Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Kader voor het inzamelen van oude metalen textiel oud papier en karton 04-12-2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKader voor het inzamelen van oude metalen textiel oud papier en karton 04-12-2006
CiteertitelKader voor het inzamelen van oude metalen textiel oud papier en karton 04-12-2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Uden, artikel 4.2.2.5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2006Nieuwe regeling

24-01-2006

Infopagina 15-11-2006

College 24-01-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Kader voor het inzamelen van oude metalen textiel oud papier en karton 04-12-2006

 

 

Inleiding

De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Uden geeft aan dat het College van Burgemeester en wethouders inzamelvergunningen kan verstrekken voor de inzameling van textiel, oud papier en karton, oude metalen en kerstbomen. Overige afvalstromen worden ingezameld door de Wet milieubeheer verplichte inzameldiensten. De gemeente is niet verplicht om inzamelvergunningen te verstrekken, maar wel bevoegd. Zij kan ook kiezen om de inzameling uit te laten voeren door een erkende afvalinzamelaar.

Om inzamelvergunningen te kunnen verstrekken is een kader waarin de regels toegepast kunnen worden van groot belang. Zij voorkomen dat er ongelijke behandeling plaats vindt tussen de verschillende aanvragers, dat eenduidige voorlichting aan burgers en inzamelaars verstrekt kan worden en dat de gemeente een juridische basis heeft op grond waarvan zij aanvragen kan honoreren, weigeren en opgetreden kan worden in de zin van handhaving.

Voor de inzameling van kerstbomen is het kader in januari 2006 vastgesteld door het College. Het kader voor de inzameling van textiel, oud papier en karton of oude metalen moeten nog vastgesteld worden.

In dit stuk wordt per afvalstroom de definitie, huidige werkwijze, knelpunten, doelstellingen, wet- en regelgeving, opties en het voorstel aangegeven.

Definities

Oude metalen

Oude metalen zijn ferro en non-ferro metalen. Het betreft metalen in het afvalstadium en vaste afvalstoffen, zoals (metaal)schroot, roestvast staal, restanten zink, aluminium, koper, lood en legeringen, metaalstof, edele metalen en katalysatoren.

Wit- en bruingoed

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van huishoudens of bedrijven die vallen onder het Besluit verwijdering wit- en bruingoed.

Oud papier en karton

Kranten, drukwerk, tijdschriften, grafisch papier, verpakkingen en snijafval.

Textiel

Kleding, schoeisel, lakens, dekens, grote lappen stof, gordijnen, etc..

Inzamelen

Het in ontvangst nemen, ophalen, sorteren en/of samenvoegen van afvalstoffen om deze verder te vervoeren.

Wet- en regelgeving

Voor het inzamelen van oude metalen, textiel en oud papier en karton zijn de volgende wet- en regelgevingen van toepassing:

 • 1.

  Provinciale Milieuverordening (PMV, artikel 4.3.1.1);

 • 2.

  De Algemene Plaatselijke Verordening (APV, artikel 4.2.2.5);

 • 3.

  Wet milieubeheer;

 • 4.

  De Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • 5.

  De Wet economische delicten (Wed);

 • 6.

  De Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Uden.

  • Provinciale Milieuverordening Artikel 4.3.1.1 geeft aan dat de gemeente door de Algemene Plaatselijke Verordening regels stelt over de verwijdering van onder andere oud papier en karton en textiel direct na het ontstaan ervan.

  • Algemene Plaatselijke Verordening

  Artikel 1.4

  Op grond van artikel 1.4 APV kunnen aan een vergunning, waaronder een inzamelvergunning, voorschriften worden verbonden.

  Artikel 4.2.2.5

  De algemene Plaatselijke Verordening geeft aan dat het College vergunningen kan verstrekken ten bate van de inzameling van oude metalen, textiel en oud papier en karton.

  Artikel 4.2.2.5 Inzamelverboden huishoudelijk afval behoudens vergunning

  • 1.

   Het is verboden zonder vergunning van het College van burgemeester en wethouders huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

  • 2.

   De vergunning kan worden geweigerd in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen.

  Artikel 4.7.1

  Het College heeft gebieden (de Bogerd, deel van Bitswijk), aangewezen waar oude metalen niet mogen worden opgeslagen, geplaatst of aanwezig zijn.

  Artikel 4.7.1 Opslag bromfietsen, motorvoertuigen, caravans, afvalstoffen, mest, ingekuilde landbouwproducten e.d.

  • 1.

   Het College van burgemeester en wethouders kan, in de openlucht, buiten de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is een of meer van de volgende daarbij nader aangeduide voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben, anders dan met inachtneming van de door hen gestelde regels:

  • a.

   t/m d. en e. niet van toepassing op oude metalen, textiel of oud papier en karton;

  • d.

   en oude metalen;

  • Wet milieubeheer

  De opslag, bewerking, etc. van oude metalen, textiel en oud papier en karton valt onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer. Mocht de inzamelaar de ingezamelde goederen willen opslaan, zal hij/zij moeten voldoen aan de gestelde eisen van de Wet milieubeheer.

  Als de inzamelaar bij bedrijven inzamelt, benodigd hij ook een vermelding op de landelijke lijst voor Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB-lijst). De milieustraat is een bedrijf. Indien de inzamelaar bij de milieustraat wil inzamelen, zal hij/zij de vermelding op de landelijke lijst benodigen.

  Algemene wet bestuursrecht

  De gemeente verwoordt haar beleid in een kader. Het kader geeft aan wat welke keuze is gemaakt tussen de verschillende varianten van inzamelen en gunnen. Het kader dient te worden bekendgemaakt en vastgesteld als besluit (artikel 1:3 vierdelid).

  Wet op de economische delicten (Wed)

  De Wed geeft aan dat een overtreding van een voorschrift alleen strafrechterlijk vervolgd kan worden, indien het overtreden daarvan ook als strafbaar feit is aangemerkt.

  Verordening op de heffing en de invordering van leges

  De gemeente Uden heeft een Verordening op de heffing en de invordering van leges, vastgesteld in oktober 2005. In hoofdstuk 15 Diversen, artikel 15.8.1 wordt aangegeven dat het tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 4.2.2.5 van de APV € 83,00 bedraagt.

Doelstellingen

Het opstellen van een kader waarin de reeds vastgestelde regels (zie Algemene Plaatselijke Verordening) worden geplaatst, heeft tot doel om ongewenste en illegale situaties te voorkomen of te beëindigen. Daarmee wordt ook beoogd dat de leefbaarheid in de woonwijk wordt verbeterd en de overlast en ongemak wordt beëindigd.

De doelgroep behoort tot kleinschalige inzamelaars zoals personen, verenigingen of charitatieve instellingen.

Huidige werkwijze

Oude metalen

De gemeente Uden heeft momenteel een brengsysteem voor oude metalen. De bewoners brengen oude metalen naar de milieustraat. De bewoners betalen tot 1,5 m3 € 2,20 bij de milieustraat.

De oude metalen worden op de milieustraat opgeslagen in een container van 20 m3 en vervolgens afgevoerd door van Kaathoven naar hun overslagstation in Uden.

Oude metalen brengen geld op. De opbrengsten zijn echter sterk afhankelijk van de markt. Van Kaathoven brengt hun kosten (transport, container) in mindering op de opbrengst. De resterende kosten of opbrengsten betaalt c.q. ontvangt de gemeente. In 2004 was de opbrengst ca. € 8.000,= (ca. 160.000 kg).

De gemeente Uden heeft in het verleden geuit dat de opbrengsten van de oude metalen worden gegund aan diegene die zich netjes aan de wet- en regelgeving houden en de oude metalen niet in de woonwijk opslaan.

Textiel

Sinds jaren gaat de gemeente Uden akkoord met het inzamelen van textiel door één instelling (Uden WereldWijd). Dit is een plaatselijke instelling met charitatieve doelstellingen. De uitvoering vindt plaats door een landelijke inzamelaar (KICI, Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen). Daartoe hebben zij op diverse plaatsen textielcontainers staan op gemeentegronden. Hun huidige vergunning strekt tot september 2008. Zij mogen huis-aan-huis inzameling uitvoeren, maar voeren deze sinds twee jaar niet meer uit vanwege te hoge kosten ten opzichte van de opbrengsten.

Verder is CORO actief in de gemeente Uden met een drietal containers op bedrijfsgronden.

Over de gehele gemeente zijn 12 containers over 7 locaties verspreid. Een van de containers staat op de milieustraat.

Oud papier en karton

Zeventien verenigingen en instellingen zamelen het oud papier huis-aan-huis in door de gehele gemeente. Elke vereniging en/of instelling heeft haar eigen wijk en inzameldag. Zij zorgen ervoor dat in alle wijken eenmaal per maand oud papier wordt ingezameld. De instellingen leveren beladers, Harold van Munster is de inzamelaar. Bij twee verenigingen (Udi’19 en De Rakt) kunnen burgers tijdens openingstijden oud papier brengen. Deze werkwijze wordt al geruime tijd toegepast en verloopt naar behoren. De inzamelvergunningen van de verenigingen zijn op 1 januari 2005 afgelopen.

De instelling krijgen een vaste opbrengst voor elke ton papier die zij inzamelen (garantieregeling). De daadwerkelijke kosten en opbrengsten komen voor rekening van de gemeente.

In het centrum wordt een andere systematiek toegepast.

Wekelijks wordt het papier opgehaald door twee verenigingen (de Eendracht en Zeester). Vermenging van bedrijfspapier met huishoudelijk papier is niet te voorkomen.

