Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Verordening Adviesraad Sociaal Domein en Gebiedsplatforms Uden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviesraad Sociaal Domein en Gebiedsplatforms Uden 2019
CiteertitelVerordening Adviesraad Sociaal Domein en Gebiedsplatforms Uden 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVaststellen Verordening Adviesraad Sociaal Domein en Gebiedsplatforms Uden 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 47 van de Participatiewet
 3. artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 4. artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 5. artikel 150 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

20-12-2018

gmb-2018-280907

D00138772

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein en Gebiedsplatforms Uden 2019

De Raad van de gemeente Uden;

 

overwegende

dat met de komst van drie decentralisaties (Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet) de taken van de gemeente op het gebied van het sociale domein zijn toegenomen;

 

dat het wenselijk is de betrokkenheid van burgers bij de vorming van het gemeentelijk beleid inzake het sociale domein integraal te organiseren;

 

dat het wenselijk is dat de gemeente van burgers integrale adviezen ontvangt, met als doel het gemeentelijk beleid betreffende het sociale domein te optimaliseren;

 

dat het wenselijk is de betrokkenheid van burgers bij de vorming van gemeentelijk beleid inzake maatschappelijke ondersteuning en gebiedsontwikkeling integraal respectievelijk meer direct te organiseren;

 

dat daartoe de Participatieverordening moet worden vervangen door een nieuwe verordening die voorziet in burgerparticipatie op de genoemde terreinen;

 

gelezen het advies van het College van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

 

gelet op artikel 2.1.3, lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 47 van de Participatiewet, artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 150 van de Gemeentewet;

besluit

 

vast te stellen de

 

Verordening Adviesraad Sociaal Domein en Gebiedsplatforms Uden 2019

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College: College van burgemeester en wethouders;

 • b.

  Adviesraad Sociaal Domein (verkort: ASD): vertegenwoordigers van cliëntgroepen binnen het sociaal domein –de ervaringsdeskundigen– of deskundigen die vanuit professionele of vrijwilligersorganisaties affiniteit hebben met de doelgroep die zij vertegenwoordigen, en vertegenwoordigers van organisaties die de belangen van deze personen behartigen;

 • c.

  Themagroepen: vaste groepen die onderdeel uitmaken van de ASD en die zich verenigen rondom specifieke thema’s;

 • d.

  Gebiedsplatforms: een overlegorgaan van inwoners in een voor gebiedsgericht werken aangewezen deel van de gemeente.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze verordening laat de toepassing van de Algemene inspraakverordening in daarvoor in aanmerking komende gevallen onverlet.

 

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

Artikel 3. Doelstelling en taken

 • 1.

  De ASD bewerkstelligt dat de doelgroepen van onder andere Wmo, Jeugd, Participatiewet en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) vanuit een onafhankelijke positie betrokken zijn bij en adviseren over de totstandkoming, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijke beleid binnen het sociaal domein.

 • 2.

  De ASD adviseert onafhankelijk.

 • 3.

  Adviseren kan zowel gevraagd als ongevraagd plaatsvinden.

 • 4.

  De ASD houdt zich niet bezig met de behandeling van individuele cliëntzaken.

Artikel 4. Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De ASD wordt gevormd door het bestuur en de themagroepen.

 • 2.

  Het bestuur bestaat uit 3 onafhankelijke leden en de voorzitters van de themagroepen.

 • 3.

  De 3 onafhankelijke leden, zijnde de voorzitter, secretaris en penningmeester, vormen het dagelijks bestuur.

 • 4.

  De verdere samenstelling van het bestuur en de themagroepen wordt beschreven in het huishoudelijk reglement, zoals bedoeld in artikel 5.

 • 5.

  De benoeming van de onafhankelijke bestuursleden geschiedt door het College, op voordracht van een daartoe ingestelde selectiecommissie.

Artikel 5. Huishoudelijk reglement

De ASD stelt in overeenstemming met deze verordening een huishoudelijk reglement op waarin in ieder geval wordt geregeld hoe:

 • a.

  de taken zijn verdeeld binnen de ASD: tussen het bestuur van de ASD en de themagroepen, hoe de themagroepen functioneren en samenwerken;

 • b.

  de leden van de themagroepen worden benoemd en ontslagen, wat incompatibiliteiten zijn voor benoeming, zittingstermijn, einde lidmaatschap, beoordeling functioneren;

 • c.

  de besluitvorming in het bestuur over een advies en het jaarverslag, de begroting en jaarrekening tot stand komen;

 • d.

  onkosten vergoed worden, waarbij wordt uitgegaan van een vooraf vastgestelde en door het College geaccordeerde begroting.

