Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling lokaal sportakkoord Uden)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling lokaal sportakkoord Uden)
CiteertitelSubsidieregeling lokaal sportakkoord Uden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uden/606571/CVDR606571_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2020nieuwe regeling

04-02-2020

gmb-2020-43175

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling lokaal sportakkoord Uden)

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de vitalisering van het sport- en beweegklimaat in de gemeente Uden;

 

gelet op artikel 3, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Uden 2018;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de volgende

 

Subsidieregeling lokaal sportakkoord Uden

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: College van burgemeester en wethouders;

 • b.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Uden 2018;

 • c.

  Lokaal sportakkoord: een set afspraken tussen diverse partijen uit het sportlandschap en het maatschappelijk veld van de gemeente Uden over hoe zij met elkaar ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeente willen bereiken;

 • d.

  Commissie: een als zodanig aangewezen collectief van vijf personen uit het Udense sport- en beweeglandschap.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op basis van deze regeling wordt eenmalig verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de vitalisering van het sport- en beweegklimaat in de gemeente Uden.

 • 2.

  De activiteit dient:

  • a.

   een nieuw initiatief te zijn;

  • b.

   gericht te zijn op een thema zoals benoemd in het lokaal sportakkoord. Voor 2020 zijn dit de thema’s vitale sport- en beweegaanbieders en van jongs af aan vaardig in bewegen. Voor 2021 is dit het thema inclusief sporten en bewegen;

  • c.

   een of meerdere samenwerkingspartners (organisaties) te hebben: vereniging en/of maatschappelijke instelling, burgergroepering en/of bedrijfsleven).

Artikel 3. Onderlinge verhouding subsidies

Als voor dezelfde activiteit ook een subsidie is aangevraagd op grond van een andere gemeentelijke regeling en/of bij het Udenfonds, wordt eerst beoordeeld of de activiteit op basis van deze regeling in aanmerking komt voor een subsidie.

Artikel 4. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  met de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  met de activiteit beoogd wordt om winst/financieel voordeel te behalen;

 • c.

  als de activiteit kan rekenen op ondersteuning vanuit de sportlijn van NOC*NSF;

 • d.

  voor dezelfde activiteit al subsidie is verstrekt op basis van een andere gemeentelijke regeling of uit het Udenfonds.

Artikel 5. Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie dient door het College te zijn ontvangen tussen 1 maart en 31 maart van het jaar waarin de activiteit wordt uitgevoerd.

 • 2.

  Een aanvraag wordt ingediend met een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier en bevat:

  • a.

   een activiteitenplan met daarin tenminste: een beschrijving van de activiteit en hoe deze aansluit op de ambities uit het lokaal sportakkoord, het aantal (beoogde) deelnemers, de samenwerkingspartners, hoe de opgedane kennis en ervaringen gedeeld worden met andere partijen in het sport- en beweeglandschap van de gemeente Uden en een beschrijving van hoe vervolg wordt gegeven aan de activiteit in de jaren nadat de subsidie is verstrekt;

  • b.

   een begroting.

 • 3.

  De verantwoording van de subsidie wordt ingediend met een daarvoor vastgesteld format.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden (sponsoring, fondsen, subsidies en bijdragen van derden) en die naar oordeel van het College noodzakelijk zijn voor realisatie van de activiteit.

 • 2.

  De post onvoorzien wordt niet gesubsidieerd.

 • 3.

  Niet voor subsidie in aanmerking komend zijn de kosten voor ureninzet van leden of vrijwilligers van de aanvrager.

 • 4.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen activiteiten waarvan de kosten hoofdzakelijk worden besteed aan eten en drinken, representatie, reis en verblijf, waaronder entrees.

Artikel 7. Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal € 3.000 per initiatief.

 • 2.

  De subsidie wordt slechts eenmalig toegekend. Bij uitvoeringen in de volgende jaren kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op deze regeling.

Artikel 8. Subsidieplafond en verdeelmaatstaf

 • 1.

  Het College stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor deze regeling.

 • 2.

  De commissie beoordeelt de aanvragen. Zij wordt daarbij ondersteund door een ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente Uden.

 • 3.

  Indien honorering van alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen en die niet worden geweigerd op grond van artikel 9 van de Algemene subsidieverordening of artikel 4 van deze regeling, zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, rangschikt de commissie de aanvragen op een prioriteitenlijst.

 • 4.

  De volgorde op deze lijst wordt bepaald door de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de volgende criteria:

  • a.

   de ambities en doelen uit het lokaal sportakkoord;

  • b.

   een (nog) niet vervulde lokale behoefte;

  • c.

   samenwerking tussen diverse partijen uit zowel de wereld van sport als het sociaal domein;

  • d.

   continuering van de beoogde positieve effecten in de toekomst.

 • 5.

  De commissieleden beoordelen de subsidieaanvragen, onafhankelijk van elkaar, en kennen per criterium een score toe van 2, 4, 6, 8 of 10.

 • 6.

  Indien het een aanvraag betreft van een sportvereniging, beweegaanbieder of andere partij waarbij één of meerdere commissieleden een actieve rol vervullen, zullen deze personen de specifieke aanvraag niet beoordelen.

 • 7.

  Het College honoreert de aanvragen naar de volgorde op de prioriteitenlijst, die tot stand komt op basis van de eindscores.

 • 8.

  Het aantal te honoreren aanvragen wordt gemaximeerd tot de aanvraag waarmee de subsidieplafond wordt overschreden.

 • 9.

  Als meerdere aanvragers op een gelijke eindscore eindigen, zal de rangorde worden bepaald door loting.

Artikel 9. Verplichtingen

Aan de subsidieverlening is de volgende verplichting verbonden voor de initiatiefnemer:

het stimuleren van een spin-off bij andere partijen in het sport- en beweeglandschap door het beschikbaar stellen van de opgedane kennis aan de hand van bijvoorbeeld hand-outs, werkplannen en/of presentaties.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking één dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 1 januari 2022.

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling lokaal sportakkoord Uden.

Uden, 4 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. van Deurzen

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers