Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregels beperkte/ondergeschikte/ondersteunende horecavoorzieningen in MFA’s

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels beperkte/ondergeschikte/ondersteunende horecavoorzieningen in MFA’s
CiteertitelBeleidsregels beperkte/ondergeschikte horecavoorzieningen in MFA’s
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2018Nieuwe regeling

30-01-2018

gmb-2018-90006

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels beperkte/ondergeschikte/ondersteunende horecavoorzieningen in MFA’s

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

 

overwegende dat het wenselijk is om voor MFA’s (ontmoetingspleinen) een nadere invulling te geven aan de begrippen “beperkte en ondergeschikte/ondersteunende horecavoorzieningen” zoals deze in diverse bestemmingsplannen zijn opgenomen binnen onder meer maatschappelijke bestemmingen en gebruiksfuncties;

 

dat het beleid m.b.t. de ontmoetingspleinen gericht is op het bij elkaar brengen van de functies ontmoeten, bewegen, ontwikkelen, zorg en welzijn, waardoor een natuurlijke manier van ontmoeten ontstaat en een horecafunctie ondergeschikt dient te zijn aan die functies;

 

dat de functie “ontmoeten” de hoofdactiviteit is binnen de ontmoetingspleinen en de horecafunctie ondersteunend is aan die activiteit;

 

dat in diverse bestemmingsplannen waarbinnen de ontmoetingspleinen zijn opgenomen geen duidelijke omschrijving van de begrippen “beperkte en ondergeschikte/ondersteunende horecavoorzieningen” is opgenomen en het wenselijk is om enerzijds de functies binnen de ontmoetingspleinen te faciliteren en anderzijds regels te stellen teneinde paracommercie te voorkomen;

 

dat met een nadere invulling van de genoemde begrippen een duidelijk toetsingskader ontstaat;

 

dat het verlenen van omgevingsvergunningen met als toetsingskader o.a. bestemmingsplannen dan wel de handhaving van regels een bevoegdheid is van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 4.81, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 

vast te stellen de

 

Beleidsregels beperkte/ondergeschikte/ondersteunende horecavoorzieningen in MFA's.

Artikel 1

Van beperkte ondergeschikte/ondersteunende horeca binnen MFA’s (ontmoetingspleinen) is sprake als aan de volgende regels wordt voldaan:

 • a.

  De horeca-activiteit is ondergeschikt aan de hoofdfunctie “ontmoeten” en moet deze ondersteunen. De horeca completeert de doelstelling van de hoofdfunctie.

 • b.

  Er mag geen sprake zijn van een volledig ingericht of zelfstandig uitgevoerd horeca-etablissement.

 • c.

  Het horecagedeelte mag uitsluitend bereikbaar zijn via de entree van de hoofdfunctie, om te voorkomen dat het horecagedeelte een zelfstandige stroom bezoekers trekt.

 • d.

  De ondergeschiktheid van de horecafunctie is tevens af te leiden uit de inzet van personeel uit de begroting.

 • e.

  Wanneer de horeca-activiteiten in een aparte ruimte of een duidelijke afgebakend deel van de locatie plaatsvinden, mag hiervoor maximaal 25% van het totale vloeroppervlak van de instelling worden gebruikt. Toiletruimte, keuken en opslag t.b.v. horeca worden hierbij niet meegerekend.

Artikel 2

Er mag geen reclame voor de horecafunctie gemaakt worden buiten de wijk en er zijn geen extra openingstijden buiten de hoofdactiviteit.

Artikel 3

Een keukeninrichting is sober en doelmatig, maar voldoet aan de wettelijke eisen van hygiëne en veiligheid.

Artikel 4

Indien maaltijden worden gemaakt, ligt de nadruk op gezamenlijk maken en eten en dient het menu beperkt te zijn.

Artikel 5

Er moet sprake zijn van een prijs die in overeenstemming is met (de geest van) het Tarievenbeleid van de gemeente.

Artikel 6

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.

Artikel 7

Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels beperkte/ondergeschikte horecavoorzieningen in MFA's.

 

Uden,30 januari 2018.

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

mr. J.M.Smarius

de burgemeester

drs. H.A.G.Hellegers