Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Verordening vaststelling economische activiteiten in het algemeen belang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vaststelling economische activiteiten in het algemeen belang
CiteertitelVerordening vaststelling Algemeen Belang
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

N.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 25h, lid 5-6, Mededingingswet en art. 147, lid 1, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beschrijving van economische activiteiten omwille van het algemeen belang (Gemeenteblad, 27 augustus 2014)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-201401-07-2014Nieuwe regeling

03-07-2014

Onbekend

2014/10302

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vaststelling economische activiteiten in het algemeen belang

De Raad van de gemeente Uden;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 22 mei 2014;

overwegende dat de Wet tot aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid, ook genoemd; Wet Markt en Overheid, de Raad de bevoegdheid geeft economische activiteiten of een bevoordeling die plaatsvinden in het algemeen belang vast te stellen waarvoor deze regels niet gelden;

overwegende dat waar een economische activiteit volgens de bestaande praktijk gebeurt in het algemeen belang, op basis van besluiten en een vaste gedragslijn van uw Raad en het College overeenkomstig ieders bevoegdheid, dient de Raad volgens de Wet Markt en overheid te besluiten tot nadrukkelijke vaststelling daarvan;

overwegende dat de Raad van deze bevoegdheid bij verordening gebruik maakt voor de economische activiteiten of bevoordeling die het College voorstelt en waarvoor genoegzaam is onderbouwd dat deze blijvend in het algemeen belang plaatsvinden;

gelet op artikel 25h, leden 5 en 6, van de Mededingingswet en artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening vaststelling economische activiteiten in het algemeen belang

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: Raad van de gemeente Uden;

 • b.

  college: College van burgemeester en wethouders van gemeente Uden;

 • c.

  wet: Mededingingswet

Artikel 2. Algemeen belang

 • 1.

  De economische activiteiten of bevoordeling als bedoeld in artikel 25j van de wet die plaatsvinden in het algemeen belang zijn:

  • a.

   verhuur of anderszins in gebruik geven van maatschappelijk vastgoed, zijnde buitensportaccommodaties;

  • b.

   verhuur of anderszins in gebruik geven van en exploitatie van zwembad Pastoor Spieringsstraat;

  • c.

   verhuur of anderszins in gebruik geven van overig maatschappelijk vastgoed (gebouwen);

  • d.

   exploitatie van gemeentelijke maatschappelijke accommodaties in ontmoetingspleinen;

  • e.

   exploitatie van overig maatschappelijke vastgoed (ruimtes in gebouwen);

  • f.

   tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed;

  • g.

   het aanbieden van de dienst tot beheer van lopende leningen;

  • h.

   het inzamelen van oud papier in het centrum;

  • i.

   exploitatie fietsenstalling in het centrum;

  • j.

   veiligheidswerkzaamheden bij evenementen;

  • k.

   exploitatie parkeergarages, en

  • l.

   overige economische activiteiten of bevoordeling overeenkomstig de aanhef, welke de raad vaststelt voor een concreet uitgewerkte zaak of situatie.

 • 2.

  Ter uitoefening van de in het eerste lid genoemde activiteiten sub a tot en met k, verricht de raad of het college, afhankelijk van ieders bevoegdheid, de bijbehorende handelingen of besluiten.

Artikel 3. Beschrijving uitoefening activiteiten omwille van algemeen belang

Het college draagt zorg voor een beschrijving van de uitoefening van de economische activiteiten omwille van het algemeen belang uit artikel 2, welke dient te bestaan uit een beschrijving van:

 • a)

  de vaste gedragslijn op basis van besluiten en overige handelingen van de raad en het college, afhankelijk van ieders bevoegdheid, en

 • b)

  een expliciete afweging van de noodzaak tot verwezenlijking van het algemeen belang.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening vaststelling Algemeen Belang.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2014.

De Raad voornoemd

de griffier de burgemeester

drs. M.A.H. Heffels drs. H.A.G. Hellegers