Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregels ten behoeve van de inzameling van kerstbomen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ten behoeve van de inzameling van kerstbomen
CiteertitelBeleidsregels ten behoeve van de inzameling van kerstbomen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Uden, artikel 4.2.2.5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2006Nieuwe regeling

24-01-2006

Infopagina 15-11-2006

College 24-01-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ten behoeve van de inzameling van kerstbomen

 

 

Inleiding

De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Uden geeft aan dat het College van Burgemeester en wethouders inzamelvergunningen kan verstrekken voor de inzameling van kerstbomen. De gemeente is niet verplicht om inzamelvergunningen te verstrekken, maar wel bevoegd. Zij kan ook kiezen om de inzameling uit te laten voeren door een erkende afvalinzamelaar.

Om inzamelvergunningen te kunnen verstrekken zijn nadere regels van groot belang. Zij voorkomen dat er ongelijke behandeling plaats vindt tussen de verschillende aanvragers, dat eenduidige voorlichting aan burgers en inzamelaars verstrekt kan worden en dat de gemeente een juridische basis heeft op grond waarvan zij aanvragen kan honoreren, weigeren en opgetreden kan worden in de zin van handhaving.

In dit stuk worden de huidige werkwijze, knelpunten, doelstellingen, wet- en regelgeving, opties en het voorstel aangegeven.

Inzamelen: Het in ontvangst nemen, ophalen, sorteren en/of samenvoegen van afvalstoffen om deze verder te vervoeren.

Wet- en regelgeving

Het inzamelen van kerstbomen valt onder het gemeentelijk bevoegd gezag. Op het inzamelen van kerstbomen (huishoudelijke afvalstoffen), ook al is het eenmalig, is artikel 4.2.2.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening van toepassing:

Artikel 4.2.2.5 Inzamelverboden huishoudelijk afval behoudens vergunning

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het College van burgemeester en wethouders huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

 • 2.

  De vergunning kan worden geweigerd in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen.

Op grond van artikel 1.4 APV kunnen aan een vergunning, waaronder een inzamelvergunning, voorschriften worden verbonden.

Als de inzamelaar bij bedrijven inzamelt, benodigt hij ook een vermelding op de landelijke lijst voor Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB-lijst).

De gemeente Uden heeft een Verordening op de heffing en de invordering van leges, vastgesteld in oktober 2005. In hoofdstuk 15 Diversen, artikel 15.8.1 wordt aangegeven dat het tarief voor een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van huishoudelijk afval en grof huisvuil als bedoeld in de artikel 4.2.2.5 van de APV € 83,00 bedraagt. Vrijstelling voor artikel 15.8.1 wordt niet in de verordening benoemd.

Doelstellingen

Het opstellen van nadere regels heeft tot doel om ongewenste, illegale en vooral onveilige situaties te voorkomen of te beëindigen. Daarmee wordt ook beoogd dat de leefbaarheid in de woonwijk niet verslechtert en er geen overlast of ongemak ontstaat.

De doelgroep behoort tot natuurlijke rechtspersonen, verenigingen of charitatieve instellingen.

Huidige werkwijze

De bewoners van de gemeente Uden verwijderen hun kerstbomen oftewel door ze te verkleinen en middels de groene kliko aan te bieden, het zelf naar de milieustraat of de groenverwerker Ciclo te Uden te vervoeren of aan te bieden aan een vereniging die een vergunning voor het maken van een vreugdevuur heeft.

De ambtenaren hebben geen verzoeken of vragen ontvangen om een dergelijke inzameling op te starten. Hierdoor lijkt het dat de burgers geen prangende behoefte hebben aan een aparte kerstbomeninzameling. Uiteraard wordt de service aan de burgers hiermee verhoogd, maar wel met financiële consequenties.

Knelpunten

Jaarlijks wordt een 20-tal kerstbomen ergens langs de weg of in de berm gevonden. maar dit wordt bij de ambtenaren niet als een zodanig probleem ondervonden dat daar een wijziging in inzamelmethode noodzakelijk is (bv. aparte huis-aan-huis inzameling).

