Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Reglement basisregistratie personen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement basisregistratie personen 2014
CiteertitelReglement basisregistratie personen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpReglement basisregisstratie personen 2014
Externe bijlagenBijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Er behoren vier bijlagen bij het Reglement

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Verordening basisregistratie personen 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening basisregistratie personen 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2014Nieuwe regeling

19-08-2014

Oostermoer

Niet bekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Basisregistratie personen 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo;

gelet op de Wet basisregistratie personen, de Wet bescherming persoonsgegevens en de verordening basisregistratie personen 2014;

besluiten vast te stellen het:

Reglement Basisregistratie personen 2014

Artikel 1 - Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 • a.

  De wet: de Wet basisregistratie personen (Wet BRP, Stb. 2013, nr. 315);

 • b.

  Verordening BRP: de verordening basisregistratie personen;

 • c.

  GBA beheerregeling: de beheerregeling als bedoeld in artikel 14 wet GBA;

 • d.

  BRP: de basisregistratie personen

 • e.

  Verantwoordelijke: het College van Burgemeester en Wethouders;

 • f.

  Beheerder: degene die op grond van de GBA beheerregeling is aangewezen als beheerder;

 • g.

  Bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of eengedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de basisregistratie personen wordt gevoerd;

 • h.

  Ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de BRP is opgenomen, als bedoeld in art. 1.1, lid e van de wet

 • i.

  Gebruiker: overheidsorganen en derden

Artikel 2 - Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 3.8 van de Wet worden bestanden van de BRP in verband gebracht met andere gemeentelijke registraties. Het doel is de verwerking van persoonsgegevens.

Inbijlage 1Bijlage 1worden:

 • ·

  de betreffende afdelingen c.q. registraties benoemd,

 • ·

  de betreffende gegevens omschreven

 • ·

  het doel omschreven waarvoor de gegevensuitwisseling plaatsvindt

 • ·

  de beheerder van deze verwerkingen benoemd

Aan de beheerder(s) van de gemeentelijke registratie(s) als genoemd in bijlage 1 worden:

 • a.

  gegevens verstrekt vanuit de BRP en opgenomen in de betreffende registratie, waarbij een afnemersindicatie wordt geplaatst;

 • b.

  gegevens verstrekt indien de onder a genoemde gegevens wijziging ondergaan en waar de afnemersindicatie voorkomt.

De gebruikers van de gegevens verklaren strikte geheimhouding over de ontvangen gegevens en dat zij vertrouwelijk en op verantwoorde wijze omgaan met de ter beschikking gestelde gegevens.

Artikel 3 - Rechtstreekse toegang tot de BRP

Rechtstreekse toegang tot de BRP hebben:

 • a.

  de informatiebeheerder;

 • b.

  de door het college aangewezen medewerkers van de afdeling Publiekszaken;

 • c.

  de door de concernmanager Publiekszaken of diens vervanger aangewezen tijdelijke krachten en stagiaires werkzaam c.q. stage lopend bij de afdeling Publiekszaken;

 • d.

  de in de bijlage 2Bijlage 2vermelde binnengemeentelijke afnemers voor wat betreft de in deze bijlage genoemde gegevens en onder vermelding van welk doel;

Artikel 4 - Verstrekking aan binnengemeentelijke gebruikers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Aan de in bijlage 3Bijlage 3vermelde binnengemeentelijke afnemers worden systematisch en incidenteel de in deze bijlage genoemde gegevens verstrekt ten behoeve van het in deze bijlage genoemde doel.

De gebruikers van de gegevens verklaren strikte geheimhouding over de ontvangen gegevens en dat zij vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om gaan met de ter beschikking gestelde gegevens.

Artikel 5 - Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 3.9, van de Wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 3.3 en 3.6 van de Wet, op schriftelijk verzoek gegevens worden verstrekt aan:

 • ·

  natuurlijke personen;

 • ·

  de in de bijlage 4Bijlage 4vermelde rechtspersonen ten behoeve van de in deze bijlage genoemde doelen.

Gegevensverstrekking als genoemd in dit artikel vindt niet plaats indien het vermoeden bestaat dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevene onevenredig wordt geschaad.

Artikel 6 - Geheimhouding van gegevens

De in de artikelen 4 en 5 bedoelde gegevensverstrekking vindt plaats met inachtneming van het in de Wet BRP vastgelegde ten aanzien van de geheimhouding van gegevens.

Artikel 7 - Terugmeldplicht

De in de artikelen 2 t/m 4 genoemde binnengemeentelijke gebruikers en de in artikel 5 genoemde natuurlijke en rechtspersonen die gerede twijfel hebben over de juistheid van de verstrekte gegevens uit de basisregistratie (authentiek en niet-authentiek) doen hiervan mededeling aan de informatiebeheerder BRP. Voor de uitvoering van deze procedure wordt verwezen naar het Handboek Beveiliging GBA, procedure 19.

Artikel 8 - Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vast te stellen beveiligingsplan.

Artikel 9 - Onvoorziene gevallen

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin dit reglement niet voorziet beslist de beheerder.

Artikel 10 - Wijzigingen

De beheerder is bevoegd de bij dit Reglement behorende bijlagen 1 tot en met 4 vast te stellen en te wijzigen.

Artikel 11 - Slotbepalingen

 • 1.

  Het GBA Reglement van 15 december 2009 wordt ingetrokken op de datum van inwerkingtreding van dit reglement.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als "Reglement BRP 2014".

 • 3.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin zij is bekend gemaakt.

 • 4.

  Het reglement ligt ter inzage bij de informatiebeheerder BRP.

 

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, op 19 augustus 2014.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

………………….. ………………….