Artikel 6. Advisering

 • 1.

  Het College betrekt de ASD bij de (door)ontwikkeling van beleid als bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Bij de start van elk beleidstraject wordt de ASD tijdig betrokken. Bij tussentijdse (door)ontwikkelingen wordt de ASD laagdrempelig geïnformeerd.

 • 3.

  Het bestuur van de ASD en het College bespreken per onderwerp de vorm van advisering en de termijn die daarvoor nodig is. Uitgangspunt hierbij is een minimumtermijn van 6 weken.

 • 4.

  Het bestuur van de ASD betrekt bij de totstandkoming van het advies nadrukkelijk de themagroepen.

 • 5.

  Het advies van de ASD is niet bindend, maar wel zwaarwegend. In het geval het College in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de ASD als bedoeld in het vorige lid, wordt dit bij het voorstel vermeld. Hierbij wordt tevens aangegeven waarom van het advies van de ASD is afgeweken. Het bestuur van de ASD wordt hierover onmiddellijk geïnformeerd.

 • 6.

  Het College voorziet de ASD tijdig van de nodige informatie voor het naar behoren functioneren van de ASD. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om voorgenomen beleid en uitvoering van het beleid te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen en daarop invloed te kunnen hebben door het uitbrengen van adviezen.

Artikel 7. Overleg

 • 1.

  Het College bevordert actief de instandhouding en het volwaardig functioneren van de ASD.

 • 2.

  De verantwoordelijke portefeuillehouders vergaderen op bestuurlijk niveau tenminste 2 keer per jaar met het bestuur van de ASD

 • 3.

  Iedere themagroep overlegt, indien zij daartoe aanleiding ziet, met de beleidsambtenaar voor het thema en daarnaast ten minste 2 maal per jaar met de verantwoordelijke portefeuillehouder.

 • 4.

  Het College maakt nadere werkafspraken met de ASD over de jaarplanning, de vergaderfrequentie, contact van de ASD met de gemeente en overige zaken die van belang zijn voor het goed kunnen functioneren van de ASD.

   

GEBIEDSPLATFORMS

Artikel 8. Doelstelling en taken

 • 1.

  Gebiedsplatforms worden betrokken bij de ontwikkeling en uitwerking van gemeentelijk beleid op gebiedsniveau. Zij adviseren het College over de communicatie met de bewoners in hun gebied.

 • 2.

  Een gebiedsplatform bestaat uit deelnemers die door het college als zodanig zijn toegelaten. Zij hebben in het platform zitting op persoonlijke titel.

 • 3.

  Niet toegelaten worden personen die:

  • a.

   niet in het betrokken gebied wonen;

  • b.

   lid zijn van de Raad of het College dan wel burgerlid zijn.

 • 4.

  Op voorstel van het gebiedsplatform kan het College de toelating van een deelnemer intrekken als deze door zijn gedragingen bij herhaling de geregelde gang van zaken belemmert. Het voorstel vermeldt op welke gedragingen het betrekking heeft.

Artikel 9. Overleg en advisering

 • 1.

  Het College bepaalt op welke wijze de gebiedsplatforms worden betrokken bij gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Het College overlegt in elk geval periodiek met de Gebiedsplatforms.

 • 3.

  De Gebiedsplatforms zijn bevoegd het College gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.

 • 4.

  Het College vraagt op een zodanig tijdstip advies dat het geven van advies van wezenlijke invloed kan zijn op besluitvorming.

   

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 10. Financiële en overige middelen

 • 1.

  Het College stelt aan de ASD en de gebiedsplatforms zodanige financiële en overige middelen ter beschikking dat zij redelijkerwijze in staat kunnen worden geacht om de in deze verordening genoemde taken te kunnen uitvoeren.

 • 2.

  Het College stelt hiertoe een regeling vast.

11. Artikel Slotbepalingen

 • 1.

  De Participatieverordening wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Adviesraad Sociaal Domein en Gebiedsplatforms Uden 2019.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2018.

De raad voornoemd

de griffier

drs. G.B.Gnodde

de burgemeester

drs. H.A.G.Hellegers