Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Regeling elektronisch verkeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling elektronisch verkeer
CiteertitelRegeling elektronisch verkeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

www.uden.nl voor electronisch contact

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 2:15 Awb en 160 lid 1a Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2014Nieuwe regeling

02-09-2014

Gemeenteblad 2014-43 (15-10-2014)

College 02-09-2014

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING

Het College van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Uden;

overwegende dat het College bij besluit kenbaar maakt langs welke elektronische weg het College bereikbaar is;

overwegende dat het e-mailverkeer onvoldoende betrouwbaar is en daarmee het bericht zelf onvoldoende vertrouwelijk is, de identiteit en de ondertekening van de berichtgever niet voldoen aan de wettelijke eisen van bijvoorbeeld een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen of een klacht te behandelen, alsmede het e-mailsysteem onvoldoende aansluit op de digitale informatiestromen voor behandeling en archiefbeheer;

overwegende dat het zonder eisen openstellen van de digitale communicatie via de e-mail, een onevenredige belasting meebrengt voor het gemeentebestuur;

overwegende dat het College nadere eisen kan stellen aan het gebruik van deze elektronische weg, dient een digitaal verzoek te verlopen via ons Digitaal loket of Omgevingsloket;

gelet op artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 160, eerste lid, sub a, van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n

vast te stellen de

Regeling elektronisch verkeer

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden;

 • b.

  burgemeester: de Burgemeester van de gemeente Uden;

 • c.

  digitaal loket: de digitale balie op de website www.uden.nl, met inbegrip van de toegang tot www.Omgevingsloket.nl;

d. webformulier: het elektronische formulier met invuleisen dat in het digitaal loket beschikbaar is voor een informele vraag of een bepaald elektronischverzoek zoals bedoeld in deze regeling;

 • e.

  elektronische handtekening: de elektronische ondertekening van een elektronisch verzoek door DigiD voor natuurlijke personen, door e-Herkenning voor rechtspersonen, of een andere door het college gebruikte en als algemeen betrouwbaar geachte elektronische handtekening;

 • f.

  aanvraag: aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • g.

  melding: als een melding aangeduid in een wettelijk voorschrift, welke als voorwaarde dient ter verkrijging van de toestemming van het college of de burgemeester,

  of een ingebrekestelling ex artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht.

h. bezwaarschrift: het maken van bezwaar of het instellen van administratief beroep in de zin van artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

i. zienswijze: zienswijze bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het college of de burgemeester bepaald;

j. klacht: klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht;

k. elektronisch verzoek: aanvraag, melding, bezwaarschift, zienswijze of klachtin de zin van deze regeling

Artikel 2. Elektronisch verkeer tussen gemeente en personen

 • 1.

  Opengesteld als standaard werkwijze is de elektronische weg van het digitaal loket met gebruikmaking van het webformulier voor het doen van een informele vraag of een bepaald elektronisch verzoek.

 • 2.

  De elektronische weg voor het doen van een bepaald elektronisch verzoekin de zin van het eerste lid is niet opengesteld:

  • a.

   als geen webformulier voor het betreffende elektronische verzoekbeschikbaar is;

  • b.

   voor de aanvragen en melding overeenkomstig het vierde lid;

 • 3.

  De overige elektronische wegen zijn niet geopend, waaronder ook wordt verstaan: de e-mail naar een individuele gemeentefunctionaris en de fax, tenzij in een specifiek geval het college of de burgemeester anders bepaalt.

 • 4.

  Specifiek is de elektronische weg niet opengesteld voor het zonder gebruik van de elektronische handtekening indienen van de volgende aanvragen en melding dienaangaande, te weten:

  • a.

   een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • b.

   een verzoek in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens, en,

  • c.

   de ingebrekestelling ex artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht over het in sub a of b vermelde verzoek.

Artikel 3. Weigering

 • 1.

  Een via de elektronische weg ingediend elektronisch verzoek wordt geweigerd indien:

 • a.

  de gemeentelijke software of virusscanner vermoedt dat deze voor de gemeente schadelijk is;

 • b.

  deze door de afzender niet met een elektronische handtekening isondertekend;

 • c.

  de eventuele bijlagen de maximale grootte overschrijden of niet geopend kunnen worden.

 • 2.

  Het eerste lid vindt geen toepassing indien het geconstateerde verzuim binnen de in de Algemene wet bestuursrecht beschikbaar gestelde hersteltermijn is hersteld.

 • 3.

  De weigering bedoeld in het eerste lid wordt zo spoedig mogelijk meegedeeld aan de afzender.

Artikel 4. Verzending van bijlagen en aanvullende informatie

 • 1.

  Een of meer bijlagen en aanvullende informatie kunnen digitaal ingevoegd worden bij het te gebruiken webformulier.

 • 2.

  Waar de invoeging uit het eerste lid niet is opengesteld of gebruikt, kunnen de bijlagen en aanvullende informatie per gewone post worden nagezonden voor zover de afzender dit op het webformulier heeft aangekondigd en het digitale kenmerk op de nagezonden bescheiden heeft aangegeven.

 • 3.

  In het geval de verzoeker of afzender de instructie uit het tweede lid niet opvolgt, komt de hierdoor opgelopen vertraging in de bijvoeging van de stukken in het formele dossier voor zijn rekening.

Artikel 5. Disclaimer op e-mailbericht

Alle uitgaande elektronische berichten per e-mail worden voorzien van een standaard disclaimer met de volgende tekst:

Deze elektronische weg staat niet open om uw verzoek in behandeling te nemen. Een vraag of officieel verzoek kunt u digitaal doen met een webformulier via de Digitale balie op www.uden.nl, overeenkomstig de Regeling elektronisch verkeer. Of per post: Postbus 83, 5400 AB Uden.

Overigens gaat de gemeente Uden geen verplichtingen aan via de e-mail. Dus kunt u aan dit e-mailbericht dan ook geen rechten ontlenen.

Artikel 6. Registratie

 • 1.

  Een elektronisch verzoek dat binnenkomt via een webformulier wordt automatisch in het daarvoor bestemde informatiesysteem geregistreerd en maakt integraal onderdeel uit van het op het onderwerp betrekking hebbende dossier.

 • 2.

  Overige elektronische berichten worden niet geregistreerd op de wijze als in lid 1 bepaald en maken derhalve niet-automatisch onderdeel uit van het formele dossier.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Voor het geval de wet voor onderdelen van deze regeling een gedelegeerde bevoegdheid van de raad van gemeente Uden vereist op grond van de afdeling 2.3 Verkeer langs de elektronische weg van de Algemene wet bestuursrecht, worden die onderdelen vastgesteld direct nadat de raad de Delegatieverordening die betreffende bevoegdheid bevat vaststelde en treden die onderdelen in werking op het tijdstip waarop deze verordening in werking treedt.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektronisch verkeer.

Uden, 2 september 2014

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester

 

 

mr. J.M. Smarius

drs. H.A.G. Hellegers