Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Uden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode politieke ambtsdragers gemeente Uden
CiteertitelGedragscode politieke ambtsdragers gemeente Uden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 15 lid 3, 41c lid en 69 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2011Nieuwe regeling

07-07-2011

Infopagina 20-07-2011

2011/2640

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Uden

 

 

 

Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Uden

1. Kernbegrippen integriteit van politieke ambtsdragers

Leden van het dagelijks en algemeen bestuur van de gemeente Uden stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente Uden en in het verlengde daarvan, die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer. Integriteit van politieke ambtsdragers houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen.

Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders dan wel aan de gemeenteraad, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers hun functie vervullen. Navolgende kernbegrippen zijn daarbij leidend en plaatst integriteit van politieke ambtsdragers in een breder perspectief.

Dienstbaarheid

Het handelen van een politieke ambtsdrager is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente, de provincie of het waterschap en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.

Functionaliteit

Het handelen van een politieke ambtsdrager heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

Onafhankelijkheid

Het handelen van een politieke ambtsdrager wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

Openheid

Het handelen van een politieke ambtsdrager is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de politieke ambtsdrager en zijn beweegredenen daarbij.

Betrouwbaarheid

Op een politieke ambtsdrager moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

Zorgvuldigheid

Het handelen van een politieke ambtsdrager is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken. 

2. Gedragscode voor politieke ambtsdragers van de gemeente Uden

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Deze gedragscode geldt voor politieke ambtsdragers, zijnde de leden van de gemeenteraad, de leden van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de raadscommissieleden niet zijnde de raadsleden, van de gemeente Uden tenzij uit de tekst van een gedragsregel anders blijkt.

 • 2.

  In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is vindt bespreking plaats in het college of de gemeenteraad.

 • 3.

  De code is openbaar en voor iedereen makkelijk toegankelijk.

 • 4.

  Politieke ambtsdragers ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

 • 5.

  Een politieke ambtsdrager is aanspreekbaar op de naleving van deze code.

Artikel 2 Belangenverstrengeling

 • 1.

  Een politieke ambtsdrager doet opgave van zijn financiële belangen overeenkomstig de procedure melding van financiële belangen conform de bijlage behorende bij deze gedragscode.

 • 2.

  Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt de politieke ambtsdrager (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 3.

  Een oud-politieke ambtsdrager wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente Uden, waaraan hij verbonden was.

 • 4.

  Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een politieke ambtsdrager over een onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat.

 • 5.

  Een politieke ambtsdrager die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan de gemeente Uden, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

 • 6.

  Een politieke ambtsdrager neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente Uden geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

 • 7.

  Een politieke ambtsdrager vervult geen nevenfuncties die een structureel risico vormen voor een integere invulling van de politieke functie.

 • 8.

  Een politieke ambtsdrager geeft ten behoeve van de openbaarmaking van alle van zijn nevenfuncties en q.q.-nevenfuncties aan voor welke organisatie de functies worden verricht, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd dan wel onbezoldigd zijn.*

 • 9.

  Een politieke ambtsdrager behoudt geen inkomsten uit een q.q.-nevenfunctie (tenzij dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan). De inkomsten komen ten goede aan de kas van de gemeente. Voor een voltijds bestuurder vindt verrekening plaats met inkomsten uit niet aan het ambt gebonden nevenfuncties.*

(* zie ook Gemeentewet artt. 41b, 44, 66 en 67)

Artikel 3 Informatie

 • 1.

  Een politieke ambtsdrager gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn.

 • 2.

  Een politieke ambtsdrager houdt geen informatie achter.

 • 3.

  Een politieke ambtsdrager verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is.

 • 4.

  Een politieke ambtsdrager maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

 • 5.

  Een politieke ambtsdrager gaat verantwoord om met de e-mail- en internetfaciliteiten van de gemeente Uden.

Artikel 4 Geschenken, diensten en uitnodigingen

 • 1.

  Een politieke ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In onderhandelingssituaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden geschenken of andere voordelen.

 • 2.

  Geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 25,- vertegenwoordigen, worden gemeld en geregistreerd.

 • 3.

  Geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50,- vertegenwoordigen zijn eigendom van de gemeente Uden. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht. Geschenken en giften die een waarde van € 50,- of minder vertegenwoordigen kunnen worden behouden.

 • 4.

  Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, meldt een politieke ambtsdrager dit in het bestuursorgaan waarvan hij deel uit maakt, waarna een besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen.

 • 5.

  Aanbiedingen voor privéwerkzaamheden of kortingen op privégoederen worden niet geaccepteerd.

 • 6.

  Een politieke ambtsdrager bespreekt in het bestuursorgaan waar hij deel van uit maakt uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden.

Artikel 5 Voorzieningen, bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen en buitenlandse dienstreizen

 • 1.

  Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. Een politieke ambtsdrager is terughoudend bij het in rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek bevinden.

 • 2.

  Een politieke ambtsdrager declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 • 3.

  Een politieke ambtsdrager die het voornemen heeft uit hoofde van zijn functie een buitenlandse reis (daaronder valt ook een reis naar de landen van het Koninkrijk in de Caraïben en de BES eilanden) te maken of is uitgenodigd voor een buitenlandse reis of werkbezoek op kosten van derden, heeft vooraf toestemming nodig van het bestuursorgaan waar hij deel van uit maakt. Het gemeentelijke belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming. Indien het toestemming aan een bestuurder betreft wordt de gemeenteraad van de besluitvorming in het college op de hoogte gesteld.

 • 4.

  Een politieke ambtsdrager meldt het voornemen tot een buitenlandse reis of een uitnodiging daartoe in het bestuursorgaan waar hij deel van uit maakt en verschaft daarbij informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap, de geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan.

 • 5.

  Het ten laste van de gemeente Uden meereizen van de partner van een politieke ambtsdrager naar en in het buitenland is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente Uden daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming betrokken.

 • 6.

  Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden op kosten van de gemeente Uden is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is weliswaar niet verboden, maar wordt in het algemeen ontraden. In ieder geval wordt dit bij de besluitvorming betrokken.

 • 7.

  Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden is slechts beperkt toegestaan en moet betrokken worden bij de besluitvorming. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van de politieke ambtsdrager.

 • 8.

  Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privédoeleinden is niet toegestaan, tenzij het betreft de bruikleen van fax, mobiele telefoon, computer of andere apparatuur die mede voor privédoeleinden kan worden gebruikt.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Uden,

in zijn openbare vergadering van 7 juli 2011.

de griffier,

drs. M.A.H. Heffels

de voorzitter,

drs. H.A.G. Hellegers

Bijlage behorende bij de Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Uden

Procedure melding financiële belangen politieke ambtsdragers

van de gemeente Uden

Doel procedure

Artikel 1

Deze procedure heeft ten doel te regelen op welke wijze financiële belangen dienen te worden gemeld door politieke ambtsdragers, die de belangen van de dienst kunnen raken en/ of waardoor een (bijzonder) risico op financiële belangenverstrengeling kan ontstaan (basis: artikel 2, lid 1, gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Uden).

Hierbij kan het gaan om het bezit van effecten, koersgevoelige informatie, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond als ook om financiële deelneming in ondernemingen en schulden.

Wijze van melding

Artikel 2
 • 1.

  De politieke ambtsdrager meldt jaarlijks vóór 15 januari van elk jaar schriftelijk zijn of haar financiële belangen en/ of bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken.

 • 2.

  De schriftelijke melding wordt vertrouwelijk gedaan aan de gemeentesecretaris (voor collegeleden en burgemeester) dan wel griffier (voor raadsleden en raadscommissieleden niet zijnde raadsleden).

 • 3.

  Van de schriftelijke meldingen wordt een apart vertrouwelijk register bijgehouden die uitsluitend mag worden ingezien door de burgemeester, de wethouders, de raadsleden, de griffier en de gemeentesecretaris.

Opvraag nadere gegevens

Artikel 3

De betreffende politieke ambtsdrager dient, indien dit noodzakelijk is voor het beoordelen of de gemelde belangen en bezittingen een risico opleveren in de werkzaamheden van de politieke ambtsdrager, alle informatie te verschaffen die nodig is.