Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Aanwijzingsbesluit toezichthouder WMO 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder WMO 2017
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder WMO 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit toezichthouder WMO 2017 (tweemaal)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. wet Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2017Nieuwe regeling

14-11-2017

gmb-2017-228571

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder WMO 2017

*17.180820*

 

Aanwijzingsbesluit

 

Zaakdossier:

 

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

 

overwegende dat;

 • het College van burgemeester en wethouders van Uden bevoegd is personen aan te wijzen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van de bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo);

 • het gewenst is om in aanvulling op de reeds bij gemeente Oss belegde toezichthoudende taken, ook lokaal toezicht houdende taken in kader van de Wmo te beleggen;

 • op 15 maart 2016 het ‘Mandaatbesluit toezichthouder WMO2015’ is vastgesteld

 • het noodzakelijk is het mandaat uit te breiden naar lokaal toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid zodat kan worden voldaan aan wet- en regelgeving

gelet op artikel 10:3 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.1, eerste lid e.v. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit(en)

 

vast te stellen het

 

Aanwijzingsbesluit toezichthouder WMO 2017

 

 • 1.

  Het College van burgemeester en wethouders is bevoegd, overeenkomstig artikel 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Geert van de Ven aan te wijzen, zijnde een ambtenaar, die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze voornoemde wet én het houden van toezicht op de naleving van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Uden 2015.

   

 • 2.

  Het College van burgemeester en wethouders draagt zorgt voor de aanstelling tot (onbezoldigd) ambtenaar en de uitgifte van het legitimatiebewijs voor de toezichthouder overeenkomstig de wettelijke eisen;

   

 • 3.

  De onder sub 1 van dit besluit bedoeld persoon is bevoegd om uit naam van het College aanvullende handelingen te verrichten voor zover dat de kwaliteit van de WMO-uitvoering bevordert en het niet valt onder de taken welke belegd zijn bij vanuit de centrumgemeente aangewezen toezichthouder en niet valt onder de Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2017;

   

 • 4.

  Het College van burgemeester en wethouders ziet toe op de uitvoering van de onder sub 1 van dit besluit bedoelde persoon binnen de toepasselijke wettelijke voorschriften;

   

 • 5.

  Ter uitvoering van de Wet bescherming van persoonsgegevens meldt de onder sub 1 van dit besluit genoemde persoon een (mogelijke) datalek terstond aan het College van burgemeester en wethouders;

   

 • 6.

  De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de functie van toezichthouder.

Dit besluit treedt in werking een dag na die van bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Uden,14 november 2017

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester

Aanwijzingen bij het opstellen van een regeling:

 • a.

  heb je ’n regeling nodig en welk type dan? Overleg met je juridisch contactpersoon of die van MID-BB

 • b.

  gebruik onder Navigatie> regelgeving: de procedurelijst én de handreiking Regelgeving

 • c.

  sla dit bestand op als “<citeertitel>.<datum inwerkingtreding>

 • d.

  wijziging t.o.v. vorige versie: doorlopende tekst ‘met wijzigingen bijhouden’ als bijlage aanleveren

–> blok verwijderen bij definitief ontwerp! Meer info: intranet/ Onze organisatie/ Juridisch overleg (JO)