Voor het ingezamelde bedrijfspapier (ca. 80 ton op jaarbasis) draagt Van Munster de volledige kosten. Het overige deel (ca. 225 ton) ingezameld papier komt zoals gebruikelijk voor rekening van de gemeente.

Afvalstroom

Haal-systeem

Breng-systeem

Inzamelaar

2004

 

 

 

 

Hoeveelheid

Kosten

Baten

Oude metalen

N.v.t.

1.Milieustraat

Van Kaathoven

161.420 kg

€ 3.354,00

€ 11.494,77

Oud papier en karton

Maandelijks

1.Milieustraat

2.Udi’19

3.De Rakt

Harold van Munster / VAOP

2.852.214 kg

€ 114.545,25*

-

Textiel

N.v.t.

1.Milieustraat

2.6 wijklocaties

Coro

Kici

77.629 kg

€ 0,00

€ 0,00

* Kosten incl. baten € 31.172,75, garantieregeling € 83.372,50

Knelpunten

Oude metalen

Door de waarde van oude metalen is het inzamelen hiervan lucratief voor iedereen die zich de moeite wil doen om het in te zamelen. In Uden gebeurt het nu zo dat burgers die met diverse afvalstromen naar de milieustraat rijden, vlak bij de milieustraat of elders in de gemeente aangehouden worden door een handelaar die vervolgens de aanhanger doorzoekt naar oude metalen. Dit levert overlast en onveilige situaties op (opstoppingen op de openbare weg, mensen voelen zich bedreigd), maar ook ongelijke behandeling met diegene die zich conformeren aan de gestelde wet- en regelgeving en daardoor kosten maken voor de opslag en inzameling. De gemeente Uden heeft tot nu toe geen enkele handelaar voor het inzamelen van oude metalen een inzamelvergunning verstrekt, met als gevolg dat iedereen (ook diegene die zich aan de regelgeving wil conformeren) in overtreding is.

De handelaren slaan de ingezamelde oude metalen vervolgens op in tuinen en op aanhangers. Voornamelijk inwoners van de wijk De Bogerd, ontwikkelen dergelijke activiteiten. De opslag in een woonwijk veroorzaakt verslechtering van de omgevingskwaliteit. Extra aandacht behoeft de demontage van voorwerpen waar metaal in verwerkt zit. Afgedankte elektrische of elektronische apparatuur die vallen onder het Besluit verwijdering wit- en bruingoed, zijn geen oude metalen.

Textiel

Er komen weinig klachten of meldingen binnen met betrekking tot de textielinzameling. Wel worden meldingen ontvangen dat containers regelmatig beklad en beplakt worden.

Waar wel nog werk verzet moet worden is het verbeteren van het inzamelresultaat. De gemeente Uden haalt bij lange na niet de landelijke doelstelling van 2006 (5 kg/ inwoner). In 2004 was het resultaat 2 kg/inwoner. Om een zo hoog mogelijk rendement te behalen, adviseert de CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) om via een rouleersysteem de vergunningen jaarlijks toe te kennen aan instellingen die voldoen aan de toetsingscriteria. Het CBF beoordeelt jaarlijks instellingen op bestuur, beleid en activiteiten, verslaglegging en financiële aspecten. De resultaten publiceren zij jaarlijks in een brochure Mededelingen. Naast de beoordelingen geven zij eveneens de inzamelresultaten en –methoden per instelling aan.

Een ander fenomeen waarover vragen worden gesteld, is de zak van max. Ze noemen is Import – export. Dit is een plastic zak die huis-aan-huis wordt verspreidt door een onbekende. De instelling Ímport – export’ geeft op de zak aan:

 • -

  wat de bedoeling is;

 • -

  wanneer de zak huis-aan-huis wordt ingezameld;

 • -

  wat de burger moet doen om in aanmerking te kunnen komen voor een geringe vergoeding;

 • -

  telefoonnummer voor meer informatie of klachten.

In de praktijk blijkt dat burgers gebruikte kleding in de betreffende zak aanbieden aan straat. Het komt echter regelmatig voor dat de zak niet wordt opgehaald. Ondanks een aantal pogingen tot het maken van contact om de inzamelresultaten te weten te komen en hen op de hoogte te brengen van de nieuwe beleidsontwikkelingen in de gemeente Uden (inzamelvergunning noodzakelijk), is het niet mogelijk geweest om hen te bereiken.

Oud papier en karton

De inzameling verloopt eigenlijk naar genoegen. Het enige wat in de laatste tijd wel eens voorkomt, is dat de vereniging voor het centrumgebied geen beladers op de afgesproken dag levert. De inzamelaar wordt dan genoodzaakt om ad hoc zelf beladers op te roepen of de volgende dag alsnog de route te rijden. Hierdoor worden extra kosten gemaakt.

Indien verenigingen geen beladers leveren, betalen ze de kosten voor de inzet van extra mankracht en materieel. Ook lopen ze de opbrengsten van het oud papier van de betreffende avond mis. Indien vaker geen beladers worden geleverd, wordt de inzamelvergunning ingetrokken.

De landelijke inzameldoelstelling voor 2006 (85 kg/inwoner) wordt nog niet behaald (in 2004 is 71 kg/inwoner ingezameld).

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een bedrijf zijn/haar oud papier en karton aan straat aanbiedt op de inzameldag. Niet altijd is duidelijk of het afkomstig is van een huishouden of een bedrijf. Hierdoor doet de vereniging dienst als inzamelaar van bedrijfsmatig oud papierafval en wordt de garantieregeling benut voor bedrijfsmatig papier.

Opties

Voor een inzamelstructuur van textiel, oude metalen en oud papier heeft de gemeente keuze uit een aantal mogelijkheden. De mogelijkheden kunnen gecombineerd worden.

 • a.

  Milieustraat als brengpunt is voldoende.

 • b.

  De inzameling op de milieustraat beëindigen.

 • c.

  Inzamelvergunning(en) verlenen aan een ieder die aan de toetsingscriteria voldoet.

 • d.

  Een beperkt aantal inzamelaars toestaan in de gemeente Uden.

 • e.

  De inzamelaar de netto-opbrengsten (opbrengsten minus kosten) gunnen.

 • f.

  De inzamelaar een brengpunt toestaan.

 • g.

  De inzamelaar aan huis ophalen toestaan.

 • h.

  De inzamelaar de mogelijkheid bieden om de afvalstof van de milieustraat in te zamelen.

 • i.

  De inzamelvergunning voor een bepaalde tijd gunnen.

Hieronder wordt per mogelijkheid toegelicht wat de voor- en nadelen zijn. Bij de toelichting is voor de duidelijkheid uitgegaan dat gekozen wordt voor alleen die mogelijkheid en geen combinatie.

 • a.

  Milieustraat als enig inzamelpuntDe voordelen van alleen deze optie is dat burgers en gemeentepersoneel alleen op de hoogte hoeven te zijn van dit brengpunt, de administratie is hierdoor ook gering. Burgers kunnen echter niet kiezen, waardoor de service aan de burgers beperkt is, naast het feit dat ze het afval moeten brengen.

 • b.

  De inzameling op de milieustraat beëindigenVoordelen zijn meer ruimte en minder transportbewegingen op de milieustraat. Gezien de huidige ruimte en de ligging op een industrieterrein is dit nu niet echt noodzakelijk. Nadelen zijn dat het serviceniveau aan de burgers wordt verlaagd (verschillende locaties aandoen om de verschillende afvalstromen af te kunnen geven). Indien blijkt dat de inzameling via inzamelaars niet optimaal loopt, hebben de burgers ook geen uitwijkmogelijkheid.

 • c.

  Inzamelvergunning(en) verlenen aan een ieder die aan de toetsingscriteria voldoetDiverse mensen en instellingen krijgen de kans om inkomsten te ontwikkelen en kan marktwerking plaats vinden (concurrentie verhoogt het serviceniveau bij de inzamelaars). De mogelijkheid moet bij iedereen bekend zijn. Mochten diverse vergunningen verstrekt zijn, vermindert dit de inzichtelijkheid in de afvalstroom. Ook moeten meer personen/instellingen gecontroleerd worden en wordt de administratieve last verhoogd. Verder loopt de gemeente zelf enige inkomsten mis.

 • d.

  Een beperkt aantal inzamelaars toestaan in de gemeente UdenDe na- en voordelen zijn dezelfde als bij optie c. Sommige veranderen hooguit lichtelijk: de administratieve last wordt minder verhoogd, de inzichtelijkheid in de afvalstroom blijft redelijk, de inzamelaar heeft hogere inkomsten (te verdelen over een minder inzamelaars) en een betere handhaafbaarheid (door beperktere aantallen).

 • e.

  De inzamelaar de netto-opbrengsten (opbrengsten minus kosten) gunnenDe gemeente heeft dan weliswaar geen inkomsten, maar ook geen administratieve lasten. Verder is een aantal jaren reeds besloten dat de textielinzamelaar zijn netto-opbrengsten kan behouden, dat er voor oud papier en karton een garantieregeling is getroffen. Alleen voor de oude metalen zou dit een nieuwe aanpak zijn. De netto-opbrengsten zijn bovendien beperkt. De gemeente ondersteunt hierdoor no-profit instellingen (verenigingen, scholen en charitatieve instellingen) en biedt kleinhandelaren een mogelijkheid om zich zelfstandig te maken.

 • f.

  De inzamelaar een brengpunt toestaanAls er meerdere brengpunten komen verhoogt dit de service aan de burger. De opslag vergt controle.

 • g.

  De inzamelaar aan huis ophalen toestaanInzameling aan huis is een hoog serviceniveau voor de burger. Als het oude metalen betreft kan dit wel tot onveiligere situaties leiden (burgers neigen nog wel eens tot het klaarleggen van de oude metalen en dan zonder toezicht achter te laten). Klaargelegd afval trekt meer afval aan (andere burgers leggen hun afval erbij, met het risico dat meer afvalstoffen worden aangeboden dan is aangemeld, of zelfs andere afvalstoffen waarvoor de ophaalmogelijkheid niet bestaat worden bijgeplaatst).

 • h.

  De inzamelaar zamelt de afvalstof ook op de milieustraat inInzamelaar krijgt hierdoor meer inkomsten, de gemeente daarentegen minder. Mocht deze optie gecombineerd worden met opties c of d dan moet de gemeente een keuze maken tussen de verschillende verzoeken. De keuze kan niet gemaakt worden op financiële gronden (netto-opbrengsten voor inzamelaar), maar dan op serviceniveau en meer subjectieve criteria. De afvalstromen op de milieustraat zijn bedrijfsafvalstoffen. Hierdoor vallen zij onder andere wetgeving (Besluit inzamelen afvalstoffen) dan de huishoudelijke afvalstoffen. De optie kan alleen als de inzamelaar ook aan het Besluit inzamelen afvalstoffen voldoet en vermeldt wordt op de landelijke VIHB-lijst.

 • i.

  De inzamelvergunning voor een bepaalde tijd gunnen.Voordelen zijn een betere beheersbaarheid (bij slecht functioneren wordt de inzamelvergunning niet verlengd). Nadeel is dat de werkzaamheden regelmatige terugkeren.

Toetsingscriteria

De aanvraag voor een inzamelvergunning wordt op de volgende criteria getoetst:

 • 1.

  de aanvrager dient in de aanvraag voor een inzamelvergunning aan te geven op welke verantwoorde en doelmatige wijze de inzameling, het transport en opslag geregeld zijn;

 • 2.

  de aanvrager vraagt uitsluitend een inzamelvergunning aan voor het inzamelen van textiel, oud papier en karton en/of oude metalen afkomstig van huishoudens;

 • 3.

  de oude metalen, textiel en oud papier en karton mogen alleen door de aanvrager van de inzamelvergunning worden ingezameld op de daartoe aangegeven locatie(s) en/of op afroep van derden worden ingezameld op de woonlocatie van de derden;

 • 4.

  er worden geen bedrijfsafvalstoffen ingezameld;

 • 5.

  de opslag van de ingezamelde stoffen is gelegen buiten de woonwijken en past in de bestemmingsplannen.

Voorstel

Inzamelvergunning oude metalen

De gemeente Uden heeft in het verleden reeds aangegeven dat zij serieuze handelaren in oude metalen wil stimuleren. Gelijke behandeling van de handelaren is van belang om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Op grond van deze twee punten, wordt het volgende voorgesteld.

 • 1.

  De huidige markt van oude metalen vrijgeven aan eenieder die aan de gestelde wettelijke eisen en toetsingscriteria voldoet, zonder beperking in aantal.

 • 2.

  De handelaar zamelt uitsluitend oude metalen afkomstig van huishoudens in;

 • 3.

  de handelaar die oude metalen afkomstig van bedrijven wil inzamelen (bijvoorbeeld milieustraat) dient een aanvraag in te dienen bij het NIWO (Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie).

 • 4.

  Zowel de kosten als de opbrengsten van de oude metalen zijn voor rekening van de inzamelaar.

 • 5.

  Inzamelvergunningen worden in eerste instantie voor drie jaar verstrekt. Hierdoor kan de marktwerking plaatsvinden en kunnen niet goed functionerende handelaren een inzamelvergunning ontzegd worden. Een termijn van drie jaar is goed beheersbaar qua administratie. Na bewezen diensten, positieve, kan overgegaan worden op een inzamelvergunning van vijf jaar. Met de vijf jaar wordt uniformiteit nagestreefd met de overige afvalstromen (textiel en oud papier en karton).

 • 6.

  De inzamelaar krijgt de mogelijkheid om op afroep bij de burgers aan huis de oude metalen op te halen.

 • 7.

  Indien de inzamelaar op de VIHB-lijst staat vermeld, kan hij bij de gemeente een verzoek indienen om de oude metalen van de milieustraat in te zamelen.

 • 8.

  Huis-aan-huis wordt niet toegestaan vanwege onveilige situaties ten gevolge van oude metalen op de openbare weg.

 • 9.

  Inzameling op of langs de openbare weg wordt niet toegestaan.

