Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregel cultureel en volkscultureel programma

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel cultureel en volkscultureel programma
CiteertitelBeleidsregel cultureel en volkscultureel programma
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Beleidsregel vervangt beleidsregel theater

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Wet Bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-201201-01-2012Nieuwe regeling

20-12-2011

Udens Weekblad 11-01-2012

College 20-12-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel cultureel en volkscultureel programma

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden;

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2012;

b e s l u i t

vast te stellen de

Beleidsregel Cultureel en volkscultureel programma

Artikel 1. Instelling

Heven Theater Markant Exploitatie BV kan worden gesubsidieerd op grond van deze beleidsregel.

Artikel 2. Subsidiebedrag

De bijdrage van de gemeente in de uitvoering van het culturele programma bedraagt maximaal € 762.042,- en de bijdrage in de uitvoering van het volksculturele programma bedraagt maximaal € 100.000,- voor de uitvoering ervan in de subsidiejaren 2012 t/m 2018, daarna € 50.000,- in de subsidiejaren 2019 t/m 2026, met ingang van 1 januari 2012 jaarlijks te vermeerderen met de CPI Index Alle Huishoudens. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil per 1 juli 2011.

Artikel 2. Doel

Het realiseren van een divers aanbod van voorstellingen in een volwaardige theatervoorziening; het bieden van twee programma’s waarin diverse professionele en niet professionele theaterdisciplines aan bod komen, gericht op een breed publiek waarvan schoolgaande jeugd in elk geval onderdeel uitmaakt en waarbij gestreefd wordt naar een gemiddelde zaalbezetting van 60%:

Cultureel programma: binnen dit programma passen professionele podiumkunsten. Met het programma worden minimaal 120 voorstellingen georganiseerd in de volgende genres en percentages:

Amateurkunst 1 %

Cabaret en kleinkunst 22 %

Dans en Beweging 5 %

Klassieke muziek 5 %

Musical en operette 20 %

Opera en muziektheater 2 %

Overig professioneel 3 %

Populaire muziek 30 %

Toneel 12 %

Totaal 100 %

Volkscultureel programma: binnen dit programma passen (podium)voorstellingen en evenementen, georganiseerd door zowel amateur– als professionele instellingen. Met het programma worden minimaal 50 voorstellingen/ evenementen georganiseerd in de volgende genres en percentages:

Kunst en cultuur 32 %

Carnaval 24 %

Sport 18 %

Recreatie 10 %

Voorstellingen door Udense onderwijsinstellingen 12 %

Overigen 4 %

Totaal 100 %

Artikel 4. Uitgangspunten

De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan het bereiken van gemeentelijk beleid (zoals geformuleerd onder subparagraaf ‘doel’). (De exploitant van) het theater komt, door activiteiten te verrichten die passen binnen dit beleid, voor deze subsidie in aanmerking indien activiteitenplan en begroting hierin voorzien.

Artikel 5: Grondslagen

Gesubsidieerd worden alle werkzaamheden die verricht moeten worden om voorstellingen te organiseren. Het in rekening brengen van huur- c.q. gebruikskosten aan gebruikers komt op grond van deze beleidsregel niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 6: Intrekking beleidsregel

De Beleidsregel Theater wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel cultureel en volkscultureel programma.

Uden, 20 december 2011

Burgemeester en wethouders van Uden

mr. J.M. Smarius drs. H.A.G. Hellegers

secretaris burgemeester