melding moeten de volgende gegevens staan

1.  adresgegevens van de inrichting;

2.  datum bijeenkomst;

3.  tijdstip bijeenkomst;

4.  inhoud bijeenkomst.

c.  De burgemeester kan aan de gemelde bijeenkomst nadere voorschriften en/of beperkingen verbinden.

5. Er mag uitsluitend zwak alcoholhoudende drank worden verstrekt.

Hoofdstuk 3 Beperkingen voor horecabedrijven en slijstersbedrijven

Artikel 3 Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven

Gereserveerd.

Hoofdstuk 4 Koppeling toegang en leeftijden

Artikel 4 Koppeling toegang en leeftijden

Gereserveerd.

Hoofdstuk 5 Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven

Artikel 5 Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven

Gereserveerd.

Hoofdstuk 6 Prijsacties verbod happy hours

Artikel 6 Verbod happy hours

Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk wordt gevraagd.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Drank- en Horecaverordening Twenterand 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Twenterand  op 17 december 2013.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

drs. R.J.M. Ros, ir. C.L. Visser

Toelichting 1 Toelichting

Algemeen

Inleiding

Deze verordening bevat medebewindbepalingen die zijn gebaseerd op de artikelen 4, 25a, 25b, 25c en 25d van de Drank- en Horecawet (DHW).

Oneerlijke mededinging

De op basis van artikel 4 van de DHW door gemeente te stellen regels over de para commerciële horecabedrijven dienen ter voorkoming van oneerlijke mededinging. In de memorie van toelichting. Kamerstukken II 2008/09, nummer 3, blz. 10) staat dat de regering er van uitgaat dat de gemeenten de belangrijke maatschappelijke functie van de verschillende para commerciële instellingen in acht nemen en geen onnodige beperkingen opleggen daar waar de mededinging niet in het geding is en er geen sprake is van onverantwoorde verstrekking van alcohol, met name aan jongeren. Het is niet mogelijk om beperkingen op te leggen die iedere mededinging met de reguliere horeca tegengaan.

De gemeenteraad treedt dan buiten de bevoegdheidsgrondslag van de DHW.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepaling

De begripsbepalingen uit de DHW werken door in de op de DHW gebaseerde regelgeving.

Artikel 2 Regulering para commerciële rechtspersonen

Op grond van artikel 4, eerste lid en derde lid, onder a, van de DHW moet geregeld worden gedurende welke tijden in de inrichting alcoholhoudende drank mag worden verstrekt. Met andere woorden, de schenktijden voor alcoholhoudende dranken moeten geregeld worden.

Op grond van artikel 4, eerste lid en derde lid, onder b en c, van de DHW moetenregels gesteld worden over door para commerciële rechtspersonen in de inrichting tehouden bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. Uiteraard alleen voor zover er tijdens deze bijeenkomsten alcoholhoudende drank wordt verstrekt door de para commerciële rechtspersoon.

Met bijeenkomsten van persoonlijke aard wordt gedoeld op: bijeenkomsten, waarbij meestal alcoholhoudende drank wordt genuttigd, die geen direct verband houden met de activiteiten van de desbetreffende para commerciële instelling, zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties en verjaardagen. Voorgesteld wordt maximaal 6 activiteiten toe te staan. Daarmee zijn de activiteiten nog incidenteel en ondergeschikt aan de hoofddoelstelling, is er geen sprake van strijd met het bestemmingsplan, worden er toch nog inkomsten gegenereerd, dit mede gelet op de vermindering van de subsidie en bestaat er, naar de huidige verwachting, geen oneerlijke concurrentie. Wel dienen verenigingen, indien ze hiervan gebruik wensen te maken, na te gaan of men dan nog wel recht heeft op zogenaamde vrijstellingen van de Belastingdienst, bijvoorbeeld de zogenaamde kantinevrijstelling.

Artikel 3 Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven

Gereserveerd

Artikel 4 Koppeling toegang aan leeftijden

Gereserveerd

Artikel 5 Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven

Gereserveerd.

Artikel 6 Verbod happy hours

Artikel 25d van de Drank- en Horecawet biedt gemeenten de mogelijkheid prijsacties, zoals happy hours, gedeeltelijk te beperken. Happy hours zijn doorgaans afgebakende tijden (enkele uren, één dag in de week) waarop alcohol tegen een gereduceerd tarief wordt aangeboden. In veel gemeenten zijn er uitgaansgelegenheden waar happy hours worden georganiseerd. De maatregel kan – zo bepaalt de Drank- en Horecawet - alleen betrekking hebben op het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

Met dit artikel kan de gemeente bijvoorbeeld ook prijsacties als ‘2 drankjes voor de prijs van 1’ verbieden. Ook kan men er bepaalde arrangementen mee tegengaan, zoals één avond onbeperkt drinken voor € 15, althans als het onbeperkt drinken gedurende één avond normaal gesproken voor meer dan € 25 wordt aangeboden en er in het kader van een actie tijdelijk een prijs van € 15 wordt gevraagd. De zogenaamde ladies nights (avonden waarop vrouwen gratis mogen drinken) worden met dit artikel ook verboden.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Artikel spreekt voor zich

Artikel 8 Citeertitel

Artikel spreekt voor zich