Door deze mogelijkheden te combineren wordt de huidige service aan de burger verhoogd. De burgers kunnen dan kiezen uit het laten ophalen of het zelf wegbrengen, en eventueel zelfs tussen de verschillende inzamelaars. De opslag van oude metalen in een woonwijk wordt hiermee beëindigd en de leefbaarheid van de wijk verbetert hierdoor.

In de bijlage is opgenomen het standaard voorschriftenpakket en het aanvraagformulier.

Inzamelvergunning textiel

Het CBF adviseert de gemeente om vier maal per jaar een huis-aan-huis kledinginzameling te laten plaatsvinden en jaarlijks vergunningen toe te kennen voor het inzamelen per container door fondsenwervende instellingen (charitatieve instellingen). Verder adviseert het CBF via een rouleersysteem de vergunningen jaarlijks toe te kennen aan instellingen die voldoen aan de beoordelingscriteria en een zo hoog mogelijk rendement weten te behalen.

Het advies van CBF behelst echter een behoorlijke administratieve last, die jaarlijks terugkomt. Een afgeleide van dit advies is realistischer en stimuleert toch marktwerking. Het volgende wordt daarom voorgesteld:

 • -

  na afloop van het huidige contract (najaar 2008) wordt de textielinzameling middels wijkcontainers vrijgegeven aan één charitatieve instelling voor vijf jaar;

 • -

  jaarlijks een inzamelvergunning verlenen voor huis-aan-huis inzameling door een instelling die op eigen initiatief om een inzamelvergunning heeft gevraagd;

 • -

  jaarlijks wordt aan maximaal 1 instelling een huis-aan-huis inzameling vergund;

 • -

  de instellingen komen alleen in aanmerking voor een inzamelvergunning (container cq. Huis-aan-huis) als zij positief zijn beoordeeld door het CBF (meest actuele beoordeling);

 • -

  indien zich meerdere instellingen aandienen dan vergunningen verstrekt kunnen worden, zullen ze op hoogste inzamelresultaten (zie mededelingen van het CBF) gekozen worden;

 • -

  de instellingen moeten voldoen aan de toetsingscriteria genoemd in dit voorliggende document en wettelijke eisen;

 • -

  zowel de kosten als de opbrengsten zijn voor rekening van de inzamelaar;

 • -

  inzamelvergunningen gaan in op 1 januari van het lopende jaar, en worden voor 1 december vooraf aan het inzameljaar aangevraagd.

In de bijlage is opgenomen het standaard voorschriftenpakket en het aanvraagformulier.

Inzamelvergunning oud papier en karton

Sinds jaren verleent de gemeente Uden inzamelvergunningen aan locale instellingen en verenigingen een inzamelvergunning voor een huis-aan-huis inzameling of een brengsysteem (zeecontainer). Gezien de positieve inzamelresultaten wordt voorgesteld om het huidige systeem voort te zetten.

Het volgende wordt daarom voorgesteld:

 • 1.

  inzamelvergunningen voor 5 jaar verstrekken;

 • 2.

  de inzamelvergunning gaat in op 1 januari van het inzameljaar;

 • 3.

  de inzameling mag via een huis-aan-huis inzameling gebeuren of middels een brengsysteem naar een opslagcontainers.

In de bijlage is opgenomen het standaard voorschriftenpakket en het aanvraagformulier.

Communicatieplan

Om eenieder de mogelijkheid te bieden om een inzamelvergunning aan te vragen, wordt een artikel in het Udens Weekblad gepubliceerd. Daarnaast zal ook de gemeentelijke informatie op internet hierop worden aangepast. Om de burgers op de hoogte brengen van hun keuzemogelijkheid, wordt de afvalwijzer, de gemeentelijke website en het informatiebord bij de milieustraat aangepast. Het gemeentepersoneel van de receptie, bouwen en wonen, administratie stadsbeheer en milieustraat zullen geïnstrueerd worden.

Samengevat is dat:

 • -

  artikel in Udens Weekblad;

 • -

  informatie op de gemeentelijke website;

 • -

  afvalwijzer;

 • -

  informatiebord bij de milieustraat;

 • -

  instructie aan betrokken gemeentepersoneel.

De te volgen juridische procedure

Voor het vaststellen van dit kader moet de procedure van de algemene Wet bestuursrecht worden gevolgd:

 • -

  na vaststelling door het College word het kader bekend gemaakt in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. Volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke inhoud;

 • -

  na bekendmaking treedt het kader in werking;

Het kader wordt vervolgens gekwalificeerd als besluit. Op het kader kan geen bezwaar gemaakt worden.

Voor het verlenen van een inzamelvergunning hoort de openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht te worden gevolgd en kan eventueel bezwaar gemaakt worden.

Bijlagen:

 • 1.

  Oude metalen: - aanvraagformulier; - voorschriftenpakket.

 • 2.

  Textiel: - aanvraagformulier; - voorschriftenpakket

 • 3.

  Oud papier en karton: - aanvraagformulier; - voorschriftenpakket.

Aanvraagformulier

is een standaardformulier

Te bestellen bij de repro

Onder vermelding van nummer sb045.fml

uw kenmerk

ons kenmerk

behandeld door

mevr. H. Hoff

datum

4 februari 2010

onderwerp

inzamelingvergunning oude metalen

bijlage

doorkiesnummer

0413-281373

verzonden

Geachte @@@,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden;

gezien het verzoek d.d. @ 2005, van de heer @, namens @, @adres@

inzake een vergunning voor het inzamelen van @ in de gemeente Uden;

gelet op artikel 4.2.2.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2005;

b e s l u i t e n

vergunning te verlenen onder de navolgende voorschriften en bepalingen:

 • 1.

  de vergunning gaat in per 1 januari @ en geldt, behoudens eerdere opzegging of intrekking, tot en met 31 december @ en kan vervolgens telkens voor vijf jaren worden verlengd;

 • 2.

  uitsluitend oude metalen afkomstig van huishoudens worden ingezameld. Oude metalen afkomstig van bedrijven mogen niet worden ingezameld;

 • 3.

  bij de inzameling van oude metalen en ten gevolge daarvan komen geen afvalstoffen op de openbare weg;

 • 4.

  het inzamelen en het transport van oude metalen veroorzaakt geen verkeersonveilige situaties [ opstop-pingen, zwerfafval tijdens transport];

 • 5.

  het inzamelen van oude metalen vindt plaats binnen de daartoe bestemde inzamelvoorziening zoals is aangegeven in de aanvraag;

 • 6.

  de openbare weg en de toegang tot een woning of een bedrijf worden tijdens het inzamelen niet versperd;

 • 7.

  metalen onderdelen die met olie of andere bodemverontreinigende vloeistoffen zijn gevuld mogen niet worden ingezameld;

 • 8.

  apparaten die milieugevaarlijke stoffen bevatten mogen niet worden ingezameld;

 • 9.

  de inzamelaar overlegt jaarlijks de stortbonnen van de afgiften van de oude metalen bij de verwerker;

 • 10.

  de aanvrager van de inzamelgunning voor oude metalen, dient zijn administratie zodanig in te richten, dat controle op een eenvoudige wijze kan plaats vinden;

 • 11.

  de inzameling, vervoer, en opslag van oude metalen gebeurt door de daartoe bevoegde inzameldienst zoals is aangegeven in de aanvraag;

 • 12.

  het niet voldoen aan de gestelde voorschriften in deze vergunning wordt als strafbaar feit gezien;

 • 13.

  de aanvrager voldoet aan de legesverordening van de gemeente Uden, te weten het betalen van € 83,00 voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot een vergunning als bedoeld in artikel 4.2.2.5. van de APV.

Uden, [datum]

namens Burgemeester en wethouders van Uden

hoofd afdeling Stadsbeheer

ing. AMP Prinsen

Aanvraagformulier

is een standaardformulier

Te bestellen bij de repro

Onder vermelding van nummer sb044.fml

uw kenmerk

ons kenmerk

behandeld door

mevr. H. Hoff

datum

4 februari 2010

onderwerp

inzamelvergunning textiel

bijlage

doorkiesnummer

0413-281373

verzonden

Geachte @@@,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden;

gezien het verzoek d.d. @ 2005, van de heer @, namens @, @adres@, inzake een vergunning voor het inzamelen van textiel in de gemeente Uden;

gelet op artikel 4.2.2.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

b e s l u i t e n

vergunning te verlenen onder de navolgende voorschriften en bepalingen:

 • 1.

  uitsluitend textiel van afkomstig van huishoudens wordt ingezameld;

 • 2.

  de vergunning gaat in op 1 januari @ en geldt, behoudens eerdere opzegging of intrekking, tot en met 31 december @ en kan vervolgens telkens voor 5 jaren worden verlengd;

Of Bij Huis-aan-huis inzameling:

De vergunning gaat in op 1 januari @ en geldt, behoudens eerdere opzegging of intrekking, tot en met 31 december van hetzelfde jaar en kan vervolgens telkens voor 1 jaar opnieuw worden aangevraagd.

3.vóór 1 januari van elk kalenderjaar dient door de vergunninghouder aan de gemeente opgave te worden gedaan van de tijdstippen van inzamelen in dat kalenderjaar. De containers worden wekelijks geledigd;

Of bij huis-aan-huis inzameling:

In de aanvraag voor een huis-aan-huis inzameling dient door de vergunningaanvrager opgave te worden gedaan van de tijdstippen van de huis-aan-huis inzameling in het aangevraagde jaar.