Voor het maken van een vreugdevuur (stoken in open lucht) is een stookvergunning noodzakelijk. Het inzamelen van kerstbomen hiervoor benodigd een inzamelvergunning. Om een inzamelvergunning te kunnen verlenen, dienen regels vastgesteld te zijn door het College. Voor het vast stellen van deze regels is dit document ontwikkeld.

Opties inzamelstructuur

Voor een inzamelstructuur van kerstbomen heeft de gemeente keuze uit een aantal mogelijkheden of varianten:

 • a.

  milieustraat als brengpunt is voldoende;

 • b.

  de groenverwerker ciclo als brengpunt is voldoende:

 • c.

  inzamelvergunning(en) verlenen aan een ieder die aan de toetsingscriteria voldoet;

 • d.

  een beperkt aantal inzamelaars toestaan in de gemeente Uden;

 • e.

  de inzamelaar naast een brengpunt het zelf ophalen toestaan;

 • f.

  de inzamelvergunning voor een bepaalde tijd gunnen.

Hieronder volgt een opsomming van voor- en nadelen per genoemde optie:

Opties

Voordelen

Nadelen

a.Milieustraat of groenverwerker Ciclo is voldoende

-Burgers en gemeentepersoneel hoeven alleen op de hoogte te zijn van dit brengpunt

-Burgers kunnen niet kiezen.

-Service aan de burgers is beperkt door het bieden van maar 1 mogelijkheid.

-Burgers moeten het afval zelf wegbrengen.

b.Inzamelvergunning aan eenieder die voldoet aan de eisen.

-meer mensen/instellingen krijgen de kans om kerstbomen in te zamelen.

-Burgers en gemeentepersoneel moeten op de hoogte zijn van de verschillende mogelijkheden.

-Verminderde inzichtelijkheid door spreiding van de afvalstroom over verschillende inzamelaars.

-Meer personen/instellingen te controleren.

c.Brengen en halen toestaan.

-Verhoogde service aan de burger

-Inzameling van een grotere hoeveelheid kerstbomen

-Burgers bieden mogelijk de kerstboom niet leeg van kerstdecoraties aan.

d.Inzamelvergunning voor bepaalde tijd

-Betere beheersbaarheid (inzicht wie in het betreffende jaar inzamelt)

-Meer tijd nodig voor het behandelen van de aanvragen en het verlenen van de inzamelvergunningen.

e.Beperkt aantal inzamelaars in Uden

-Meer kerstbomen voor de inzamelaars (te verdelen over een beperkt aantal inzamelaars)

-Betere handhaafbaarheid (door beperktere aantallen)

-Slechts een paar inzamelaars wordt de kans geboden om mee te dingen.

Kosten per inzamelmethode

Kerstbomen kunnen op verschillende wijze worden ingezameld. De varianten worden hieronder opgesomd. Per variant wordt tevens een inschatting gemaakt van de te maken kosten.

 • 1.

  Huidige werkwijze Burgers brengen de kerstbomen zelf naar de milieustraat of Ciclo. Sommige verkleinen de kerstboom en voeren de boom middels de groene kliko af. Een enkele buurtvereniging organiseert een vreugdevuur van bomen uit de wijk. Meerkosten: geen

 • 2.

  Kerstbomen h-a-h ophalen Gemeente Uden heeft ca. 17.500 huisaansluitingen. Dit zijn ca. 9.000 kerstbomen (inschatting 50%). In ca. 225 uren in te zamelen. Meerkosten: Uurtarief is ca. € 100,00 (twee personen en wagen). Dit komt neer op € 22.500,00 per jaar.

 • 3.

  Kerstbomen middels verzamelplekken ophalen Ca. 20 locaties (ca. 450 kerstbomen/locatie), 5 uren per locatie. Kosten = € 10.000,00 per jaar.

 • 4.

  Kerstbomen middels wijkpunten inzamelen Ca. 12 locaties (ca. 750 kerstbomen/locatie), 8 uren per locatie. Kosten = € 9.600,00 per jaar.

 • 5.

  Kleine beloning voor burger voor het brengen van kerstbomen Sommige gemeenten geven € 0,50 per boom of een lot (prijs is fiets). Dit zijn kosten die bovenop optie 3 of 4 komen, omdat alsnog verzamelplekken gecreëerd moeten worden en alsnog de bomen opgeladen moeten worden op de wagens.

 • 6.

  Bewoners en kinderen bomen laten inzamelen en aanleveren bij bv scouting en een vreugdevuur laten maken (stookvergunning aanvragen bij milieu, inzamelvergunning bij stadsbeheer). Kosten = manuur t.g.v. verzorgen inzamel- en stookvergunning.

 • 7.

  Bomen ter plaatse versnipperen en snippers afvoeren Bewoners bieden bomen huis-aan-huis aan, versnipperaar versnippert aan huis en voert de snippers af naar ciclo. Kluiten niet versnipperen, maar wel afvoeren. Benodigde tijd: 80 uur. Kosten € 8.000,00 per jaar.

Het werkprogramma van de buitendienst biedt op basis van de huidige personele bezetting geen mogelijkheid om extra werk van 100 tot 225 uren toe te voegen.

Naast het net genoemde feit van extra werk zijn er ook extra kosten verbonden aan een andere wijze van inzamelen. Dat betekent lastenverzwaring voor de burgers. Vanuit de burgers zijn geen signalen ontvangen die aangeven dat er behoefte is aan een aparte kerstbomeninzameling.

Toetsingscriteria

De aanvrager dient in de aanvraag voor een inzamelvergunning aan te geven op welke verantwoorde en doelmatige wijze de inzameling en het transport geregeld zijn.

De kerstbomen mogen alleen door de aanvrager van de inzamelvergunning worden ingezameld op de daartoe aangegeven locatie(s) en/of één dag huis-aan-huis inzamelen.

Voorstel

Inzamelvergunning kerstbomen

Het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en grof afval is een activiteit die meestal een meer continu karakter heeft. Het maken van een vreugdevuur van kerstbomen is een eenmalige gebeurtenis per jaar. Vanwege de eenmaligheid wordt voorgesteld om de aanvraag voor deze inzamelvergunning vrij te stellen van legeskosten. De inzameling van kerstbomen dient uiteraard op een veilige en verantwoorde wijze plaats te vinden.

Op grond van hierboven genoemde redenen wordt de volgende werkwijze voorgesteld:

 • 1.

  de inzameling gebeurt conform de Algemene Plaatselijke Verordening;

 • 2.

  er worden uitsluitend kerstbomen ingezameld;

 • 3.

  de vergunning wordt voor een vreugdevuur verstrekt;

 • 4.

  de inzameling mag via een brengsysteem en haalsysteem worden uitgevoerd;

 • 5.

  de inzameling gebeurt door een natuurlijk rechtspersoon;

 • 6.

  de inzamelaar is eindverantwoordelijke voor de verwijdering van de kerstbomen;

 • 7.

  het verkrijgen van een inzamelvergunning wordt vrijgesteld van legeskosten.

  • Communicatieplan

Om eenieder de mogelijkheid te bieden om een inzamelvergunning aan te vragen, wordt een artikel in het Udens Weekblad gepubliceerd. Daarnaast zal ook de gemeentelijke informatie op internet hierop worden aangepast. Om de burgers op de hoogte te brengen van hun keuzemogelijkheid verzorgen de inzamelaars zelf hun publicatie. De betrokken ambtenaren (receptie, balie bouwen en wonen, administratie stadsbeheer en milieustraat) zullen geïnstrueerd worden.

Samengevat is dat:

 • -

  artikel in Udens Weekblad;

 • -

  informatie op de gemeentelijke website;

 • -

  instructie aan betrokken gemeentepersoneel.

De te volgen juridische procedure

Voor het vaststellen van deze beleidsregels moet de procedure van de algemene Wet bestuursrecht worden gevolgd:

 • -

  na vaststelling van het College worden de beleidsregels bekend gemaakt in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. Volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke inhoud;

 • -

  na bekendmaking treden de beleidsregels in werking.

De beleidsregel worden vervolgens gekwalificeerd als besluit.

Voor het verlenen van een inzamelvergunning hoort de openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht te worden gevolgd.

Bijlagen:

 • 1.

  Voorschriftenpakket

 • 2.

  Aanvraagformulier