Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregels zelfbeheer MFA ontmoetingsplein de Balans

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels zelfbeheer MFA ontmoetingsplein de Balans
CiteertitelBeleidsregels zelfbeheer MFA ontmoetingsplein De Balans
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uden/CVDR606571/CVDR606571_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2018Nieuwe regeling

30-01-2018

gmb-2018-44731

D00110337

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels zelfbeheer MFA ontmoetingsplein de Balans

Het College van burgemeester van wethouders van Uden:

 

overwegende dat het wenselijk is om voor de MFA ontmoetingsplein de Balans beleidsregels vast te stellen waarin de grenzen worden vastgesteld voor de activiteiten die in het kader van zelfbeheer worden verricht door een gesubsidieerde organisatie;

 

dat door het vast stellen van de grenzen waarbinnen het zelfbeheer plaats mag vinden een duidelijk toetsingskader aanwezig is voor de activiteiten die zijn toegestaan in MFA de Balans;

 

deze beleidsregels dienen als toetsingskader voor de subsidie die op basis van de Algemeen Subsidie Verordening wordt verleend voor een zelfbeheerorganisatie die activiteiten verricht in MFA de Balans;

 

dat het beleid m.b.t. de ontmoetingspleinen gericht is op het bij elkaar brengen van de functies ontmoeten, bewegen, ontwikkelen, zorg en welzijn, waardoor een natuurlijke manier van ontmoeten ontstaat;

 

dat de MFA de Balans gevestigd is in de flatwijk en zich kenmerkt door een grote diversiteit aan mensen, anonimiteit, eenzaamheid en geen tot weinig cohesie;

 

dat de activiteiten die door een zelfbeheer organisatie geïnitieerd gaan worden in de Balans noodzakelijk zijn voor het vergoten van de leefbaarheid en het verbeteren van de economische positie van de bewoners van de wijk;

 

gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidie verordening;

besluit

 

vast te stellen de

Beleidsregels zelfbeheer MFA ontmoetingsplein de Balans

Artikel 1  

De activiteiten die in het kader van zelfbeheer worden verricht in MFA de Balans dienen aan de volgende regels te voldoen:

 • a.

  De activiteiten die plaatsvinden hebben als doelstelling een duurzame verbetering op het gebied van welzijn, zorg, economische status en verbinding voor de inwoners van de Flatwijk in Uden.

 • b.

  Met de activiteiten wordt beoogd om de bewoners te activeren en te laten participeren.

 • c.

  De activiteiten bevinden zich in de voorfase van re-integratie of een betaalde baan. Een gemiddeld deelnemerstraject duurt een jaar. Na die periode heeft er voldoende groei bij de deelnemer plaatsgevonden zodat deze in staat is om de stap te zetten naar een re-integratietraject of een betaalde baan.

 • d.

  De zelfbeheerorganisatie die activiteiten initieert, wordt bij voorkeur gevormd door de bewoners van de wijk.

 • e.

  De activiteiten die worden geïnitieerd door de zelfbeheerorganisatie zijn gericht op de bewoners van de wijk vanuit het maatschappelijk belang om mensen mee te laten doen en te verbinden (activering en participatie).

 • f.

  De rechtsvorm van de zelfbeheerorganisatie dient passend te zijn aan de maatschappelijke doelstelling. De besluitvorming van de zelfbeheerorganisaties dient gedekt te zijn door de (deelnemende) bewoners van de wijk. De zelfbeheerorganisatie heeft geen winstoogmerk. Eventueel gemaakte omzet vloeit terug in de organisatie en wordt weer ingezet voor de maatschappelijke doelstelling.

 • g.

  De horeca-functie in de MFA de Balans die in het kader van dit beleid wordt geëxploiteerd dient in overeenstemming te zijn met de beleidsregels ondergeschikte horecavoorziening in MFA’s die op d.d. is vastgesteld door het college.

 • h.

  Er mag geen reclame worden gemaakt voor buiten de wijk voor de activiteiten en er zijn geen extra openingstijden buiten de hoofdactiviteit van ontmoeten in de MFA.

Artikel 2  

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie

Artikel 3  

Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels zelfbeheer MFA ontmoetingsplein De Balans.

 

Uden,30 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

mr. J.M.Smarius

de burgemeester

drs. H.A.G.Hellegers