 • 4.

  de opbrengsten van het ingezamelde textiel komt ten goede aan @;

 • 5.

  bij de inzameling van textiel en ten gevolge daarvan komen geen afvalstoffen op de openbare weg of in de bodem;

 • 6.

  het inzamelen en het transport van textiel veroorzaakt geen verkeersonveilige situaties [opstoppingen];

 • 7.

  middels containerinzameling: Het inzamelen van textiel vindt plaats in door de gemeente Uden aangewezen containers op de in de aanvraag aangegeven locaties;

 • 8.

  de openbare weg en de toegang tot een woning of een bedrijf worden tijdens het inzamelen niet versperd;

 • 9.

  de vergunninghouder overlegt jaarlijks de ingezamelde hoeveelheden van textiel per locatie;

 • 10.

  het niet voldoen aan de gestelde voorschriften in deze vergunning wordt als strafbaar feit gezien;

 • 11.

  de aanvrager voldoet aan de legesverordening van de gemeente Uden, te weten het betalen van € 83,00 voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot een vergunning als bedoeld in artikel 4.2.2.5. van de APV.

Wij wijzen u erop dat de vergunning onder andere kan worden ingetrokken of gewijzigd indien het inzamelen niet volgens de in deze vergunning gestelde voorschriften en beperkingen geschiedt.

Uden, [datum]

namens Burgemeester en wethouders van Uden

hoofd afdeling Stadsbeheer

ing. AMP Prinsen

Aanvraagformulier

is een standaardformulier

Te bestellen bij de repro

Onder vermelding van nummer sb043.fml

uw kenmerk

ons kenmerk

behandeld door

mevr. H. Hoff

datum

4 februari 2010

onderwerp

inzamelvergunning oud papier en karton

bijlage

doorkiesnummer

0413-281373

verzonden

Geachte @@@,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden;

gezien het verzoek d.d. @ 2005, van de heer @, namens @, @adres@, inzake een vergunning voor het inzamelen van oud papier en karton in de gemeente Uden;

gelet op artikel 4.2.2.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

b e s l u i t e n:

vergunning te verlenen onder de navolgende voorschriften en bepalingen:

 • 1.

  de vergunning gaat in per 1 januari @ en geldt, behoudens eerdere opzegging of intrekking, tot en met 31 december @ en kan vervolgens telkens voor 5 jaren worden verlengd;

 • 2.

  vóór 1 januari van elk kalenderjaar dient door de vergunninghouder aan de gemeente opgave te worden gedaan van de tijdstippen van inzamelen in dat kalenderjaar. Minimaal 11 maal per jaar moet worden ingezameld. Er mag niet meer dan éénmaal per maand worden ingezameld. Indien centrum: Er wordt elke twee weken in het inzamelgebied ingezameld;

 • 3.

  bij de inzameling van oud papier en karton en ten gevolge daarvan komen geen afvalstoffen op de openbare weg of in de bodem;

 • 4.

  het inzamelen en het transport van oud papier en karton veroorzaakt geen verkeersonveilige situaties [ opstoppingen];

 • 5.

  het inzamelen van oud papier en karton vindt huis-aan-huis plaats in het gehele inzamelgebied, zoals aangegeven in de bijlage bij deze vergunning. Buiten dit gebied mag niet worden ingezameld;

 • 6.

  de openbare weg en de toegang tot een woning of een bedrijf worden tijdens het inzamelen niet versperd;

 • 7.

  oud papier of karton afkomstig van bedrijven mag niet worden ingezameld. Indien centrum: Oud papier of karton afkomstig van bedrijven mag alleen worden ingezameld conform de gemaakte afspraken zoals benoemd in de brief van de papierinzamelaar Van Munster recycling d.d. 8 april 2004 (zie bijlage);

 • 8.

  het ingezamelde oud papier en karton moet aan een door de gemeente aangewezen vervoerder worden aangeboden;

 • 9.

  De vergunninghouder stelt twee beladers beschikbaar aan de vervoerder op de opgegeven inzameltijdstippen;

 • 10.

  de vergunninghouder overlegt maandelijks de stortbonnen van de afgiften van het oud papier en karton bij de gemeente;

 • 11.

  het niet voldoen aan de gestelde voorschriften in deze vergunning wordt als strafbaar feit gezien;

 • 12.

  de aanvrager voldoet aan de legesverordening van de gemeente Uden, te weten het betalen van € 83,00 voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot een vergunning als bedoeld in artikel 4.2.2.5. van de APV.

De financiële afhandeling verloopt via de gemeente en volgens de Garantieregeling oud papier 2004.

Wij wijzen u erop dat de vergunning onder andere kan worden ingetrokken of gewijzigd indien het inzamelen niet volgens de in deze vergunning gestelde voorschriften en beperkingen geschiedt.

Uden, [datum]

namens Burgemeester en wethouders van Uden

hoofd afdeling Stadsbeheer

ing. AMP Prinsen