Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden houdende regels omtrent het evenementenfonds (Subsidieregeling Evenementenfonds Uden)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden houdende regels omtrent het evenementenfonds (Subsidieregeling Evenementenfonds Uden)
CiteertitelSubsidieregeling Evenementenfonds Uden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel Evenementenfonds.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uden/606571/CVDR606571_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2020nieuwe regeling

07-01-2020

gmb-2020-22223

D00167419

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden houdende regels omtrent het evenementenfonds (Subsidieregeling Evenementenfonds Uden)

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

 

overwegende dat het gewenst is evenementen te stimuleren die de gemeente Uden op de kaart zetten en daarmee het gemeentelijk beleid op promotioneel vlak ondersteunen;

 

overwegende dat de gesubsidieerde evenementen aansluiten bij ambities uit het Evenementenbeleid, te weten bijdragen aan het imago van Uden, bevordering van de economische en toeristische spin-offs, verhoging van het voorzieningenaanbod en de sociale samenhang;

 

dat voor deze evenementen op 14 november 2017 de gewijzigde beleidsregel Evenementenfonds is vastgesteld;

 

dat het door de inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening Uden 2018 voor de juridische geldigheid nodig is deze beleidsregel te vervangen door nadere regels;

 

gelet op artikel 3, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Uden 2018;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de volgende

 

Subsidieregeling Evenementenfonds Uden

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: College van burgemeester en wethouders;

 • b.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Uden 2018;

 • c.

  evenement: een openbare, voor ieder toegankelijke vertoning of gebeurtenis, al dan niet gratis toegankelijk, voor een publiek van minimaal 2.500 personen;

 • d.

  evenement met A-status: evenement met meer dan 10.000 bezoekers;

 • e.

  evenement met B-status: evenement met 5.000 tot 10.000 bezoekers;

 • f.

  evenement met C-status: evenement met 2.500 tot 5.000 bezoekers;

 • g.

  aanvraagformulier: formulier in de zin van artikel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht dat voor deze subsidieregeling is opgesteld.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan evenementen:

 • a.

  die plaatsvinden in de gemeente Uden;

 • b.

  met minimaal 2.500 bezoekers en

 • c.

  die aantoonbaar bijdragen aan de doelstellingen van het gemeentelijk Evenementenbeleid.

Artikel 3. Onderlinge verhouding subsidies

Als voor dezelfde activiteiten ook een subsidie is aangevraagd bij het Udenfonds, wordt eerst beoordeeld of de activiteiten op basis van deze regeling in aanmerking komen voor een subsidie.

Artikel 4. Weigeringsgrond

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening wordt subsidie geweigerd

 • a.

  als voor hetzelfde evenement als subsidie is verstrekt op basis van een andere gemeentelijke (subsidie)regeling of het Udenfonds;

 • b.

  voor evenementen die niet passen in de doelgroep en/of geen begrotingstekort hebben.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt voor evenementen die zonder steun uit het evenementenfonds niet (naar behoren) kunnen worden georganiseerd.

Artikel 6. Procedurebepalingen

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het College met gebruikmaking van het daartoe vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag overlegt de aanvrager in elk geval de gegevens die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Artikel 7. Indienings- en beslistermijn

 • 1.

  Een subsidieaanvraag moet worden ingediend voor 1 februari van het jaar waarin het evenement plaatsvindt.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 kan ook na 1 februari een subsidieaanvraag worden ingediend, als na 1 februari initiatief genomen wordt tot organisatie van een nieuw evenement.

 • 3.

  Het College neemt voor 1 april volgend op de indieningstermijn een besluit op de aanvraag.

Artikel 8. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het College noodzakelijk zijn voor de organisatie van het evenement.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voor etenswaren, dranken en reiskosten.

Artikel 9. Subsidiebedragen

 • 1.

  De subsidie bedraagt voor een evenement:

  • a.

   met A-status maximaal € 5.000;

  • b.

   met B-status maximaal € 2.500;

  • c.

   met C-status maximaal € 1.250;

  • d.

   met A-status dat meer dan zeven dagen duurt en waarin twee weekenden zijn begrepen, maximaal € 7.500.

 • 2.

  De subsidie bedraagt nooit meer dan 20% van de subsidiabele kosten van het evenement.

Artikel 10. Verplichtingen

Aan subsidieverstrekking is de volgende verplichting verbonden:

de evenementenorganisatie maakt gebruik maakt van het (ter beschikking gestelde) hierhoUDENwevan promotiepakket.

Artikel 11. Vaststelling van de subsidie

Subsidies die op grond van deze regeling worden verstrekt, worden direct vastgesteld

Artikel 12. Verantwoording

In afwijking van artikel 15 van de Algemene subsidieverordening overlegt de subsidieontvanger binnen 3 maanden na afloop van het evenement een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt dat voldaan is aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen.

Artikel 13. Subsidieplafond en verdeelmaatstaf

 • 1.

  Het College stelt jaarlijks voor deze regeling een subsidieplafond vast.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1.

  De beleidsregel Evenementenfonds, vastgesteld op 14 november 2017, wordt ingetrokken;

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking een dag na die van bekendmaking;

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Evenementenfonds Uden.

Uden, 7 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. van Deurzen

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers